Förordning (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2013:63
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2013-02-14
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:297
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:


1 kap. Bestämmelser om förordningen och dess tillämpning

1 §   Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om 1 kap. 3 §, 8 kap. 4 § och 10 kap. 2 § 1 och 2 samt i övrigt med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken.

Förordningen gäller avgifter som ska betalas för
   1. prövning och tillsyn av bekämpningsmedel enligt
      a) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG,
      b) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter,
      c) förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel, och
      d) förordningen (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel, och
   2. statliga förvaltningsmyndigheters kostnader för utbildning som krävs enligt förordningen om bekämpningsmedel.
Förordning (2019:297).

2 §   I denna förordning avses med

kemiskt växtskyddsmedel: en kemisk produkt som är ett växtskyddsmedel enligt förordning (EG) nr 1107/2009,
biologiskt växtskyddsmedel: en bioteknisk organism som är ett växtskyddsmedel enligt förordning (EG) nr 1107/2009, och

biocidprodukt: en biocidprodukt enligt förordning (EU) nr 528/2012.

I övrigt har ord i denna förordning samma betydelse som i 14 kap. miljöbalken. Förordning (2015:47).

3 §   De avgifter som ska betalas enligt 2 kap. 13 § och 3 kap. 2 § första stycket 2 bidrar till att täcka kostnaderna för handläggningen av de ärenden som avgifterna gäller.
Förordning (2019:297).

2 kap. Avgifter för prövning av kemiska växtskyddsmedel

1 §   För Kemikalieinspektionens, Livsmedelsverkets och Statens jordbruksverks prövning av ansökningar om godkännande, dispens och parallellhandelstillstånd i fråga om kemiska växtskyddsmedel enligt förordning (EG) nr 1107/2009 ska en ansökningsavgift betalas enligt detta kapitel.
Ansökningsavgiften består av en grundavgift och i vissa fall av en eller flera tilläggsavgifter.

En avgift enligt 7 § är preliminär. En sådan avgift fastställs slutligt enligt 9 kap. 2 §. Övriga avgifter enligt detta kapitel är slutliga avgifter.

Avgift för godkännande

2 §   Den som ansöker om ett godkännande av ett kemiskt växtskyddsmedel ska, om inte annat följer av 13 eller 14 §, betala en grundavgift
   1. med 120 000 kronor, om någon annan medlemsstat än Sverige är den prövande medlemsstaten enligt artikel 35 i förordning (EG) nr 1107/2009,
   2. med 120 000 kronor, om ansökan avser ett ömsesidigt erkännande enligt artikel 40.1 a eller c i förordning (EG) nr 1107/2009,
   3. med 140 000 kronor, om ansökan avser ett ömsesidigt erkännande enligt artikel 40.1 b i förordning (EG) nr 1107/2009,
   4. med 170 000 kronor, om ansökan avser ett ömsesidigt erkännande enligt artikel 40 i förordning (EG) nr 1107/2009 och en bedömning ska göras enligt artikel 41.2 b,
   5. med 140 000 kronor, om ansökan avser ett ömsesidigt erkännande och ansökan grundas på ett godkännande som har getts av en annan medlemsstat enligt de bestämmelser som gällde före den 14 juni 2011,
   6. med 60 000 kronor, om ansökan avser ett godkännande av ett medel med låg risk enligt artikel 47 i förordning (EG) nr 1107/2009,
   7. med 350 000 kronor, om ansökan avser ett godkännande som ska bedömas enligt artikel 50 i förordning (EG) nr 1107/2009,
   8. med 350 000 kronor, om ansökan avser ett godkännande som ska prövas med hänsyn till alla zoner i Europeiska unionen och Sverige är den prövande medlemsstaten,
   9. med 420 000 kronor, om ansökan avser ett tillfälligt godkännande enligt artikel 30 i förordning (EG) nr 1107/2009, och
   10. med 300 000 kronor i andra fall.

3 §   Om ett ärende enligt 2 § avser ett medel med fler än ett verksamt ämne och Sverige är den prövande medlemsstaten, ska sökanden för varje sådant ytterligare verksamt ämne betala en tilläggsavgift med 50 000 kronor.

4 §   I ett ärende enligt 2 § ska sökanden betala en tilläggsavgift
   1. med 12 000 kronor, om en bedömning av ekvivalens ska göras enligt artikel 29.1 b i förordning (EG) nr 1107/2009, och
   2. med 30 000 kronor, om Statens jordbruksverk ska pröva ansökan i fråga om effektivitet, selektivitet och fytotoxicitet eller i fråga om huruvida miljö- och jordbruksförhållandena är jämförbara.

5 §   Om Livsmedelsverket i ett ärende enligt 2 § ska bedöma resthalter av växtskyddsmedlet, ska sökanden betala en tilläggsavgift
   1. med 15 000 kronor, om det är fråga om en ansökan som avses i 2 § 6,
   2. med 30 000 kronor, om det är fråga om en ansökan som avses i 2 § 1, 2, 3, 4 eller 5, och
   3. med 60 000 kronor, om det är fråga om en ansökan som avses i 2 § 7, 8, 9 eller 10.

