Förordning (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2007:1436
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2007-12-19
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1615
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelse

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kulturell verksamhet för och med elever i förskoleklassen, grundskolan och i vissa särskilda utbildningsformer på grundskolenivå.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.
Förordning (2020:1203).

Ändamålet med statsbidraget

2 §   Ändamålet med statsbidraget är att bidra till att
   1. kulturella och konstnärliga uttryck integreras i förskoleklassen, grundskolan och i vissa särskilda utbildningsformer, och
   2. elever får ökade möjligheter att tillsammans med professionell kulturverksamhet uppleva och utveckla förståelse för kulturens olika uttrycksformer samt utveckla sitt eget skapande. Förordning (2022:1394).

Definitioner

3 §   I denna förordning avses med

kulturverksamhet: verksamhet inom scenkonst, musik, litteratur, visuell konst, arkitektur, design, konsthantverk, film, media, hemslöjd samt arkiv- och museiverksamhet, och

vissa särskilda utbildningsformer: utbildning vid särskilda ungdomshem, särskild undervisning för elever som vårdas på sjukhus eller en institution som är knuten till ett sjukhus och internationella skolor på grundskolenivå.

Vid tillämpning av denna förordning ska grundskolan likställas med anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan.
Förordning (2022:1615).

Villkor för statsbidrag

4 §   Statsbidrag får lämnas till den som enligt 2 kap. skollagen (2010:800) är huvudman för förskoleklassen eller grundskolan eller den som enligt 24 kap. skollagen (2010:800) är huvudman för vissa särskilda utbildningsformer. Förordning (2020:1203).

4 a §   Statsbidrag får lämnas för
   1. inköp av professionell kulturverksamhet, och
   2. insatser som främjar elevers eget skapande som en del i undervisningen.

Statsbidraget får inte användas till administrationskostnader.
Förordning (2022:1394).

5 §   Som förutsättning för statsbidrag gäller att
   1. huvudmannen har utformat mål för insatserna med utgångspunkt i skolans styrdokument, och
   2. insatserna är ett komplement till den befintliga kulturverksamheten i skolan. Förordning (2022:1394).

5 a §   Har upphävts genom förordning (2022:1394).

Ärendenas handläggning

6 §   Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Statens kulturråd efter ansökan från en huvudman som anges i 4 §. Förordning (2016:384).

7 §   Statens kulturråd beslutar om och betalar ut statsbidrag för högst två år i sänder. Förordning (2014:1583).

Redovisning

8 §   En huvudman som har fått statsbidrag enligt denna förordning är skyldig att redovisa för Statens kulturråd hur medlen använts. Förordning (2016:384).

Återbetalning

9 §   Statens kulturråd får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om
   1. mottagaren av statsbidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. statsbidraget inte används för det ändamål det har beviljats,
   4. den som har mottagit statsbidraget inte lämnar sådan redovisning som avses i 8 §, eller
   5. villkor i beslutet inte har följts.

Bemyndigande

10 §   Statens kulturråd får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

11 §   Statens kulturråds beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2007:1436

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008. Bidrag enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den 1 januari 2008.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.