Till innehåll på sidan

Förordning (2003:133) om statsbidrag till friluftsorganisationer

SFS nr: 2003:133
Departement/myndighet: Miljödepartementet
Utfärdad: 2003-04-10
Ändrad: t.o.m. SFS 2009:1479
Upphävd: 2011-01-11
Författningen har upphävts genom: SFS 2010:2008
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   I denna förordning avses med

friluftsliv: vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling,
friluftsorganisation: ideell organisation som har till huvudändamål eller som väsentlig del av sin verksamhet att bedriva eller främja långsiktigt hållbart friluftsliv,
bidrag: statsbidrag som lämnas enligt bestämmelserna i denna förordning,
organisationsbidrag: bidrag som betalas ut i förhållande till organisationens medlemsantal och aktivitetsnivå,
verksamhetsbidrag: bidrag som betalas ut till stöd för en specifik verksamhet efter särskild prövning och är förenat med resultatkrav, och

bidragsår: från och med den 1 januari till och med den 31 december. Förordning (2009:1479).

2 §   Bidrag får endast lämnas till en friluftsorganisation som
   1. är riksomfattande med ett lokalt eller regionalt förankrat föreningsliv i minst tio län,
   2. har bedrivit verksamhet under minst två år före ansökan om bidrag, och
   3. är självständig, demokratiskt uppbyggd och öppen för medlemskap.

3 §   För bidrag krävs att friluftsorganisationen
   1. värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet,
   2. främjar goda möjligheter att utöva friluftsliv,
   3. främjar ett tryggt och säkert friluftsliv,
   4. bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller
   5. verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

4 §   Trots 2 § får bidrag lämnas till samverkansorganisationer eller organisationer som bidrar till förnyelse inom friluftsområdet. För bidrag till en samverkansorganisation krävs att samverkansorganisationen består av två eller flera friluftsorganisationer som uppfyller kraven i 2 och 3 §§.

5 §   Bidrag lämnas som organisationsbidrag eller verksamhetsbidrag.

Beslut om bidrag skall avse ett visst bidragsår. Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel och betalas ut i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

6 §   Ansökan om bidrag ska göras skriftligen till Naturvårdsverket och ska ha kommit in senast den 30 september året före bidragsåret. Förordning (2009:1479).

7 §   Beslut om bidrag meddelas av Naturvårdsverket.

Om verket beslutar att bevilja verksamhetsbidrag ska av beslutet framgå vilket resultat som bidraget är avsett för.
Förordning (2009:1479).

8 §   En organisation som beviljats bidrag ska senast två månader efter utgången av bidragsåret redogöra för hur bidraget har använts. Redogörelsen ska lämnas till Naturvårdsverket. Redogörelsen ska innehålla en ekonomisk redovisning samt uppgifter om medlemsantal, medlemsutveckling och statsbidragens andel av den totala omsättningen.

I fråga om verksamhetsbidrag ska det av redogörelsen framgå hur organisationen uppnått det resultat som bidraget varit avsett för. Förordning (2009:1479).

9 §   En organisation som beviljats bidrag ska, om Naturvårdsverket begär det, lämna det underlag som behövs för tillsyn och uppföljning. Förordning (2009:1479).

10 §   Om ett bidrag lämnats på grund av felaktiga uppgifter från bidragstagaren får Naturvårdsverket besluta att upphäva beslutet om bidrag och återkräva bidraget helt eller delvis.
Förordning (2009:1479).

11 §   Naturvårdsverket ska senast den 31 maj varje år lämna en sammanfattande redovisning till regeringen om
   1. vilka bidrag som sökts och beviljats enligt denna förordning, och
   2. bidragens användning i förhållande till bidragens syften.
Förordning (2009:1479).

12 §   Naturvårdsverket får meddela de närmare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

13 §   Naturvårdsverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2009:1479).


Övergångsbestämmelser

2009:1479
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2010.
   2. En ansökan om bidrag som enligt äldre bestämmelser lämnats till Friluftsrådet och där beslut ännu inte har fattats, handläggs av Naturvårdsverket.