Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2001:651
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 2001-08-23
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:1095
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning gäller i anslutning till lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och innehåller definitioner utöver de som finns i den.

2 §   Definitionerna nedan är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.

Beteckning    Betydelse
Accelerationsfält  Ett sådant körfält som är avsett 
      endast för anslutande trafik
Alternativa bränslen  Bränslen eller kraftkällor som, 
      åtminstone delvis, fungerar som 
      ersättning för fossila oljekällor 
      för energiförsörjning till transport 
      och som kan bidra till en utfasning av 
      fossila bränslen och en förbättrad 
      miljöprestanda inom transportsektorn, 
      och som utgörs av
      1. elektricitet som förbrukas i alla 
      typer av elektriska fordon,
      2. väte,
      3. naturgas, inklusive biometan, i gasform 
      (komprimerad naturgas - CNG) och flytande 
      form (flytande naturgas - LNG),
      4. gasol (LPG), eller
      5. mekanisk energi från fordonsbaserad 
      lagring/fordonsbaserade källor, inklusive 
      spillvärme
Behörighetshandling  Körkort, traktorkort, förarbevis för moped 
      klass II, förarbevis för snöskoter samt 
      förarbevis för terränghjuling
Besiktningsinstrument  Ett bevis om att fordonet har godkänts 
      vid en mopedbesiktning
Cirkulationsplats  En plats som enligt lokala 
      trafikföreskrifter eller föreskrifter 
      enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen 
      (1998:1276) ska vara cirkulationsplats och 
      som är utmärkt med ett vägmärke för 
      cirkulationsplats
Cykelbana    En väg eller del av en väg som är avsedd 
      för cykeltrafik och trafik med moped 
      klass II
Cykelfält     Ett särskilt körfält som genom
      vägmarkering anvisats för cyklande och 
      förare av moped klass II
Cykelgata    En väg eller vägsträcka som enligt 
      lokala trafikföreskrifter ska vara 
      cykelgata och som är utmärkt med 
      vägmärke för cykelgata
Cykelpassage    En del av en väg som är avsedd att 
      användas av cyklande eller förare av 
      moped klass II för att korsa en körbana 
      eller en cykelbana och som anges med 
      vägmarkering.
      En cykelpassage är bevakad om trafiken 
      regleras med trafiksignaler eller av en 
      polisman och i annat fall obevakad
Cykelöverfart    En del av en väg som enligt en lokal 
      trafikföreskrift är avsedd att användas 
      av cyklande eller förare av moped klass 
      II för att korsa en körbana eller en 
      cykelbana och som anges med vägmarkering 
      och vägmärke.
      Vid en cykelöverfart ska trafikmiljön 
      vara utformad så att det säkras att fordon 
      inte förs med högre hastighet än 30 
      kilometer i timmen.
EG-motorfordon    Ett fordon som är avsett att användas på 
      väg, oavsett om det är färdigbyggt eller 
      inte, som har minst fyra hjul och som är 
      konstruerat för en maximihastighet över 
      25 kilometer i timmen. Dock undantas 
      spårbundna fordon, jordbruks- och 
      skogsbrukstraktorer, mopeder, motorcyklar 
      och motorredskap
Färdled      En sådan led eller plats i terrängen som 
      allmänt används för samfärdsel men inte 
      är en väg
Grundhandling    En handling som är avsedd för 
      färdigställande av körkort, förarbevis 
      för moped klass II, förarbevis för 
      snöskoter, förarbevis för terränghjuling 
      eller taxiförarlegitimation
Gågata      En väg eller en vägsträcka som enligt en 
      lokal trafikföreskrift ska vara gågata och 
      som är utmärkt med vägmärke för gågata
Gångfartsområde    En väg eller ett område som enligt lokala 
      trafikföreskrifter ska vara gångfartsområde 
      och som är utmärkt med vägmärke för 
      gångfartsområde
Halvljus    Avbländat färdljus
Heldragen linje    Längsgående heldragen linje som enligt 
      4 kap. 5 § vägmärkesförordningen (2007:90) 
      ersätter motsvarande bruten linje i 
      4 kap. 4 §
Helljus      Inte avbländat färdljus
Huvudled    En väg eller en vägsträcka som enligt en 
      lokal trafikföreskrift ska vara huvudled 
      och som är utmärkt med vägmärke för 
      huvudled
Internationellt körkort  En handling som är avsedd att användas i 
      andra länder och som visar att innehavaren 
      är behörig att föra bil, motorcykel eller 
      terrängvagn
Jordbruks- och
skogsbrukstraktor  Ett motordrivet fordon med hjul eller 
      band, och med motor, som har minst två 
      axlar, som är konstruerat för en maximal 
      hastighet om lägst 6 kilometer i timmen, 
      vars främsta funktion är som dragfordon 
      och som har konstruerats särskilt för att 
      dra, skjuta, frakta eller driva viss 
      utbytbar utrustning avsedd att användas 
      inom jord- eller skogsbruk, eller för att 
      dra släpvagnar avsedda att användas inom 
      jord- eller skogsbruk. En jordbruks- och 
      skogsbrukstraktor kan vara utrustad för 
      transport av last i jordbruks- eller 
      skogsbrukssammanhang eller med 
      passagerarsäten
Körbana      En del av en väg som är avsedd för trafik 
      med fordon, dock inte en cykelbana eller 
      en vägren
Körfält      Ett sådant längsgående fält av en körbana 
      som anges med vägmarkering eller, om någon 
      vägmarkering inte finns, är tillräckligt 
      brett för trafik i en fil med fyrhjuliga 
      fordon

