Till innehåll på sidan

Förordning (2005:1063) om rättsintyg i anledning av brott

SFS nr: 2005:1063
Departement/myndighet: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 2005-12-08
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:55
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning gäller vid inhämtande och utfärdande av sådana intyg som avses i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott (rättsintyg).

2 §   Bestämmelser om att rättsintyg skall inhämtas från läkare vid rättsmedicinsk avdelning inom Rättsmedicinalverket eller läkare som enligt avtal med verket har åtagit sig att utfärda sådana intyg finns i 2 § första stycket lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott.

Rättsintyg enligt 2 § andra stycket samma lag skall inhämtas från legitimerad läkare eller legitimerad tandläkare.

3 §   Information enligt 6 § lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott skall lämnas av den myndighet som har beslutat att inhämta ett rättsintyg om detta endast avser ett yttrande över dokumentation.

Om en läkarundersökning i syfte att utfärda ett rättsintyg skall göras, skall sådan information som avses i första stycket lämnas av den läkare som skall utföra undersökningen.
Informationen skall lämnas före undersökningen.

Information enligt första och andra styckena skall om möjligt lämnas både muntligen och skriftligen.

4 §   Rättsmedicinalverket får, efter att ha gett Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Socialstyrelsen tillfälle att yttra sig, meddela närmare föreskrifter om
   1. ett rättsintygs utformning och innehåll, och
   2. utformningen av den information som avses i 3 §. Förordning (2022:55).