Förordning (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2009:1173
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2009-11-19
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:73
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Uppgifter

1 §   Pensionsmyndigheten är förvaltningsmyndighet för ålderspensionssystemet inom socialförsäkringen och för andra förmåner och ersättningar som enligt lag eller förordning ska administreras av myndigheten. Verksamheten består huvudsakligen i att besluta om och betala ut sådana förmåner och ersättningar som myndigheten ansvarar för. Förordning (2024:73).

1 a §   Pensionsmyndigheten är beredskapsmyndighet enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.
Förordning (2022:546).

2 §   Myndigheten ska
   1. ge allmänheten information om pensioner och andra förmåner som avses i 1 § och se till att denna ges utifrån den enskildes behov,
   2. informera och ge pensionssparare och pensionärer en samlad bild av hela pensionen samt informera om vilka faktorer som påverkar pensionens storlek, hur stor pensionen kan antas bli och tydliggöra vilka konsekvenser olika val kan få för pensionen,
   3. utveckla och förvalta valarkitekturen för premiepensionssystemet enligt 64 kap. 26 a-26 d §§ socialförsäkringsbalken samt presentera den för pensionsspararna,
   4. stärka pensionssparares och pensionärers ställning som konsumenter av finansiella produkter inom pensionsområdet genom att ge vägledning som är anpassad till kvinnors och mäns behov och livssituation,
   5. följa, analysera och förmedla ålderspensionssystemets utveckling och effekter för enskilda och samhälle,
   6. säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott,
   7. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet,
   8. medverka i EU-arbetet och annat internationellt samarbete samt vid behov representera Sverige inom sitt verksamhetsområde, och
   9. fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt
   - artikel I i konventionen av den 30 januari 2002 om social trygghet mellan Sveriges regering och Kanadas regering vid tillämpning av artiklarna XX.1 (information) och XXV.1 (tolkning och tillämpning) i konventionen när frågan gäller pensionsförmåner och efterlevandestöd,
   - artikel 1 i konventionen av den 13 mars 1995 om social trygghet mellan Konungariket Sverige och Republiken Chile vid tillämpning av artikel 19 c-e (information) i konventionen när frågan gäller pensionsförmåner, efterlevandestöd och förmåner till efterlevande från arbetsskadeförsäkringen, och
   - artikel 1 i konventionen av den 30 juni 1978 mellan Konungariket Sverige och Republiken Turkiet om social trygghet vid tillämpning av artiklarna 31 och 32 (information) när frågan gäller pensionsförmåner, efterlevandestöd och förmåner till efterlevande från arbetsskadeförsäkringen.
Förordning (2024:73).

2 a §   Myndigheten ska beräkna riktålder för pension enligt bestämmelserna i 2 kap. 10 a-10 c §§ socialförsäkringsbalken.

Myndigheten ska redovisa ett förslag till riktålder för pension till regeringen senast den 30 april varje år. I redovisningen ska det underlag och de antaganden ingå som ligger till grund för förslaget till riktålder.
Förordning (2024:73).

2 b §   Myndigheten ska, efter dialog med Konjunkturinstitutet, beräkna inkomstindex och inkomstbasbelopp enligt bestämmelserna i 58 kap. 10-12, 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken.

Myndigheten ska redovisa förslag till inkomstindex och inkomstbasbelopp till regeringen senast den 31 oktober året före det år det aktuella beloppet avser. I redovisningen ska det underlag och de antaganden ingå som ligger till grund för förslaget till inkomstindex. Förordning (2024:73).

3 §   Myndigheten ska säkerställa att dess kostnader för olika försäkringsområden finansieras genom rätt finansieringskälla.

Myndigheten ska, när det gäller ålderspensionssystemet, senast den 15 maj och den 15 november varje år lämna en samlad redogörelse och en begäran om ersättning
   - för administrationen av inkomstpension och tilläggspension, som ska täckas genom uttag från Första-Fjärde AP-fonderna, och
   - för administrationen av premiepension som ska täckas genom avgifter som ska dras från pensionsspararnas premiepensionskonton.