6 §   Om sökanden i ett ärende enligt 2 § ändrar ansökan på så sätt att prövningen enligt de enhetliga principer för utvärdering av växtskyddsmedel som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 helt eller delvis måste göras om, ska sökanden betala en tilläggsavgift med 50 000 kronor för varje sådan omprövning.

Om en omprövning enligt första stycket innebär att Livsmedelsverket måste göra en ny bedömning av resthalter av växtskyddsmedlet, ska sökanden betala en tilläggsavgift med 20 000 kronor.

Om en omprövning enligt första stycket innebär att Statens jordbruksverk måste göra en ny bedömning av medlets effektivitet, selektivitet eller fytotoxicitet eller i fråga om huruvida miljö- och jordbruksförhållandena är jämförbara, ska sökanden betala en tilläggsavgift med 20 000 kronor.

Avgift när sökanden inte får åberopa tidigare prövad dokumentation

7 §   Den som ansöker om ett godkännande enligt 2 § ska betala en tilläggsavgift med 1 100 000 kronor för varje akt med dokumentation, om
   1. medlet innehåller ett verksamt ämne som är godkänt enligt förordning (EG) nr 1107/2009, och
   2. sökanden inte har rätt att åberopa den dokumentation som låg till grund för godkännandet av ämnet.

Avgift för ändrat godkännande

8 §   Den som för ett kemiskt växtskyddsmedel ansöker om en ändring av ett godkännande i fråga om medlets användning eller villkor för användning enligt förordning (EG) nr 1107/2009 ska, om inte annat följer av 11, 13 eller 14 §, betala en grundavgift
   1. med 120 000 kronor för varje användning eller villkor för användning som ska prövas enligt de enhetliga principer för utvärdering av växtskyddsmedel som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009, om Sverige är den prövande medlemsstaten enligt artikel 35 i den förordningen,
   2. med 60 000 kronor för varje användning eller villkor för användning som ska prövas enligt de enhetliga principer som avses i 1, om någon annan medlemsstat än Sverige är den prövande medlemsstaten, och
   3. med 40 000 kronor för varje användning eller villkor för användning som inte behöver prövas enligt de enhetliga principer som avses i 1.

9 §   I ett ärende enligt 8 § ska sökanden betala en tilläggsavgift
   1. med 30 000 kronor, om Livsmedelsverket ska bedöma resthalter av växtskyddsmedlet, och
   2. med 20 000 kronor, om Statens jordbruksverk ska pröva ansökan i fråga om effektivitet, selektivitet eller fytotoxicitet eller i fråga om huruvida miljö- och jordbruksförhållandena är jämförbara.

10 §   I andra fall än de som avses i 8 § ska den som för ett kemiskt växtskyddsmedel ansöker om en ändring av ett godkännande enligt förordning (EG) nr 1107/2009 betala en grundavgift
   1. med 20 000 kronor, om ändringen avser en ändring av källa för verksamt ämne och ändringen innebär att det ska göras en bedömning av ekvivalens enligt artikel 29.1 b i förordning (EG) nr 1107/2009,
   2. med 20 000 kronor, om ändringen avser växtskyddsmedlets sammansättning, och
   3. med 8 000 kronor i andra fall.

Avgift för ändrat godkännande av växtskyddsmedel med låg risk

11 §   I stället för det som sägs i 8 § ska den som ansöker om en ändring av ett godkännande av ett medel med låg risk enligt artikel 47 i förordning (EG) nr 1107/2009 betala en grundavgift
   1. med 40 000 kronor, om det är fråga om en ändring som avses i 8 § 1, och
   2. med 20 000 kronor, om det är fråga om en ändring som avses i 8 § 3.

12 §   I ett ärende enligt 11 § ska sökanden betala en tilläggsavgift
   1. med 15 000 kronor, om Livsmedelsverket ska bedöma resthalter av växtskyddsmedlet, och
   2. med 20 000 kronor, om Statens jordbruksverk ska pröva ansökan i fråga om effektivitet, selektivitet eller fytotoxicitet eller i fråga om huruvida miljö- och jordbruksförhållandena är jämförbara.

Avgift för godkännande för ett mindre användningsområde

13 §   I stället för det som sägs i 2 och 8 §§ ska sökanden betala en grundavgift med 12 500 kronor, om ansökan avser
   1. ett utvidgat godkännande för ett mindre användningsområde enligt artikel 51 i förordning (EG) nr 1107/2009, eller
   2. ett utvidgat godkännande för ett mindre användningsområde genom ömsesidigt erkännande enligt artiklarna 40.1 och 51.7 i förordning (EG) nr 1107/2009.

Avgift för godkännande för en liten odlingsareal

14 §   Den som ansöker om godkännande av ett kemiskt växtskyddsmedel för yrkesmässig användning och visar att den sammanlagda odlingsarealen vid tidpunkten för ansökan uppgår till högst 3 000 hektar ska betala en grundavgift
   1. med 45 850 kronor i stället för det som sägs i 2 § 1 och 7-10,
   2. med 21 000 kronor i stället för det som sägs i 2 § 2-6, och
   3. med 12 250 kronor i stället för det som sägs i 8 §.

