Till innehåll på sidan

Förordning (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

SFS nr: 2010:2021
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2010-12-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:1507
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Tillämpningsområde

1 §   I denna förordning finns det bestämmelser om tillträde till högskoleutbildning på grundnivå som leder fram till en sådan yrkeslärarexamen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100).

Tillämpliga bestämmelser

2 §   Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) ska tillämpas i fråga om tillträde till utbildningen, om inte något annat följer av denna förordning.

Särskild behörighet

3 §   För särskild behörighet till utbildningen gäller 4 § i denna förordning i stället för bestämmelserna om särskild behörighet i 7 kap. 8-11 och 25 §§ högskoleförordningen (1993:100).

4 §   Särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen har den som genom yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning har tillägnat sig kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper.

Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om vad som är kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper.

Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvillkor i 7 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) gäller även behörighetsvillkor enligt denna förordning. Förordning (2012:733).

Urval

5 §   Vid urval ska hänsyn tas till den sökandes meriter och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. I stället för bestämmelserna om urval i 7 kap. 12 § andra stycket, 12 a-19, 23, 26 och 27 §§ högskoleförordningen (1993:100) får universitetet eller högskolan meddela föreskrifter om vilka urvalsgrunder som ska användas. Förordning (2018:1507).


Övergångsbestämmelser

2010:2021

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2011 och ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 31 maj 2011.

2018:1507 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
   2. Förordningen tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av maj 2022.