Förordning (2003:396) om elektronisk kommunikation

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2003:396
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet RSED D
Utfärdad: 2003-06-12
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:434
Upphävd: 2022-06-03
Författningen har upphävts genom: SFS 2022:511
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Allmänna bestämmelser

1 §   Denna förordning gäller elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster med tillhörande installationer och tjänster samt annan radioanvändning.

Förordningen är inte tillämplig på innehåll som överförs i elektroniska kommunikationsnät med hjälp av elektroniska kommunikationstjänster.

2 §   Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Post- och telestyrelsen ska för Sveriges del fullgöra de uppgifter som den nationella tillsynsmyndigheten har enligt
   1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/2012 av den 13 juni 2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen, och
   2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och slutkundsavgifter för reglerad kommunikation inom EU och om ändring av direktiv 2002/22/EG och förordning (EU) nr 531/2012. Förordning (2019:187).

3 §   Post- och telestyrelsen ska till Europeiska kommissionen anmäla och offentliggöra de skyldigheter som har ålagts enligt 4 kap. 3 och 4 §§ och 5 kap. 13 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, med uppgift om de företag som ålagts skyldigheter samt de aktuella marknader som fastställts enligt 8 kap. 5 § samma lag.

Post- och telestyrelsen ska utan dröjsmål anmäla varje förändring av dessa skyldigheter till kommissionen.
Förordning (2011:592).

3 a §   Post- och telestyrelsen ska föra en förteckning över antalet överklaganden och interimistiska förordnanden beträffande myndighetens beslut. I förteckningen ska också grunderna för överklagandena anges i korthet och handläggningstiden i domstolarna antecknas.

En sammanställning av innehållet i förteckningen ska på begäran lämnas till Europeiska kommissionen och organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation. Förordning (2011:592).

4 §   Post- och telestyrelsen får meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för frågor om anmälan, ansökan, tillstånd, tillsyn och prövning av tvister enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

5 §   Post- och telestyrelsen får meddela sådana föreskrifter om den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av elektroniska kommunikationer som avses i 1 kap. 8 § andra stycket lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Post- och telestyrelsen ska då beakta frågor om prioriterade abonnemang och krigsabonnentplaner.

Innan föreskrifter som avser den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av elektroniska kommunikationer meddelas ska Post- och telestyrelsen samråda med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Förordning (2008:1143).

6 §   Post- och telestyrelsen får förplikta den som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller elektroniska kommunikationstjänster av särskild betydelse från allmän synpunkt att mot ersättning som svarar mot kostnaden beakta totalförsvarets behov av elektronisk kommunikation under höjd beredskap.

Anmälan

7 §   Post- och telestyrelsen får meddela sådana föreskrifter om undantag från anmälningsplikt enligt 2 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation som anges i 2 § andra stycket samma kapitel.

Post- och telestyrelsen skall på begäran inom en vecka utfärda en bekräftelse om att anmälan har lämnats in.

8 §   Post- och telestyrelsen får besluta i fråga om erkännande av teleoperatör enligt bestämmelser antagna av den internationella teleunionen och får meddela de föreskrifter som behövs för sådana erkännanden.

9 §   Post- och telestyrelsen får besluta i fråga om registrering av maritima avräkningsorgan enligt bestämmelser antagna av den internationella teleunionen samt meddela de föreskrifter som behövs för registreringen.

Rätt att använda radiofrekvenser och nummer

10 §   Post- och telestyrelsen skall pröva frågor om tillstånd enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

10 a §   Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på medgivande vid sådan uthyrning av tillstånd eller del av tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 24 § andra stycket lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, som avser en kortare period eller annars är av begränsad omfattning. Förordning (2010:1535).

Radiosändare

11 §   Post- och telestyrelsen ska i enlighet med 3 kap. 3 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation besluta om tilldelning av radiofrekvenser och de ytterligare villkor som behövs för Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk. Förordning (2014:1270).

12 §   Post- och telestyrelsen får meddela sådana föreskrifter om undantag från tillståndsplikten enligt 3 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation som avses i 3 kap. 4 § samma lag.

Utländska militära styrkor som lämnar stöd enligt 2 eller 3 § lagen (2020:782) om operativt militärt stöd är därutöver undantagna från tillståndsplikten när de använder radiosändare på det sätt som Försvarsmakten bestämmer inom radiofrekvenser som har tilldelats Försvarsmakten. Förordning (2022:434).

