Förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2009:1474
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Utfärdad: 2009-12-10
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1375
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2017:166).

Uppgifter

2 §   En viltförvaltningsdelegation är ett organ inom länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet.

3 §   En viltförvaltningsdelegation ska besluta om övergripande riktlinjer för
   1. viltförvaltningen inom länet,
   2. skötsel av älgstammen och i förekommande fall för skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna,
   3. licensjakt och skyddsjakt inom länet, och
   4. bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:724). Förordning (2010:242).

4 §   En viltförvaltningsdelegation ska pröva frågor om godkännande av
   1. de förslag till miniminivåer för förekomsten av björn, varg, järv och lo som länsstyrelsen enligt 4 § första stycket förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn ska lämna till samverkansrådet, och
   2. den rovdjursförvaltningsplan för länet som ska upprättas enligt 7 § första stycket förordningen om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn. Förordning (2022:1375).

Sammansättning

5 §   Landshövdingen är ordförande i viltförvaltningsdelegationen. Vid landshövdingens frånvaro ska landshövdingens ställföreträdare vara ordförande i delegationen.

6 §   En viltförvaltningsdelegation består, utöver ordföranden, av
   1. fem ledamöter som är politiska företrädare och som utses efter förslag av regionen,
   2. en ledamot som har särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt och som utses efter förslag av Polismyndigheten,
   3. en ledamot som representerar jakt- och viltvårdsintresset,
   4. två ledamöter som representerar naturvårdsintresset,
   5. en ledamot som representerar friluftsintresset,
   6. en ledamot som representerar ägare och brukare av jordbruksmark,
   7. en ledamot som representerar lokalt näringsliv och turism,
   8. en ledamot som representerar skogsnäringen, och
   9. en ledamot som representerar natur- och ekoturismföretagen.

Ledamöterna i första stycket 3-9 ska utses efter förslag av den eller de berörda intresseorganisationerna i länet.

I län med en rennäringsdelegation ska en av de politiska företrädarna enligt första stycket 1 utses efter samråd med Sametinget. Förordning (2019:1078).

7 §   Utöver det som anges i 6 § ska en delegation i ett län med
   1. yrkesfiske ha en ledamot som representerar yrkesfisket,
   2. fäbodbruk ha en ledamot som representerar fäbodbruket,
   3. rennäringsdelegation ha en ledamot som representerar rennäringen, och
   4. rennäring ha en ledamot som utses efter samråd med Sametinget.

Ledamöterna i första stycket 1-3 ska utses efter förslag av den eller de berörda intresseorganisationerna i länet.

8 §   För varje ledamot ska det finnas en ersättare. Det som i 6 och 7 §§ sägs om ledamöter gäller även för deras ersättare.

9 §   Länsstyrelsen utser ledamöter och ersättare i delegationen. När ledamöterna och ersättarna utses ska en jämn könsfördelning eftersträvas.

Ledamöterna och ersättarna ska vara folkbokförda i länet eller, när det är fråga om rennäringsutövare, vara medlemmar i en sameby som är registrerad hos Sametinget. De ska utses för en uppdragsperiod som inte är längre än fyra år. När perioden löpt ut för en ledamot eller ersättare, får han eller hon utses för en ny period. Om en ledamot eller ersättare avgår, ska en ny ledamot eller ersättare utses för återstoden av perioden. Förordning (2013:1131).

Kompetensutveckling

10 §   En vilförvaltningsdelegation ska sträva efter en förlöpande kompetensutveckling hos ledamöterna i frågor om viltförvaltning.

Beslutsfattande

11 §   Ärenden vid viltförvaltningsdelegationen bereds av anställda vid länsstyrelsen i samråd med ordföranden.

12 §   En viltförvaltningsdelegation är beslutför när ordföranden och minst tre fjärdedelar av de andra ledamöterna är närvarande.

Om delegationen inte är enig om ett beslut, ska omröstning ske. Vid omröstning ska den mening gälla som omfattas av mer än hälften av ledamöternas röster. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

13 §   Den som vill anmäla avvikande mening enligt 30 § första eller andra stycket förvaltningslagen (2017:900) i en fråga som en viltförvaltningsdelegation ska pröva ska göra det innan sammanträdet med delegationen avslutas.
Förordning (2018:1049).

14 §   Det ska föras protokoll över viltförvaltningsdelegationens sammanträden.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.