Förordning (2014:1528) om statligt stöd till produktion av biogas

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2014:1528
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2014-12-11
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:873
Upphävd: 2024-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2023:595
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelse

1 §   I denna förordning finns föreskrifter om statligt stöd till företag för produktion av biogas från stallgödsel.

2 §   Stöd enligt denna förordning ges som ett driftstöd i enlighet med de villkor som föreskrivs i kapitel 1 och artikel 43 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Definition

3 §   Med gödselgas avses rågas som producerats från stallgödsel i en biogasanläggning.

Förutsättningar för stöd

4 §   Stöd får lämnas i mån av tillgång på medel.

5 §   Stöd ska inte lämnas för produktion från anläggningar där stallgödsel blandas med avloppsslam.

6 §   Stöd ska inte lämnas för den andel av rågas som kan antas ha sitt ursprung i andra substrat än stallgödsel.

7 §   Stöd får endast lämnas till anläggningar som, i de fall ett sådant godkännande krävs, är godkända enligt reglerna för animaliska biprodukter.

8 §   Stöd får endast lämnas till anläggningar som har inkopplad utrustning för att fackla eller bränna gas som vid överproduktion eller driftstörning inte kan nyttiggöras.

9 §   Stöd får lämnas med högst 40 öre per kWh som den producerade gödselgasen innehåller.

Stöd får dock inte lämnas med ett högre belopp än för att kompensera för skillnaden mellan kostnaden för att producera energi från den berörda förnybara energikällan och marknadspriset på den berörda energiformen.

Eventuellt investeringsstöd som företaget i fråga har fått för den nya anläggningen ska dras av från produktionskostnaderna när stödbeloppet beslutas.
Förordning (2015:573).

10 §   Stöd får endast lämnas för gödselgas som producerats efter det att ansökan om stöd kommit in.

Ansökan

11 §   En ansökan om stöd ska göras skriftligen till Statens jordbruksverk.

12 §   Ett företag som ansöker om stöd ska lämna Jordbruksverket de handlingar och uppgifter som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.

13 §   Om ett företag inte lämnar de handlingar eller uppgifter som följer av 12 §, ska företaget ges tillfälle att inom viss tid komplettera ansökan. Följs inte en uppmaning att komplettera ansökan, får denna prövas i befintligt skick.

Beslutande myndighet

14 §   Jordbruksverket prövar frågor om stöd enligt denna förordning.

15 §   I beslutet om stöd ska Jordbruksverket ange de villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

Underlag och redovisning

16 §   En stödmottagare är skyldig att på begäran av Jordbruksverket lämna det underlag som behövs för att Sverige ska kunna följa de skyldigheter som följer av kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 eller i övrigt sådana uppgifter som Jordbruksverket behöver för att kunna utvärdera stödet.

17 §   Jordbruksverket ska föra det register som avses i artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Återbetalning och återkrav

18 §   Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

19 §   Jordbruksverket får besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om
   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att stöd har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller
   3. villkoren för stödet inte har följts.

20 §   Mottagaren av ett stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om någon av de grunder som anges i 19 § 1-3 föreligger.

21 §   Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 20 §, ska Jordbruksverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl, får Jordbruksverket efterge krav på återbetalning helt eller delvis.

Överklagande

22 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 18 och 19 §§ får dock inte överklagas. Förordning (2018:873).

Bemyndigande

23 §   Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för stöd. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2015:573
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
Förordning (2016:873).
   2. Bestämmelsen i 9 § i den nya lydelsen tillämpas dock för tid från och med den 1 oktober 2015. Förordning (2016:873).

2023:595
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2024.
   2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som beviljats före ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.