Till innehåll på sidan

Förordning (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal

SFS nr: 2011:1533
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 2011-12-15
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:648
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:


1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §   Denna förordning gäller behörigheter, certifikat och övriga intyg för sjöpersonal.

I 4 kap. 21 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) finns det bestämmelser om rätt att ställa andra krav än dem som anges i denna förordning. 2 § I denna förordning används följande beteckningar med den betydelse som anges nedan.

Beteckning           Betydelse
Bruttodräktighet        Det bruttodräktighetstal som
                anges i fartygets mätbrev
Däckstjänstgöring        Yrkesmässig tjänstgöring till
                sjöss inom fartygets
                däcksavdelning
EES               Europeiska ekonomiska
                samarbetsområdet
Fiskefartyg           Fartyg som yrkesmässigt används
                för att fånga fisk eller andra
                levande tillgångar ur vattnet
Godkänd utbildning       Utbildning som berättigar till
                behörighetsbevis, certifikat
                eller intyg enligt denna
                förordning och som godkänts av
                Transportstyrelsen eller av en
                administration i ett annat land
                med vilket Transportstyrelsen
                ingått avtal om godkännande av
                utbildningar
Handelsfartyg          Fartyg som används för
                handelssjöfart eller annat
                ändamål som hör ihop med
                handelssjöfarten såsom bogsering,
                isbrytning, bärgning och dykning
Höghastighetsfartyg       Fartyg som används för
                handelssjöfart och som kan uppnå
                en fart i meter per sekund som
                uppgår till eller överstiger 3,7
                0.1667, där är deplacement (m3)
                vid konstruktionsvattenlinjen
IGF-koden      International Code of Safety for 
        Ships using Gases or other Low 
        flashpoint Fuels
Kvalificerad
verkstadstjänstgöring      Verkstadstjänstgöring som
                omfattar:
                1. tillverkning, reparation
                eller montering av
                framdrivningsmaskineri för
                fartyg om minst 400 kW,
                2. tjänstgöring som reparatör i
                maskinutrymmen på fartyg med
                minst 1 500 kW maskinstyrka,
                eller
                3. tjänstgöring i maskinverkstad
                på Försvarsmaktens fartyg med
                minst 1 500 kW maskinstyrka
Maskintjänstgöring       Yrkesmässig tjänstgöring till
                sjöss i fartygets maskinutrymmen
Maskinstyrka          Den axeleffekt som kan tas ut
                från fartygets
                framdrivningsmaskineri, angiven
                i kilowatt (kW)
Motorfartyg           Annat maskindrivet fartyg än
                ångfartyg
Passagerarfartyg        Fartyg som medför fler än 12
                passagerare
Polarområde      Område i enlighet med regel 
        XIV/1-2 och XIV/1-3 i 1974 
        års internationella konvention 
        om säkerhet för människoliv 
        till sjöss (SOLAS 74)
Pråm              Fartyg som inte är försett med
                eget framdrivningsmedel
Ro-ro-passagerarfartyg    Passagerarfartyg med 
        ro-ro-lastutrymmen eller 
        lastutrymmen för särskilda 
        lastkategorier såsom de 
        definieras i 1974 års 
        internationella konvention om 
        säkerhet för människoliv till 
        sjöss (SOLAS 74)
Snabba fartyg          Fartyg som används för
                handelssjöfart och som inte är
                höghastighetsfartyg men som kan
                framföras i 35 knop eller mer
STCW-koden           Detaljerade bestämmelser och
                riktlinjer som ansluter till
                STCW-konventionen
STCW-konventionen        1978 års internationella
                konvention om normer för
                sjöfolks utbildning,
                certifiering och vakthållning,
                i gällande lydelse
Tjänstgöring i elektrisk
verkstad            Tjänstgöring i elektrisk
                verkstad eller verkstadsavdelning
                på fartyg eller i land med arbete
                av sådan art att underhåll av
                elektrisk utrustning i regler-
                och manöversystem ingått som en
                del av arbetsuppgifterna
Traditionsfartyg        Fartyg som enligt beslut av
                Transportstyrelsen ska anses
                vara traditionsfartyg
Vägfärja            Fartyg som avses i 2 § andra
                stycket väglagen (1971:948)
Ångfartyg            Ångmaskindrivet fartyg
Förordning (2018:19).

3 §   Den fart i vilken ett fartyg används anges i denna förordning med nedan angivna beteckningar (fartområden).

Beteckning           Betydelse
Inre fart            Fart i trafik inom Sverige och
                utanför kusterna, dock högst en
                nautisk mil från en hamn eller
                annan plats där fartyget kan
                finna skydd, samt fart i
                Kalmarsund och nationell fart i
                Öresund. Som inre fart anses
                också fart i fartområde D,
                såsom detta definieras i
                fartygssäkerhetsförordningen
                (2003:438).
Närfart             Fart till och från orter vid
                Östersjön eller farvatten som
                har förbindelse med Östersjön,
                dock inte bortom linjen
                Hanstholm-Lindesnäs, samt fart
                genom Kielkanalen till Cuxhafen.
Europafart           Fart från en punkt N 68 O 14 -
                Shetlands nordpynt, därifrån
                västerut till V 11, längs denna
                longitud över Irlands västkust
                till N 30, därifrån österut
                längs denna latitud.
Oceanfart            All annan fart än ovan angivna.
3 a § Med inre vattenväg avses i denna förordning en vattenväg som inte utgörs av hav och som är öppen för sjöfart med fartyg och flytande utrustning.

