Till innehåll på sidan

Förordning (2013:200) om statsbidrag till finansiering av svensk film i enlighet med 2013 års filmavtal

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2013:200
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2013-04-11
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:621
Upphävd: 2017-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2016:989
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till finansiering av svensk film i enlighet med 2013 års filmavtal.

2 §   Efter ansökan prövas frågor om statsbidrag enligt denna förordning av Stiftelsen Svenska Filminstitutet.

Statsbidrag får ges i mån av tillgång på medel.

2 a §   Stöd får endast lämnas i enlighet med de bestämmelser som anges i
   1. kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, eller
   2. kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Förordning (2015:664).

2 b §   De uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i kommissionens förordningar (EU) nr 651/2014 och (EU) nr 1407/2013. Förordning (2015:664).

Ändamålet med statsbidrag

3 §   Det övergripande ändamålet med statsbidrag enligt denna förordning är att främja svensk filmproduktion av hög kvalitet och hög attraktionskraft, såväl nationellt som internationellt, samt en stark och dynamisk filmbransch.
Produktionen ska vara präglad av både kontinuitet och förnyelse.

4 §   I denna förordning avses med

långfilm: film som har en visningstid om minst 70 minuter och i tekniskt hänseende är av sådan kvalitet att den kan visas på biograf,
producent: fysisk person, bolag eller annan juridisk person som verkställer och har det ekonomiska och konstnärliga huvudansvaret för produktionen av en film genom att finansiera, spela in, färdigställa och exploatera den och som därigenom förvärvar och ansvarar för de rättigheter som ingår i filmverket,
etablerad producent: producent som har producerat antingen minst två långfilmer eller två dramaserier eller en långfilm och en dramaserie och som är professionellt verksam i film- och tv-branschen samt knuten till ett produktionsbolag som har film- och tv-produktion som sin huvudsakliga verksamhet, svensk film: film som har en svensk producent och där den svenska insatsen av artistiska medarbetare är av påtaglig betydelse eller, om filmen inte har en svensk producent, uppfyller de krav som framgår av den europeiska konventionen av den 2 oktober 1992 för samproduktion av filmverk,
svensk producent: en person som vid tiden för ansökans beviljande är bosatt i Sverige eller ett bolag, utländskt företags filial eller annan juridisk person som är registrerad i landet vid tiden för ansökans beviljande,
konvergerade medier: nyskapande projekt utvecklade för att generera unika audiovisuella produkter anpassade för spridning i skilda medier och på olika plattformar,
avtalet: 2013 års filmavtal,
avtalspart: part i 2013 års filmavtal,
egeninsats: det intäktsberättigade privatkapital från svensk finansiär som ingår i filmens finansiering,
öppna visningar: filmvisning på biograf för allmänheten utan andra krav än betald biljett,
mindre och medelstora orter: kommun med upp till 250 000 invånare.

Förutsättningar för statsbidrag

5 §   Statsbidrag får inte lämnas till en sökande som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Statsbidrag till produktionsstöd

6 §   Produktionsstöd är
   1. förhandsstöd till långfilm,
   2. förhandsstöd till barn- och ungdomsfilm,
   3. förhandsstöd till kort- och dokumentärfilm,
   4. automatiskt förhandsstöd,
   5. stöd till konvergerade medier,
   6. utvecklingsstöd,
   7. stöd till dramaserier,
   8. publikrelaterat stöd,
   9. producentstöd,
   10. stöd till regionala produktionscentrum, och
   11. stöd till internationella samproduktioner.
Förordning (2015:664).

7 §   En förutsättning för att en film ska få produktionsstöd är att filmen kan visas med svensk text.

7 a §   Produktionsstöd lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 54 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 med de begränsningar som framgår av 8-19 §§.

Stöd till konvergerade medier lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1 och 6.3 i kommissionens förordning ska utföras av Stiftelsen Svenska Filminstitutet. Förordning (2016:621).

Förhandsstöd

8 §   För att främja svensk filmproduktion av hög kvalitet och hög attraktionskraft får förhandsstöd ges till långfilm, barn- och ungdomsfilm och kort- och dokumentärfilm samt stöd till konvergerade medier, utveckling och dramaserier. Stöden får ges till en producent som del av finansiering av filmproduktion, men endast till projekt som har en etablerad producent knuten till sig.

Undantag från kravet på etablerad producent får medges av Stiftelsen Svenska Filminstitutet när det gäller stöd till barn- och ungdomsfilm som är kortare än 70 minuter, kort- och dokumentärfilm, konvergerade medier och utveckling.

Filminstitutet får bevilja stöd till en producent som inte uppfyller kravet på etablerad producent om det finns särskilda skäl.

