Förordning (2012:970) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2012:970
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad: 2012-12-13
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1182
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna förordning finns bestämmelser om utformning av frivilliga certifieringssystem för installatörer av
   1. små pannor och ugnar som drivs med biomassa,
   2. solcells- eller solvärmesystem, eller
   3. system för ytnära jordvärme eller värmepumpar.
Förordning (2015:529).

2 §   En certifiering enligt denna förordning ska göras av någon som är ackrediterad för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020, samt enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Ackrediteringen ska omfatta alla de system som anges i 1 §.
Förordning (2022:1182).

2 a §   En certifiering enligt denna förordning ska vara tidsbegränsad. Förordning (2015:529).

2 b §   För att bli certifierad ska installatören ha genomgått en utbildning med teoretiska och praktiska moment.
Utbildningen ska ha godkänts av Statens energimyndighet.
Förordning (2015:529).

3 §   Boverket får meddela föreskrifter om de krav som ska vara uppfyllda för certifiering enligt denna förordning. Innan Boverket meddelar sådana föreskrifter ska verket ge Statens energimyndighet tillfälle att yttra sig. Förordning (2015:529).

4 §   Boverket ska se till att det finns en förteckning över personer som har certifierats enligt denna förordning.
Förteckningen ska innehålla information om vem som har gjort certifieringen och enligt vilka bestämmelser certifieringen har gjorts. Förordning (2015:529).

5 §   En person med en certifiering eller motsvarande kvalifikation som utfärdats i ett annat land i Europeiska unionen eller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska på begäran tas med i den förteckning som avses i 4 §, om certifieringen eller den motsvarande kvalifikationen har gjorts inom ett system som tagits fram i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, i den ursprungliga lydelsen.
Förordning (2015:529).

6 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 5 § får dock inte överklagas.
Förordning (2018:1078).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.