Till innehåll på sidan

Förordning (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2003:56
Departement/myndighet: Finansdepartementet ESA
Utfärdad: 2003-02-06
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:318
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Pensionsavtal för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet 2016 (PA 16) och därtill anslutande föreskrifter, med undantag av bestämmelserna om premiebestämd ålderspension, tillämpas på de arbetstagare med icke-statliga anställningar som anges i bilagan till denna förordning under förutsättning att arbetsgivaren betalar premier för detta enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar eller enligt ett särskilt beslut av regeringen. Detta gäller även arbetstagare som har personlig statlig pensionsrätt enligt ett särskilt beslut av regeringen eller Statens tjänstepensionsverk.

Avtalet om tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) och föreskrifter som utfärdats med stöd av avtalet ska tillämpas i fråga om sådana arbetstagare med icke-statlig anställning där detta särskilt anges i bilagan till förordningen.

Om en arbetstagare som avses i denna förordning samtidigt har eller senare får en statlig anställning kan regeringen besluta att arbetstagaren helt eller delvis ska omfattas av andra pensionsbestämmelser än PA 16.

Statens tjänstepensionsverk beslutar om pensionsrätt enligt 1 kap. 2 § punkt 3 avdelning II PA 16 efter framställning av huvudmannen. Förordning (2016:318).

2 §   I 8 och 9 §§ och i bilagan till förordningen finns bestämmelser om tilllägg till eller undantag från PA 16.

I bilagan finns även vissa särskilda bestämmelser.
Förordning (2016:318).

2 a §   Om en arbetstagare omfattas eller omfattats av PA 16 eller av pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) i en annan anställning än som avses i denna förordning, ska den anställningen anses vara en sådan anställning som avses i förordningen. Förordning (2016:318).

3 §   Har upphävts genom förordning (2014:1332).

4 §   Har upphävts genom förordning (2014:1332).

5 §   Har upphävts genom förordning (2014:1332).

6 §   Har upphävts genom förordning (2014:1332).

7 §   Har upphävts genom förordning (2014:1332).

Samordning med tjänstepensionsförmåner

8 §   En pensionsförmån enligt förordningen ska minskas med en jämförlig förmån som huvudmannen lovat att betala utöver pensionsförmånen. Detta gäller dock inte sådan tjänstepension som grundas på kollektivavtal och som närmast motsvarar bestämmelserna om premiebestämd ålderspension enligt PA 16.

Regeringen kan medge undantag från minskning med annan utlovad pensionsförmån om det finns särskilda skäl.
Förordning (2016:318).

Övriga bestämmelser

9 §   Statens tjänstepensionsverk beslutar om tillämpning av bestämmelserna om premiebestämd ålderspension enligt PA 16 för huvudmannen, om Arbetsgivarverket och Kåpan pensioner försäkringsförening har beslutat att huvudmannen får anslutas till det statliga premiebestämda tjänstepensionssystemet.
Förordning (2016:318).

10 §   Har upphävts genom förordning (2014:1332).


Övergångsbestämmelser

2003:56
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas från och med den 1 januari 2003.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (1991:1427) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning. Den upphävda förordningen fortsätter dock att gälla för den som har en sådan anställning som avses i förordningen och den 31 december 2002 har högst fem år kvar till pensionsåldern.

Föreskrifterna i den upphävda förordningen om förhöjning av pensionsbelopp på grund av att arbetstagaren kvarstår i sin anställning efter den tidpunkt då avgångsskyldighet förelåg gäller bara när arbetsgivaren har begärt att arbetstagaren skall kvarstå i anställningen. Förordning (2003:856).
   3. För arbetstagare, som den 31 december 1991 omfattades av den upphävda förordningen (1987:1060) om tjänstepension för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning, gäller följande.

Den som i sin anställning hade högst tolv år kvar till pensioneringsperiodens nedre gräns eller pensionsåldern och fortsätter sådan anställning hos samma eller motsvarande huvudman, har rätt att avgå med ålderspension vid den tidigare pensioneringsperiodens nedre gräns eller pensionsåldern.

För arbetstagare vid teater- eller musikinstitutioner som fått sin pensioneringsperiod, pensionsålder eller tjänsteålder ändrad och fortsätter i sådan anställning får de gamla bestämmelserna i dessa hänseenden tillämpas till och med den 31 december 2003.

För arbetstagare som angavs i bilaga B, förteckning 2, till den upphävda förordningen och i särskilda beslut av regeringen om personlig pensionsrätt gäller de tidigare föreskrifterna om pensioneringsperioder och pensionsåldrar.

2003:856
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
Bestämmelserna i 1 och 2 a §§, bilaga A, bilaga B och punkt 2 första stycket i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna i sin nya lydelse tillämpas dock från och med den 1 januari 2003.
   2. För Grännaskolan, Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, Göteborgs Högre Samskola, Sigrid Rudebecks Gymnasium och Apelrydsskolan gäller de äldre bestämmelserna till och med utgången av augusti 2003.
   3. Det särskilda villkoret 3 i bilaga A fortsätter att gälla för Kungl. Djurgårdsförvaltningen i fråga om pensionsförmåner med begynnelsetidpunkt före ingången av år 2003.

2004:381

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. Den tillämpas dock på Föreningen Skyddsvärnet i Göteborg från och med den 1 februari 2004.