Avgift för dispens från kravet på godkännande

15 §   Den som för ett kemiskt växtskyddsmedel ansöker om dispens från kravet på godkännande i förordning (EG) nr 1107/2009 ska betala en grundavgift
   1. med 6 000 kronor, om ansökan avser ett anstånd enligt artikel 46 i förordning (EG) nr 1107/2009,
   2. med 10 000 kronor, om ansökan avser en begränsad och kontrollerad användning vid nödsituation enligt artikel 53 i förordning (EG) nr 1107/2009,
   3. med 8 000 kronor, om ansökan avser ett enstaka experiment eller test enligt artikel 54.1 i förordning (EG) nr 1107/2009, och
   4. med 16 000 kronor, om ansökan avser förhandstillstånd för ett experiment- eller testprogram enligt artikel 54.1 i förordning (EG) nr 1107/2009.

Avgift för parallellhandelstillstånd

16 §   Den som för ett kemiskt växtskyddsmedel ansöker om ett parallellhandelstillstånd enligt artikel 52 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska betala en grundavgift med 20 000 kronor.

3 kap. Avgifter för prövning av biologiska växtskyddsmedel

1 §   För Kemikalieinspektionens prövning av ansökningar om godkännande, dispens och parallellhandelstillstånd av biologiska växtskyddsmedel enligt förordning (EG) nr 1107/2009 ska en ansökningsavgift betalas enligt detta kapitel. Ansökningsavgiften består av en grundavgift och i vissa fall av en tillläggsavgift. Bestämmelser om avgift för prövning av ansökningar om godkännande av biotekniska organismer som är insekter, nematoder och spindeldjur finns i 5 kap.

En avgift enligt 3 § är preliminär. En sådan avgift fastställs slutligt enligt 9 kap. 2 §. Övriga avgifter enligt detta kapitel är slutliga avgifter.

Avgift för godkännande

2 §   Den som ansöker om ett godkännande av ett biologiskt växtskyddsmedel enligt förordning (EG) nr 1107/2009 ska betala en grundavgift
   1. med 5 250 kronor, om ansökan avser ett ömsesidigt erkännande enligt artikel 40 i förordning (EG) nr 1107/2009,
   2. med 5 250 kronor, om ansökan avser ett utvidgat godkännande för ett mindre användningsområde enligt artikel 51 i förordning (EG) nr 1107/2009, och
   3. med 21 000 kronor i andra fall.

Om ansökan avser genetiskt modifierade organismer, ska avgiften betalas med 60 000 kronor i stället för det som sägs i första stycket.

Avgift när sökanden inte får åberopa tidigare prövad dokumentation

3 §   Den som ansöker om ett godkännande enligt 2 § ska betala en tilläggsavgift med 1 100 000 kronor för varje akt med dokumentation, om
   1. medlet innehåller ett verksamt ämne som är godkänt enligt förordning (EG) nr 1107/2009, och
   2. sökanden inte har rätt att åberopa den dokumentation som låg till grund för godkännandet av ämnet.

Avgift för ändrat godkännande

4 §   Den som för ett biologiskt växtskyddsmedel ansöker om en ändring av ett godkännande enligt förordning (EG) nr 1107/2009, ska betala en grundavgift
   1. med 5 250 kronor, om prövningen ska göras enligt de enhetliga principer för utvärdering av växtskyddsmedel som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009, och
   2. med 4 000 kronor i andra fall.

Avgift för dispens från kravet på godkännande

5 §   Den som för ett biologiskt växtskyddsmedel ansöker om dispens från kravet på godkännande i förordning (EG) nr 1107/2009 ska betala en grundavgift
   1. med 3 000 kronor, om ansökan avser ett anstånd enligt artikel 46 i förordning (EG) nr 1107/2009,
   2. med 5 000 kronor, om ansökan avser en begränsad och kontrollerad användning vid nödsituation enligt artikel 53 i förordning (EG) nr 1107/2009,
   3. med 4 000 kronor, om ansökan avser tillstånd för ett enstaka experiment eller test enligt artikel 54.1 i förordning (EG) nr 1107/2009, och
   4. med 8 000 kronor, om ansökan avser ett förhandstillstånd för ett experiment- eller testprogram enligt artikel 54.1 i förordning (EG) nr 1107/2009.

Avgift för parallellhandelstillstånd

6 §   Den som för ett biologiskt växtskyddsmedel ansöker om ett parallellhandelstillstånd enligt artikel 52 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska betala en grundavgift med 10 000 kronor.


4 kap. Avgifter för prövning av biocidprodukter

1 §   För Kemikalieinspektionens och Livsmedelsverkets prövning av ansökningar om godkännande, anmälan, dispens och parallellhandelstillstånd i fråga om biocidprodukter enligt förordning (EU) nr 528/2012 eller 4 kap. förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel ska en ansökningsavgift betalas enligt detta kapitel. Ansökningsavgiften består av en grundavgift och i vissa fall av en eller flera tilläggsavgifter. Bestämmelser om avgift för prövning av ansökningar om godkännande av nematoder, insekter eller spindeldjur som bekämpningsmedel finns i 5 kap.

