Förordning (2015:152) med instruktion för Svenska institutet

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2015:152
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 2015-03-12
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:1301
Övrig text: Rättelseblad 2017:384 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Svenska institutet ska sprida information och kunskap om Sverige, främja svenska intressen internationellt samt bidra till långsiktiga relationer mellan Sverige och andra länder.

Myndighetens verksamhet ska syfta till att
   1. öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige,
   2. bidra till ökat välstånd och stabilitet i Sveriges närområde och i Europeiska unionens östra och södra grannskap, och
   3. främja en demokratisk, rättvis och hållbar utveckling genom att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.
Förordning (2019:1301).

2 §   Myndigheten ska ha följande uppgifter:
   1. Genom sin kommunikation främja Sverigebilden i utlandet och sprida information om svenska samhällslösningar. Myndigheten ska göra detta genom sina egna aktiviteter och genom att stödja de svenska utlandsmyndigheterna och andra statliga och privata aktörer som agerar internationellt i arbetet med att främja Sverige i utlandet. Detta inkluderar att genomföra och finansiera utbildningsprogram och kompetenshöjande insatser för personal med Sverigefrämjande arbetsuppgifter vid utlands- myndigheterna.
   2. Följa och analysera bilden av Sverige i andra länder. Myndigheten ska löpande redovisa sina analyser till regeringen (Utrikesdepartementet). Ett särskilt fokus ska läggas på att identifiera nya tendenser i informationsflöden och desinformation som berör Sverige och svenska förhållanden.
   3. Genom sin kommunikation bidra till att skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt i Sverige genom ökad handel och fler investeringar samt genom att attrahera utländsk spetskompetens.
   4. Främja Sverige som kunskapsnation genom att informera om svensk högre utbildning, forskning och innovation samt marknadsföra svensk högre utbildning i andra länder.
   5. Främja ett brett och långsiktigt internationellt kultursamarbete genom samarbete med aktörer inom kultursektorn i Sverige och utomlands.
   6. Stödja och samarbeta med utlandsmyndigheterna och andra aktörer i syfte att utveckla och förvalta relationer och nätverk med utländska studenter, forskare, beslutsfattare och experter som vistats i Sverige.
   7. Stödja undervisning i svenska som främmande språk på högskolenivå i andra länder och ansvara för den övergripande samordningen av det statliga stödet för svenskundervisning utomlands för icke-svenska medborgare.
   8. Inom ramen för regeringens Östersjösamarbete, inklusive Rysslandssamarbetet, utveckla Sveriges relationer med Östersjöregionen för att tillvarata möjligheter och möta gemensamma utmaningar i Sveriges närområde, i enlighet med de av regeringen beslutade strategierna för Östersjöregionen och Ryssland. Verksamheten ska bidra till en demokratisk, inkluderande och hållbar utveckling i regionen, samt främja mellanfolkliga utbyten och samarbeten inom exempelvis kultur, akademi, civilsamhälle, privat sektor och offentlig förvaltning.
   9. I de biståndsfinansierade delarna av verksamheten bidra till det av riksdagen fastställda målet för svenskt internationellt bistånd: att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Verksamheten ska bidra till breda och mer självbärande relationer med partnerländer samt till erfarenhets- och kunskapsutbyte med bl.a. forskare, studerande på högskolenivå, kulturlivets aktörer, högre befattningshavare och experter inom områden där Sverige har ett särskilt kunnande.
   10. Svenska institutet tar emot medel för biståndsverksamhet från utgiftsområde 7 och ska avseende denna verksamhet rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s direktiv samt enligt International Aid Transparency Initiatives (IATI) standard. Svenska institutet ska inhämta anvisningar/vägledning för denna rapportering från Sida under januari månad varje år. Förordning (2019:1301).

3 §   Myndigheten får inom sitt verksamhetsområde utföra uppdrag samt tillhandahålla varor och tjänster.

4 §   Myndigheten ska integrera ett jämställdhets- och ett hållbarhetsperspektiv i hela sin verksamhet. Verksamheten ska bidra till en demokratisk samhällsutveckling, ökad respekt för mänskliga rättigheter samt till genomförandet av Agenda 2030.

De biståndsfinansierade delarna av verksamheten ska präglas av fattigdoms- och rättighetsperspektiv på utveckling. Myndighetens utvecklingssamarbete ska dessutom utgå ifrån och integrera ett jämställdhets-, miljö-, klimat- och konfliktperspektiv. Förordning (2019:1301).

Samverkan

5 §   Myndigheten ska
   1. samverka med andra svenska myndigheter, företag, organisationer och utbildningsinstitutioner samt med andra statliga aktörer inom Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet,
   2. vad gäller verksamhet kopplad till högre utbildning, forskning och innovation särskilt samverka med universitet och högskolor, utlandsmyndigheter samt med forskningsfinansiärer, och
   3. bidra till nordisk samverkan inom myndighetens ansvarsområden
   4. ansvara för den svenska koordineringen av arbetet inom European Union National Institutes of Culture (EUNIC).
Förordning (2019:1301).

Ekonomisk stödgivning

6 §   Bidrag och annat ekonomiskt stöd får, i mån av tillgång på medel, lämnas till enskilda och samarbetsparter inom myndighetens verksamhetsområde.

Myndigheten får bevilja stöd av mindre betydelse i enlighet med Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av myndigheten. Förordning (2019:1301).

7 §   Inom ramen för internationellt bistånd får stöd endast lämnas till insatser som klassificeras som utvecklingssamarbete och till länder som definieras som utvecklingsländer, i enlighet med riktlinjer från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och dess biståndskommitté DAC.

Ledning

8 §   Myndigheten leds av en myndighetschef.

9 §   Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter.

Organisation

10 §   Svenska institutet i Paris (SI Paris) är en enhet inom myndigheten med uppgift att öka intresset och förtroendet för Sverige och svensk kultur och främja utbyte mellan Sverige och Frankrike inom myndighetens verksamhetsområde.

I SI Paris inryms Tessinsamlingarna, som förvaltas av Nationalmuseum. Nationalmuseum och Svenska institutet samråder om visning av samlingarna. Förordning (2019:1301).

Myndighetschefen

11 §   Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

12 §   Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

13 §   Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

14 §   När myndigheten utför de uppgifter som anges i 3 § får den ta ut avgifter för verksamheten med full kostnadstäckning. Intäkterna får behållas. Förordning (2019:1301).

Överklagande

15 §   Myndighetens beslut i ärenden om fördelning av bidrag eller annat ekonomiskt stöd får inte överklagas.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.