Förordning (2012:30) om Flegtlicenser för import av timmer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2012:30
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2012-01-19
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:73
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Denna förordning kompletterar
   1. rådets förordning (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen, och
   2. kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008 av den 17 oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen.

2 §   Skogsstyrelsen ska ta emot Flegtlicenser enligt artikel 6.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008. Skogsstyrelsen ska även pröva om Flegtlicenserna kan godtas.
Förordning (2020:347).

3 §   Skogsstyrelsen är även i övrigt behörig myndighet enligt rådets förordning (EG) nr 2173/2005 och kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008, om det inte anges något annat i denna förordning. Förordning (2020:347).

4 §   Tullverket ska kontrollera att sändningar överensstämmer med licenser som Skogsstyrelsen har godtagit. Förordning (2020:347).

5 §   I fråga om rådets förordning (EG) nr 2173/2005 ska Skogsstyrelsen
   1. senast den 28 mars varje år till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) ge in underlag för den information som ska lämnas till Europeiska kommissionen enligt artikel 8.1, och
   2. senast den 30 april varje år göra den information som Regeringskansliet enligt artikel 8.1 lämnat till Europeiska kommissionen tillgänglig för allmänheten.

Skogsstyrelsen ansvarar för övrig kommunikation med Europeiska kommissionen i de frågor som tas upp i de EU-förordningar som anges i 1 §.

Tullverket ska lämna det underlag till Skogsstyrelsen som myndigheten behöver för att fullgöra skyldigheten enligt första stycket 1 och andra stycket. Förordning (2023:73).

6 §   Med tullmyndigheterna avses i artikel 5.7 i rådets förordning (EG) nr 2173/2005 och i artiklarna 5, 6.2 och 13 i kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008 Tullverket.

7 §   I lagen (2000:1225) om straff för smuggling finns bestämmelser om straff.

8 §   Skogsstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av rådets förordning (EG) nr 2173/2005 och kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008 samt föreskrifter om verkställighet av denna förordning. Förordning (2020:347).


Övergångsbestämmelser

2020:347
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
   2. Skogsstyrelsen ska efter ikraftträdandet handlägga ärenden som har inletts hos Statens jordbruksverk. Jordbruksverket ska överlämna handlingarna till Skogsstyrelsen.
   3. För licenser som har godtagits före ikraftträdandet gäller 4 § i den äldre lydelsen.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.