En avgift enligt 9 § är preliminär. En sådan avgift fastställs slutligt enligt 9 kap. 2 §. Övriga avgifter enligt detta kapitel är slutliga avgifter. Förordning (2016:834).

Avgift för godkännande

2 §   Den som ansöker om ett godkännande av en biocidprodukt eller av en sådan produktfamilj som avses i artikel 3.1 s i förordning (EU) nr 528/2012 ska, om inte annat följer av 12 §, betala en grundavgift
   1. med 120 000 kronor, om ansökan avser ett godkännande genom ömsesidigt erkännande av en produkt,
   2. med 240 000 kronor, om ansökan avser ett godkännande genom ömsesidigt erkännande av en produktfamilj,
   3. med 600 000 kronor, om ansökan avser ett unionsgodkännande av en produkt och Sverige är utvärderande medlemsstat,
   4. med 900 000 kronor, om ansökan avser ett unionsgodkännande av en produktfamilj och Sverige är utvärderande medlemsstat,
   5. med 60 000 kronor, om ansökan avser ett godkännande av en produkt genom ett förenklat förfarande enligt artikel 26 i förordning (EU) nr 528/2012 och Sverige är utvärderande medlemsstat,
   6. med 120 000 kronor, om ansökan avser ett godkännande av en produktfamilj genom ett förenklat förfarande enligt artikel 26 i förordning (EU) nr 528/2012 och Sverige är utvärderande medlemsstat,
   7. med 600 000 kronor, om ansökan avser ett nationellt godkännande av en produktfamilj,
   8. med 660 000 kronor, om ansökan avser ett tillfälligt godkännande av en produktfamilj,
   9. med 360 000 kronor, om ansökan avser ett tillfälligt godkännande i andra fall än som avses i 8, och
   10. med 300 000 kronor i andra fall.

3 §   Om ett ärende enligt 2 § avser ett godkännande enligt 4 kap. förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel och ansökan innehåller dokumentation om ett verksamt ämne som inte tidigare har utvärderats av Kemikalieinspektionen, ska sökanden för varje sådant verksamt ämne betala en tilläggsavgift med 160 000 kronor. Förordning (2016:834).

4 §   Om ett ärende enligt 2 § 3, 4, 7, 8, 9 eller 10 avser en produkt med fler än ett verksamt ämne, ska sökanden för varje sådant ytterligare verksamt ämne betala en tilläggsavgift med 50 000 kronor.

5 §   Om ett ärende enligt 2 § 3, 4, 7, 8, 9 eller 10 avser en produkt som ska användas i fler än en produkttyp, ska sökanden för varje sådan ytterligare produkttyp betala en tilläggsavgift med 50 000 kronor.

6 §   Om ett ärende enligt 2 § 3, 4, 7, 8, 9 eller 10 avser en produkt som ska användas i fler än en användarkategori, ska sökanden för varje sådan ytterligare användarkategori betala en tilläggsavgift med 50 000 kronor.

7 §   I ett ärende enligt 2 § ska sökanden betala en tilläggsavgift
   1. med 50 000 kronor, om en jämförande bedömning ska göras enligt artikel 23 i förordning (EU) nr 528/2012,
   2. med 30 000 kronor, om ansökan avser ett ömsesidigt erkännande och Livsmedelsverket ska bedöma resthalter av biocidprodukten, och
   3. med 60 000 kronor i andra ärenden än som avses i 2 och där Livsmedelsverket ska bedöma resthalter av biocidprodukten.

8 §   Om sökanden i ett ärende enligt 2 § ändrar ansökan på så sätt att prövningen enligt de gemensamma principer för utvärdering av produkter enligt bilaga 6 till förordning (EU) nr 528/2012, eller förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel, helt eller delvis måste göras om, ska sökanden betala en tilläggsavgift med 50 000 kronor för varje sådan omprövning.

Om en omprövning enligt första stycket innebär att Livsmedelsverket måste göra en ny bedömning av resthalter av biocidprodukten, ska sökanden betala en tilläggsavgift med 20 000 kronor. Förordning (2016:834).

Avgift när sökanden inte får åberopa tidigare prövad dokumentation

9 §   I ett ärende enligt 2 § ska sökanden betala en tilläggsavgift med 850 000 kronor för varje akt med dokumentation, om
   1. produkten innehåller ett verksamt ämne som är godkänt enligt förordning (EU) nr 528/2012, och
   2. sökanden inte har rätt att åberopa den dokumentation som låg till grund för godkännandet av ämnet.