12 a §   Post- och telestyrelsen ska samråda med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten i ärenden om tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Samrådet ska syfta till att klarlägga
   1. om radioanvändning enligt en tillståndsansökan eller en ansökan om medgivande att överlåta eller hyra ut ett tillstånd kan antas komma att orsaka skada för Sveriges säkerhet, och
   2. behovet av att förena ett sådant tillstånd med villkor om krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet och, om det finns sådant behov, vilka villkor som tillståndet bör förenas med. Förordning (2020:6).

12 b §   Post- och telestyrelsen ska på begäran av Försvarsmakten eller Säkerhetspolisen lämna över uppgifter i ärenden om tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och i ärenden om återkallelse av tillstånd eller ändring av tillståndsvillkor enligt 7 kap. 6 § första stycket 4 samma lag. Förordning (2020:155).

12 c §   Post- och telestyrelsen får överlämna till fysiska eller juridiska personer att anordna prov och utfärda bevis om att föreskrivna kompetenskrav för användning av amatörradiosändare är uppfyllda samt att tilldela anropssignaler för sådan användning. Förordning (2020:155).

13 §   Post- och telestyrelsen får meddela sådana föreskrifter som avses i 3 kap. 14 § första stycket lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

14 §   Förbud gäller mot att inneha elektriska eller elektroniska anläggningar som, utan att vara radioanläggningar, är avsedda att sända radiovågor i annat syfte än som avses i 3 kap. 14 § första stycket lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Förbudet gäller inte sådana anläggningar som
   1. behövs i verksamhet som bedrivs av Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt eller Försvarets materielverk,
   2. Polismyndigheten behöver i sin bombskyddsverksamhet eller som en nationell resurs i sin verksamhet till skydd mot obemannade luftfartyg,
   3. Post- och telestyrelsen eller Elsäkerhetsverket innehar i samband med utövande av marknadskontroll, eller
   4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap förvarar, underhåller och transporterar i sin verksamhet inom ramen för EU:s civila krishantering.

Post- och telestyrelsen får efter ansökan av Kriminalvården besluta att förbudet inte ska gälla viss sådan anläggning som behövs i en anstalt eller ett häkte inom Kriminalvården för att hindra otillåten mobiltelefonkommunikation, om anläggningen kan användas utan att skadlig störning uppstår utanför anstalten eller häktet. Förordning (2019:666).

15 §   Post- och telestyrelsen skall offentliggöra överlåtelser av tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 23 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

15 a §   Post- och telestyrelsen ska på begäran av Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten pröva om det finns skäl att återkalla tillstånd eller ändra tillståndsvillkor enligt 7 kap. 6 § första stycket 4 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Förordning (2020:6).

Nummer

16 §   Post- och telestyrelsen skall fastställa nationella nummerplaner för elektronisk kommunikation och meddela föreskrifter om planerna och deras användning.

17 §   Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om principerna för tilldelning av nummer.

Allmän inbjudan till ansökan

18 §   Post- och telestyrelsen skall besluta enligt 3 kap. 7 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation om begränsning av antalet tillstånd inom ett frekvensutrymme. Besluten skall offentliggöras.

Post- och telestyrelsen skall anmäla till regeringen när det finns anledning anta att prövning skall ske enligt 3 kap. 8 § lagen om elektronisk kommunikation.

19 §   Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om vilket förfarande enligt 3 kap. 8 § tredje stycket och 22 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation som skall användas och om innehållet i en allmän inbjudan.

20 §   I ärenden enligt 3 kap. 8 och 22 §§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska bestämmelserna i 25 § förvaltningslagen (2017:900) om kommunikation inte tillämpas på uppgifter som rör endast någon annan sökande.

Uppgifter som en sökande har lämnat i ett sådant ärende får läggas till grund för Post- och telestyrelsens beslut endast om uppgifterna har lämnats
   1. före ansökningstidens utgång, eller
   2. efter ansökningstidens utgång på uppmaning av Post- och telestyrelsen.

Post- och telestyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om förfarandet i sådana ärenden. Förordning (2018:1001).

20 a §   Undantag enligt 3 kap. 8 § andra stycket 3 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation gäller för sådan radioanvändning som behövs för att tillgodose allmän ordning, säkerhet eller hälsa och som bedrivs av Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kriminalvården och Tullverket.

