Förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2003:598
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2003-09-25
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:207
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, statliga bidrag ges till kommuner för åtgärder i naturvårdsprojekt som bidrar till att nå det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt. Åtgärderna ska avse
   1. kunskapsuppbyggnad som syftar till att skapa underlag för framtida åtgärder inom naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv,
   2. framtagande av underlag i form av kommunala naturvårdsprogram för genomförande av åtgärder inom naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv,
   3. områdesskydd för att skydda värdefull natur, särskilt sådana natur- eller kulturreservat som kommunen beslutar om med stöd av 7 kap. miljöbalken,
   4. vård och förvaltning av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms värdefulla från naturvårdssynpunkt, inklusive åtgärder som syftar till att främja friluftsliv och liknande nyttjande av naturområden,
   5. restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms värdefulla från naturvårdssynpunkt,
   6. information, folkbildning och annan kunskapsspridning om naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv,
   7. restaurering och anläggande av våtmarker, inklusive återvätning av torvmarker, i syfte att
      a) minska utsläppen av växthusgaser,
      b) gynna biologisk mångfald,
      c) minska övergödningen,
      d) åstadkomma anpassningar till ett förändrat klimat, eller
      e) stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden eller öka tillskottet till grundvattnet, eller
   8. kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag eller annat förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker enligt 7. Förordning (2021:207).

2 §   Bidrag får ges till flera kommuner gemensamt, om det bedöms lämpligt och bidraget avser projekt med åtgärder inom samtliga dessa kommuner.

3 §   Bidrag får inte
   1. ges till vinstdrivande verksamhet,
   2. avse åtgärder som
      a) har påbörjats innan länsstyrelsen har beslutat att ge bidrag, eller
      b) följer av skyldighet i lag eller annan författning, eller
   3. avse kostnader som täcks med stöd enligt någon annan författning. Förordning (2017:1340).

4 §   Av kostnaden för projektets bidragsberättigande åtgärder enligt 1 och 3 §§ får bidraget avse
   1. högst 50 procent i fråga om åtgärder enligt 1 § 1-6, och
   2. högst 90 procent i fråga om åtgärder enligt 1 § 7 och 8.

Vid beräkningen av kostnaden för projektets bidragsberättigande åtgärder, får kostnader för åtgärder som avses i 1 § 8 och som har påbörjats innan länsstyrelsen har beslutat att ge stöd inräknas trots 3 § 2 a. Bidraget får dock inte täcka sådana kostnader. Förordning (2017:1340).

5 §   Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av länsstyrelsen i det län där projektet huvudsakligen avses att genomföras.

6 §   En ansökan om bidrag ska innehålla en redogörelse för
   1. vilken eller vilka kommuner som ansöker om bidraget,
   2. vilket eller vilka resultat som avses med projektet och vilka åtgärder och metoder som avses att användas för att nå resultaten,
   3. hur projektet bidrar till att nå generationsmålet för miljöarbetet och ett eller flera av de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt,
   4. projektets samband med kommunens eller kommunernas övergripande arbete med folkhälsa, regional utveckling, turism, areella näringar, kulturmiljö, friluftsliv och andra verksamhetsområden med betydelse för naturvården,
   5. hur projektet beaktar lokal delaktighet och hur samarbete med lokala aktörer är avsett att ske inom projektet,
   6. hur projektet kommer att bidra till ett varaktigt och långsiktigt naturvårdsarbete inom kommunen eller kommunerna,
   7. den tidsplan som avses att gälla för de åtgärder som omfattas av projektet,
   8. de beräknade kostnaderna för de åtgärder som omfattas av projektet och hur stor andel av dessa kostnader som bidrag söks för,
   9. om projektet omfattar åtgärder för vilka stöd har sökts eller beviljats enligt någon annan författning, och
   10. hur projektet, om ansökan avser åtgärder enligt 1 § 7 eller 8, kommer att bidra till de syften som anges i 1 § 7.
Förordning (2021:207).

7 §   Vid prövningen av en ansökan om bidrag ska länsstyrelsen särskilt beakta hur väl åtgärderna med hänsyn till projektets totalkostnad är ägnade att från naturvårdssynpunkt uppfylla det resultat som avses med projektet.

Vid prövningen av en ansökan om bidrag för åtgärder enligt 1 § 7 eller 8 ska länsstyrelsen även särskilt beakta hur väl åtgärderna med hänsyn till projektets totalkostnad är ägnade att uppfylla de syften som anges i 1 § 7. Förordning (2021:207).

8 §   Om länsstyrelsen beslutar att ge bidrag skall den preliminärt bestämma bidragets storlek och besluta om utbetalningen av bidraget. Länsstyrelsen skall förena ett bidragsbeslut med de villkor som behövs med hänsyn till bidragets syfte och i beslutet ange vilket resultat som måste uppnås för att sökanden skall få rätt till hela bidraget.

Om bidraget avser ett flerårigt projekt skall utbetalningen av bidraget fördelas över åren.

Högst 75 procent av det totala bidraget får betalas ut innan projektet har slutrapporterats.

9 §   En kommun skall senast den 1 mars efter varje år som den har utfört åtgärder inom ett projekt för vilket bidrag beviljats upprätta en verksamhetsrapport och lämna in den till länsstyrelsen. I verksamhetsrapporten skall redovisas
   1. hur tidsplanen följts för varje åtgärd som omfattas av projektet,
   2. vilka effekter från naturvårdssynpunkt som åtgärderna har medfört,
   3. hur de villkor som angetts i bidragsbeslutet har uppfyllts och
   4. hur projektet fortsättningsvis är avsett att följas upp.

10 §   En kommun som beviljats bidrag skall efter att projektet har genomförts upprätta en slutrapport och lämna in den till länsstyrelsen. I slutrapporten skall redovisas
   1. projektets initiala och långsiktiga effekter från naturvårdssynpunkt,
   2. hur de villkor som angetts i bidragsbeslutet har uppfyllts,
   3. kostnaden för varje åtgärd som omfattas av projektet och
   4. hur den återstående uppföljningen och utvärderingen av projektet är avsedd att genomföras.

11 §   När slutrapporten har lämnats in, skall länsstyrelsen slutligt bestämma bidragets storlek.

Länsstyrelsen skall senast den 31 januari varje år till Naturvårdsverket lämna in en sammanställning av de slutrapporter som mottagits och de slutliga bidrag som bestämts under det senaste året.

12 §   Länsstyrelsen får besluta att ett utbetalt bidrag helt eller delvis skall återbetalas om
   1. en åtgärd som omfattas av projektet i väsentliga avseenden avviker från villkor som avses i 8 § första stycket,
   2. en åtgärd som omfattas av projektet inte har genomförts eller i något väsentligt avseende har ändrat inriktning utan länsstyrelsens medgivande,
   3. bidraget har beviljats till följd av att sökanden lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller bidraget getts med felaktigt eller för högt belopp och detta orsakats av sökanden på annat sätt, eller
   4. bidraget har getts med felaktigt eller för högt belopp och sökanden skäligen borde ha insett detta.

13 §   Länsstyrelsen skall fortlöpande följa utvecklingen i länet i fråga om projekt för vilka bidrag getts enligt denna förordning.

14 §   Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

15 §   Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om tid för ansökan om bidrag enligt denna förordning. Naturvårdsverket får även meddela föreskrifter om den närmare utformningen av ansökan och rapporter enligt denna förordning.
Förordning (2004:400).


Övergångsbestämmelser

2017:1340
   1. Denna förordning träder i kraft den 16 januari 2018.
   2. Äldre föreskrifter gäller för ansökningar som har inkommit före ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.