Avgift för ändrat godkännande

10 §   Den som ansöker om en ändring av ett godkännande av en biocidprodukt enligt artikel 50 i förordning (EU) nr 528/2012 eller enligt 4 kap. förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel ska betala en grundavgift
   1. med 120 000 kronor, om ansökan avser eller motsvarar en sådan omfattande ändring som avses i artikel 50.3 c i förordning (EU) nr 528/2012,
   2. med 60 000 kronor, om ansökan avser ett ömsesidigt erkännande av en sådan omfattande ändring som avses i 1 och Sverige inte är referensmedlemsstat,
   3. med 40 000 kronor, om ansökan avser eller motsvarar en sådan mindre ändring som avses i artikel 50.3 b i förordning (EU) nr 528/2012 och annat inte följer av 5,
   4. med 8 000 kronor, om ansökan avser eller motsvarar en sådan administrativ ändring som avses i artikel 50.3 a i förordning (EU) nr 528/2012, eller
   5. med 8 000 kronor, om ansökan avser ett ömsesidigt erkännande av en sådan mindre ändring som avses i artikel 50.3 b i förordning (EU) nr 528/2012 och Sverige inte är referensmedlemsstat. Förordning (2016:834).

11 §   I ett ärende enligt 10 § där Livsmedelsverket ska bedöma resthalter av biocidprodukten ska sökanden betala en tilläggsavgift
   1. med 60 000 kronor, om ärendet är ett sådant som avses i 10 § 1, och
   2. med 30 000 kronor, om ärendet är ett sådant som avses i 10 § 2.

Avgift för godkännande av "samma produkt"

12 §   Den som ansöker om godkännande av en sådan "samma produkt" som avses i artikel 17.7 i förordning (EU) nr 528/2012 ska betala en grundavgift med 20 000 kronor.

Avgift för anmälan

13 §   Den som gör en anmälan om tillägg av en biocidprodukt i en produktfamilj enligt artikel 17.6 i förordning (EU) nr 528/2012 ska betala en grundavgift med 8 000 kronor.

14 §   Den som gör en anmälan om tillhandahållande på marknaden av en biocidprodukt som är godkänd genom ett förenklat förfarande enligt artikel 27.1 i förordning (EU) nr 528/2012 ska betala en grundavgift med 8 000 kronor.

Avgift för dispens från kravet på godkännande

15 §   Den som ansöker om dispens från kravet på godkännande av en biocidprodukt enligt förordning (EU) nr 528/2012 eller 4 kap. förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel ska betala en grundavgift
   1. med 8 000 kronor, om ansökan avser ett experiment eller försök för forskning och utveckling enligt artikel 56 i förordning (EU) nr 528/2012, och
   2. med 15 000 kronor i andra fall. Förordning (2016:834).

Avgift för parallellhandelstillstånd

16 §   Den som ansöker om ett parallellhandelstillstånd enligt artikel 53 i förordning (EU) nr 528/2012 ska betala en grundavgift med 20 000 kronor.

5 kap. Avgifter för prövning av insekter, nematoder och spindeldjur

1 §   För Naturvårdsverkets prövning av godkännande av en nematod, en insekt eller ett spindeldjur som bekämpningsmedel enligt 8 § 2 förordningen (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel ska en ansökningsavgift betalas enligt detta kapitel.

En avgift enligt detta kapitel är en slutlig avgift. Förordning (2016:404).

2 §   Den som ansöker om ett godkännande av en organism som avses i 1 § ska betala en avgift med 8 000 kronor.

Om ansökan avser en genetiskt modifierad organism, ska sökanden i stället betala en avgift med 60 000 kronor. Förordning (2016:404).

3 §   Den som i fråga om en organism som avses i 1 § ansöker om dispens enligt 5 § förordningen (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel ska betala en avgift med 3 000 kronor. Förordning (2016:404).

4 §   Ny beteckning 3 § genom förordning (2016:404).

6 kap. Avgift för prövning av verksamma ämnen i växtskyddsmedel

1 §   För Kemikalieinspektionens prövning av verksamma ämnen i växtskyddsmedel enligt förordning (EG) nr 1107/2009 ska en prövningsavgift
   1. betalas som en ansökningsavgift med det belopp som anges i eller följer av bestämmelserna i detta kapitel, och
   2. fastställas slutligt enligt 9 kap. 2 §.

Bestämmelser om när ansökningsavgiften ska betalas, om hur avgiften ska fastställas slutligt och om återbetalning av eventuell mellanskillnad finns i 9 kap. Förordning (2016:834).

Avgift när Sverige är rapporterande medlemsstat

2 §   Den som ansöker om ett nytt eller förnyat godkännande av ett verksamt ämne enligt förordning (EG) nr 1107/2009 ska, om Sverige är rapporterande medlemsstat, betala en avgift
   1. med 6 750 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser ett kemiskt ämne,
   2. med 5 100 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan avser ett kemiskt ämne och inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 1,
   3. med 3 000 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser en mikroorganism, och
   4. med 2 000 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan avser en mikroorganism och inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 3. Förordning (2016:834).

Avgift efter godkännande av ett verksamt ämne i växtskyddsmedel

3 §   Efter det att ett verksamt ämne som Sverige varit rapporterande medlemsstat för har godkänts enligt förordning (EG) nr 1107/2009, ska den som ansökte om att ämnet skulle godkännas eller den som har trätt i sökandens ställe betala en avgift för den administrativa hantering och utvärdering som följer av godkännandet. Avgiften uppgår till 1 000 000 kronor för varje akt. Förordning (2015:47).