Undantag gäller även för radioanvändning om den behövs för att tillgodose sådan verksamhet som avser allmän ordning, säkerhet eller hälsa som bedrivs av
   1. regeringen med Regeringskansliet samt de myndigheter som anges i bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap när det gäller fredstida krishantering,
   2. kommun eller region enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap,
   3. kommun, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket eller länsstyrelse när det gäller räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,
   4. den som äger eller utövar farlig verksamhet på en anläggning och som enligt beslut av länsstyrelsen enligt 2 kap. 3 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor är skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador på människor eller miljön,
   5. Strålsäkerhetsmyndigheten när det gäller rådgivning enligt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor,
   6. kommun eller region när det gäller akutsjukvård och katastrofmedicinsk beredskap enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
   7. alarmeringsföretag i verksamhet där myndigheter bistås med stöd av lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler,
   8. koncessionshavare och elleverantörer enligt ellagen (1997:857) när det gäller verksamhet som är av omedelbar betydelse för att upprätthålla elöverföringen, och
   9. den som enligt radio- och tv-lagen (2010:696) eller tillståndsvillkor som meddelats med stöd av den lagen är skyldig att kostnadsfritt sända varningsmeddelande eller meddelanden som är av vikt för allmänheten, om en myndighet begär det. Förordning (2019:1045).

Beslut om vissa skyldigheter m.m.

21 §   Post- och telestyrelsen skall fortlöpande fastställa produkt- och tjänstemarknader enligt 8 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och analysera dessa enligt 8 kap. 6 § första stycket samma lag.

22 §   Post- och telestyrelsen ska i enlighet med 8 kap. 6 § andra-fjärde styckena lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation identifiera företag med betydande inflytande på en fastställd marknad och besluta om skyldigheter enligt 4 kap. 4 § och 5 kap. 13 § samma lag. Förordning (2011:592).

22 a §   Ett förslag till beslut som avses i 8 kap. 14 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha det innehåll som anges i artikel 13a.2 och 13a.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter (tillträdesdirektiv) ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG.
Förordning (2011:592).

23 §   Post- och telestyrelsen ska inhämta skriftligt yttrande från Konkurrensverket i frågor som avses i 21 och 22 §§.
Förordning (2008:238).

24 §   Post- och telestyrelsen och Konkurrensverket skall på begäran lämna ut sådan information till varandra som är nödvändig för att myndigheterna skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning.

25 §   När Post- och telestyrelsen fattar sådana beslut som avses i 8 kap. 12 § första stycket lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska myndigheten beakta yttranden från andra behöriga myndigheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Europeiska kommissionen och organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation.

Myndigheten ska underrätta kommissionen och organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation om beslutet. Förordning (2011:592).

26 §   Post- och telestyrelsen får meddela verkställighetsföreskrifter om riktlinjer och underlag för bedömning huruvida ett företag skall anses ha ett betydande inflytande på en fastställd marknad.

27 §   Post- och telestyrelsen ska besluta om skyldigheter enligt 4 kap. 3, 13 a och 14 §§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Förordning (2011:592).

28 §   Post- och telestyrelsen ska årligen offentliggöra hur en operatör som enligt 4 kap. 11 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation förpliktats att tillämpa en viss kostnadsredovisningsmetod har efterlevt skyldigheten.
Förordning (2014:212).

Tjänster till slutanvändare m.m.

29 §   Post- och telestyrelsen får besluta om skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster enligt 5 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och ska anmäla de företag som ålagts skyldigheterna till Europeiska kommissionen.

Post- och telestyrelsen får besluta om skyldigheter enligt 5 kap. 2, 4 och 18 §§ lagen om elektronisk kommunikation.
Förordning (2010:1535).

29 a §   En anslutning enligt 5 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska vara utformad så att en slutanvändare som begär det kan ta emot data med en hastighet om lägst 10 Mbit/s. Om detta inom rimlig tid kan tillgodoses genom någon annan anslutning, får hastigheten i anslutningen vara lägre. Förordning (2018:22).

29 b §   Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om krav på lägsta tjänstekvalitet för företag som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät, om det behövs för att förebygga förhindrad eller långsam trafik i nätet eller försämring av kvaliteten på allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster.

Innan myndigheten meddelar föreskrifterna ska den lämna ett förslag till Europeiska kommissionen och till organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation. Myndigheten ska vid utformningen av föreskrifterna beakta kommissionens synpunkter eller rekommendationer avseende förslaget. Förordning (2011:592).

30 §   Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om
   1. på vilket sätt skyldigheter enligt 5 kap. 6 b, 6 c och 6 e-7 b §§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska fullgöras,
   2. undantag från skyldigheterna enligt 1, utom i fråga om 5 kap. 6 e §,
   3. vilka uppgifter som omfattas av skyldigheterna enligt 5 kap. 7 § första stycket 2-4, och
   4. de krav som ska uppfyllas vid tillhandahållandet av uppgifter enligt 5 kap. 7 § första stycket 2.
Förordning (2011:592).

