Förordning (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2000:7
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2000-01-20
Ändrad: t.o.m. SFS 2007:1237
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Syftet med statsbidraget

1 §   Syftet med statsbidraget är att stödja handikapporganisationer i deras arbete för full delaktighet och jämlikhet i samhället för personer med funktionshinder.

Förutsättningar för statsbidrag

2 §   Med handikapporganisation avses i denna förordning en organisation
   1. vars medlemmar till övervägande del är personer som till följd av varaktiga funktionshinder möter stora svårigheter i det dagliga livet, och
   2. vars ändamål är att förbättra livsvillkoren för personer med funktionshinder och bevaka deras intressen.

I de fall organisationens verksamhet rör barn eller personer som har funktionshinder som gör det särskilt svårt för dem att att själva handha sina angelägenheter som medlemmar och ta till vara sina rättigheter kan organisationen till övervägande del bestå av närstående till personer med funktionshinder.

3 §   En handikapporganisation skall för att få statsbidrag
   1. verka för förändringar inom ett flertal samhällsområden av betydelse för personer med funktionshinder,
   2. vara demokratiskt uppbyggd,
   3. vara partipolitiskt och religiöst obunden,
   4. ha en riksomfattande organisation med ett lokalt eller regionalt förankrat föreningsliv i minst tio län,
   5. ha bedrivit verksamhet under minst två år samt
   6. ha minst 500 medlemmar.

4 §   Statsbidrag får lämnas även till handikapporganisationer som inte uppfyller de villkor som anges i 3 § 4-6 om det finns synnerliga skäl. Förordning (2007:1237).

Bidragsformer

5 §   Statsbidrag kan lämnas i form av grundbidrag, medlemsbidrag, föreningsbidrag, merkostnadsbidrag och medel för samarbete.

Grundbidraget ska, om inte annat anges i 5 a eller 5 b §, vara ett fast belopp som är lika för alla organisationer.
Förordning (2007:1237).

Reducerade bidrag

5 a §   Om en handikapporganisation året före det år bidragsansökan avser inte fått bidrag enligt denna förordning, ska grundbidraget, medlemsbidraget, föreningsbidraget och merkostnadsbidraget reduceras under de två första åren som organisationen uppfyller förutsättningarna för bidrag enligt 3 eller 4 §.

Socialstyrelsen ska fastställa andelstal för beräkning av de reducerade bidragens storlek. Det andelstal som fastställs för det första året ska vara lägre än det som fastställs för det andra året. Förordning (2007:1237).

5 b §   Om en handikapporganisation uppfyller de förutsättningar som anges i 3 § 1-3 men inte 4 § är tillämplig, får bidrag ändå lämnas till organisationen under högst två år om organisationen året före det år bidragsansökan avser fick bidrag enligt denna förordning. Grundbidraget, medlemsbidraget, föreningsbidraget och merkostnadsbidraget ska då reduceras.

Socialstyrelsen ska fastställa andelstal för beräkning av de reducerade bidragens storlek. Det andelstal som fastställs för det första året ska vara högre än det som fastställs för det andra året. Förordning (2007:1237).

Beslutande myndighet m.m.

6 §   Beslut om bidrag enligt denna förordning fattas av Socialstyrelsen.

7 §   För att möjliggöra ett erfarenhetsutbyte i frågor som rör statsbidraget skall det hos Socialstyrelsen finnas ett råd med representanter för sådana organisationer som avses i 3 och 4 §§.

8 §   Bidrag lämnas för ett år i sänder. Ett bidragsår omfattar tiden den

1 januari-31 december. Bidrag betalas ut kvartalsvis i förskott.

Villkor och redovisning

9 §   En handikapporganisation som fått statsbidrag enligt denna förordning skall senast tre månader efter utgången av bidragsåret lämna Socialstyrelsen en redogörelse för sin verksamhet. Redogörelsen skall innehålla
   1. en ekonomisk redovisning,
   2. uppgift om bidragets andel av den totala omslutningen,
   3. uppgift om medlemsantal,
   4. en redovisning av samarbetsmedlens användning samt
   5. en förenklad verksamhetsberättelse över hur de delsyften uppfyllts som regeringen angivit för bidraget i regleringsbrevet till Socialstyrelsen.

10 §   En handikapporganisation som fått statsbidrag enligt denna förordning är skyldig att på Socialstyrelsens begäran lämna det underlag som behövs för myndighetens granskning.

11 §   Socialstyrelsen får besluta att ett utbetalat bidrag skall betalas tillbaka om oriktiga eller ofullständiga uppgifter från sökanden är orsak till att bidraget felaktigt beviljats.

12 §   Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bemyndigande

13 §   Socialstyrelsen får meddela dels de närmare föreskrifter som behövs för beräkningen av statsbidrag, dels de verkställighetsföreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning. Förordning (2007:1237).


Övergångsbestämmelser

2000:7
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000 då förordningen (1994:951) om statsbidrag till handikapporganisationer skall upphöra att gälla.
   2. Under tiden fram till och med den 31 december 2004 skall grundbidraget utgöras av dels ett fast belopp, dels en procentsats av vad organisationen fick föregående år.
   3. Handikapporganisationer som har fått bidrag enligt förordningen (1994:951) om statsbidrag till handikapporganisationer skall, även om de inte uppfyller kraven enligt denna förordning, fortsättningsvis och längst fram till och med den 30 juni 2003 kunna få ett bidrag enligt denna förordning. Sådant bidrag skall beloppsmässigt successivt minskas.
   4. Merkostnadsbidrag för bidragsåret 2005 skall beräknas enligt Socialstyrelsens riktlinjer som gällde för bidragsåret 2004.
Förordning (2004:1311).

2007:1237
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret 2009.
   2. För en handikapporganisation som för bidragsåret 2008 beviljats etableringsbidrag för första eller andra året i en etableringsperiod, ska den äldre lydelsen av 4 och 5 §§ tillämpas under de år som återstår av etableringsperioden. En handikapporganisation som får etableringsbidrag kan inte samtidigt få medel för samarbete.
   3. Föreskrifterna i 5 a § ska under bidragsåren 2009 och 2010 inte tillämpas för de handikapporganisationer som får bidrag under bidragsåret 2008.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.