Avgift vid medrapportering om verksamma ämnen i växtskyddsmedel

4 §   Den som ansöker om ett nytt eller förnyat godkännande av ett verksamt ämne enligt förordning (EG) nr 1107/2009 ska, om Sverige är medrapportör, betala en avgift. Avgiften ska betalas med ett belopp som står i proportion till den arbetsfördelning som har överenskommits med den rapporterande medlemsstaten, dock högst
   1. med 3 375 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser ett kemiskt ämne,
   2. med 2 250 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan avser ett kemiskt ämne och inte omfattas av en sådan gemensam ansökan som avses i 1,
   3. med 1 500 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser en mikroorganism, och
   4. med 1 000 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan avser en mikroorganism och inte omfattas av en sådan gemensam ansökan som avses i 3.

Om Kemikalieinspektionens handläggning endast omfattar tiden efter det att den rapporterande medlemsstaten har lämnat sin utvärdering till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), ska avgiften betalas med högst 700 000 kronor i stället för det som sägs i första stycket.
Förordning (2016:834).

Avgift för prövning av ändrade villkor för godkända verksamma ämnen i växtskyddsmedel

5 §   Den som ansöker om en ändring av villkoren för ett godkänt verksamt ämne enligt förordning (EG) nr 1107/2009 ska betala en avgift med 220 000 kronor. Förordning (2016:834).

7 kap. Avgift för prövning av verksamma ämnen i biocidprodukter

1 §   För Kemikalieinspektionens prövning av verksamma ämnen i biocidprodukter enligt förordning (EU) nr 528/2012 ska en prövningsavgift
   1. betalas som en ansökningsavgift med det belopp som anges i eller följer av bestämmelserna i detta kapitel, och
   2. fastställas slutligt enligt 9 kap. 2 §.

Bestämmelser om när ansökningsavgiften ska betalas, om hur avgiften ska fastställas slutligt och om återbetalning av eventuell mellanskillnad finns i 9 kap. Förordning (2016:834).

Avgift när Sverige är rapporterande medlemsstat

2 §   Den som ansöker om att ett verksamt ämne ska godkännas för en produkttyp enligt förordning (EU) nr 528/2012 eller ansöker om förlängning av ett beslut om ett sådant godkännande ska, om Sverige är rapporterande medlemsstat, betala en avgift
   1. med 5 700 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser att ett kemiskt ämne ska godkännas eller att ett sådant godkännande ska förlängas,
   2. med 4 300 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan avser att ett kemiskt ämne ska godkännas eller att ett sådant godkännande ska förlängas och ansökan inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 1,
   3. med 3 000 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser att en mikroorganism ska godkännas eller att ett sådant godkännande ska förlängas,
   4. med 2 000 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan avser att en mikroorganism ska godkännas eller att ett sådant godkännande ska förlängas och ansökan inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 3,
   5. med 460 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser att ett ämne ska tas upp i bilaga 1 till förordning (EU) nr 528/2012, och
   6. med 310 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan avser att ett ämne ska tas upp i bilaga 1 till förordning (EU) nr 528/2012 och inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 5. Förordning (2016:834).

2 a §   Om en ansökan enligt 2 § gäller ett verksamt ämne som tidigare har prövats för en annan produkttyp ska, i stället för vad som anges i 2 §, en avgift betalas
   1. med 1 200 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt, och
   2. med 1 000 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 1.
Förordning (2016:834).

2 b §   Den som ansöker om att ett verksamt ämne ska godkännas för fler än en produkttyp enligt förordning (EU) nr 528/2012 eller ansöker om förlängning av ett beslut om ett sådant godkännande ska, om Sverige är rapporterande medlemsstat, betala den avgift som följer av 2 eller 2 a §. Därutöver ska sökanden för varje tillkommande produkttyp betala en avgift
   1. med 1 200 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt, och
   2. med 1 000 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 1.
Förordning (2016:834).

Avgift för prövning efter godkännande av ett verksamt ämne i biocidprodukter

3 §   Efter det att ett verksamt ämne som Sverige varit rapporterande medlemsstat för har godkänts enligt förordning (EU) nr 528/2012, ska den som ansökte om att ämnet skulle godkännas eller den som har trätt i sökandens ställe betala en avgift för den administrativa hantering och utvärdering som följer av godkännandet. Avgiften uppgår till 1 000 000 kronor för varje akt. Förordning (2015:47).

Avgift vid medrapportering om verksamma ämnen i biocidprodukter

4 §   Den som ansöker om att ett verksamt ämne ska godkännas för en produkttyp enligt förordning (EU) nr 528/2012 eller ansöker om förlängning av ett beslut om ett sådant godkännande ska, om Sverige är medrapportör, betala en avgift. Avgiften ska betalas med ett belopp som står i proportion till den arbetsfördelning som har överenskommits med den rapporterande medlemsstaten, dock högst
   1. med 2 850 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser ett kemiskt ämne,
   2. med 1 900 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan avser ett kemiskt ämne och inte omfattas av en sådan gemensam ansökan som avses i 1,
   3. med 1 500 000 för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt och avser en mikroorganism, och
   4. med 1 000 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan avser en mikroorganism och inte omfattas av en sådan gemensam ansökan som avses i 3.