9 §   Förhandsstöd får ges till projekt där producenten kan redovisa en ambitiös plan för filmens spridning i olika visningsformer. Om producenten i planen anger att filmen också ska visas i tv, på videogram eller i annan visningsform ska det vid bedömningen beaktas om filmen förutsätts visas i de i avtalet medverkande tv-företagens kanaler eller om den visas eller sprids genom någon annan avtalspart.

Stiftelsen Svenska Filminstitutet får medge undantag från kravet på plan för visning och spridning så att yngre och nya filmskapare ges möjlighet att utveckla sina färdigheter, främst genom stöd till kortfilm.

9 a §   Automatiskt förhandsstöd får ges till filmer med en stark publikpotential på den svenska filmmarknaden. Stödet får ges till både utveckling och produktion av svensk film.

En film som är finansierad med automatiskt förhandsstöd ska ha en budget om minst 14 miljoner kronor och vara finansierad till minst 70 procent. Stödet ska lämnas med högst 30 procent av filmens budget. Stödet ska fördelas på flera filmer med spridning över året.

Ansökan ska granskas av en kommitté. Filmen ska ha ett estimat från såväl distributör som kommittén på minst 250 000 besök på biograf i Sverige. Stödet ges till producent som del av finansieringen av en filmproduktion, men endast till projekt som har en etablerad producent knuten till sig i enlighet med 8 § denna förordning. Förordning (2015:664).

10 §   Har upphävts genom förordning (2016:621).

11 §  Utvecklingsstöd får ges som
   1. projektstöd till manusförfattare, producenter och regissörer,
   2. stöd till fortbildning för etablerade filmskapare, och
   3. företagsstöd till producenter.

Företagsstöd enligt första stycket 3 får endast beviljas produktionsbolag som har film- och tv-produktion som sin huvudsakliga verksamhet. Bolaget ska
   1. ha en väl utvecklad produktionsverksamhet för regelmässig film- eller tv-produktion, eller
   2. kunna uppvisa en väl utarbetad och långsiktig plan för såväl produktionsverksamhet som bolagets utveckling generellt.

Företagsstöd till en producent får ges med 800 000-1 200 000 kronor varje år. Av stödet ska 80 procent användas till optioner och manusutveckling och 20 procent för att täcka producentens egna kostnader för utveckling och finansiering av ett filmprojekt.

12 §   Stöd till dramaserier får ges för kvalitativa dramaproduktioner om minst tre avsnitt om minst 44 minuter vardera. Stöd ska i första hand avse utveckling.

Stöd kan endast ges till producenter som kan redovisa en ambitiös plan för dramaseriens spridning.

Publikrelaterat stöd

13 §   För att stärka och underlätta finansiering av ny svensk film får publikrelaterat stöd ges till svenska långfilmer som visas på öppna visningar på svenska biografer. Stödet får ges till producenter och baseras på filmens bruttobiljettintäkter under sex månader efter filmens premiär.

För film som är finansierad med förhandsstöd får det publikrelaterade stödet motsvara högst 50 procent av bruttobiljettintäkterna. För film som inte till någon del är finansierad med förhandsstöd får det publikrelaterade stödet motsvara högst 75 procent av bruttobiljettintäkterna.
Utvecklingsstöd räknas inte som förhandsstöd i detta sammanhang.

Publikrelaterat stöd till barnfilm får motsvara 100 procent av filmens biljettintäkter.

Stiftelsen Svenska Filminstitutet får vid behov justera procentsatserna och fastställa ett maxbelopp för de olika filmkategorierna med beaktande av tillgängliga medel.
Filminstitutet ska då sträva efter största möjliga tydlighet och framförhållning för att underlätta planeringen av nya filmprojekt.

14 §   Publikrelaterat stöd ska betalas ut till dess att producenten fått återbetalning med en av Stiftelsen Svenska Filminstitutet beslutad procentsats av fastställd egeninsats.

Som egeninsats får endast intäktsberättigad finansiering genom privatkapital eller finansiering av i avtalet medverkande tv-företag räknas.

Vid fastställande av vid vilken tidpunkt som producenten ska anses ha fått full ersättning för egeninsatsen ska hänsyn tas till att 25 procent av filmens bruttobiljettintäkter kan beräknas tillfalla producenten vid sidan av stödet.

Producentstöd

15 §   För att ge produktionsbolag tillgång till upparbetat kapital som investering i ett eller flera framtida filmprojekt får producentstöd ges på bruttobiljettintäkter mellan 1 700 000 kronor och 3 300 000 kronor. Stödet tillgodoräknas det produktionsbolag som är huvudproducent.

