Förordning (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2012:811
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2012-11-29
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:72
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Uppgifter

1 §   Universitets- och högskolerådet ansvarar för uppgifter i fråga om service, samordning, främjande och utvecklande verksamhet samt internationellt samarbete och mobilitet inom utbildningsområdet.

Uppdragsverksamhet

2 §   Myndigheten har till uppgift att på uppdrag av universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1424) eller av enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
   1. biträda vid antagning av studenter och ansvara för ett samordnat antagningsförfarande, och
   2. ge service och råd i fråga om studieadministrativ verksamhet.

2 a §   För de ändamål som anges i 2 § 1 ska myndigheten med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över uppgifter om elevers slutbetyg, examensbevis eller motsvarande från gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå samt uppgifter om behörighet från folkhögskolan.

Uppgifterna i registret ska lämnas till statistikansvarig myndighet för skolväsendet eller till den myndighet eller det organ som den statistikansvariga myndigheten bestämmer.
Förordning (2024:72).

3 §   Myndigheten får utöver 2 § utföra uppdrag inom ramen för sina uppgifter, om kostnaderna för sådana uppdrag kan täckas av befintliga resurser eller ersättning från uppdragsgivaren.

Tillträde till högskoleutbildning

4 §   Myndigheten ska meddela föreskrifter och fatta beslut i fråga om tillträde till högskoleutbildning i enlighet med vad regeringen föreskriver. Förordning (2018:5).

Bedömning av utländska utbildningar

5 §   Myndigheten ska ansvara för bedömning av utländska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå.
Förordning (2018:5).

6 §   Myndigheten utför de uppgifter som följer av förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Förordning (2018:5).

7 §   Myndigheten ska vara nationellt informationscentrum i enlighet med vad som följer av
   1. Europarådets konvention om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen av den 11 april 1997, och
   2. Unescos globala konvention om erkännande av kvalifikationer avseende högre utbildning av den 25 november 2019.
Förordning (2022:1225).

Internationellt samarbete och mobilitet

8 §   Myndigheten ska
   1. vara nationellt programkontor för Erasmus+ för programperioden 2021-2027 i de delar av programmet som avser utbildning,
   2. ansvara för utbytesprogram inom samarbetet Asien-Europa- mötet (ASEM-DUO),
   3. ansvara för Nordiska ministerrådets mobilitets- och nätverksprogram Nordplus,
   4. ansvara för utbytesprogram enligt förordningen (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område, och
   5. ansvara för utbytesprogrammen Ett år i Frankrike, Spanien eller Tyskland.

Myndigheten ska förutom de program som avses i första stycket ansvara för internationella program inom utbildningsområdet som regeringen beslutar.

Myndigheten ska administrera de program som avses i första och andra styckena och besluta om deltagande i och bidrag till programmen. Förordning (2022:1225).

9 §   Myndigheten ska fördela medel till universitet och högskolor för ersättning för stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter. Förordning (2022:1225).

10 §   Myndigheten ska
   1. administrera internationell utbytestjänstgöring för anställda i staten, och
   2. anordna utbildning inför deltagande i uttagningsprov för arbete inom EU:s institutioner. Förordning (2018:5).

11 §   Myndigheten ska ansvara för genomförandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/646 av den 18 april 2018 om en gemensam ram för tillhandahållande av bättre tjänster för kompetens och kvalifikationer (Europass) och om upphävande av beslut nr 2241/2004/EG. Förordning (2022:1225).

Information

12 §   Myndigheten ska informera om
   1. högskoleutbildning i syfte att enskilda individer ska kunna göra välavvägda val i fråga om sådan utbildning,
   2. de program som myndigheten ansvarar för och andra EU-program inom utbildningsområdet än de som avses i 8 §, och
   3. internationell utbytestjänstgöring för anställda i staten och nordisk utbytestjänstgöring enligt förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder.
Förordning (2018:5).

Uppföljning och analys

13 §   Myndigheten ska ansvara för uppföljning och analys av frågor inom myndighetens verksamhetsområde.
Förordning (2018:5).

Främjande uppgifter

14 §   Myndigheten ska
   1. stimulera intresset för högskoleutbildning,
   2. främja breddad rekrytering till högskolan,
   3. främja validering inom högre utbildning, och
   4. främja de nationella minoriteternas rättigheter och de nationella minoritetsspråken inom högre utbildning.
Förordning (2022:1225).

15 §   Myndigheten ska inom högskolan motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Förordning (2018:5).

Arbetets bedrivande

16 §   Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. Förordning (2018:5).

16 a §   Myndigheten ska samverka med Statens skolverk, Myndigheten för yrkeshögskolan, Universitetskanslersämbetet, Tillväxtverket, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) och Arbetsförmedlingen i syfte att bidra till en väl fungerande kompetensförsörjning.
Förordning (2022:1225).

16 b §   Myndigheten ska ansvara för den plattform för internationalisering som har i uppdrag att samordna insatser som påverkar internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation. Förordning (2022:1225).

Ledning

17 §   Myndigheten leds av en styrelse. Förordning (2018:5).

18 §   Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter. I styrelsen ska studenter vara representerade. Förordning (2018:5).

Anställningar och uppdrag

19 §   Generaldirektören är myndighetschef. Förordning (2018:5).

Personalansvarsnämnd

20 §   Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.
Förordning (2018:5).

Tillämpligheten av vissa förordningar

21 §   Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).
Förordning (2018:5).

Avgifter

22 §   Myndigheten får ta ut avgifter för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf. Förordning (2018:5).

Överklagande

23 §   Myndighetens beslut i ärenden om deltagande i program och fördelning av bidrag får inte överklagas. Förordning (2018:5).


Övergångsbestämmelser

2022:1225

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2022 i fråga om 16 a § och i övrigt den 1 september 2022.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.