Samtliga inre vattenvägar är av havskaraktär på det sätt som avses i artikel 8.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2397 av den 12 december 2017 om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 91/672/EEG och 96/50/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/1233.
Förordning (2022:648).

4 §   Transportstyrelsen prövar om behörighetsvillkoren är uppfyllda samt utfärdar, efter ansökan, behörighetsbevis och certifikat.

Transportstyrelsen får överlämna uppgiften att utfärda certifikat till utbildningsanordnare.

För att behörighetsvillkoren ska vara uppfyllda ska minst bestämmelserna i STCW-konventionen vara uppfyllda. Vad avser radiopersonal ska även minst bestämmelserna i 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS 74) samt bestämmelserna i Internationella teleunionens radioreglemente (ITU:s RR) vara uppfyllda.

5 §   Den som har behörighet för en viss befattning på fartyg på grund av examens-, utbildnings- eller annat kompetensbevis över behörighetsgrundande utbildning som utfärdats i ett land inom EES eller i Schweiz ska efter ansökan hos Transportstyrelsen få behörighetsbevis för motsvarande svensk behörighet om sökanden uppfyller villkoren enligt föreskrifter som styrelsen har meddelat med stöd av denna förordning.
Detsamma gäller specialbehörigheter enligt 3 kap.

Den som har behörighet för en viss befattning på fartyg på grund av examens-, utbildnings- eller annat kompetensbevis över behörighetsgrundande högre utbildning som utfärdats i något annat land än länderna inom EES eller Schweiz får efter ansökan hos Transportstyrelsen få behörighetsbevis för motsvarande svensk behörighet om sökanden uppfyller villkoren enligt föreskrifter som styrelsen har meddelat med stöd av denna förordning.

Behörighetsbevis motsvarande 2 kap. 11, 12, 23, 24 och 27 §§ och certifikat motsvarande 4 kap. som har utfärdats i ett land inom EES eller Schweiz ska, vid tjänstgöring på svenskt fartyg, ha samma giltighet som om de hade utfärdats av Transportstyrelsen.

Om behörighetsbevis motsvarande 2 kap. 11, 12 och 23 §§, specialbehörigheter motsvarande 3 kap. och certifikat motsvarande 4 kap. har utfärdats i något annat land än länderna inom EES eller Schweiz får Transportstyrelsen besluta att sådana bevis, specialbehörigheter och certifikat ska, vid tjänstgöring på svenskt fartyg, ha samma giltighet som om de hade utfärdats av Transportstyrelsen.

5 a §   Utöver vad som följer av denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap. 1 § är följande handlingar giltiga för tjänstgöring på fartyg som trafikerar inre vattenvägar:
   1. unionsbevis för kvalifikationer och tjänstgöringsjournaler som har utfärdats av behöriga myndigheter i en EES-stat,
   2. kvalifikationsbevis och tjänstgöringsjournaler som har utfärdats i enlighet med förordningarna om sjöpersonal på Rhen,
   3. bevis och tjänstgöringsjournaler som motsvarar de som avses i 1 och 2 och som har utfärdats av ett tredjeland, under förutsättning att detta följer av en genomförandeakt som har antagits av Europeiska kommissionen, och
   4. äldre certifikat och kvalifikationsbevis som fortfarande är giltiga enligt artikel 38 i direktiv (EU) 2017/2397, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/1233.

Den som har ett sådant bevis eller certifikat som anges i första stycket behöver inte ha någon ytterligare behörighet eller något ytterligare certifikat eller intyg som avses i denna förordning. Förordning (2022:648).

5 b §   Transportstyrelsen får besluta att en person som har ett sådant unionsbevis för kvalifikationer som avses i 5 a § 1 inte får använda beviset för tjänstgöring, om det är nödvändigt med hänsyn till sjösäkerheten eller den allmänna ordningen.

Beslutet får förenas med villkor som ska uppfyllas för att beviset åter ska få användas för tjänstgöring.

Om beslutet inte har förenats med villkor enligt andra stycket, ska det i beslutet anges när unionsbeviset åter får användas för tjänstgöring. Tidpunkten får i ett sådant fall bestämmas till högst tre år från dagen för beslutet. Förordning (2022:648).

5 c §   Transportstyrelsen ska utan onödigt dröjsmål rapportera ett sådant beslut som avses i 5 b § till den databas som avses i artikel 25.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2397 av den 12 december 2017 om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 91/672/EEG och 96/50/EG. Förordning (2022:648).

6 §   Transportstyrelsen får i enskilda fall besluta att den som, utan att ha den teoretiska utbildning eller praktik som krävs för viss behörighet, har fått en likvärdig utbildning eller praktik ska få behörighetsbevis för denna behörighet.

Beslutet får förenas med villkor.

Beslutet får återkallas om det finns skäl för det.

7 §   I fall som avses i 5 § första och andra stycket samt 6 § ska Transportstyrelsen meddela beslut senast fyra månader efter det att alla handlingar som gäller sökanden har lämnats in till styrelsen.

Behörighetsbeviset får utformas som ett erkännande av det utländska behörighetsbeviset.

8 §   Om det krävs att en sökande ska slutföra en anpassningstid eller genomgå ett lämplighetsprov för att få ett visst behörighetsbevis enligt 5 § första stycket, ska Transportstyrelsen först kontrollera om de kunskaper som den sökande har fått genom sin yrkeserfarenhet är sådana att de helt eller delvis motsvarar de krav som är föreskrivna för den svenska behörigheten.

