Till innehåll på sidan

Förordning (2002:135) om årlig redovisning av det inkomstgrundade ålderspensionssystemets finansiella ställning och utveckling

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2002:135
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2002-03-27
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:765
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Pensionsmyndigheten ska senast den 30 april varje år göra en
   1. samlad redovisning av det inkomstgrundade ålderspensionssystemets finansiella ställning och utveckling,
   2. framskrivning av systemets antagna långsiktiga utveckling, och
   3. redovisning av premiepensionssystemets måluppfyllelse och graden av valfrihet i systemet.

Vid redovisningen enligt första stycket 1 får skulden avseende tilläggspensionssystemet för förvärvsaktiva beräknas utifrån visade antaganden. Redovisningen ska avse systemets finansiella ställning vid utgången av året före det år redovisningen upprättas. Förordning (2022:765).

2 §   Första-Fjärde och Sjätte AP-fonderna ska senast den 1 februari varje år lämna Pensionsmyndigheten de uppgifter som behövs för att redovisningen enligt 1 § första stycket ska kunna upprättas. Förordning (2010:1386).

3 §   Pensionsmyndighetens redovisning och framskrivning ska årligen ges ut i en särskild publikation.
Förordning (2009:1194).


Övergångsbestämmelser

2002:135

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2002. Under år 2002 skall Riksförsäkringsverket göra redovisningen och prognosen senast den 30 juni och myndigheterna skall lämna Riksförsäkringsverket de behövliga uppgifterna för redovisningen senast den 15 maj.

2010:1386

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången vid redovisningen avseende år 2010.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.