Om Kemikalieinspektionens handläggning endast omfattar tiden efter det att den rapporterande medlemsstaten har lämnat sin utvärdering till en myndighet som Europeiska unionens kommission utser, ska avgiften betalas med högst 700 000 kronor i stället för det som sägs i första stycket.
Förordning (2016:834).

4 a §   Om en ansökan enligt 4 § gäller ett verksamt ämne som tidigare har prövats för en annan produkttyp ska, i stället för vad som anges i 4 §, en avgift betalas med ett belopp som står i proportion till den arbetsfördelning som har överenskommits med den rapporterande medlemsstaten, dock högst
   1. med 600 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt, och
   2. med 500 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 1.
Förordning (2016:834).

4 b §   Den som ansöker om att ett verksamt ämne ska godkännas för fler än en produkttyp enligt förordning (EU) nr 528/2012 eller ansöker om förlängning av ett beslut om ett sådant godkännande ska, om Sverige är medrapportör, betala den avgift som följer av 4 eller 4 a §. Därutöver ska sökanden för varje tillkommande produkttyp betala en avgift som står i proportion till den arbetsfördelning som har överenskommits med den rapporterande medlemsstaten, dock högst
   1. med 600 000 kronor för varje gemensam akt med dokumentation, om ansökan görs av flera sökande gemensamt, och
   2. med 500 000 kronor för varje akt med dokumentation, om ansökan inte är en sådan gemensam ansökan som avses i 1.
Förordning (2016:834).

Avgift för prövning av ändrade villkor för godkända verksamma ämnen

5 §   Den som ansöker om en ändring av villkoren för godkännande av ett verksamt ämne enligt förordning (EU) nr 528/2012 ska betala en avgift med högst 220 000 kronor.
Förordning (2016:834).

8 kap. Årsavgifter för bekämpningsmedel

1 §   En årsavgift ska betalas av den som har fått ett bekämpningsmedel godkänt enligt förordning (EG) nr 1107/2009, förordning (EU) nr 528/2012 eller 4 kap. förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel, eller av den som har trätt i dennes ställe.

Årsavgiften ska betalas från och med kalenderåret efter det år då medlet godkändes till och med det kalenderår då godkännandet upphör att gälla. Förordning (2016:834).

2 §   En årsavgift ska betalas av den som har fått ett parallellhandelstillstånd för ett växtskyddsmedel enligt förordning (EG) nr 1107/2009 eller en biocidprodukt enligt förordning (EU) nr 528/2012.

Årsavgiften ska betalas från och med kalenderåret efter det år då parallellhandelstillståndet gavs till och med det kalenderår då tillståndet upphör att gälla.

3 §   Årsavgiften enligt 1 eller 2 § ska betalas senast den 31 maj det år som avgiften avser och ska
   1. för ett kemiskt bekämpningsmedel uppgå till 5,5 procent av försäljningsvärdet av medlet beräknat på försäljningen under kalenderåret före det år som avgiften avser, och
   2. för ett eller flera biologiska bekämpningsmedel uppgå till 1,3 procent av det sammanlagda försäljningsvärdet av de godkända produkterna beräknat på försäljningen under kalenderåret före det år som avgiften avser.

Avgiften ska betalas med lägst 2 000 kronor och högst 400 000 kronor. Förordning (2015:47).

4 §   Den som är skyldig att betala årsavgift enligt 1 eller 2 § ska lämna de uppgifter till Kemikalieinspektionen som behövs för att avgiftens storlek ska kunna bestämmas.

9 kap. Avgifternas betalning och slutliga bestämmande

1 §   En ansökningsavgift enligt 2-7 kap. ska betalas när ansökan ges in eller vid de senare tidpunkter som Kemikalieinspektionen bestämmer i det enskilda fallet.

Kemikalieinspektionen får medge att en del av en årsavgift enligt 8 kap. betalas vid en senare tidpunkt än det datum som anges i 8 kap. 3 §.

För avgifter som ska betalas när ansökan ges in gäller 11 § avgiftsförordningen (1992:191).

2 §   När Kemikalieinspektionen har berett ärendet så långt att inspektionen kan fatta ett sådant beslut som avses i någon av bestämmelserna i 2 kap. 7 §, 3 kap. 3 §, 4 kap. 9 §, 6 kap.
eller 7 kap. ska Kemikalieinspektionen fastställa den slutliga avgiften. Den slutliga avgiften ska motsvara kostnaderna för den hantering och utvärdering som ansökan har föranlett men får inte överstiga ansökningsavgiften i ärendet. I sitt beslut om att fastställa prövningsavgiften ska Kemikalieinspektionen redovisa kostnaderna och ange hur de har beräknats. Om ansökningsavgiften är högre än prövningsavgiften, ska Kemikalieinspektionen återbetala mellanskillnaden till sökanden.