9 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om rätt att tillgodoräkna viss tjänstgöring eller utbildning såsom praktik för att uppfylla ett behörighetsvillkor.

10 §   Transportstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter som avser utbildning av sjöpersonal ska styrelsen höra berörda utbildningsmyndigheter.

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter som avser behörigheter och certifikat för radiopersonal ska styrelsen höra Post- och telestyrelsen.

11 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om särskilda behörigheter för personal som enbart tjänstgör på fiskefartyg, traditionsfartyg eller fartyg som enbart används i inre fart.

12 §   Transportstyrelsen får efter ansökan av enskild besluta att ett fartyg ska anses vara ett traditionsfartyg vid tillämpningen av denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen.

Ett fartyg ska anses vara traditionsfartyg om
   1. traditionellt sjömanskap och traditionell teknik ligger till grund för fartygets framförande,
   2. fartyget är av kulturhistoriskt värde eller är en kopia av ett kulturhistoriskt värdefullt fartyg eller om det är ett fartyg som byggts på ett sådant sätt att traditionella färdigheter och traditionellt sjömanskap uppmuntras och främjas, och
   3. fartygsverksamheten inte har ett kommersiellt syfte.

13 §   All verksamhet som gäller utbildning, kompetensbedömning, certifiering, intyg om erkännande och förnyad giltighet ska övervakas genom ett system för kvalitetsnormer. Detta gäller dock inte sådan utbildning som avses i andra stycket, om rederiet har en godkänd säkerhetsorganisation där utbildningsrutinerna finns dokumenterade.

Redare får utbilda ombordanställd sjöpersonal i
   1. förtrogenhet,
   2. förtrogenhet för sjöfartsskydd,
   3. förtrogenhet för passagerarfartyg,
   4. kontroll av folkmassor,
   5. säkerhet på passagerar- och ro-ro-passagerarfartyg,
   6. passagerarsäkerhet, lastsäkerhet och skrovintegritet,
   7. säkerhet på höghastighetsfartyg, och
   8. livsmedelshygien, personlig hygien samt skötsel och förvaring av livsmedel ombord på fartyg.

Redare som uteslutande framför fartyg i inre fart med en bruttodräktighet understigande 500 och ett passagerarantal om högst 500 får även utbilda ombordanställd sjöpersonal i grundläggande säkerhet.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
   1. system för kvalitetsnormer, och
   2. utbildning av ombordanställd sjöpersonal enligt andra och tredje styckena. Förordning (2018:19).

14 §   Transportstyrelsen ska fullgöra Sveriges uppgifter enligt artiklarna 5a, 10.3, 19.2 och 25a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG av den 19 november 2008 om minimikrav på utbildning för sjöfolk, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1159.
Förordning (2021:825).


2 kap. Behörigheter

1 §   För att få de behörigheter som anges i detta kapitel krävs läkarintyg som inte är äldre än två år och som visar att sökanden uppfyller de krav på syn- och hörselförmåga som föreskrivs i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk.
För att få de behörigheter som anges i 3-7 §§ och 15-19 §§ krävs högskoleutbildning vid ett universitet eller en högskola som omfattas av högskolelagen (1992:1434) eller hos en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Vid en ansökan om erkännande av utländska behörighetsbevis får sökanden, för att styrka att de svenska kraven på syn- och hörselförmåga är uppfyllda, åberopa det dokument som krävs i sökandens ursprungsstat eller den stat sökanden kommer från eller ett intyg som utfärdats av en behörig myndighet i denna stat och som motsvarar ett svenskt läkarintyg. Sådana utländska dokument eller intyg får inte vara äldre än två år.

Transportstyrelsen prövar som ett led i behörighetsärendet om dokumentet eller intyget innehåller de uppgifter som behövs.

Behörigheter för fartygsbefäl och övrig däckspersonal

2 §   Behörigheter för fartygsbefäl och övrig däckspersonal är följande.

Sjökapten (K)

Fartygsbefäl (klass II)

Fartygsbefäl (klass III)

Fartygsbefäl (klass IV)

Fartygsbefäl (klass V)

Fartygsbefäl (klass VI)

Fartygsbefäl (klass VII)

Fartygsbefäl (klass VIII)

Matros (Mtr)

Lättmatros (Lmt)

3 §   För att få behörighet som sjökapten ska sökanden
   1. ha avlagt sjökaptensexamen, och
   2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss i minst 36 månader som fartygsbefäl på handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 500.

Av denna tid ska minst 18 månader ha fullgjorts i annan närfart än mellan hamnar i Öresund eller i mer vidsträckt fart, varav minst 12 månader som lägst överstyrman på ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 3 000.

4 §   För att få behörighet som fartygsbefäl klass II ska sökanden
   1. ha avlagt sjökaptensexamen, och
   2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss i minst 12 månader som fartygsbefäl på handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 500 i närfart eller mer vidsträckt fart.

5 §   För att få behörighet som fartygsbefäl klass III ska sökanden
   1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
   2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss i minst 36 månader som fartygsbefäl på handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 500 i närfart eller mer vidsträckt fart.

6 §   För att få behörighet som fartygsbefäl klass IV ska sökanden
   1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
   2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss i minst 12 månader som fartygsbefäl på handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 500 i närfart eller mer vidsträckt fart.

7 §   För att få behörighet som fartygsbefäl klass V ska sökanden
   1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
   2. ha fullgjort minst 36 månaders däckstjänstgöring.