Stiftelsen Svenska Filminstitutet får för barn- och ungdomsfilm besluta att producentstöd kan lämnas på bruttobiljettintäkter som understiger 1 700 000 kronor.

16 §   Producentstödet beräknas i enlighet med reglerna om publikrelaterat stöd. Stödet kan dock motsvara högst 65 procent av bruttobiljettintäkterna. Stiftelsen Svenska Filminstitutet får vid behov justera procentsatsen med beaktande av tillgängliga medel.

17 §   Stödet ska fonderas av Stiftelsen Svenska Filminstitutet för produktionsbolagets räkning på ett särskilt upprättat klientmedelskonto och omfattas inte av regler om återbetalning.

Produktionsbolaget har rätt att få tillgång till medlen som investeringskapital i ett eller flera framtida filmprojekt.
Medlen betalas ut när produktionsbeslut för en ny film fattats och lämnas med det belopp som produktionsbolaget själv investerar i filmen, enligt undertecknat samproduktionsavtal för den aktuella filmen, dock högst det belopp som fonderats för produktionsbolagets räkning för en film.

Om produktionsbolaget inte använt medlen för en viss film inom fem år från sista insättning, återgår medlen till Filminstitutet för fördelning som publikrelaterat stöd.

Filminstitutet får förlänga tidsfristen om det finns särskilda skäl.

Stöd till regionala produktionscentrum

18 §   För att stärka långfilmsproduktion i regionerna får stöd ges till de regionala produktionscentrum som Stiftelsen Svenska Filminstitutet bestämmer. För stöd krävs att bidrag lämnas från ett landsting, en kommun eller en annan huvudman med ett belopp som minst motsvarar det stöd som lämnas.

Såväl stödet som medlen från annan huvudman ska användas till produktionsinsats i barn- och ungdomsfilm. Medlen ska ges som stöd och får inte investeras i filmproduktioner.

Stöd till internationella samproduktioner

19 §   För att stärka samarbetet mellan utländska producenter och svenska produktionsbolag och öka möjligheterna till internationell finansiering får stöd ges till internationella samproduktioner. Stödet ges till produktionsbolag och kan högst vara 80 procent av den svenska finansieringen.

I övrigt är bestämmelserna om produktionsstöd tillämpliga.   Statsbidrag till distribution och visning av svensk film

20 § Stöd till distribution och visning är   
1. lanseringsstöd,
   2. spridningsstöd, och
   3. biografstöd.
Förordning (2015:664).

21 §   Lanseringsstöd, spridningsstöd och biografstöd ska i tillämpliga delar vara teknikneutrala.
Förordning (2015:664).

21 a §   Stöd till distribution och visning lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 54 i kapitel III i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 med de begränsningar som framgår av 21-23 §§ och 24 § andra stycket 1. Stöd enligt 24 § andra stycket 2, 3 och 4 lämnas dock i enlighet med kapitel I och kapitel III artikel 53 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 med de begränsningar som framgår av 25-27 §§.
Förordning (2015:664).

Lanseringsstöd

22 §   För att öka synligheten för svensk film får lanseringsstöd ges för biograflansering av svensk långfilm. Stöd får ges efter behovsprövning till distributör av svensk långfilm med ett belopp som motsvarar distributörens ekonomiska insats. Stödbeloppet beslutas av Stiftelsen Svenska Filminstitutet före filmens premiär.
Förordning (2015:664).

Spridningsstöd

23 §   För att biografer i hela landet ska få tillgång till ny film får spridningsstöd ges till distributör. Stödet ges i efterhand och grundas på faktiska inspelade intäkter. Förordning (2015:664).

Biografstöd

24 §   För att stärka biografstrukturen utanför de största städerna och öka spridningen av svensk film i hela landet får biografstöd ges.

Biografstöd får omfatta stöd till
   1. biografägare för öppna visningar av film som har fått lanseringsstöd,
   2. biografägare för publikarbete,
   3. biografägare för upprustning av biografer, och
   4. sådana anordnare av biografföreställningar som inte är mervärdesskattskyldiga.

Vid fördelning ska behov hos biografer i mindre och medelstora orter och biografer som kompletterar övriga biografers utbud särskilt beaktas. Förordning (2015:664).

25 §   Stöd till biografägare för publikarbete får ges för att
   1. utveckla biografens roll som kulturell mötesplats,
   2. långsiktigt öka biobesöken i hela landet, och
   3. stimulera kommunens intresse och engagemang i biografens framtid.

26 §   Stöd till upprustning av biografer får ges för att ge biografer en teknisk standard som bidrar till att biografstrukturen på främst mindre och medelstora orter bevaras och förstärks samt till att det blir en likvärdig teknisk biografstandard över hela landet.

