Förordning (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2008:1300
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB US
Utfärdad: 2008-12-04
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1415
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Uppgifter

1 §   Transportstyrelsen har till huvuduppgift att svara för regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn inom transportområdet.

Transportstyrelsen ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Verksamheten ska särskilt inriktas på att bidra till ett internationellt konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsystem. Förordning (2010:182).

2 §   Transportstyrelsens tillsyn ska, i enlighet med de föreskrifter som gäller för varje område, utövas
   1. över järnvägs-, tunnelbane- och spårvägssystemen,
   2. över den civila sjöfarten, särskilt sjösäkerheten, sjöfartsskyddet och hamnskyddet,
   3. över den civila luftfarten, särskilt flygsäkerheten och luftfartsskyddet, och
   4. inom vägtransportsystemet.

3 §   Transportstyrelsen ska särskilt ansvara för frågor om
   1. krav på infrastruktur, fordon, fartyg och luftfartyg,
   2. kompetenskrav och behörigheter,
   3. krav på infrastrukturförvaltare, trafikorganisatörer och trafikföretag,
   4. trafikregler, nyttjande av infrastruktur, anläggningar och service,
   5. villkor för marknadstillträde och konkurrensvillkor, och
   6. villkor för resenärer och de som köper godstransporttjänster. Förordning (2012:792).

4 §   Transportstyrelsen ska inom sitt ansvarsområde fullgöra uppgifter enligt EU-rättsakter och andra internationella överenskommelser.

Transportstyrelsen ska särskilt biträda regeringen med beredningen av ärenden i det internationella samarbetet inom
   1. Internationella sjöfartsorganisationen (IMO),
   2. Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO),
   3. Organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF), och
   4. Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (UNECE) i transportfrågor. Förordning (2012:792).

4 a §   Transportstyrelsen ska anmäla till OTIF vilka linjer till sjöss som ska föras in i eller strykas från CIV- respektive CIM-listan enligt artikel 24 i fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999. Transportstyrelsen ska också ge in ansökningar om validering av teknisk standard och antagande av teknisk föreskrift enligt artikel 5 och 6 i bihang F till fördraget. Förordning (2015:347).

5 §   Transportstyrelsen ska svara för
   1. register över järnvägsfordon,
   2. luftfartygs- och inskrivningsregistret,
   3. fartygs- och sjömansregistret,
   4. registrering av avtal om båtbyggnadsförskott,
   5. vägtrafikregistret, och
   6. databasen över olyckor och personskador i trafiken.
Förordning (2022:423).

5 a §   Transportstyrelsen är prövningsmyndighet enligt 13 § lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.
Förordning (2022:423).

6 §   Transportstyrelsen har ansvar för regelgivning, tillståndsgivning och tillsyn för flygtrafiktjänster för civil och militär luftfart. Ansvaret gäller dock inte för flygbriefingtjänst, flygvädertjänst eller kommunikations-, navigations- eller övervakningstjänster för militär luftfart.

Transportstyrelsen ska, när det gäller flygtrafiktjänster som berör militär luftfart, träffa en överenskommelse med Försvarsmakten om den praktiska tillämpningen av ansvaret.
Förordning (2021:235).

6 a §   Transportstyrelsen är beredskapsmyndighet enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.
Förordning (2022:542).

6 b §   Transportstyrelsen är behörig myndighet för sjötrafiktjänst (VTS) och sjötrafikrapporteringssystem (SRS) i Sverige. Förordning (2022:1415).

7 §   Transportstyrelsen får ingå avtal med behöriga myndigheter i andra länder om erkännande av svenska behörighetsbevis på sjöfartsområdet. Förordning (2015:10).

8 §   Har upphävts genom förordning (2022:423).

9 §   Transportstyrelsen får sälja uppgifter till myndigheter och enskilda ur den del av vägtrafikregistret som avser registrering av fordon och som framgår av bilaga 1 avsnitt 1 och 2 vägtrafikdataförordningen (2019:382). Uppgifter får lämnas ut på terminal, på medium för automatisk databehandling eller på annat sätt.

Uppgifter som avser den registrerades personliga förhållanden får inte säljas, om de kan antas utgöra ett hot mot dennes personliga integritet. Förordning (2019:395).

10 §   Transportstyrelsen ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. Förordning (2010:182).

