Förordning (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2008:1233
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad: 2008-12-04
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:626
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Sveriges geologiska undersökning är förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering.

Myndigheten förvaltar anläggningar och annan egendom som tidigare använts för statens civila beredskapslagring av olja.

2 §   Sveriges geologiska undersökning ska tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. Myndigheten ska i detta syfte
   1. bedriva en behovsstyrd insamling av grundläggande geologisk information, och
   2. förvalta och utveckla insamlad information i syfte att göra den tillgänglig och lätt att använda. Förordning (2012:805).

3 §   Sveriges geologiska undersökning ska verka för att skapa goda förutsättningar för ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser och för att främja hållbar tillväxt och företagande inom sektorn. I uppgiften ingår bland annat att marknadsföra Sverige som prospekteringsland och tillhandahålla vägledning och prospekteringsinformation till företag som planerar att prospektera i Sverige.

Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. Förordning (2012:805).

4 §   Sveriges geologiska undersökning handlägger ärenden enligt minerallagstiftningen, lagstiftningen om kontinentalsockeln och rennäringslagen (1971:437) samt tar emot uppgifter enligt lagen (1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning.

Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3-5 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen (2010:900). Förordning (2011:379).

4 a §   Sveriges geologiska undersökning ska regelbundet analysera och bedöma vilka kritiska råvaror och metaller och mineral som bör anges i bilaga 1 till förordningen (2023:624) om granskning av utländska direktinvesteringar. Myndigheten ska vart tredje år, och när det till följd av ändrade förhållanden annars finns anledning till det, informera Regeringskansliet (Justitiedepartementet) om huruvida det finns behov av att ändra bilagan. Myndigheten ska dessförinnan ha gett Inspektionen för strategiska produkter tillfälle att yttra sig. Förordning (2023:626).

5 §   Sveriges geologiska undersökning ska avveckla och miljösäkra statens anläggningar och annan egendom enligt 1 § andra stycket. Myndigheten ska vidare bedriva en miljö- och funktionskontroll av genomförda avvecklingsåtgärder vid dessa anläggningar och det statliga gruvfältet i Adak samt svara för förvaltning av egendomen.

6 §   Sveriges geologiska undersökning ska främja och stödja riktad grundforskning och tillämpad forskning inom det geovetenskapliga området.

7 §   Sveriges geologiska undersökning ska, i den omfattning som bedöms lämplig utifrån mål och uppgifter i övrigt, medverka i internationellt samarbete och internationella utvecklingsprojekt. Myndigheten ska sträva efter att arbetet medfinansieras av övriga deltagande parter.

Sveriges geologiska undersökning ska även delta i EU-samarbete inom ramen för sitt verksamhetsområde och därvid samverka med myndigheter och organisationer i andra länder.
Förordning (2012:805).

7 a §   Sveriges geologiska undersökning fullgör de uppgifter som myndigheten har enligt förordningen (2020:1187) med kompletterande bestämmelser till EU:s konfliktmineralförordning. Förordning (2020:1188).

8 §   Sveriges geologiska undersökning ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Myndigheten ska samordna uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

Myndigheten ska samverka med Havs- och vattenmyndigheten i frågor som har betydelse för havs- och vattenmiljön.
Förordning (2011:652).

9 §   Sveriges geologiska undersökning ska bidra till att delmålen om efterbehandling av förorenade områden inom miljökvalitetsmålet Giftfri miljö nås, genom att
   1. inventera samt genomföra ansvarsutredningar, nödvändiga undersökningar, åtgärder och efterföljande miljökontroll på områden där staten har ett eget ansvar för avhjälpande och där ingen annan myndighet kan svara för avhjälpande,
   2. på begäran av en kommun eller en länsstyrelse kunna vara huvudman för saneringsprojekt där efterbehandling bekostas helt eller delvis med statsbidrag eller statsstöd, och
   3. samverka med Naturvårdsverket. Förordning (2022:100).

10 §   Sveriges geologiska undersökning får mot avgift bedriva uppdragsverksamhet såsom att
   1. tillhandahålla konsulttjänster inom sitt expertområde,
   2. bedriva miljöövervakning,
   3. tillhandahålla utrustning och datalagring,
   4. bedriva kurser och utbildningar, och
   5. tillhandahålla tjänster avseende myndighetens dokumentation.

Myndigheten får bara åta sig uppdrag i den omfattning som myndighetens verksamhet tillåter. Uppdragsverksamheten får inte heller komma i konflikt med myndighetens verksamhet.

Uppdragsverksamheten ska ha nära samband med myndighetens uppgifter i övrigt och bidra till en ökad samverkan med andra myndigheter.

Myndigheten ska undvika att konkurrera med privata aktörer.

Myndigheten får besluta om avgifternas storlek och får disponera inkomsterna. Förordning (2012:805).

10 a §   Sveriges geologiska undersökning får mot avgift bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna instruktion eller i annan förordning.

Myndigheten får besluta om avgifternas storlek och får disponera inkomsterna. Förordning (2012:805).

Ledning

11 §   Sveriges geologiska undersökning leds av en myndighetschef.

12 §   Vid Sveriges geologiska undersökning ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju ledamöter.

Organisation

13 §   Inom Sveriges geologiska undersökning finns en organisatorisk enhet som benämns Bergsstaten och som har till uppgift att handlägga ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral. Bergsstaten leds av bergmästaren, som beslutar i frågor enligt minerallagen (1991:45).
Förordning (2012:805).

14 §   Bergsstaten ansvarar för sina beslut och ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning.

Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att Bergsstaten tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt samt att den redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Anställningar och uppdrag

15 §   Generaldirektören är myndighetschef.

16 §   Bergmästaren anställs av regeringen.

Personalansvarsnämnd

17 §   Vid Sveriges geologiska undersökning ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

18 §   Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på Sveriges geologiska undersökning.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.