30 a §   Post- och telestyrelsen ska årligen till Europeiska kommissionen och den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet lämna en sammanställning om rapporterade störningar eller avbrott av betydande omfattning som avses i 5 kap. 6 c § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

När sådana störningar och avbrott inträffar ska myndigheten vid behov även informera andra europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation och den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet.
Förordning (2011:592).

30 b §   Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om att den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig telefonitjänst ska erbjuda abonnenter möjlighet att på annat sätt än som anges i 5 kap. 7 § första stycket 4, 7 a § eller 7 b § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation kontrollera sina kostnader för användningen av tjänsten. Förordning (2011:592).

30 c §   Post- och telestyrelsen får, efter att ha gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten enligt 5 kap. 7 d § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Förordning (2017:407).

31 §   Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om på vilket sätt skyldigheter enligt 5 kap. 9 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska fullgöras och om undantag från skyldigheterna samt får, i enskilda fall, besluta om undantag från skyldigheterna, om det finns särskilda skäl.

Innan myndigheten meddelar föreskrifter enligt första stycket ska den inhämta yttranden från Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten. Förordning (2014:1270).

32 §   Post- och telestyrelsen skall årligen offentliggöra hur en operatör som enligt 5 kap. 13 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation förpliktats att tillämpa ett visst högsta eller lägsta pris efterlevt skyldigheten.

33 §   Post- och telestyrelsen får meddela verkställighetsföreskrifter om på vilket sätt en underrättelse enligt 5 kap. 15 c § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska lämnas. Förordning (2014:147).

34 §   Post- och telestyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av 5 kap. 1-4, 6, 10, 11, 15, 16, 17 och 18 §§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Innan myndigheten meddelar föreskrifter om verkställigheten av 5 kap. 11 § ska den inhämta yttranden från Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.
Förordning (2014:1270).

34 a §   Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om skyddsåtgärder enligt 6 kap. 3 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Förordning (2011:592).

Integritetsskydd m.m.

34 b §   Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om på vilket sätt skyldigheten att underrätta om integritetsincidenter enligt 6 kap. 4 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska fullgöras och om undantag från skyldigheten.

Myndigheten får också meddela föreskrifter om innehållet i en sådan förteckning över integritetsincidenter som avses i 6 kap. 4 b § samma lag. Förordning (2011:592).

34 c §   Post- och telestyrelsen är behörig nationell myndighet enligt kommissionens förordning (EU) nr 611/2013 av den 24 juni 2013 om åtgärder tilllämpliga på anmälan av personuppgiftsbrott enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG vad gäller personlig integritet och elektronisk kommunikation. Förordning (2013:725).

35 §   Post- och telestyrelsen får i fråga om behandling av uppgifter för elektronisk kommunikation meddela närmare föreskrifter om
   1. vilka uppgifter som får behandlas enligt 6 kap. 6 § första och andra styckena lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, och
   2. de krav som skall ställas på en allmänt tillgänglig telefonitjänst som medger identifiering av det anropande eller uppkopplade telefonnumret eller vidarekoppling.

35 a §   Post- och telestyrelsen får, efter att ha gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om under hur lång tid uppgifterna får behandlas innan de enligt 6 kap. 10 b § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska utplånas.
Förordning (2017:407).

36 §   Post- och telestyrelsen får efter samråd med Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen
   1. meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation enligt 6 kap. 19 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, och
   2. i enskilda fall medge undantag från krav enligt 6 kap. 19 § första stycket samma lag. Förordning (2014:1270).

36 a §   Post- och telestyrelsen får efter samråd med Försvarets radioanstalt meddela sådana föreskrifter om samverkanspunkter som avses i 6 kap. 19 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Operatörer som utser samverkanspunkter ska anmäla dessa till Försvarets radioanstalt.
Förordning (2008:928).

Lagring och annan behandling av trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

37 §   Den som är skyldig att lagra uppgifter enligt 6 kap. 16 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att de lagrade uppgifterna är av samma kvalitet och föremål för samma säkerhet och skydd som vid den behandling som skett före lagringen.

Den lagringsskyldige ska vidta de åtgärder som krävs för att skydda uppgifterna mot oavsiktlig eller otillåten förstöring och oavsiktlig förlust eller ändring. Sådana åtgärder ska även vidtas för att förhindra otillåten lagring, behandling av eller tillgång till och otillåtet avslöjande av uppgifterna. Uppgifterna får göras tillgängliga endast för personal med särskild behörighet.

