Till innehåll på sidan

Förordning (2006:527) om uppgiftsskyldighet för Tullverket om införsel eller utförsel av skjutvapen

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2006:527
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2006-05-24
Ändrad: t.o.m. SFS 2014:1210
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Tullverket ska i enlighet med vad som föreskrivs i denna förordning lämna uppgifter till Polismyndigheten om skjutvapen som förs in i eller ut ur Sverige.
Förordning (2014:1210).

2 §   Uppgiftsskyldighet enligt 1 § föreligger då ett skjutvapen som omfattas av bestämmelserna i vapenlagen (1996:67) förs in i eller ut ur landet.

Uppgifter behöver inte lämnas om ändamålet med införseln eller utförseln av skjutvapnet är att det skall användas tillfälligt för jakt eller tävling.

3 §   Uppgiftsskyldigheten avser
   1. vapnets identifikationsnummer eller annan uppgift som gör det möjligt att identifiera vapnet och, i förekommande fall, märkning som visar att det har förts in till Sverige och året för införseln,
   2. vapentypen,
   3. införsel- eller utförselorten,
   4. datum för införseln eller utförseln, och
   5. uppgift om innehavstillståndet, vapenhandlartillståndet, utförseltillståndet eller annat motsvarande tillstånd. Förordning (2011:574).

4 §   Tullverket får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.