Förordning (2007:1188) med instruktion för Statens konstråd

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2007:1188
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2007-11-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:19
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Statens konstråd ska verka för att konsten blir ett betydelsefullt inslag i samhällsmiljön. Myndigheten ska
   1. beställa och förvärva god samtidskonst till statens byggnader och andra lokaler för statlig verksamhet,
   2. medverka till skapandet och utvecklingen av offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer,
   3. utveckla och sprida kunskap inom området offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer, och
   4. främja samtidskonstens utveckling och spridning.
Förordning (2019:19).

2 §   Myndigheten ska särskilt
   1. förteckna samlingar av konst och konsthantverk som tillhör eller understöds av staten, och
   2. ha tillsyn över sådana samlingar och över hur statliga organ vårdar konstverk som tillhör staten och som är fast anbringade.

Uppgifterna enligt första stycket gäller under förutsättning att dessa samlingar eller konstverk inte står under tillsyn eller vård av någon annan myndighet eller inrättning som har betryggande sakkunskap i fråga om sådan konst.

2 a §   Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
Förordning (2009:750).

2 b §   Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs.
Förordning (2014:174).

3 §   Myndigheten får anordna tävlingar inför beställningar av konstnärligt arbete.

Samverkan

3 a §   Myndigheten ska samverka med berörda myndigheter och institutioner, det civila samhällets organisationer och andra aktörer som bedriver verksamhet av betydelse för konstområdets utveckling och gestaltningen av gemensamma miljöer. Förordning (2019:19).

Ledning

4 §   Myndigheten leds av en myndighetschef.

5 §   Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst fem ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 §   Direktören är myndighetschef.

Undantag från myndighetsförordningen

7 §   Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.