Förordning (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2012:520
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2012-06-28
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:612
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   I denna förordning avses med
   - forskningsråd: Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd samt Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, och
   - ämnesråd: de ämnesråd som finns inom Vetenskapsrådet enligt förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet.
Förordning (2013:506).

2 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om hur elektorer till elektorsförsamlingar utses och om elektorsförsamlingarnas val av de ledamöter som inte utses av regeringen till
   - styrelsen för Vetenskapsrådet,
   - ämnesråden,
   - styrelsen för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, och
   - forskarrådet för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Förordning (2013:506).

Elektorsförsamling

3 §   Det ska finnas en elektorsförsamling för val av ledamöter till varje forskningsråd.

De elektorer som enligt 4 § ingår i elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådet ska även välja ledamöter till det ämnesråd vars ämnesområde de representerar. Förordning (2015:551).

4 §   Elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådet ska bestå av 165 elektorer, varav 55 elektorer för ämnesområdet humaniora och samhällsvetenskap, 55 elektorer för ämnesområdet medicin och hälsa samt 55 elektorer för ämnesområdet natur- och teknikvetenskap.

Elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd ska bestå av 55 elektorer och elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande av 55 elektorer.
Förordning (2013:506).

Elektorer

Regioner

5 §   Beslut att utse elektorer ska beredas av de universitet och högskolor som bildar de regioner som anges i bilagan till denna förordning. Inom varje region ansvarar följande universitet för att elektorer utses.

Region 1: Uppsala universitet

Region 2: Lunds universitet

Region 3: Göteborgs universitet

Region 4: Stockholms universitet

Region 5: Umeå universitet

Region 6: Linköpings universitet

Fördelning av elektorer mellan regioner

6 §   Regeringen beslutar hur många av de elektorer som avses i 4 § som varje ansvarigt universitet enligt 5 § ska besluta om inom respektive region enligt 9 §.

7 §   Vetenskapsrådet ska, efter samråd med övriga forskningsråd, inför det att elektorer utses lämna ett underlag till regeringen i fråga om fördelningen av elektorer enligt 6 §. Underlaget ska grundas på den officiella statistiken för högskoleväsendet enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Av underlaget ska de uppgifter framgå som anges i 8 §. Förordning (2012:734).

8 §   I det underlag som Vetenskapsrådet ska lämna enligt 7 § ska det för varje forskningsråd anges vilka forskningsämnesgrupper i den officiella statistiken för högskoleväsendet som omfattas av forskningsrådets ansvarsområde. I fråga om Vetenskapsrådet ska detta anges för varje ämnesområde.

Utifrån den officiella statistiken för högskoleväsendet de senaste tre åren ska därefter följande personer inom de angivna forskningsämnesgrupperna vid de universitet och högskolor som anges i bilagan till denna förordning redovisas och räknas om till motsvarande heltidsanställda:
   1. professorer,
   2. lektorer, och
   3. andra anställda som har doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen och som forskar och undervisar.

Antalet motsvarande heltidsanställda inom de angivna forskningsämnesgrupperna ska sammanställas och redovisas för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande och för ämnesråden. Elektorerna ska redovisas utifrån en fördelning mellan regionerna i proportion till antalet motsvarande heltidsanställda inom respektive region. Förordning (2013:506).

Fördelning av elektorer inom regionen

9 §   Det universitet som enligt 5 § ansvarar för att elektorer utses i en region ska, efter att ha hört övriga universitet och högskolor som ingår i regionen, besluta hur många elektorer varje universitet och högskola inom regionen ska utse.

De elektorer som utses inom regionen bör
   - vara representativt fördelade i förhållande till antalet vetenskapligt och konstnärligt kompetenta lärare vid respektive universitet och högskola som anges i bilagan till denna förordning,
   - ha en representativ ämnesmässig spridning, och
   - vara jämnt fördelade mellan könen.

10 §   Det universitet som anges i 5 § ska underrätta forskningsråden och de universitet och högskolor som ingår i regionen om vilka personer som har utsetts till elektorer.

Ersättare

11 §   För varje elektor ska det finnas en personlig ersättare.

Behörighet som elektor och ersättare

12 §   Behöriga att vara elektorer och ersättare är personer med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens vid de universitet och högskolor som anges i bilagan till denna förordning.

13 §   För att en person som avses i 12 § ska vara behörig krävs det också att minst fyrtio procent av hans eller hennes arbete utförs inom verksamhetsområdet för det forskningsråd eller ämnesråd som personen ska delta i val till.

14 §   En person kan inte samtidigt vara elektor eller ersättare i mer än en elektorsförsamling.

15 §   Varje universitet och högskola som anges i bilagan till denna förordning avgör om de personer som har föreslagits som elektorer och ersättare är behöriga enligt 12-14 §§.

Behörighet att utse elektorer

16 §   Elektorerna ska utses av personer med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens vid de universitet och högskolor som anges i bilagan till denna förordning.

