Till innehåll på sidan

Förordning (2014:134) med instruktion för Myndigheten för delaktighet

SFS nr: 2014:134
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2014-03-20
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:4
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Myndigheten för delaktighet har till uppgift att främja respekten för och medvetenheten om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt att ur ett rättighets-, mångfalds-, jämställdhets- och medborgarperspektiv verka för full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar och för jämlikhet i levnadsvillkor.

2 §   I denna förordning betyder

tillgänglighet: faktorer, förhållanden och åtgärder som möjliggör delaktighet för alla oavsett funktionsförmåga,
välfärdsteknologi: kunskapen om och användandet av teknik som kan bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar och deras anhöriga,
miljö: individens sociala och fysiska omgivning samt hur dess utformning påverkar individens förutsättningar att delta på jämlika villkor, och

universell utformning: sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning.

3 §   Myndigheten ska bidra till kunskapsutveckling i frågor som rör delaktighet, tillgänglighet, universell utformning, välfärdsteknologi, miljö, levnadsvillkor och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten ska arbeta tvärsektoriellt och sprida kunskap, ansvara för utbildnings- och informationsinsatser, förmedla erfarenheter och goda exempel, initiera utvecklingsarbete, initiera och följa forskning samt främja innovationer i nationella och internationella sammanhang.

4 §   Myndigheten ska
   1. främja ett systematiskt och effektivt genomförande av funktionshinderspolitiken på alla nivåer i samhället,
   2. följa upp, utvärdera och analysera insatser från statliga myndigheter, kommuner, regioner och andra aktörer i förhållande till de nationella funktionshinderspolitiska målen,
   3. inneha samlad kunskap om arbetet för ökad tillgänglighet och dess resultat samt om utveckling av och skillnader i levnadsvillkoren för personer med olika funktionsnedsättningar, oavsett ålder och kön, bland annat genom att genomföra kartläggningar, uppföljningar, utvärderingar och analyser, däribland samhällsekonomiska analyser,
   4. föreslå lämpliga åtgärder för en effektiv styrning och samordning av det funktionshinderspolitiska arbetet,
   5. ta fram metoder, riktlinjer och vägledningar till stöd för arbetet med tillgänglighet och delaktighet,
   6. utveckla kunskap om hur samspelet mellan generella välfärdsteknologilösningar och personligt utformade hjälpmedel fungerar för den enskilde,
   7. följa och vid behov medverka i strategiskt viktig nationell och internationell standardisering inom välfärdsteknologi och tillgänglighet samt verka för att tillgänglighet och universell utformning inkluderas i relevanta standarder,
   8. upphandla ledarhundar samt varor och tilläggstjänster som myndigheten bedömer behövs i ledarhundsverksamhet, och
   9. bevaka och analysera den internationella utvecklingen och Europeiska unionens insatser inom myndighetens verksamhetsområde och bidra till att Sverige uppfyller sina åtaganden inom ramen för skyddet av mänskliga rättigheter samt vid behov rapportera vilka konsekvenser utvecklingen och insatserna kan få för personer med funktionsnedsättning. Förordning (2020:4).

Samverkan

4 a §   Bestämmelser om samverkan med vissa andra myndigheter finns i förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Förordning (2015:175).

Ledning

5 §   Myndigheten leds av en myndighetschef.

6 §   Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sex ledamöter.

Rådgivande organ

7 §   Vid myndigheten ska det finnas ett kunskapsråd. Rådet ska
   1. identifiera och lämna förslag på lämpliga områden för uppföljning och analys, och
   2. bistå myndigheten med kunskap och erfarenhet i frågor som avser rättigheter för personer med funktionsnedsättning och genomförandet av funktionshinderspolitiken.

8 §   Kunskapsrådet består av myndighetschefen, som ordförande, och högst tolv andra ledamöter. I rådet ska det finnas företrädare från intresseorganisationer och näringsliv samt personer med vetenskaplig erfarenhet.

Anställningar och uppdrag

9 §   Generaldirektören är myndighetschef.

10 §   Ledamöter i kunskapsrådet utses av myndighetschefen för en bestämd tid, dock längst tre år.

Personalansvarsnämnd

11 §   Vid myndigheten finns en personalansvarsnämnd.

Tillämpning av vissa förordningar

12 §   Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Undantag från myndighetsförordningen

13 §   Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:
   - 29 § om ärendeförteckning.