Av tjänstgöringstiden ska minst 18 månader ha fullgjorts på handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 500 i närfart eller mer vidsträckt fart varav minst nio månader på fartyg med en bruttodräktighet om minst 3 000 i Europafart eller mer vidsträckt fart.

För den som i minst sex månader har tjänstgjort som befälsassistent i Europafart eller mer vidsträckt fart får den sammanlagda tjänstgöringstiden minskas till 30 månader.

Praktiken enligt ovan får ersättas av handledd fartygsförlagd utbildning om denna fullgjorts som en del av ett utbildningsprogram som leder till en sjökaptensexamen.

8 §   För att få behörighet som fartygsbefäl klass VI ska sökanden efter att ha fått behörighet av lägst klass VII ha tjänstgjort till sjöss i minst 12 månader som fartygsbefäl på handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 20.

9 §   För att få behörighet som fartygsbefäl klass VII ska sökanden
   1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
   2. ha fullgjort minst 36 månaders däckstjänstgöring varav minst 12 månader på handelsfartyg som i minst sex månader gått i närfart eller mer vidsträckt fart.

För den som har fullgjort minst sex månaders styrd praktik får den sammanlagda tjänstgöringstiden minskas till 30 månader.

10 §   För att få behörighet som fartygsbefäl klass VIII ska sökanden
   1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
   2. ha fullgjort
      a) minst 36 månaders däckstjänstgöring varav minst 12 månader på handelsfartyg,
      b) minst 24 månaders däckstjänstgöring varav minst 12 månader på fartyg

i yrkesmässig trafik i inre fart, eller
      c) minst 24 månaders däckspraktik på den fartygstyp behörigheten avser och inför fartygsinspektör ha avlagt godkänt prov i fartygets säkra handhavande.

Däckstjänstgöring enligt första stycket 2 a och 2 b ska vara fullgjord på ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 20.

Transportstyrelsen får, om däckstjänstgöring eller däckspraktik fullgjorts enligt första stycket 2 b eller 2 c, begränsa behörigheten till att avse ett visst

fartyg, fartområde, fartygsstorlek eller antal passagerare.

11 §   För att få behörighet som matros ska sökanden, efter att ha erhållit behörighet som lättmatros, ha fullgjort minst 18 månaders däckstjänstgöring.

12 §   För att få behörighet som lättmatros ska sökanden ha fullgjort minst sex månaders däckstjänstgöring som ska ha bestått av uppgifter som har samband med vakthållning på bryggan. Tjänstgöringen ska ha skett under uppsikt av en handledare med nödvändig kunskap och erfarenhet för uppdraget.

13 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att behörighet enligt 12 § även får uppnås genom treårig gymnasial utbildning inriktad mot sjöfart.

Behörigheter för maskinbefäl och övrig maskinpersonal

14 §   Behörigheter för maskinbefäl och övrig maskinpersonal enligt denna förordning är följande.

Sjöingenjör (I)

Maskinbefäl (klass II)

Maskinbefäl (klass III)

Maskinbefäl (klass IV)

Maskinbefäl (klass V)

Maskinbefäl (klass VI)

Maskinbefäl (klass VII)

Maskinbefäl (klass VIII)

Befaren maskinpersonal (Bmp)

Vaktgående maskinpersonal (Vmp)

Eldare (Eld)

Fartygseltekniker (Elt)

Fartygselektriker (Ele)

15 §   För att få behörighet som sjöingenjör ska sökanden
   1. ha avlagt sjöingenjörsexamen, och
   2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss i minst 36 månader som maskinbefäl på ett fartyg med minst 750 kW maskinstyrka.

Av denna tid ska minst 18 månader ha fullgjorts i annan närfart än mellan hamnar i Öresund eller i mer vidsträckt fart, varav minst 12 månader som förste fartygsingenjör på fartyg med minst 3 000 kW maskinstyrka.

16 §   För att få behörighet som maskinbefäl klass II ska sökanden
   1. ha avlagt sjöingenjörsexamen, och
   2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss som maskinbefäl i minst 12 månader på fartyg med minst 3 000 kW maskinstyrka i närfart eller mer vidsträckt fart.

17 §   För att få behörighet som maskinbefäl klass III ska sökanden
   1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
   2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss som maskinbefäl i minst 24 månader, varav minst 12 månader som förste fartygsingenjör, på fartyg med minst 750 kW maskinstyrka i närfart eller mer vidsträckt fart.

18 §   För att få behörighet som maskinbefäl klass IV ska sökanden
   1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
   2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss i minst 12 månader som maskinbefäl på fartyg med minst 750 kW maskinstyrka i närfart eller mer vidsträckt fart.

19 §   För att få behörighet som maskinbefäl klass V ska sökanden
   1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
   2. ha fullgjort minst 30 månaders praktik varav
      a) minst sex månaders styrd fartygsförlagd utbildning i maskinutrymmen på fartyg med minst 3 000 kW maskinstyrka,
      b) minst 12 månaders maskintjänstgöring,
      c) minst sex månaders kvalificerad verkstadstjänstgöring, och
      d) minst sex månaders tjänstgöring i elektrisk verkstad.

Praktiken enligt första stycket 2 får ersättas med en handledd utbildning som förlagts till fartyg eller verkstad om utbildningen fullgjorts som en del av ett utbildningsprogram som leder till sjöingenjörsexamen. Den handledda utbildningen ska omfatta minst sex månaders styrd fartygsförlagd utbildning på fartyg med minst 3 000 kW maskinstyrka.

Utbildningen ska dokumenteras i en godkänd utbildningsjournal.

