Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2007:996
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L7
Utfärdad: 2007-11-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:404
Upphävd: 2019-08-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2019:502
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Migrationsverket är förvaltningsmyndighet för frågor som rör uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visering, mottagande av asylsökande, anvisningar till kommuner av nyanlända, återvändande, medborgarskap och återvandring.

Migrationsverket ska fullgöra de uppgifter som myndigheten har enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen, lagstiftningen om mottagande av asylsökande m.fl., lagstiftningen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning samt enligt andra författningar. Förordning (2016:1245).

1 a §   Migrationsverket ska verka för att de migrationspolitiska målen uppnås genom att
   1. skapa förutsättningar för ett effektivt och långsiktigt hållbart asylsystem som värnar asylrätten,
   2. underlätta en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och annan rörlighet över gränser inom ramen för den reglerade invandringen, samt
   3. fördjupa det europeiska och internationella samarbetet.
Förordning (2012:744).

1 b §   Migrationsverket ska
   1. ha ett förutsebart och enhetligt beslutsfattande med hög rättslig kvalitet,
   2. bedriva en kostnadseffektiv verksamhet som präglas av kontinuerlig utveckling, samt
   3. ge god service som möter sökandes och andra intressenters behov. Förordning (2012:744).

2 §   Migrationsverket ska vidare
   1. motverka missbruk av regler, säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs samt motverka bidragsbrott,
   2. verka för att den sammantagna vistelsetiden i mottagandet blir så kort som möjligt,
   3. tillgodose de sökandes och andra intressenters behov vid prövning med hänsyn till ärendets beskaffenhet,
   4. analysera, följa upp och utvärdera faktorer som har betydelse för myndighetens verksamhet,
   5. göra bedömningar och tillhandahålla beslutsunderlag för regeringens styrning och dimensionering av verksamheter,
   6. samverka med andra ansvariga myndigheter inom området så att förutsättningar skapas för ett effektivt genomförande av de verksamheter som följer av de uppgifter som Migrationsverket har,
   7. besluta om anvisning enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning och förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner,
   8. anvisa en kommun som ska ordna boende för ensamkommande barn, i enlighet med 3 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande,
   9. bistå utlandsmyndigheterna med verksamhets- och processtöd för handläggningen av frågor inom migrationsområdet,
   10. belysa och beakta kvinnors och mäns villkor vid genomförandet av verksamheten,
   11. analysera konsekvenserna för barn inför beslut eller andra åtgärder som kan röra barn,
   12. se till att myndighetens aktuella landinformation är offentligt tillgänglig i den omfattning som är möjlig,
   13. föra register och statistik över utlänningar i landet i den utsträckning som behövs för verksamheten,
   14. svara för organiserad uttagning och överföring av flyktingar och andra skyddsbehövande,
   15. bistå regeringen inom ramen för utvecklingssamarbetet på migrationsområdet,
   16. bistå regeringen inom ramen för politiken för global utveckling,
   17. använda fondmedel från asyl-, migrations- och integrationsfonden för att utveckla den egna verksamheten, och
   18. anmäla till Polismyndigheten eller åklagare om det i ett ärende hos Migrationsverket framkommer misstankar om folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelser. Migrationsverket ska också bistå Säkerhetspolisen i dess verksamhet för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet och i frågor som rör terrorism.

Migrationsverket får bedriva tjänsteexport och medverka i organiserat förvaltningsbistånd på migrationsområdet.

Migrationsverket får efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) placera personal vid utlandsmyndigheterna i syfte att effektivisera genomförandet av uppgifter inom migrationsområdet. Förordning (2017:339).