10 a §   Transportstyrelsen ska för den operativa verksamhet som myndigheten bedriver för att fullgöra Sveriges förpliktelser som flaggstat ha ett kvalitetsledningssystem i enlighet med artikel 8.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/21/EG av den 23 april 2009 om fullgörande av flaggstatsförpliktelser. Förordning (2011:674).

11 §   Transportstyrelsen ska årligen
   1. redovisa myndighetens åtgärder för att bidra till ett klimateffektivt transportsystem,
   2. redovisa resultatet av myndighetens tillsyn av statlig verksamhet, och
   3. bistå Trafikanalys i dess uppdrag att till regeringen redovisa en uppföljning av de transportpolitiska målen.
Förordning (2015:10).

11 a §   Transportstyrelsen ska svara för forskning och innovation som motiveras av myndighetens uppgifter.
Förordning (2013:169).

11 b §   Transportstyrelsen har till uppgift att utöva marknadskontroll inom sitt ansvarsområde.
Förordning (2022:1168).

Samverkan

12 §   Transportstyrelsen ska samråda med Konkurrensverket i konkurrensfrågor och anmäla missförhållanden till verket.

12 a §   Transportstyrelsen får inom sitt verksamhetsområde samverka med andra aktörer och vidta åtgärder i syfte att nå det transportpolitiska hänsynsmålet om säkerhet. De åtgärder som vidtas ska på ett effektivt sätt bidra till att målet uppfylls. Förordning (2015:10).

12 b §   Transportstyrelsen får inom sitt verksamhetsområde samverka med, lämna bistånd till och i övrigt bedriva uppdragsverksamhet gentemot utländska myndigheter och organisationer i frågor som främst rör regelutveckling och certifiering. Förordning (2015:10).

13 §   Transportstyrelsen ska inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av 5 kap.
miljöbalken. Förordning (2011:1226).

14 §   Transportstyrelsen ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Transportstyrelsen ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Förordning (2011:1226).

Ledning

15 §   Transportstyrelsen leds av en styrelse.
Förordning (2010:182).

16 §   Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Förordning (2010:182).

Delegering

16 a §   Styrelsen får överlåta till myndighetschefen att besluta Transportstyrelsens föreskrifter.
Förordning (2010:182).

16 b §   Bestämmelsen i 16 a § gäller inte föreskrifter som har särskild principiell betydelse eller annars är av större vikt. Förordning (2010:182).

Anställningar

17 §   Generaldirektören är myndighetschef.

17 a §   Vid Transportstyrelsen finns en överdirektör.
Förordning (2016:142).

Personalansvarsnämnd

18 §   Vid Transportstyrelsen ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

19 §   Transportstyrelsen ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

20 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för verksamhet som avses i 9 och 12 b §§.

För verksamhet som avses i 9 § ska avgift inte tas ut när Transportstyrelsen med myndighetens standardiserade tekniska lösningar till statliga myndigheter tillhandahåller sådan grunddata om fordon och fordonsägare ur vägtrafikregistret som anges i 21 §.

Avgiftsfrihet enligt andra stycket gäller inte för Affärsverket svenska kraftnät, Luftfartsverket eller Sjöfartsverket eller om den myndighet som tar emot uppgifterna ska använda dem i uppdrags- eller försäljningsverksamhet. Förordning (2018:133).

21 §   Med grunddata enligt 20 § andra stycket avses följande uppgifter i bilaga 1 till förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.
   1. Fordonsuppgifter enligt punkt 1: samtliga uppgifter.
   2. Ägaruppgifter enligt punkt 2: samtliga uppgifter.
   3. Allmänna uppgifter enligt punkt 3: avregistrering, avställning, försäkring, importör som för in motorfordon, innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt, körförbud, påställning, registrering och skatter.
   4. Uppgifter från besiktning, efterkontroll och flygande inspektion enligt punkt 4: besiktningsorgan och besiktningsstation där besiktningen utförts, datum och klockslag då besiktningen utförts, datum när besiktningen senast ska ha skett, föreläggande om besiktning med angivande av senaste datum för föreläggandet, godkänt besiktningsresultat, lämplighetsbesiktning, mätvärden, underkänt besiktningsresultat och vägmätarställning.
Förordning (2018:133).


Övergångsbestämmelser

2010:182

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010 i fråga om 16 b §, den 1 juli 2010 i fråga om 15-16 a §§ och i övrigt den 1 april 2010.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.