20 §   För att få behörighet som maskinbefäl klass VI ska sökanden efter att ha fått behörighet som maskinbefäl klass VII ha fullgjort minst 12 månaders tjänstgöring till sjöss som maskinbefäl på fartyg med en maskinstyrka om minst 400 kW.

21 §   För att få behörighet som maskinbefäl klass VII ska sökanden
   1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
   2. ha fullgjort
      a) minst 24 månaders maskintjänstgöring, eller
      b) minst 48 månaders tjänstgöring till sjöss på fartyg med minst 400 kW maskinstyrka utan särskild maskinrumsbemanning och då deltagit i maskinens och tillhörande hjälpsystems skötsel vad avser förebyggande och avhjälpande underhåll, samt handhavandet av maskinrumsinstallationerna i närfart eller mer vidsträckt fart.

22 §   För att få behörighet som maskinbefäl klass VIII ska sökanden
   1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
   2. ha fullgjort
      a) minst 12 månaders maskintjänstgöring, eller
      b) minst 24 månaders tjänstgöring till sjöss på fartyg med minst 400 kW maskinstyrka utan särskild maskinrumsbemanning och då deltagit i maskinens skötsel och handhavande i närfart eller mer vidsträckt fart. Förordning (2015:193).

23 §   För att få behörighet som befaren maskinpersonal ska sökanden, efter att ha erhållit behörighet som vaktgående maskinpersonal, ha fullgjort minst 12 månaders maskintjänstgöring.

24 §   För att få behörighet som vaktgående maskinpersonal ska sökanden ha fullgjort minst sex månaders maskintjänstgöring.
Tjänstgöringen ska uteslutande ha bestått av arbetsuppgifter i fartygets maskinavdelning, och ha skett under uppsikt av en handledare med nödvändig kunskap och erfarenhet för uppdraget.

25 §   För att få behörighet som eldare ska sökanden ha fullgjort minst 18 månaders maskintjänstgöring på ångfartyg eller annat fartyg med större ånganläggning. Av denna tid får högst nio månader ersättas med kvalificerad verkstadstjänstgöring eller maskintjänstgöring på motorfartyg.

26 §   För att få behörighet som fartygseltekniker ska sökanden ha fullgjort
   1. godkänd utbildning, och
   2. minst 36 månaders maskintjänstgöring, varav högst sex månader får ersättas med tjänstgöring i elektrisk verkstad.

27 §   För att få behörighet som fartygselektriker ska sökanden
   1. ha fullgjort minst 12 månaders maskintjänstgöring,
   2. ha fullgjort godkänd utbildning och tjänstgjort minst sex månader i fartygets maskinavdelning, eller
   3. inneha kvalifikationer som Transportstyrelsen genom beslut i enskilt fall bedömt som likvärdiga de som fås genom godkänd utbildning samt ha fullgjort minst tre månaders maskintjänstgöring.

Tjänstgöringen som avses i första stycket ska uteslutande ha bestått av arbetsuppgifter motsvarande de i en elektrisk verkstad och ha skett under uppsikt av en handledare med nödvändig kunskap och erfarenhet för uppdraget.

28 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att behörighet enligt 24 och 27 §§ även får uppnås genom treårig gymnasial utbildning inriktad mot sjöfart.

Bestämmelser om vissa behörighetsvillkor

29 §   Utbildning som utgör behörighetsvillkor får ersättas med likvärdig utbildning vid Försvarsmakten eller Kustbevakningen, om Transportstyrelsen genom beslut i enskilt fall godkänt det.

30 §   Däckstjänstgöring ska fullgöras på fartyg med en bruttodräktighet om minst 70 om inte annat följer av föreskrifter för viss behörighet som har meddelats av Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om tillgodoräknande av däckstjänstgöring på fiskefartyg.

31 §   Maskintjänstgöring ska fullgöras på fartyg med minst 400 kW maskinstyrka och med särskild maskinbemanning om inte annat föreskrivs för viss behörighet.

32 §   Maskintjänstgöring som utgör behörighetsvillkor för behörigheterna sjöingenjör och maskinbefäl klass II-VII ska till hälften fullgöras på ångfartyg och till hälften på motorfartyg. Den som tjänstgjort mindre än den föreskrivna tiden på ångfartyg eller motorfartyg men i övrigt uppfyller behörighetsvillkoren för någon av de nämnda behörigheterna får endast ges behörighet för tjänstgöring på ångfartyg eller motorfartyg.

33 §   För tjänstgöring som befälsassistent fordras
   1. teoretisk utbildning för den behörighet som tjänstgöringen syftar till,
   2. att tjänstgöringen inte sker i en befattning som ingår i fartygets säkerhetsbesättning,
   3. att däckstjänstgöringen fullgörs på handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 3 000, och
   4. att maskintjänstgöringen fullgörs på handelsfartyg med minst 1 500 kW maskinstyrka.

Transportstyrelsen får i enskilda fall besluta att tjänstgöring som befälsassistent får fullgöras på fartyg som inte uppfyller kraven på dräktighet eller maskinstyrka om fartyget i övrigt bedöms lämpligt för sådan tjänstgöring.

34 §   Tjänstgöring på utländska fartyg och svenska icke mönstringspliktiga fartyg får räknas som praktik i den omfattning som Transportstyrelsen beslutar om i det enskilda fallet. Transportstyrelsen ska särskilt pröva om de uppgifter som har lämnats om tjänstgöringen kan godtas.


