Till innehåll på sidan

Förordning (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2015:521
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2015-07-09
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:223
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelse

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor för särskilda insatser för personer som
   1. omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., eller
   2. avses i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar och som bor i Migrationsverkets anläggningsboende.

Syftet med statsbidraget är att ge en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda en framtida etablering i arbets- och samhällslivet för dem som beviljats uppehållstillstånd.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.    
Förordning (2016:765).

Förutsättningar för statsbidrag

2 §   Statsbidrag får lämnas till sådana studieförbund och folkhögskolor som Folkbildningsrådet får fördela statsbidrag till enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. Förordning (2016:765).

3 §   Statsbidrag får lämnas för avgiftsfria verksamheter som syftar till att stärka kunskaper i svenska språket och om samhället och till att främja deltagande i arbets- och samhällslivet för asylsökande, för personer som har fått uppehållstillstånd och bor i Migrationsverkets anläggningsboende och för personer som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) och som inte är folkbokförda här i landet.
Förordning (2022:223).

4 §   Studieförbunden och folkhögskolorna ska föra dialog med Migrationsverket om var de verksamheter som statsbidraget lämnas för ska bedrivas. Förordning (2016:765).

4 a §   När det gäller statsbidrag som fördelas av Folkbildningsrådet ska Folkbildningsrådet informera länsstyrelserna om var de verksamheter som statsbidraget lämnas för ska bedrivas och hur många personer som förväntas delta i respektive verksamhet.

När det gäller statsbidrag som lämnas till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet ska Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna informera länsstyrelserna om var de verksamheter som statsbidraget lämnas för ska bedrivas och hur många personer som förväntas delta i respektive verksamhet. Förordning (2016:1366).

Ansökan och beslut om statsbidrag

5 §   Ansökan om statsbidrag ges in till Folkbildningsrådet, som prövar frågor om och betalar ut bidraget.

6 §   Av ett beslut om statsbidrag ska det framgå för vilken verksamhet bidraget beviljas. Beslutet ska innehålla uppgift om bidragsbeloppet, de villkor som är förenade med bidraget och ordningen för utbetalning.

Redovisning

7 §   Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska redovisa för Folkbildningsrådet hur medlen har använts. Redovisningen ska innehålla en redogörelse för den verksamhet som medlen har använts till och de resultat som har uppnåtts.

8 §   Folkbildningsrådet ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har fått statsbidrag enligt denna förordning och med vilka belopp.

Folkbildningsrådet ska dessutom senast den 1 april varje år till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för den verksamhet som det utbetalade bidraget har använts till och, om möjligt, ge en samlad bedömning av bidragets effekter i förhållande till dess syfte. Förordning (2016:765).

Återbetalning och återkrav

9 §   Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om
   1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
   2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har beviljats för,
   3. mottagaren inte lämnar en sådan redovisning som avses i 7 §, eller
   4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag.

10 §   Om någon är återbetalningsskyldig enligt 9 §, ska Folkbildningsrådet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får Folkbildningsrådet besluta att helt eller delvis avstå från krav på återbetalning.

Behandling av känsliga personuppgifter

10 a §   Bestämmelsen i 10 d § tillämpas vid behandling av personuppgifter hos studieförbund och folkhögskolor i samband med ansökan om statsbidrag enligt denna förordning och i den verksamhet som statsbidraget beviljas för. Förordning (2018:1357).

10 b §   Bestämmelsen i 10 d § kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Termer och uttryck i 10 d § har samma betydelse som i EU:s dataskyddsförordning. Förordning (2018:1357).

10 c §   Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns även i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. Förordning (2018:1357).

10 d §   Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) får med stöd av artikel 9.2 g i samma förordning behandlas av ett studieförbund eller en folkhögskola
   1. om behandlingen är nödvändig för en hantering som motsvarar handläggning av ett ärende hos en myndighet, eller
   2. i annat fall, om behandlingen är nödvändig i verksamheten och inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet.

Vid behandling som sker med stöd av första stycket är det förbjudet att utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på känsliga personuppgifter. Förordning (2018:1357).

Förvaltningslagens tillämplighet

11 §   Vid handläggningen av ärenden enligt denna förordning tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):
   - 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
   - 10 § om partsinsyn,
   - 16-18 §§ om jäv,
   - 23 § om utredningsansvaret,
   - 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
   - 25 § om kommunikation,
   - 31 § om dokumentation av beslut,
   - 32 § om motivering av beslut, och
   - 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till. Förordning (2018:890).

Överklagande

12 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.