Förordning (2007:936) om folkrättslig granskning av vapenprojekt

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2007:936
Departement/myndighet: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2007-11-15
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Granskning

1 §   I denna förordning regleras granskning av vapenprojekt ur folkrättslig synvinkel.

Granskningen ska ske i enlighet med vad som sägs i artikel 36 i 1977 års tilläggsprotokoll I till Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 angående skydd för krigets offer (SÖ 1953:14-17, SÖ 1979:22).

Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt

Uppgifter

2 §   Granskningen enligt 1 § ska utföras av Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt.

Delegationen ska även följa vad som sker med vapenprojekt av större vikt som har granskats av delegationen.

Ledning

3 §   Delegationen leds av en nämnd.

4 §   Nämnden ska bestå av högst åtta ledamöter.

Organisation

5 §   Hos delegationen finns en sekreterare.

Handläggning av ärenden

6 §   Av 15 § myndighetsförordningen (2007:515) följer att delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs ska dock om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

7 §   Delegationen ska efter genomförd granskning av vapenprojekt fatta beslut i ärendet. Om projektet inte uppfyller gällande folkrättsliga regler, ska delegationen uppmana den som anmält ärendet till delegationen att
   1. vidta konstruktionsändringar,
   2. överväga andra vapenprojekt,
   3. utfärda begränsningar för vapnets operativa användning, eller
   4. modifiera stridsmetoden.

Årlig redogörelse

8 §   Delegationen ska senast den 1 mars varje år lämna en kortfattad redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret samt kostnaderna för den. Vidare ska delegationen senast den 1 mars varje år lämna en sammanställning till regeringen av behovet av resurser för nästkommande kalenderår.

Förordnanden

9 §   Utöver vad som följer av 22 § myndighetsförordningen (2007:515) utser regeringen även vice ordföranden och sekreteraren i delegationen. Förordnandena ges för en bestämd tid.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 §   Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på delegationen.

Undantag från myndighetsförordningen

11 §   Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på delegationen:

4 § 1-3 om arbetsordning och verksamhetsplan, och

29 § om ärendeförteckning.

Överklagande

12 §   Delegationens beslut i andra ärenden än anställningsärenden får överklagas hos regeringen.

Anmälan av vapenprojekt

13 §   Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och andra myndigheter ska snarast möjligt anmäla till delegationen varje projekt som avser studium, utveckling, nyanskaffning eller modifiering av vapen eller stridsmetoder. Anmälan om sådana projekt får även göras av andra.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.