3 §   Om en avgift enligt denna förordning har fördelats på två eller flera betalningstillfällen, ska ränta enligt vad som föreskrivs om statens utlåningsränta betalas på de delbelopp för vilka betalningsuppskov har medgetts.

4 §   Kemikalieinspektionen behöver inte fatta ett beslut om godkännande som avses i denna förordning förrän den avgift som gäller för ärendet har betalats.

5 §   Kemikalieinspektionens beslut om betalning av avgifter får verkställas enligt utsökningsbalken.

6 §   Kemikalieinspektionen får bestämma att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart.

7 §   En myndighet eller domstol får i det enskilda fallet, med hänsyn till prövningens omfattning eller någon annan särskild omständighet, minska eller efterskänka en avgift som gäller enligt denna förordning.

10 kap. Överklagande och bemyndiganden

1 §   Bestämmelser om överklagande av beslut enligt denna förordning finns i 19 kap. 1 § tredje stycket miljöbalken.

2 §   Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om
   1. vilka uppgifter som den som har ett godkännande eller tillstånd enligt 8 kap. 1 eller 2 § ska lämna till inspektionen för beräkning av årsavgiften,
   2. vid vilken tidpunkt de uppgifter som avses i 1 ska lämnas, och
   3. när ansökningsavgifter enligt denna förordning ska betalas.

3 §   Skogsstyrelsen får meddela föreskrifter om en avgift för prövning av ansökningar om dispens enligt 14 kap. 9 § miljöbalken.

4 §   Arbetsmiljöverket, Statens jordbruksverk och Folkhälsomyndigheten får inom sina ansvarsområden enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) meddela föreskrifter om avgifter för prövning av ärenden enligt förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel. Förordning (2016:834).

5 §   Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om avgifter för de utbildningar som myndigheten genomför enligt 2 kap. 11 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel. Förordning (2017:204).


Övergångsbestämmelser

2013:63
   1. Denna förordning träder i kraft den 26 mars 2013.
   2. Bestämmelserna i 2 och 3 kap. tillämpas första gången för ansökningar som ges in till Kemikalieinspektionen efter ikraftträdandet.
   3. Bestämmelserna i 4 kap. tillämpas första gången för ansökningar som ges in till Kemikalieinspektionen efter den 31 augusti 2013.
   4. En avgift som enligt 8 kap. 3 § ska betalas den 31 maj 2013 ska i stället för det som sägs i den paragrafen betalas senast den 31 oktober 2013.
   5. I fråga om årsavgift som avser 2013 ska avgiften i stället för det som sägs i 8 kap. 3 §
      a) för ett kemiskt bekämpningsmedel uppgå till 2,6 procent av försäljningsvärdet av medlet under 2012, dock lägst 2 000 kronor och högst 200 000 kronor, och
      b) för ett eller flera biologiska bekämpningsmedel uppgå till 1,3 procent av försäljningsvärdet under 2012, dock lägst 2 000 kronor och högst 200 000 kronor. Förordning (2013:296).
   6. I fråga om årsavgift som avser 2014 ska avgiften i stället för det som sägs i 8 kap. 3 § för ett kemiskt bekämpningsmedel uppgå till
      a) 2,6 procent av försäljningsvärdet av medlet under 2013 multiplicerat med 84 och dividerat med 365, dock lägst 460 kronor och högst 46 027 kronor, och
      b) 4 procent av försäljningsvärdet av medlet under 2013 multiplicerat med 281 och dividerat med 365, dock lägst 1 539 kronor och högst 269 452 kronor. Förordning (2013:296).
   7. I fråga om årsavgift som avser 2014 för ett eller flera biologiska bekämpningsmedel ska avgiften i stället för det som sägs i 8 kap. 3 § uppgå till
      a) 1,3 procent av det sammanlagda försäljningsvärdet av de godkända produkterna under 2013 multiplicerat med 84 och dividerat med 365, dock lägst 460 kronor och högst 46 027 kronor, och
      b) 1,3 procent av det sammanlagda försäljningsvärdet av de godkända produkterna under 2013 multiplicerat med 281 och dividerat med 365, dock lägst 1 539 kronor och högst 269 452 kronor. Förordning (2013:296).

2015:47
   1. Denna förordning träder i kraft den 24 mars 2015.
   2. Bestämmelserna i 8 kap. 3 § i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om årsavgift som avser 2016.
   3. En årsavgift enligt 8 kap. 3 § första stycket 1 som avser 2016 ska betalas med ett belopp som motsvarar summan av
      a) 4 procent av försäljningsvärdet av medlet under 2015 multiplicerat med 83 och dividerat med 365, dock lägst 455 kronor och högst 79 589 kronor, och
      b) 5,5 procent av försäljningsvärdet av medlet under 2015 multiplicerat med 282 och dividerat med 365, dock lägst 1 545 kronor och högst 309 051 kronor.

2016:834
   1. Denna förordning träder i kraft den 9 augusti 2016.
   2. Förordningen tillämpas första gången för ansökningar som kommer in till Kemikalieinspektionen efter ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.