Uppgifterna får inte lagras utanför Europeiska unionen.

Post- och telestyrelsen får, efter att ha hört Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Integritetsskyddsmyndigheten, meddela närmare föreskrifter om de åtgärder som ska vidtas enligt första och andra styckena.
Förordning (2020:1120).

38 §   För att uppfylla lagringsskyldigheten i 6 kap. 16 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska den lagringsskyldige lagra de uppgifter som anges i 39 och 40 §§.
Förordning (2019:500).

39 §   När det gäller telefonitjänst och meddelandehantering via mobil nätanslutningspunkt ska följande lagras:
   1. uppringande och uppringt nummer, avsändares och mottagares nummer eller annan meddelandeadress,
   2. i fråga om telefonitjänst, uppringandes och uppringds abonnemangsidentitet och utrustningsidentitet,
   3. uppgifter om abonnent och registrerad användare som uppgifterna i 1 och 2 kan hänföras till,
   4. datum och spårbar tid då kommunikationen påbörjades och avslutades eller ett meddelande skickades och mottogs,
   5. lokaliseringsuppgifter då kommunikationen påbörjades och avslutades eller ett meddelande skickades och mottogs, och
   6. datum, spårbar tid och lokaliseringsuppgifter för den första aktiveringen av en förbetald anonym tjänst.
Förordning (2019:500).

40 §   När det gäller internetåtkomst ska följande lagras:
   1. användares ip-adress och andra uppgifter som är nödvändiga för att identifiera abonnent och registrerad användare,
   2. uppgifter om abonnent och registrerad användare,
   3. datum och spårbar tid för på- och avloggning i tjänsten som ger internetåtkomst, och
   4. uppgifter som identifierar den utrustning där kommunikationen slutligt avskiljs från den lagringsskyldige till den enskilda abonnenten.

Om den som slutligt avskiljer kommunikationen till den enskilda abonnenten är någon som inte omfattas av 6 kap. 16 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, ska första stycket 4 gälla för den som avskiljer kommunikationen till den som slutligt avskiljer kommunikationen till den enskilda abonnenten.
Förordning (2019:501).

41 §   Har upphävts genom förordning (2019:500).

42 §   Har upphävts genom förordning (2019:500).

43 §   Har upphävts genom förordning (2019:500).

44 §   Post- och telestyrelsen får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lagras enligt 39 och 40 §§. Förordning (2019:500).

45 §   Post- och telestyrelsen ska inför beslut om undantag från lagringsskyldigheten enligt 6 kap. 16 b § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation höra Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.
Förordning (2014:1270).

46 §   Post- och telestyrelsen får, efter att ha hört Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket, meddela föreskrifter om ersättningen enligt 6 kap. 16 e § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
Förordning (2014:1270).

Finansiering av åtgärder mot allvarliga hot och påfrestningar

47 §   Avgift enligt 8 kap. 18 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska betalas årligen och får uppgå till högst 4 promille av årsomsättningen i den verksamhet som omfattas av anmälan. Understiger årsomsättningen 30 000 000 kronor ska ingen avgift betalas.

Det samlade avgiftsuttaget enligt första stycket ska ge Post- och telestyrelsen full kostnadstäckning för åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation.

Post- och telestyrelsen får meddela de närmare föreskrifter som behövs om avgiften. Förordning (2021:1334).

Övrigt

48 §   Post- och telestyrelsen får besluta om skyldighet att särredovisa verksamheter enligt 8 kap. 16 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Förordning (2012:128).

49 §   Post- och telestyrelsen ska på motiverad begäran lämna information som erhållits enligt bestämmelserna i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation till Europeiska kommissionen eller andra behöriga myndigheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om det är nödvändigt för att dessa myndigheter ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Om informationen hänför sig till information som tidigare lämnats av en enskild på begäran av Post- och telestyrelsen, ska den enskilde underrättas om detta. Förordning (2012:128).


Övergångsbestämmelser

2003:396
   1. Denna förordning träder i kraft den 25 juli 2003.
   2. Genom förordningen upphävs teleförordningen (1997:399) och förordningen (1993:600) om radiokommunikation.
   3. För perioden från ikraftträdandet till och med den 31 december 2003 skall avgiftsuttaget enligt 37 § vara 0 kr.

2007:449

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007 och tillämpas första gången vid fastställandet av varje enskild avgift som tas ut år 2008. För avgifter som tas ut avseende år 2007 gäller 37 § i sin äldre lydelse. Förordning (2007:691).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.