Förordning (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2007:1161
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB US
Utfärdad: 2007-11-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:183
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Uppgifter

1 §   Sjöfartsverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Verket ska i sitt arbete ha ett trafikslagsövergripande synsätt. Förordning (2009:1449).

2 §   Sjöfartsverkets huvuduppgifter är att
   1. tillhandahålla lotsning,
   2. i egenskap av infrastrukturhållare för farleder svara för farledshållning och vid behov inrätta nya farleder,
   3. tillhandahålla sjöräddnings- och flygräddningstjänst samt vid livshotande situationer där omedelbar transport är avgörande för behandlingen av skadade eller sjuka personer, utföra transporter med helikopter på begäran av sjukvårdshuvudman, om verkets resurser är lämpliga för uppgiften och det kan ske utan allvarligt hinder mot dess ordinarie verksamhet eller dess medverkan enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,
   4. svara för isbrytning,
   5. verka inom sitt ansvarsområde för att sjöfartens påverkan på miljön minimeras,
   6. svara för sjögeografisk information inom Sjöfartsverkets ansvarsområde (sjökartläggning),
   7. svara för samordning av sjögeografisk information inom Sverige,
   8. redovisa och dokumentera Sveriges gränser till havs samt svara för skötsel och tillsyn av dessa gränsers utmärkning,
   9. årligen bistå Trafikanalys i dess uppdrag att till regeringen redovisa en uppföljning av de transportpolitiska målen,
   10. planlägga, samordna och genomföra kultur- och fritidsverksamhet för sjöfolk i enlighet med bestämmelserna i 2006 års sjöarbetskonvention,
   11. som VTS-utförare i Sverige tillhandahålla sjötrafiktjänst (VTS) och sjötrafikrapporteringssystem (SRS) i enlighet med internationella sjöfartsorganisationens resolution A.1158(32),
   12. svara för övervakning och för att alla nödvändiga och lämpliga åtgärder vidtas för att se till att fartyg deltar i och följer reglerna för Sveriges sjötrafiktjänst (VTS), sjötrafikrapporteringssystem (SRS) och trafiksepa- reringssystem (TSS),
   13. tillhandahålla ett nationellt system för maritim information (Safe Sea Net Sweden) och se till att detta system svarar mot Europeiska unionens system för informationsutbyte inom sjöfarten (Safe Sea Net) enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik inom gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2014/100/EU,
   14. svara för att alla nödvändiga och lämpliga åtgärder vidtas för att se till

att fartyg anmäler sig och lämnar de uppgifter i det nationella systemet för maritim information som följer av Transportstyrelsens föreskrifter,
   15. tillhandahålla ett system för harmonisering och samordning av rapporteringsformaliteter (Single Window) och ansvara för samarbetet med Europeiska kommissionen och andra medlemsstater i fråga om att utveckla metoder för harmonisering och samordning av rapporteringsformaliteterna enligt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU av den 20 oktober 2010 om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna och om upphävande av direktiv 2002/6/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/883,
   16. svara för incidentrapportering under hela dygnet och i övrigt utföra de

uppgifter som anges i artikel 21 i direktiv 2002/59/EG, i den ursprungliga lydelsen,
   17. vara Sveriges nationella kontaktpunkt för sjöfart och nationella samordnare enligt artiklarna 5 och 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1239 av den 20 juni 2019 om inrättande av en europeisk kontaktpunkt för sjöfart och om upphävande av direktiv 2010/65/EU, i den ursprungliga lydelsen, och
   18. tillhandahålla automatiskt fartygsidentifikationssystem (AIS). Förordning (2023:183).

3 §   Verksamheten ska bedrivas med inriktning huvudsakligen på handelssjöfarten. Fritidsbåtstrafikens, fiskets och marinens intressen ska beaktas. Förordning (2011:1225).

4 §   Sjöfartsverket ska särskilt biträda regeringen med beredningen av ärenden i det internationella samarbetet inom Internationella hydrografiska organisationen (IHO).
Förordning (2012:791).

5 §   Sjöfartsverket ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. Förordning (2010:183).

5 a §   Sjöfartsverket ska
   1. svara för forskning och innovation som motiveras av myndighetens uppgifter, och
   2. följa och dokumentera forskning och innovation inom sjöfartsområdet. Förordning (2013:168).

5 b §   Sjöfartsverket får, inom ramen för huvuduppgifterna enligt 2 §, i sin affärsverksamhet
   1. tillhandahålla tjänster, varor, utbildning och uthyrning av fartyg, och
   2. bedriva tjänsteexport. Förordning (2022:899).

6 §   Sjöfartsverket är beredskapsmyndighet enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.
Förordning (2022:537).

Samverkan m.m.

7 §   Sjöfartsverket ska samråda med Försvarsmakten när det gäller
   1. utmärkning av farleder som inte tidigare är utmärkta, och
   2. fyrbelysning av farleder eller indragning av fyrljus inom vattenområden av särskild betydelse för det militära försvaret som har beslutats vara skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305). Förordning (2019:777).

8 §   Sjöfartsverket ska inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3-5 kap.
miljöbalken och plan- och bygglagen (2010:900).
Förordning (2011:378).

9 §   Har upphävts genom förordning (2008:1357).

10 §   Sjöfartsverket ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Sjöfartsverket ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Förordning (2011:1225).

Ledning

11 §   Sjöfartsverket leds av en styrelse.

12 §   Styrelsen ska bestå av minst åtta och högst tretton ledamöter, personalföreträdarna medräknade.
Förordning (2008:471).

12 a §   Har upphävts genom förordning (2010:183).

Beslutförhet

13 §   Styrelsen är beslutför när ordföranden, myndighetschefen och minst tre av de andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs, ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

14 §   Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta om arbetsordning och att i arbetsordningen meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkets organisation och för formerna för verkets verksamhet. Om föreskrifterna gäller styrelsen eller uppgiftsfördelningen mellan den och generaldirektören ska föreskrifterna beslutas av styrelsen.

15 §   Det som sägs i 4 § 5 myndighetsförordningen (2007:515) om att myndighetens ledning ska avgöra ärenden som avser föreskrifter och det som sägs i 12 § andra stycket myndighetsförordningen om rätten för ordföranden i styrelsen att ensam avgöra ärenden ska i stället gälla myndighetschefen, om inte något annat föreskrivs i denna förordning.
Förordning (2022:1414).

16 §   Har upphävts genom förordning (2008:1357).

17 §   Har upphävts genom förordning (2008:1357).

Anställningar

18 §   Generaldirektören är myndighetschef.

19 §   Har upphävts genom förordning (2008:1357).

Personalansvarsnämnd

20 §   Vid Sjöfartsverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

21 §   Sjöfartsverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

22 §   Sjöfartsverket får i affärsverksamheten ta ut avgifter, besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna.
Verket får även disponera inkomster från offentligrättsliga avgifter.

Undantag från myndighetsförordningen

23 §   Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

20 § om föredragning,
21 § 4 om att det ska framgå vem som har varit föredragande i ett ärende, och

29 § om ärendeförteckning.


Övergångsbestämmelser

2010:530
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
   2. För sådana militära skyddsområden som avses i punkten 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till skyddslagen (2010:305) gäller 7 § i sin äldre lydelse.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.