Förordning (2011:703) om leksakers säkerhet

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2011:703
Departement/myndighet: Finansdepartementet KO
Utfärdad: 2011-05-31
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1178
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Tillämpningsområde och innehåll

1 §   Denna förordning gäller sådana leksaker som omfattas av lagen (2011:579) om leksakers säkerhet. Förordningen innehåller också bestämmelser om marknadskontroll som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011.

Termer och uttryck som används i lagen om leksakers säkerhet har samma betydelse i denna förordning. Förordning (2021:692).

Undantag från lagens tillämpningsområde

2 §   Konsumentverket får meddela föreskrifter om att lagen (2011:579) om leksakers säkerhet inte ska tillämpas på vissa leksaker eller vissa varor som kan uppfattas som leksaker.

Krav på innehållet i en fullmakt

3 §   Konsumentverket får meddela föreskrifter om de krav som ska ställas på innehållet i en skriftlig fullmakt där en tillverkare utser en representant.

Särskilda säkerhetskrav

4 §   Konsumentverket får meddela föreskrifter om särskilda säkerhetskrav för leksaker i fråga om fysikaliska och mekaniska egenskaper, hygien samt radioaktivitet och annan strålning.

Innan föreskrifter om hygien meddelas ska Folkhälsomyndigheten höras.

Innan föreskrifter om radioaktivitet och annan strålning meddelas ska Strålsäkerhetsmyndigheten höras.
Förordning (2013:912).

5 §   Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om särskilda säkerhetskrav för leksaker i fråga om brännbarhet och kemiska egenskaper.

Innan föreskrifter om brännbarhet meddelas ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap höras.

6 §   Elsäkerhetsverket får meddela föreskrifter om särskilda säkerhetskrav för leksaker i fråga om elektriska egenskaper utom strålning.

Varningar och informationstexter

7 §   Konsumentverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av 10 § lagen (2011:579) om leksakers säkerhet. Konsumentverket får även meddela föreskrifter om placeringen och utformningen i övrigt av varningar och informationstexter.

Bedömning av överensstämmelse

8 §   Konsumentverket får meddela föreskrifter om förfarandet för bedömning av leksakers överensstämmelse med säkerhetskraven enligt 9 och 10 §§ lagen (2011:579) om leksakers säkerhet och enligt föreskrifter om särskilda säkerhetskrav som har meddelats med stöd av 4, 5 eller 6 § denna förordning.

Innan föreskrifter om förfarandet meddelas ska vid behov Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket höras.

EG-försäkran om överensstämmelse

9 §   Konsumentverket får meddela föreskrifter om EG-försäkran om överensstämmelse för leksaker.

CE-märkning

10 §   Konsumentverket får meddela föreskrifter om CE-märkning av leksaker.

Spårbarhet

11 §   Konsumentverket får meddela föreskrifter om ekonomiska aktörers skyldigheter i fråga om
   1. information som ska följa med leksaken och som avser
      a) uppgifter för identifiering av leksaken, och
      b) uppgifter om tillverkaren och importören, och
   2. dokumentation som behövs för att spåra ursprunget till leksaker som de tillhandahåller eller har tillhandahållit.

Skadeförebyggande arbete

12 §   Konsumentverket får meddela föreskrifter om tillverkares och importörers skyldigheter att bedriva ett skadeförebyggande arbete i syfte att få kännedom om skaderisker hos leksaker som de har tillhandahållit.

Marknadskontrollmyndigheter

13 §   Har upphävts genom förordning (2022:1178).

14 §   Har upphävts genom förordning (2022:1178).

15 §   Har upphävts genom förordning (2022:1178).

16 §   Marknadskontrollmyndigheterna ska samordna sina åtgärder om kontrollen avser samma leksak eller om åtgärderna riktar sig mot samma ekonomiska aktör.

17 §   Konsumentverket är marknadskontrollmyndighet och utövar, i den utsträckning något annat inte följer av andra eller tredje stycket, marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 över att produkter överensstämmer med kraven i
   1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009 om leksakers säkerhet, och
   2. kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/945 av den 12 mars 2019 om obemannade luftfartygssystem och om tredjelandsoperatörer av obemannade luftfartygssystem, när det gäller obemannade luftfartygssystem som utgör leksaker enligt lagen (2011:579) om leksakers säkerhet.

Kemikalieinspektionen är marknadskontrollmyndighet och utövar marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 över att produkter överensstämmer med kraven i direktiv 2009/48/EG när det gäller produkternas brännbarhet och kemiska egenskaper.

Elsäkerhetsverket är marknadskontrollmyndighet och utövar marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 över att produkter överensstämmer med kraven i direktiv 2009/48/EG när det gäller produkternas elektriska egenskaper utom strålning.

Bestämmelser om en marknadskontrollmyndighets befogenhet att besluta om åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020 finns i lagen om leksakers säkerhet. Förordning (2022:1178).

18 §   Har upphävts genom förordning (2021:692).

Ersättning

19 §   En ekonomisk aktör ska ersätta marknadskontrollmyndigheten för kostnader för provtagning och undersökning av prov, om leksaken vid kontrollen inte uppfyller säkerhetskraven enligt 9 och 10 §§ lagen (2011:579) om leksakers säkerhet och enligt föreskrifter om särskilda säkerhetskrav som har meddelats med stöd av 4, 5 eller 6 § denna förordning.

En ekonomisk aktör ska få ersättning från marknadskontrollmyndigheten för varuprover och liknande, om det finns särskilda skäl för det.

Överklagande

20 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än en marknadskontrollmyndighets beslut enligt 19 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:1062).


Övergångsbestämmelser

2011:703
   1. Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2011, då förordningen (1993:971) om leksakers säkerhet ska upphöra att gälla.
   2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om leksaker som har släppts ut på marknaden före ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.