Körfält för fordon i 
linjetrafik m.fl.  Ett körfält eller en körbana som enligt 
      en lokal trafikföreskrift ska vara körfält 
      för fordon i linjetrafik m.fl. och som är 
      utmärkt med vägmärke för körfält eller 
      körbana för fordon i linjetrafik m.fl.
Körförbud    Förbud mot att använda ett fordon
Körträning    Träning i att föra ett körkorts- eller 
      traktorkortspliktigt motordrivet fordon 
      utan avsikt att avlägga förarprov
Laddplats    En plats som enligt en lokal 
      trafikföreskrift ska vara laddplats och 
      som är utmärkt med ett vägmärke för 
      parkering och en tilläggstavla för 
      laddplats
Lastlängd    Avståndet från lastutrymmets främsta 
      yttersta punkt till dess bakersta 
      yttersta punkt
Ledbuss      En buss som består av två eller flera 
      fasta sektioner som är kopplade till 
      varandra med en eller flera ledade 
      sektioner där passagerarutrymmena 
      i de fasta sektionerna står i 
      förbindelse med varandra. Genom den 
      ledade sektionen eller de ledade 
      sektionerna kan passagerarna 
      förflytta sig fritt mellan de fasta 
      sektionerna.
Lämplighetsbevis  Ett bevis om att ett fordon har 
      godkänts vid lämplighetsbesiktning
Motortrafikled    En väg eller en vägsträcka som enligt 
      en lokal trafikföreskrift ska vara 
      motortrafikled och som är utmärkt 
      med vägmärke för motortrafikled
Motorväg    En väg eller en vägsträcka som enligt 
      en lokal trafikföreskrift ska vara 
      motorväg och som är utmärkt med 
      vägmärke för motorväg
Odelbar last    Last som inte utan risk för onödiga 
      kostnader eller skador kan delas i 
      två eller flera dellaster
Parkering    En uppställning av ett fordon med 
      eller utan förare av någon annan 
      anledning än som
      1. föranleds av trafikförhållandena,
      2. sker för att undvika fara, eller
      3. sker för på- eller avstigning eller 
      på- eller avlastning av gods
Plankorsning    En korsning i samma plan mellan en väg 
      och en sådan järnväg eller spårväg som 
      är anlagd på en särskild banvall
Registrerad importör  En importör som har registrerats i 
      vägtrafikregistret
Registrerat fordon  Ett fordon som är upptaget i 
      vägtrafikregistret
Registreringsnummer  Det nummer under vilket ett fordon är 
      registrerat i vägtrafikregistret
Registreringsskylt  En av Transportstyrelsen tillhandahållen 
      skylt, som i enlighet med bestämmelserna 
      i förordningen (2019:383) om fordons 
      registrering och användning
      1. upptar fordonets registreringsnummer,
      2. är avsedd för beskickningsfordon, 
      eller
      3. utgör en personlig fordonsskylt
Retardationsfält  Ett sådant körfält som är avsett endast 
      för avfart
Spärrområde    Ett vägområde som markerats med vinklade 
      eller snedställda parallella streck och 
      som begränsas av en heldragen linje. Del 
      av eller hela området kan utföras i vitt
Stannande    Annat stillastående med ett fordon än som
      1. sker för att undvika fara,
      2. föranleds av trafikförhållandena, eller
      3. utgör parkering
Temperaturkontrollerat
fordon      Ett fordon med fast eller avtagbar 
      överbyggnad som är särskilt utrustat för 
      godsbefordran vid kontrollerad temperatur 
      och vars sidoväggar inklusive isolering är 
      minst 45 millimeter tjocka
Terräng      Ett område som inte är väg
Trafikant    Den som färdas eller annars uppehåller sig 
      på en väg eller i ett fordon på en väg eller 
      i terräng samt den som färdas i terräng
Trafikskola    Yrkesmässig utbildning av bil- eller 
      motorcykelförare
Trafiksyn    Synorganets funktion i sådana avseenden som 
