Till innehåll på sidan

Förordning (2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2010:21
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2010-01-21
Ändrad: t.o.m. SFS 2010:1740
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken.
Med minoritetsspråk avses i denna förordning samtliga varieteter av minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

2 §   Institutet för språk och folkminnen prövar ärenden om bidrag enligt denna förordning.

Statsbidragets syfte

3 §   Syftet med statsbidraget är att ge enskilda bättre förutsättningar att tillägna sig, utveckla och använda sitt nationella minoritetsspråk genom att stärka deras förmåga att förstå, tala, läsa eller skriva på minoritetsspråket.
Förordning (2010:354).

Villkor för bidrag

4 §   Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

5 §   Bidrag får lämnas till organisationer och stiftelser som inte är statliga eller kommunala, och som utan vinstsyfte bedriver en verksamhet i Sverige som inte strider mot demokratins idéer.

6 §   Bidrag får inte lämnas till en organisation eller stiftelse som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

7 §   Bidrag får lämnas för insatser med ett syfte som överensstämmer med vad som anges i 3 §, t.ex. pedagogisk verksamhet på det språk som ska läras in, språkprojekt som riktas till barn och deras föräldrar eller läsfrämjande insatser.

Bidrag får också lämnas för insatser för att öka enskildas kunskaper om flerspråkighet eller språket som kulturbärare eller språköverföring mellan generationer, om insatserna har ett syfte som överensstämmer med vad som anges i 3 §.

Insatser som riktas till barn och ungdomar ska främjas särskilt.

8 §   Bidrag får lämnas för insatser som en organisation eller stiftelse genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera andra organisationer, stiftelser eller kommuner.

Ansökan

9 §   Ansökan om bidrag ska göras skriftligen.

Sökanden ska lämna de handlingar och uppgifter som Institutet för språk och folkminnen anser krävs för prövning av ansökan.

10 §   Om den som ansöker om bidrag enligt denna förordning inte lämnar de handlingar och uppgifter som följer av 9 §, ska sökanden ges möjlighet att komplettera ansökan inom en viss tid. Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får denna prövas i befintligt skick.

Beslut och utbetalning

11 §   I ett beslut om bidrag ska det anges för vilken insats bidraget beviljas. I beslutet ska vidare sista dag för redovisning enligt 13 § bestämmas.

Beslut om bidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet.

12 §   Bidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget överstiger fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, kan bidraget betalas ut vid två tillfällen med hälften av det beviljade bidraget vid varje tillfälle. Förordning (2010:1740).

Redovisning

13 §   En organisation eller stiftelse som har tagit emot bidrag enligt denna förordning är skyldig att vid den tidpunkt som angetts i beslutet lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till Institutet för språk och folkminnen.
Bidragsmottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

Organisationens eller stiftelsens revisor ska intyga att den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig, räkenskaperna rättvisande samt att villkoren för bidraget och tillämpliga föreskrifter har följts. Om det bidrag som har tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska detta göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Förordning (2010:1740).

14 §   En organisation eller stiftelse som har tagit emot bidrag är skyldig att på begäran av Institutet för språk och folkminnen lämna det underlag som institutet behöver för att granska redovisningen.

15 §   Institutet för språk och folkminnen ska i sin årsredovisning lämna en redovisning av vilka som har fått bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål. Institutet för språk och folkminnen ska dessutom i årsredovisningen lämna en sammanfattande redogörelse för vad utbetalade bidrag har använts till och, om möjligt, en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidraget.

Återbetalning och återkrav

16 §   Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om
   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har beviljats för,
   4. den som har mottagit bidraget inte lämnar sådan redovisning som avses i 13 §, eller
   5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

17 §   Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 16 §, ska Institutet för språk och folkminnen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får Institutet för språk och folkminnen efterge återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

18 §   Institutet för språk och folkminnen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

19 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.