Förordning (2012:596) om införsel av och handel med sprutor och kanyler

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2012:596
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2012-09-20
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelse

1 §   I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till lagen (2012:595) om införsel av och handel med sprutor och kanyler. De ord och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen.

Anmälan

2 §   En anmälan enligt 3 § 2 lagen (2012:595) om införsel av och handel med sprutor och kanyler ska göras till Läkemedelsverket.

Försäljning av sprutor och kanyler

3 §   Den som bedriver handel med sprutor eller kanyler ska iaktta att försäljning inte sker när omständigheter ger anledning till misstanke att varan kan komma till användning vid missbruk av narkotika eller dopningsmedel.

Tillsyn

4 §   Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet enligt lagen (2012:595) om införsel av och handel med sprutor och kanyler.

Bemyndigande

5 §   Läkemedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om yrkesmässig hantering av sprutor och kanyler som kan användas för injektion i människokroppen.


Övergångsbestämmelser

2012:596

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2012, då kungörelsen (1968:71) angående tillämpningen av förordningen den 8 mars 1968 (nr 70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler ska upphöra att gälla.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.