2005:170
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2005.
   2. För Allmänna barnhuset tillämpas den nya lydelsen av bilaga A från och med den 1 april 2004. Allmänna barnhuset ska dock fortfarande ha kostnadsansvar enligt den tidigare lydelsen av särskilda bestämmelsen 3 i bilaga A för förmåner som intjänats dessförinnan. Statens tjänstepensionsverk får medge att Allmänna barnhuset fullgör detta ansvar med engångspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar. Förordning (2010:559).
   3. För Franska skolan, Lundsbergs skola och Vackstanässkolan tillämpas den nya lydelsen av bilaga A från och med den 1 september 2004.

2012:695
   1. Denna förordning träder i kraft den 28 december 2012.
   2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2012.

2014:1332
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rätt till fribrev eller pension som inte är antastbar och som en arbetstagare eller före detta arbetstagare har vid ikraftträdandet.
   3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för arbetstagare som den 31 december 2014 har högst fem år kvar till pensionsåldern. Huvudmannen för en teater-, dans- eller musikinstitution får dock medge undantag från kravet att arbetstagaren ska ha pensionsrätt enligt äldre bestämmelser.
Om detta beslutas, anses arbetstagaren ha en anställning som inte avses i statliga tjänstepensionsbestämmelser. Ett sådant beslut om undantag ska sändas till Statens tjänstepensionsverk.
   4. En arbetstagare som på grund av sjukdom vid ikraftträdandet inte kan införsäkras i ett annat pensionssystem har rätt till statlig tjänstepension enligt 1 § så länge det finns sådant hinder. Dessa arbetstagare har även rätt till tjänstegrupplivförsäkring enligt 1 § om arbetstagaren enligt äldre bestämmelser omfattades av den statliga tjänstegrupplivförsäkringen.
   5. En arbetstagare som under året 2013 eller 2014 har haft en pensionsgrundande anställning hos en arbetsgivare som var upptagen i den upphävda bilaga A under rubriken Teater-, dans- och musikinstitutioner och hade en lägre pensionsålder än 65 år, har rätt till en livsvarig omräkningspension från och med 65 år under förutsättning att arbetstagaren den 1 januari 2015 inte har avgått med pension eller har pensionsrätt enligt 3. Omräkningspensionen baseras på en engångspremie som motsvarar hälften av det ingående fribrev för pensionen före 65 år som legat till grund för beräkningen av premier från och med år 2004 samt de premier som tillgodoräknats enligt 1 § för arbetstagarens pension före 65 år under åren 2004-2014. För arbetstagare som har rätt till fribrev enligt den upphävda 7 § ska premier under anställningstid som grundar rätt till fribrevet inte räknas med i omräkningspensionen. Storleken på omräkningspensionen beräknas per den 1 januari 2015 i enlighet med de grunder som har fastställts av Statens tjänstepensionsverk enligt 3 § förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar. Omräkningspensionen anknyts till det för år 2015 fastställda prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken och värdesäkras genom omräkning med senare förändringar av prisbasbeloppet. Omräkningspensionen betalas ut livsvarigt från och med 65 år.
   6. Det som sägs i 2-5 gäller även om en arbetsgivare som var upptagen i den upphävda bilaga A har antagit nytt namn eller bytt organisationsform, eller om verksamheterna hos två eller flera arbetsgivare som var upptagna i den upphävda bilaga A har slagits samman.

2015:842
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rätt till fribrev eller pension som en arbetstagare eller före detta arbetstagare har vid ikraftträdandet.
   3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för arbetstagare som den 31 december 2015 har högst fem år kvar till pensionsåldern.
   4. För arbetstagare som på grund av sjukdom vid ikraftträdandet inte kan införsäkras i ett annat pensionssystem gäller äldre bestämmelser så länge det finns något sådant hinder.

2016:318
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.
   2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2016.

Bilaga A Har upphävts genom förordning (2014:1332).

Bilaga B Har upphävts genom förordning (2014:1332).

Bilaga C Har upphävts genom förordning (2014:1332).

Bilaga

Förteckning över icke-statliga anställningar och vissa särskilda bestämmelser i anslutning till dessa

Förvaltningsområde      Särskilda bestämmelser
Utrikesförvaltningen    
Arbetstagare vid nordisk institution
som tjänstgör i Sverige      1-3
Arbetstagare vid Nordiska ministerrådets sekretariat som
tjänstgör i Sverige      1, 3
Arbetstagare vid Nordiska rådets presidiesekretariat som
tjänstgör i Sverige      1, 3
Undervisningsväsendet,
forskningsinstitutioner m.m.    
Rektor och annan lärare än timlärare vid statsunderstödd svensk
utlandsskola        1, 3
Bergsskolan i Filipstad: rektor, studierektor och annan lärare än
timlärare        3
Särskilda bestämmelser
   1. Huvudmannen får besluta att vissa arbetstagare inte ska ha pensionsrätt enligt förordningen. Om detta beslutas, anses arbetstagaren ha en anställning som inte avses i statliga tjänstepensionsbestämmelser. Ett sådant beslut ska sändas till Statens tjänstepensionsverk.
   2. Förordningen tillämpas på anställningar hos institutioner för vilka Nordiska ministerrådet beslutat om tillämpning av överenskommelsen den 9 december 1988 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om de anställdas rättsställning vid nordiska institutioner. När rättsställningsavtalet tillämpas på en institution ska de anställda även omfattas av bestämmelserna om premiebestämd ålderspension i PA 16.
   3. Avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) tillämpas. Förordning (2016:318).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.