3 kap. Specialbehörigheter

Radio

1 §   För att få specialbehörighet som allmänt behörig radiooperatör i GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) ska sökanden inneha ett allmänt operatörscertifikat för maritim mobil trafik i GMDSS (GOC-certifikat).

2 §   För att få specialbehörighet som begränsat behörig radiooperatör i GMDSS ska sökanden inneha ett begränsat operatörscertifikat för maritim mobil trafik i GMDSS (ROC- certifikat).

3 §   För att få specialbehörighet som radiooperatör i GMDSS fordras läkar- intyg som inte är äldre än två år och som visar att sökanden uppfyller kraven på syn- och hörselförmåga enligt förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk.

Tankfartyg

4 §   För att få en sådan specialbehörighet för oljelasthantering som avses i 4 kap. 29 § första stycket fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska sökanden
   1. ha fullgjort godkänd utbildning i hantering av oljelaster,
   2. ha fullgjort godkänd utbildning i brandskydd, och
   3. efter att ha erhållit certifikat för tjänstgöring på olje- och kemikalietankfartyg
      a) ha tjänstgjort minst tre månader på oljetankfartyg, eller
      b) ha tjänstgjort minst en månad i en övertalig befattning på oljetankfartyg, där minst tre lastningar och tre lossningar dokumenterats i en av Transportstyrelsen godkänd praktikjournal.

5 §   För att få en sådan specialbehörighet för kemikalielasthantering, som avses i 4 kap. 29 § första stycket fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska sökanden
   1. ha fullgjort godkänd utbildning i hantering av kemikalielaster,
   2. ha fullgjort godkänd utbildning i brandskydd, och
   3. efter att ha erhållit certifikat för tjänstgöring på olje- och kemikalietankfartyg
      a) ha tjänstgjort minst tre månader på kemikalietankfartyg, eller
      b) ha tjänstgjort minst en månad i en övertalig befattning på kemikalietankfartyg, där minst tre lastningar och tre lossningar dokumenterats i en av Transportstyrelsen godkänd praktikjournal.

6 §   För att få en sådan specialbehörighet för gaslasthantering, som avses i 4 kap. 29 § första stycket fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska sökanden
   1. ha fullgjort godkänd utbildning i hantering av gaslaster,
   2. ha fullgjort godkänd utbildning i brandskydd, och
   3. efter att ha erhållit certifikat för tjänstgöring på gastankfartyg
      a) ha tjänstgjort minst tre månader på gastankfartyg, eller
      b) ha tjänstgjort minst en månad i en övertalig befattning, där minst tre lastningar och tre lossningar dokumenterats i en av Transportstyrelsen godkänd praktikjournal.

Torrlastfartyg som för farlig last

7 §   För att få sådan specialbehörighet för torrlasthantering som avses i 4 kap. 29 § tredje stycket fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning i hantering av farlig last i torrlastfartyg och brandskydd.

Höghastighetsfartyg

8 §   För att få specialbehörighet för tjänstgöring på höghastighetsfartyg ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

Passagerar- och ro-ro-passagerarfartyg

9 §   För att få specialbehörighet för krishantering ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

Fiskefartyg

10 §   För att få specialbehörighet för tjänstgöring som befälhavare på fiskefartyg med en längd om minst 12 meter ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.


4 kap. Certifikat

Radio

1 §   För att få ett allmänt operatörscertifikat för maritim mobil trafik i GMDSS (GOC-certifikat) eller ett begränsat operatörscertifikat för maritim mobil trafik i GMDSS (ROC- certifikat) ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

Tankfartyg

2 §   För att få certifikat för sådan tjänstgöring på olje- och kemikalietankfartyg som avses i 4 kap. 29 § andra stycket fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska sökanden
   1. ha fullgjort godkända utbildningar i brandskydd och hantering av last i olje- och kemikalietankfartyg, eller
   2. inneha kvalifikationer som Transportstyrelsen genom beslut i enskilt fall har bedömt som likvärdiga de som fås genom godkända utbildningar och ha fullgjort minst tre månaders tjänstgöring på olje- eller kemikalietankfartyg.
Förordning (2013:776).

3 §   För att få certifikat för sådan tjänstgöring på gastankfartyg som avses i 4 kap. 29 § andra stycket fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska sökanden
   1. ha fullgjort godkända utbildningar i brandskydd och hantering av last i gastankfartyg, eller
   2. inneha kvalifikationer som Transportstyrelsen genom beslut i enskilt fall har bedömt som likvärdiga de som fås genom godkända utbildningar och ha fullgjort minst tre månaders tjänstgöring på gastankfartyg. Förordning (2012:100).

Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

4 §   För att få certifikat för att handha räddningsfarkoster och beredskapsbåtar ska sökanden
   1. vara minst 18 år, och
   2. ha tjänstgjort
      a) minst 12 månader till sjöss och aktivt deltagit i handhavandet av fartygets livräddningsutrustning, eller
      b) minst sex månader till sjöss och fullgjort godkänd utbildning.

5 §   För att få certifikat för att handha snabbgående beredskapsbåtar ska sökanden ha certifikat enligt 4 § och ha fullgjort godkänd utbildning.

Brandskyddsutbildningar

6 §   Har upphävts genom förordning (2013:776).

7 §   För att få certifikat i avancerad brandbekämpning (advanced fire fighting) ska sökanden ha certifikat enligt 6 § och ha fullgjort godkänd utbildning.

Sjukvårdare

8 §   För att få certifikat som sjukvårdare ombord ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

9 §   För att få certifikat för grundläggande utbildning i sjukvård ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

Snabba fartyg

10 §   För att få certifikat för att handha snabba fartyg ska sökanden ha full-

gjort godkänd utbildning.