Medverkan i EU-arbetet

3 §   Migrationsverket ska
   1. ha hand om det nationella systemet (den nationella åtkomstpunkten) som ska användas för kommunikationen med den centrala databasen för fingeravtryck enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (Eurodacförordningen),
   2. ha åtkomst till uppgifter i den centrala databasen för fingeravtryck enligt artikel 27.1 i Eurodacförordningen,
   3. föra en förteckning över enheter inom myndigheten som ska ha sådan åtkomst som avses i 2,
   4. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte om nationella åtgärder på asyl- och invandringsområdet enligt rådets beslut 2006/688/EG av den 5 oktober 2006 om upprättande av ett system för ömsesidigt informationsutbyte om medlemsstaternas åtgärder rörande asyl och invandring,
   5. vara kontaktmyndighet för ersättningsanspråk i samband med ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning enligt rådets beslut 2004/191/EG av den 23 februari 2004 om fastställande av kriterier och närmare föreskrifter för ersättning för finansiella obalanser som uppstår till följd av tillämpningen av direktiv 2001/40/EG om ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning eller utvisning av medborgare i tredjeland,
   6. vara ansvarig och attesterande myndighet gentemot Europeiska kommissionen i frågor som rör den europeiska flyktingfond som inrättats enligt rådets beslut 2004/904/EG av den 2 december 2004 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2005-2010 samt rådets beslut 573/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008-2013,
   7. vara ansvarig och attesterande myndighet gentemot Europeiska kommissionen i frågor som rör den europeiska återvändandefond som inrättats enligt rådets beslut 575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008-2013,
   8. vara kontaktmyndighet i frågor som rör massflyktssituationer enligt 21 kap. utlänningslagen (2005:716),
   9. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte om utlänningar som har ställning som varaktigt bosatta enligt 5 a kap. utlänningslagen,
   10. vara kontaktpunkt i det europeiska migrationsnätverk som inrättats enligt rådets beslut 2008/381/EG av den 14 maj 2008 om inrättande av ett europeiskt migrationsnätverk och i den egenskapen fullgöra de uppgifter som enligt beslutet ska fullgöras av en kontaktpunkt,
   11. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte som avser Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet,
   12. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte som avser Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd,
   13. vara registeransvarig och ha centralt ansvar för Sveriges behandling av personuppgifter i informationssystemet för viseringar (VIS) enligt artikel 41.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen),
   14. föra register enligt artikel 34 i VIS-förordningen över all behandling av personuppgifter i VIS och över de personer som är behöriga att föra in eller använda uppgifter i VIS,
   15. vara den myndighet som ger övriga behöriga svenska myndigheter åtkomst till VIS enligt artikel 28.2 i VIS-förordningen,
   16. vara den nationella kontaktpunkt som ansvarar för kontakterna med Europeiska stödkontoret för asylfrågor enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor,
   17. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte som avser rådets direktiv 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning,
   18. vara ansvarig myndighet för förvaltning och kontroll av det nationella programmet för asyl-, migrations- och integrationsfonden enligt förordningen (2014:1538) om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden,
   19. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte som gäller Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/66/EU av den 15 maj 2014 om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal,
   20. vara behörig myndighet enligt lagen (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, vid kontroller och inspektioner avseende det nationella programmet för asyl-, migrations- och integrationsfonden,
   21. vara ansvarig myndighet för samordning och utförande av det övervakningssystem för återvändanden som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG, och
   22. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte som gäller Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pair-arbete. Förordning (2018:404).

Ledning

4 §   Migrationsverket leds av en myndighetschef.

5 §   Vid Migrationsverket ska det finnas ett insynsråd som består av högst tolv ledamöter. Förordning (2014:1401).

Särskilda organ

6 §   Vid Migrationsverket ska det finnas ett etiskt råd.

Det etiska rådet ska på Migrationsverkets begäran yttra sig i frågor som rör utformningen av Migrationsverkets verksamhet och som kan kräva etiska överväganden.

Rådet ska bestå av högst sju ledamöter. Regeringen utser ordförande och övriga ledamöter i det etiska rådet för en bestämd tid.

Anställningar och uppdrag

7 §   Generaldirektören är myndighetschef.

8 §   Vid Migrationsverket finns en överdirektör. Förordning (2017:417).

9 §   Har upphävts förordning (2009:86).

Personalansvarsnämnd

10 §   Vid Migrationsverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

11 §   Migrationsverket ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).

12 §   Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på Migrationsverket.

Avgifter

13 §   Bestämmelsen om en myndighets beslut i 21 § 3-5 myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten i fråga om beslut som fattas genom automatiserad behandling. Förordning (2016:1245).

Övrigt

14 §   Migrationsverket får betala ut skälig ersättning för person- eller sakskador som uppkommit i verksamhet som verket bedriver.

Migrationsverkets beslut i dessa frågor får inte överklagas.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.