      har betydelse från trafiksäkerhetssynpunkt
Trafikövningsplats  En plats för genomförande av obligatoriska 
      moment vid övningskörning som inte bör 
      utföras på väg
Tunnelkategori    Indelning av vägtunnlar efter tillåtligheten 
      av färd med fordon som transporterar farligt 
      gods. Tunnelkategorierna är A, B, C, D och E
Typintyg    Ett intyg som har utfärdats enligt 5 kap. 
      8 § i den upphävda fordonsförordningen 
      (2002:925) eller enligt 62 § i den upphävda 
      fordonskungörelsen (1972:595)
Tättbebyggt område  Ett visst område som enligt en lokal 
      trafikföreskrift ska vara tättbebyggt 
      område
Tävlingsfordon    Motorfordon som har anpassats för 
      tävlingsändamål och som får användas på väg 
      genom undantag i föreskrifter eller beslut 
      i enskilda fall enligt fordonsförordningen 
      (2009:211)
Utryckningsfordon  Fordon som i vägtrafikregistret är upptaget 
      som utryckningsfordon
Utsläppsfri drift  Drift av fordon utan förbränningsmotor eller 
      med en förbränningsmotor som släpper ut 
      1. mindre än 1 g CO2/kWh, fastställt i 
      enlighet med förordning (EG) nr 595/2009 och 
      EU-förordningar som har antagits med stöd 
      av den förordningen, eller 
      2. mindre än 1 g CO2/km, fastställt i 
      enlighet med Europaparlamentets och rådets 
      förordning (EG) nr 715/2007 och 
      EU-förordningar som har antagits med stöd av 
      den förordningen.
Väg      1. En sådan väg, gata, torg och annan led 
      eller plats som allmänt används för trafik 
      med motorfordon,
      2. en led som är anordnad för cykeltrafik, 
      och
      3. en gång- eller ridbana invid en väg 
      enligt 1 eller 2.
Vägren      En del av en väg som är avsedd för trafik med 
      fordon, dock inte körbana eller cykelbana
Yrkesmässig
fordonstillverkare  En fordonstillverkare som innehar ett 
      typgodkännande för fordon
Ändamålsplats    En plats som enligt lokala trafikföreskrifter 
      ska vara ändamålsplats och som är utmärkt med 
      ett vägmärke för ändamålsplats
Övergångsställe    En del av en väg som är avsedd att användas 
      av gående för att korsa en körbana eller en 
      cykelbana och som anges med vägmarkering 
      eller vägmärke. Ett övergångsställe är bevakat 
      om trafiken regleras med trafiksignaler eller 
      av en polisman och i annat fall obevakat
Förordning (2020:1095).

3 §   Transportstyrelsen beslutar i frågor som avses i 3 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Förordning (2008:1137).

4 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall medge undantag som avses i 4 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Styrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan om undantag.

Föreskrifter om undantag får meddelas endast om det finns särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten.
Detsamma gäller beslut om undantag i enskilda fall. Om fordons skatteplikt påverkas krävs dock synnerliga skäl för undantag.

Undantag får förenas med villkor. Förordning (2010:1600).

5 §   Transportstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2008:1137).

6 §   Ett beslut enligt 3-5 §§ skall fattas efter samråd med Skatteverket, om något fordons beskattningsförhållande påverkas av beslutet.

Om en fråga som avses i 3 eller 4 § är av principiell betydelse eller om det annars finns särskild anledning till det skall ärendet med yttrande av Transportstyrelsen respektive Skatteverket överlämnas till regeringen för avgörande.
Förordning (2008:1137).

7 §   Beslut av Transportstyrelsen enligt denna förordning får överklagas hos regeringen. Förordning (2008:1137).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.