Förordning (2007:833) med instruktion för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2007:833
Departement/myndighet: Finansdepartementet ESA
Utfärdad: 2007-11-08
Ändrad: t.o.m. SFS 2010:562
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd har till uppgift att
   1. utöva arbetsgivarens befogenheter enligt statliga pensionsbestämmelser i deras lydelse den 31 december 1991 eller tidigare i den omfattning regeringen eller, när det gäller arbetstagare hos riksdagen eller dess myndigheter, riksdagsstyrelsen beslutar,
   2. pröva frågor som enligt arbetsgivarnyckeln till avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring eller enligt regeringens beslut ska handläggas av nämnden,
   3. pröva frågor som enligt arbetsgivarnyckeln till avtalet om tjänstegrupplivförsäkring inom riksdagens eller dess myndigheters arbetstagarområde eller enligt riksdagsstyrelsens beslut ska handläggas av nämnden, och
   4. pröva frågor om beräkning av pensionen enligt punkt 6 i övergångsbestämmelserna till pensionsplan för arbetstagare hos staten m.fl. (PA-91) när det gäller fall där tjänstetidsfaktorn är större än den allmänna tilläggspensionens poängårsfaktor och pensionen till följd av övergången från brutto- till nettosystem blir väsentligt lägre än den annars skulle ha blivit.

Nämnden prövar också frågan om beräkning av pensionen enligt första stycket 4 för sådana arbetstagare som har pensionsrätt enligt förordningen (1991:1427) om tjänstepension för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning.

Ledning

2 §   Myndigheten leds av en nämnd.

3 §   Nämnden ska bestå av åtta ledamöter. För varje ledamot, utom ordföranden och vice ordföranden, ska det finnas en personlig ersättare.

Organisation

4 §   Statens tjänstepensionsverk utför administrativa och handläggande uppgifter åt myndigheten. Förordning (2010:562).

Ärendenas handläggning

5 §   Nämnden är beslutför när minst fem ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Av de ledamöter som inte är ordförande eller vice ordförande ska halva antalet vara förordnade efter förslag av de statsanställdas huvudorganisationer.

6 §   Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller någon som utför uppgifter åt myndigheten enligt 4 § att avgöra ärenden som inte behöver beslutas av nämnden.

7 §   Ärendena avgörs efter föredragning.

Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta att ärenden som avgörs enligt 6 § inte behöver föredras.

8 §   Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

9 §   Myndigheten ska lämna underrättelse om sina beslut till Statens tjänstepensionsverk samt till Arbetsgivarverket eller, när det gäller arbetstagare hos riksdagen eller dess myndigheter, till riksdagsförvaltningen. Underrättelse om beslut enligt 1 § första stycket 1 ska även lämnas till den myndighet där arbetstagaren är anställd.
Förordning (2010:562).

Årlig redogörelse

10 §   Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

Anställningar och uppdrag

11 §   Vice ordföranden utses av regeringen.

Tre ledamöter och deras ersättare, dock inte ordföranden och vice ordföranden, utses av regeringen efter förslag av de statsanställdas huvudorganisationer.

Tillämpligheten av vissa förordningar

12 §   Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten.

Undantag från myndighetsförordningen

13 §   Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering,
15 och 16 §§ om beslutförhet, och

20 § om föredragning.

Överklagande

14 §   Myndighetens beslut i ärenden som avses i 1 § får inte överklagas.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.