Säkerhets- och skyddsutbildningar

11 §   För att få ett certifikat i grundläggande säkerhet (basic safety) ska sökanden ha genomgått godkänd utbildning.

11 a §   För att få certifikat för grundläggande tjänstgöring på fartyg som omfattas av IGF-koden ska sökanden
   1. ha fullgjort godkänd utbildning och ha fullgjort godkänd utbildning i brandskydd, eller
   2. ha ett certifikat eller en specialbehörighet för gaslasthantering. Förordning (2016:1046).

11 b §   För att få certifikat för avancerad tjänstgöring på fartyg som omfattas av IGF-koden ska sökanden
   1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
   2. efter att ha fått grundläggande certifikat för tjänstgöring på fartyg som omfattas av IGF-koden ha fullgjort minst en månads sjötjänstgöring som inkluderat minst tre bunkringsoperationer på fartyg som omfattas av IGF-koden eller fartyg som drivs av bränslen som omfattas av IGF-koden, varav två bunkringsoperationer får ersättas med godkänd simulatorövning inom utbildningen enligt 1.

Certifikat enligt första stycket kan även den få som har en giltig specialbehörighet för gaslasthantering och
   1. uppfyller bunkringskraven enligt första stycket 2, alternativt har deltagit i minst tre lastnings- eller lossningsoperationer på gastankfartyg, och
   2. har fullgjort minst tre månaders sjötjänstgöring de senaste fem åren på
      a) fartyg som omfattas av IGF-koden,
      b) tankfartyg som fraktar bränsle som omfattas av IGF-koden, eller
      c) fartyg som drivs med gas eller bränsle med låg flampunkt så som det definieras i IGF-koden. Förordning (2016:1046).

11 c §   För att få certifikat för grundläggande polartjänstgöring ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning. Förordning (2018:19).

11 d §   För att få certifikat för avancerad polartjänstgöring ska sökanden
   1. uppfylla kraven för certifikat för grundläggande polartjänstgöring,
   2. ha fullgjort godkänd utbildning, och
   3. ha tjänstgjort minst två månader som fartygsbefäl i polarområde eller ha fullgjort annan tjänstgöring som av Transportstyrelsen bedöms som likvärdig. Förordning (2018:19).

12 §   För att få certifikat som skyddsansvarig (Ship Security Officer) ombord ska sökanden ha fullgjort minst 12 månader till sjöss som fartygsbefäl eller maskinbefäl och ha fullgjort godkänd utbildning.

13 §   För att få certifikat för grundläggande sjöfartsskyddsutbildning ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

14 §   För att få certifikat för sjöpersonal med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning och ha tillräckliga språkkunskaper för att kunna förstå och vidarebefordra sjöfartsskyddsinformation.

15 §   För att få certifikat i säkerhetsutbildning för tjänstgöring på fiskefartyg ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

Fartygskock

15 a §   För att få certifikat som fartygskock ska sökanden vara minst 18 år och ha fullgjort godkänd utbildning.
Förordning (2012:626).

Övrigt

16 §   Ett certifikat är en särskild handling som gäller tills vidare. Certifikatet ska medföras i original ombord på det fartyg där innehavaren tjänstgör och på begäran visas upp för myndigheter.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att certifikat ska gälla för en begränsad tid.


5 kap. Intyg

1 §   För att få ett intyg över utförd förtrogenhetsutbildning, förtrogenhetsutbildning för sjöfartsskydd eller förtrogenhetsutbildning för passagerarfartyg ska sökanden ha genomgått godkänd utbildning. Förordning (2018:19).

1 a §   För att få intyg för grundläggande säkerhetsutbildning ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.
Förordning (2013:776).

2 §   För att få ett intyg om utbildning i kontroll av folkmassor (crowd management training) ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

3 §   För att få ett intyg om säkerhetsutbildning på passagerar- och ro-ro-passagerarfartyg ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning. Förordning (2018:19).

4 §   För att få ett intyg om utbildning i passagerarsäkerhet, lastsäkerhet och skrovintegritet ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

5 §   För att få ett intyg om utbildning i säkerhet på höghastighetsfartyg ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

6 §   För att få intyg som sjukvårdare ombord ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

6 a §   För att få ett intyg om utbildning i livsmedelshygien och personlig hygien samt i handhavande och förvaring av livsmedel ombord på fartyg ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning. Förordning (2012:626).

7 §   Ett intyg är en särskild handling som gäller tills vidare.
Intyget ska medföras i original ombord på det fartyg där innehavaren tjänstgör och på begäran visas upp för myndigheter.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att intyg ska gälla för en begränsad tid.


6 kap. Behörighetsbevis

1 §   Innehav av behörighet eller specialbehörighet ska styrkas med behörighetsbevis.

Behörighetsbevis eller annan handling som visar behörigheten ska medföras i original ombord på det fartyg där innehavaren tjänstgör och på begäran visas upp för myndigheter.

2 §   Ett behörighetsbevis är en särskild handling och gäller för en tid av högst fem år. Om ett behörighetsbevis förnyas under giltighetstidens sista sex månader, får den nya giltighetstiden börja löpa från och med dagen efter att den gamla giltighetstiden gått ut.

Behörighetsbevis enligt 2 kap. 11, 12, 23-25 och 27 §§ gäller dock tills vidare.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om vad som krävs för att få giltighetstiden för ett behörighetsbevis förlängd.