27 §   Stöd till sådana anordnare av biografföreställningar som inte är mervärdesskattskyldiga får ges för att kompensera kostnader för mervärdesskatt som åläggs biografanordnare som saknar avdragsrätt.

Stöd kan sökas av sammanslutningar av ideella föreningar som i egen regi eller genom anslutna medlemmar regelbundet anordnar biografföreställningar eller av föreningsägda biografer som inte tillhör någon sammanslutning.

Kompensationen gäller kostnader för mervärdesskatt avseende filmhyror och fraktkostnader.

Stöd till internationell lansering av ny svensk film

28 §   För att främja svensk film i utlandet får stöd ges till internationell lansering av ny svensk film. Stödet får ges till distributörer och producenter.

Ansökan om statsbidrag

29 §   Ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och göras till Stiftelsen Svenska Filminstitutet innan arbetet med verksamheten eller projektet inleds. Ansökan ska innehålla
   1. uppgifter om den sökande,
   2. en beskrivning av det projekt som stöd söks för inklusive budget och startdatum,
   3. en förteckning över projektkostnader,
   4. uppgift om till vem statsbidraget ska betalas ut, och
   5. övrig information som behövs för prövningen av ansökan.

Till ansökan om stöd till konvergerade medier ska det fogas en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som tagits emot under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret.

Till ansökan om automatiskt förhandsstöd ska det fogas en distributions- och lanseringsplan från distributören.

För att vara berättigad till publikrelaterat stöd ska producenten anmäla filmen tidigast sex månader före inspelningsstart, dock senast före filmens biografpremiär. Film som beviljats produktionsstöd anses som anmäld i och med att beslut om produktionsstöd har fattats.
Förordning (2015:664).

Prövning av ansökningar om statsbidrag

30 §   Inkomna ansökningar om statsbidrag ska prövas vid det antal tillfällen per år som Stiftelsen Svenska Filminstitutet bestämmer.

31 §   Sökande av förhandsstöd ska ha möjlighet att presentera samma projekt för bedömning av flera konsulenter.

Redovisning

32 §   Mottagare av statsbidrag är skyldiga att redovisa för Stiftelsen Svenska Filminstitutet hur medlen har använts och lämna de övriga uppgifter som Filminstitutet behöver för uppföljning och utvärdering. En revisor ska på mottagarens uppdrag intyga att redovisningen är tillförlitlig och att villkoren för bidraget har följts.

33 §   De regionala produktionscentrum som får stöd ska senast den 1 mars varje år, med början den 1 mars 2014, skriftligen redovisa till stiftelsen hur stödet fördelats och använts föregående år.

Regionala produktionscentrum ska vid samma tillfälle även redovisa hur stöd fördelats mellan män och kvinnor i enlighet med målen för avtalet.

Återbetalning av publikrelaterat stöd och förhandsstöd till långfilm

34 §   Återbetalning av publikrelaterat stöd och förhandsstöd till långfilm ska påbörjas när intäkterna överstiger det belopp som motsvarar producentens och andras investeringar som berättigat till intäktsandelar, inkluderat ett påslag om 35 procent av godkänd finansiering. Återbetalning ska ske med en andel som motsvarar stödets totala andel av produktionskostnaden.

Underlag för återbetalning är samtliga intäkter från alla länder och alla visningsformer. Producenten ska årligen redovisa samtliga intäkter till Stiftelsen Svenska Filminstitutet. Återbetalningsskyldigheten upphör när stödet har återbetalats, dock senast fem år efter filmens premiär.

Övriga bestämmelser om återbetalning av publikrelaterat stöd och förhandsstöd till långfilm fastställs av Filminstitutet.

Övrigt om återbetalning och återkrav

35 §   Stiftelsen Svenska Filminstitutet får besluta att ett beviljat bidrag tills vidare inte ska betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

35 a §   Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.
Förordning (2015:664).

36 §   Mottagare av statsbidrag är återbetalningsskyldig om
   1. mottagaren av bidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. bidraget inte används för det ändamål det har beviljats för,
   4. den som mottagit bidraget inte lämnar sådan redovisning som avses i 32 §, eller
   5. villkor i beslutet inte har följts.

37 §   Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 36 §, ska Stiftelsen Svenska Filminstitutet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får Filminstitutet besluta att efterge kravet helt eller delvis.

Överklagande

38 §   I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 35 § får dock inte överklagas.

Övriga bestämmelser

39 §   Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Förordning (2016:621).


Övergångsbestämmelser

2013:200

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013. Bidrag enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den 1 januari 2013.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.