Valbarhet som ledamot i forsknings- och ämnesråd

17 §   Valbar som ledamot i forsknings- och ämnesråd är den som har hög vetenskaplig eller konstnärlig kompetens.
Förordning (2015:551).

18 §   En person får inte väljas till ledamot i mer än en styrelse eller ett råd som omfattas av denna förordning.

En huvudsekreterare inom ett forskningsråd får inte vara ledamot i ett ämnesråd eller forskningsråd.
Förordning (2015:551).

Elektorsförsamlingarnas val

Valberedningen

19 §   Varje elektorsförsamling ska inom sig utse en ordförande och en valberedning. En valberedning ska ha en jämn könsfördelning.

Valberedningarnas förslag

20 §   Valberedningarna ska senast två veckor före valet föreslå ledamöter. Förordning (2015:551).

21 §   En valberednings förslag till ledamöter ska ha en sammansättning som är representativ i förhållande till verksamhetsområdet för det forskningsråd eller ämnesråd som förslaget avser.

Förslaget till ledamöter ska, om det inte finns särskilda skäl, ha en jämn könsfördelning. Förordning (2015:551).

22 §   Valberedningen ska genast underrätta sina elektorer och deras ersättare om sitt förslag.

Valsammanträde

23 §    /Upphör att gälla U:2024-08-01/ Elektorsförsamlingen ska välja ledamöter vid ett valsammanträde. Elektorsförsamlingen ska sammanträda på tid och plats som bestäms av det forskningsråd som elektorsförsamlingen hör till.

Är en elektor förhindrad att delta i ett sammanträde, ska elektorn anmäla detta till forskningsrådet, som uppmanar ersättaren att träda in i elektorns ställe.

23 §    /Träder i kraft I:2024-08-01/ Elektorsförsamlingen ska välja ledamöter vid ett valsammanträde. Elektorsförsamlingen ska sammanträda på tid och plats som bestäms av det forskningsråd som elektorsförsamlingen hör till. Forskningsrådet får bestämma att valsammanträdet helt eller delvis ska hållas digitalt.

Är en elektor förhindrad att delta i ett sammanträde, ska elektorn anmäla detta till forskningsrådet, som uppmanar ersättaren att träda in i elektorns ställe.
Förordning (2024:612).

24 §   Vid valsammanträdet ska valberedningens förslag presenteras. Varje elektor i en elektorsförsamling får föreslå ledamöter.

Ett val får endast avse en sådan person som har tagits upp i valberedningens förslag eller som har föreslagits vid sammanträdet. Förordning (2015:551).

Val

25 §    /Upphör att gälla U:2024-08-01/ Elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådet väljer sex ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse. Ledamöternas vetenskapliga och konstnärliga kompetens bör representera de större ämnesområdena.

Därefter väljer de elektorer som är valda inom ett ämnesområde nio ledamöter till ämnesrådet för detta ämnesområde.

25 §    /Träder i kraft I:2024-08-01/ Elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådet väljer sex ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse. Ledamöternas vetenskapliga och konstnärliga kompetens bör representera de större ämnesområdena.

Därefter väljer de elektorer som är valda inom ett ämnesområde ledamöter till ämnesrådet för detta ämnesområde. Till ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap respektive naturvetenskap och teknikvetenskap ska elva ledamöter väljas och till ämnesrådet för medicin och hälsa ska nio ledamöter väljas. Förordning (2024:612).

26 §   Elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd väljer sju ledamöter. Elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande väljer sju ledamöter.
Förordning (2015:551).

27 §   Vetenskapsrådet får, efter att ha hört Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, meddela närmare föreskrifter om hur val av ledamöter ska genomföras.
Förordning (2015:551).

28 §   Forskningsråden ska efter det att valen har genomförts underrätta regeringen om vilka som har valts till ledamöter.

Överklagande

29 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bilaga

Indelning i regioner

I denna bilaga anges de regioner inom vilka beslut att utse elektorer bereds.

Region 1

Uppsala universitet Örebro universitet Mälardalens universitet Sveriges lantbruksuniversitet Högskolan Dalarna Högskolan i Gävle

Region 2

Lunds universitet Linnéuniversitetet Malmö universitet Blekinge tekniska högskola Högskolan i Halmstad Högskolan Kristianstad

Region 3

Göteborgs universitet Karlstads universitet Högskolan i Borås Högskolan i Skövde Högskolan Väst Chalmers tekniska högskola AB

Region 4

Stockholms universitet Karolinska institutet Kungl. Tekniska högskolan Försvarshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Konstfack Kungl. Konsthögskolan Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Stockholms konstnärliga högskola Södertörns högskola Handelshögskolan i Stockholm

Region 5

Umeå universitet Luleå tekniska universitet Mittuniversitetet

Region 6

Linköpings universitet Stiftelsen Högskolan i Jönköping Förordning (2021:1224).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.