Förordning (2009:1295) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2009:1295
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2009-11-26
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Tillämpningsområde och definitioner

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner.

2 §   Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse och tilllämpningsområde som i lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner.

Ömsesidig överenskommelse

3 §   Skatteverket ingår ömsesidig överenskommelse om prissättning av internationella transaktioner enligt 13 § lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner.

4 §   Om ett ärende om prissättningsbesked är av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffenhet att förhandlingen om ömsesidig överenskommelse bör handläggas av regeringen, ska Skatteverket med ett eget yttrande överlämna till regeringen den del av ärendet som avser den ömsesidiga överenskommelsen.

Första stycket gäller inte en ömsesidig överenskommelse enligt det avtal som avses i 6 § lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner.

Ansökan om prissättningsbesked

5 §   En ansökan om prissättningsbesked ska ges in i fyra exemplar och ska innehålla
   1. namn, postadress och, om sådana nummer finns, organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer eller motsvarande utländska nummer, för berörda parter,
   2. uppgift om vilka beskattningsår ansökan avser,
   3. uppgift om vilka stater som omfattas av ansökan,
   4. uppgift om i utlandet meddelade motsvarigheter till prissättningsbesked, som någon av de berörda parterna omfattas av och som avser transaktioner av samma eller liknande slag som de i ansökan,
   5. en beskrivning av de berörda parterna samt deras organisation och verksamhet,
   6. uppgift om arten och omfattningen av transaktionerna,
   7. en funktionsanalys,
   8. en jämförbarhetsanalys,
   9. en beskrivning av den valda prissättningsmetoden,
   10. en redogörelse för varför den valda prissättningsmetoden är lämplig, och
   11. uppgift om antaganden som ligger till grund för den valda prissättningsmetoden.

6 §   Ansökan om prissättningsbesked och andra handlingar som har lämnats i ett ärende enligt lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner eller upprättats eller för granskning omhändertagits av Skatteverket i sådant ärende, ska förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem och om möjligt hållas skilda från andra handlingar.

Avgift

7 §   Avgift enligt 23 § lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner ska betalas med följande belopp:

Ansökan om prissättningsbesked 150 000 kronor

Ansökan om förnyelse av prissättningsbesked

100 000 kronor

Ansökan om förnyelse av prissättningsbesked

125 000 kronor

med ändringar

8 §   Om en ansökan omfattar mer än en utländsk stat, ska avgift enligt 7 § betalas som för en ansökan per utländsk stat.

9 §   Avgiften ska betalas till Skatteverket när ansökan ges in. Om avgiften inte betalas då, ska sökanden föreläggas att betala avgiften inom en viss tid. Ett sådant föreläggande får skickas till sökanden i vanligt brev eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Om föreläggandet inte följs inom föreskriven tid, ska ansökan avvisas. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.