Redogörelsen enligt andra stycket ska också innefatta de kostnader som Fondtorgsnämnden, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och Statens servicecenter haft för administrationen av ålderspensionssystemet. Förordning (2024:73).

3 a §   Myndigheten ska till regeringen senast åtta veckor efter det att Inspektionen för socialförsäkringen har lämnat en rapport, som särskilt berör myndigheten, kommentera inspektionens slutsatser och redovisa de eventuella åtgärder som myndigheten avser att vidta med anledning av rapporten.

Vid beräkning av tiden enligt första stycket ska juli månad inte räknas med. Förordning (2024:73).

Tjänsteexport

4 §   Myndigheten får bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna instruktion eller i annan förordning. Förordning (2024:73).

Uppdragsverksamhet

5 §   Myndigheten får utföra uppdrag relaterade till administrativa tjänster för Min Pension i Sverige AB.
Förordning (2024:73).

Samverkan

6 §   Myndigheten ska samverka med berörda myndigheter, kommuner och andra berörda parter för att bedriva en effektiv och rättssäker verksamhet.

Myndigheten ska samverka med Utbetalningsmyndigheten i syfte att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.
Förordning (2023:467).

6 a §   Pensionsmyndigheten ska ingå serviceavtal med Statens servicecenter om att Statens servicecenter ska utföra uppgifter enligt lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service för Pensionsmyndighetens räkning. Förordning (2019:216).

Ledning

7 §   Myndigheten leds av en styrelse.

8 §   Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

9 §   Styrelsen utser vice ordförande.

Bisysslor

10 §   Den som är styrelseledamot eller anställd hos myndigheten får inte utan tillstånd vara ledamot eller suppleant i styrelsen för fondförvaltare som driver fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller förvaltar alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller i Sjunde AP-fonden. Ledamoten eller den anställde får inte heller vara anställd hos eller åta sig uppdrag för en sådan förvaltare.

Tillstånd enligt första stycket meddelas av regeringen i fråga om ledamot i styrelsen och av myndigheten i fråga om andra anställda hos myndigheten än generaldirektören.
Förordning (2013:599).

10 a §   Den som är anställd hos myndigheten och ska utföra handläggande uppgifter åt Fondtorgsnämnden får inte utan tillstånd vara
   1. ledamot eller suppleant i styrelsen för en fondförvaltare eller ett moderbolag till ett dotterföretag som är fondförvaltare, eller
   2. anställd hos eller åta sig uppdrag för ett sådant företag som avses i 1.

Tillstånd får endast lämnas om det finns särskilda skäl.

Tillstånd meddelas av regeringen i fråga om generaldirektören och av myndigheten i fråga om andra anställda.

Med moderbolag och dotterföretag avses detsamma som i 1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551). Med fondförvaltare avses detsamma som i 1 kap. 3 § 4 lagen (2022:760) om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg. Förordning (2022:767).

Organisation

10 b §   Myndigheten ska upplåta lokaler och utföra administrativa och handläggande uppgifter åt Fondtorgsnämnden. Vid myndigheten ska det finnas en särskild organisation som bereder nämndens ärenden.

Myndigheten ska, i samråd med nämnden, uppdra åt någon som är anställd vid myndigheten att ansvara för den särskilda organisationen. Förordning (2022:767).

Anställningar

11 §   Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

12 §   Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

13 §   Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

14 §   Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som anges i 4 §, besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2011:1192).

15 §   Myndigheten får ta ut avgifter för verksamhet enligt 5 §.

Undantag från myndighetsförordningen

16 §   Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering,
21 § 3-5 om myndighetens beslut, i fråga om beslut som fattas genom automatiserad behandling.

Undantag från avgiftsförordningen

17 §   Bestämmelserna i 25 a § avgiftsförordningen (1992:191) om över- och underskott ska inte tillämpas på myndighetens premiepensionsverksamhet. Förordning (2011:1192).

18 §   Har upphävts genom förordning (2017:236).


Övergångsbestämmelser

2019:216

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 i fråga om 2 § och i övrigt den 1 juni 2019.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.