3 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av ansökan om behörighetsbevis och annan handling som visar behörigheten enligt denna förordning.

4 §   Behörighetsbevis ska utfärdas på svenska och engelska.
Förordning (2014:452).


7 kap. Behörigheternas innebörd

1 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilken rätt till befattning på fartyg som följer med innehav av viss behörighet.

Transportstyrelsen får i ett enskilt fall besluta om undantag från sådana föreskrifter om beslutet avser säkerhetsbesättning. Styrelsen får även i föreskrifter om bemanning för fartyg som inte ska ha säkerhetsbesättning (bemanningsföreskrifter) meddela annat än vad som följer av föreskrifter som avses i första stycket.


Övergångsbestämmelser

2011:1533
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal.
   3. Sjömän som före den 1 januari 2012 tjänstgjort som matros i minst 12 månader den senaste femårsperioden, får efter ansökan hos Transportstyrelsen ges behörighet som matros.
   4. Sjömän som före den 1 januari 2012 tjänstgjort som motorman i minst 12 månader den senaste femårsperioden, får efter ansökan hos Transportstyrelsen ges behörighet som befaren maskinpersonal.
   5. Sjömän som före den 1 januari 2012 tjänstgjort i en befattning som av Transportstyrelsen bedöms motsvara en befattning som fartygseltekniker i minst 12 månader den senaste femårsperioden och som uppfyller relevanta utbildningskrav enligt STCW-koden, sektion A-III/6, får efter ansökan hos Transportstyrelsen ges behörighet som fartygseltekniker.
   6. Sjömän som före den 1 januari 2012 tjänstgjort som fartygselektriker i minst 12 månader den senaste femårsperioden och som uppfyller relevanta utbildningskrav enligt STCW-koden, sektion A-III/7, får efter ansökan hos Transportstyrelsen ges ny behörighet som fartygselektriker enligt denna förordning.
   7. Transportstyrelsen får till och med den 31 december 2013 utfärda certifikat för grundläggande sjöfartsskyddsutbildning till den som
   - påbörjat sin sjötjänstgöring före den 1 januari 2012, och
   - styrker att han eller hon har tjänstgjort ombord under minst sex månader under de senaste tre åren.

Detta gäller även om kraven enligt 4 kap. 13 § inte är uppfyllda.

Transportstyrelsen får till och med den 31 december 2013 överlämna till juridiska personer att utfärda sådana certifikat som avses i första stycket.
Förordning (2013:776).
   8. Transportstyrelsen får till och med den 31 december 2013 utfärda certifikat för sjömän med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter till den som
   - påbörjat sin sjötjänstgöring före den 1 januari 2012, och
   - styrker att han eller hon har tjänstgjort ombord med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter under minst sex månader under de senaste tre åren.

Detta gäller även om kraven enligt 4 kap. 14 § inte är uppfyllda.

Transportstyrelsen får till och med den 31 december 2013 överlämna till juridiska personer att utfärda sådana certifikat som avses i första stycket.
Förordning (2013:776).
   9. Transportstyrelsen får till och med den 31 december 2016 utfärda behörighetsbevis och certifikat i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal för den som före den 1 juli 2013 avslutat sin behörighetsgrundande utbildning eller avlagt behörighetsgrundande examen. Sådana behörighetsbevis och certifikat gäller dock längst till och med den 31 december 2016.
   10. Transportstyrelsen får till och med den 31 december 2016 förnya sådana behörighetsbevis och certifikat som har utfärdats med stöd av förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal. Sådana behörighetsbevis och certifikat gäller dock längst till och med den 31 december 2016.
   11. Behörighetsbevis och certifikat utfärdade enligt förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal får förnyas enligt denna förordning.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter och i enskilda fall besluta om krav på kompletterande utbildning vid sådan förnyelse.
   12. Sådana behörighetsbevis och certifikat som har obegränsad giltighetstid som har utfärdats enligt förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal eller enligt äldre bestämmelser är från och med den 1 januari 2017 inte giltiga för tjänstgöring i vidare fart än inre fart.

Första stycket gäller inte certifikat som avses i 3 kap. 1 och 2 §§ (GOC-certifikat och ROC-certifikat) och inte heller bevis om behörighet som eldare enligt 3 kap. 25 §.
Förordning (2016:1046).
   13. Transportstyrelsen får till och med den 1 juli 2020 utfärda certifikat för grundläggande polartjänstgöring till den som före den 1 juli 2018 i minst tre månader den senaste femårsperioden har tjänstgjort som fartygsbefäl i polarområdet eller har fullgjort annan tjänstgöring som av Transportstyrelsen bedöms som likvärdig. Förordning (2018:19).
   14. Transportstyrelsen får till och med den 1 juli 2020 utfärda certifikat för avancerad polartjänstgöring till den som före den 1 juli 2018 i minst tre månader den senaste femårsperioden har tjänstgjort som befälhavare eller överstyrman i polarområdet eller har fullgjort annan tjänstgöring som av Transportstyrelsen bedöms som likvärdig. Förordning (2018:19).

2012:626
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2012.
   2. Transportstyrelsen får till och med den 31 december 2016 utfärda certifikat som fartygskock till den som före den 1 januari 2014 har tjänstgjort som fartygskock i minst sex månader under de senaste tre åren, även om kravet på godkänd utbildning enligt 4 kap. 15 a § inte är uppfyllt.

2018:19

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018 i fråga om 1 kap. 13 § och 5 kap. 1 § och i övrigt den 1 juli 2018.