Förordning (1999:1155) om Polisens utlandsstyrka

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1999:1155
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1999-12-09
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:987
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelse

1 §   Förordningen ansluter till vad som föreskrivs i lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten för den som tjänstgör i Polisens utlandsstyrka.

Uppgifter

2 §   Vid Polismyndigheten ska det finnas en utlandsstyrka med uppgift att utföra internationell fredsfrämjande verksamhet utomlands i den omfattning som regeringen bestämmer (Polisens utlandsstyrka).

Insatser enligt första stycket får utföras på uppdrag av Förenta nationerna, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa eller någon annan internationell organisation i syfte att skapa förutsättningar för varaktig fred och säkerhet. Förordning (2014:1160).

Tjänstgöring

3 §   Endast den som behövs för sådan verksamhet som anges i 2 § och som hos Polismyndigheten begärt att få fullgöra sådan tjänstgöring får tjänstgöra i Polisens utlandsstyrka.
Förordning (2014:1160).

4 §   Den som tjänstgör i Polisens utlandsstyrka får under tjänstgöringen lön enligt de grunder som Polismyndigheten bestämmer efter att hört berörda arbetstagarorganisationer.
Förordning (2014:1160).

5 §   Polismyndigheten ska beakta de föreskrifter och rekommendationer som kan ha fastställts av den internationella organisation som lämnat uppdraget för styrkan när semester och annan ledighet beviljas för någon som tjänstgör utomlands i Polisens utlandsstyrka.
Förordning (2014:1160).

6 §   Den som tjänstgör i Polisens utlandsstyrka omfattas även under sin tjänstgöring utomlands av statens tjänstegrupp- livförsäkring, avtalet om ersättning vid personskada (PSA) och statliga pensionsbestämmelser.

Reseförmåner och förmåner till följd av ökade levnadskostnader

7 §   Under tjänstgöring utomlands betalas ersättning enligt de bestämmelser som enligt kollektivavtal gäller för andra anställda vid Polismyndigheten. Detsamma gäller vid resa från Sverige till tjänstgöringsplatsen och åter samt under annan ledighet än semester.

Polismyndigheten får även besluta om ersättning för andra merkostnader än dem som avses i första stycket om de föranleds av tjänstgöring utomlands. Förordning (2014:1160).

8 §   Den som tjänstgör utomlands i Polisens utlandsstyrka har rätt till en fri resa hem från tjänstgöringsplatsen och åter för varje hel sexmånadersperiod.

Polismyndigheten får även besluta om ytterligare fria resor hem från tjänstgöringsplatsen och åter, och att sådana resor ska medges även för kortare tjänstgöringsperioder.
Förordning (2014:1160).

9 §   Om den som tjänstgör utomlands i Polisens utlandsstyrka enligt riktlinjer från den internationella organisation som lämnat uppdraget för styrkan har rätt att ta med anhöriga till tjänstgöringsplatsen, betalas ersättning enligt 7 och 8 §§ för kostnader med anledning av att anhöriga medföljer.
Polismyndigheten bestämmer ersättningens storlek.
Förordning (2014:1160).

Förmåner vid sjukdom eller skada

10 §   Under tjänstgöringstiden utomlands har den som tjänstgör i Polisens utlandsstyrka rätt till fri sjukvård och akut tandvård i den mån motsvarande förmån inte bereds honom eller henne i annan ordning.

11 §   Vid skada som medför nedsatt arbetsförmåga under tjänstgöringstiden utomlands i Polisens utlandsstyrka har den skadade under denna tid rätt till bibehållna tjänstgöringsförmåner. Den skadade har då inte rätt till sjukpenning enligt 24-28 kap. socialförsäkringsbalken.

Vid sådan skada som omfattas av och som inträffar under tid som avses i 5 § lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten och som medför nedsatt arbetsförmåga efter tjänstgöringstidens slut ska Polismyndigheten, under tiden från tjänstgöringstidens slut och så länge sjukdomsfallet varar, som tillägg till sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken betala en andel av den grundlön den skadade hade under den sista hela tjänstgöringsmånaden i Polisens utlandsstyrka. Tillägget ska utgöra tio procent av lönen till den del denna motsvarar en årslön som inte överstiger den högsta sjukpenninggrundande inkomst som kan beräknas enligt 25 kap. socialförsäkringsbalken, och högst nittio procent av lönen till den del den motsvarar en årslön som överstiger samma belopp.

Andra stycket tillämpas på motsvarande sätt om den som tjänstgjort i Polisens utlandsstyrka till följd av sjukdomen eller skadan uppbär ersättning enligt 27 kap. 6 § eller 31 kap. 3 § socialförsäkringsbalken. Förordning (2014:1160).

12 §   Den som skadats under tjänstgöring utomlands i Polisens utlandsstyrka har under en tid av tre år efter det att tjänstgöringen upphört rätt till skälig ersättning för sjukvårdskostnader som föranletts av skadan.

Om den som tjänstgjort i Polisens utlandsstyrka efter tjänstgöringstidens utgång genomgår läkarundersökning för utredning av om skada uppkommit under tjänstgöringen utomlands eller läkarundersökning för att erhålla invaliditetsintyg, betalas ersättning för kostnader för undersökningen samt för resa, uppehälle och tidsspillan efter samma grunder som gäller i fråga om ersättning av allmänna medel till vittnen.

Statens riskgaranti

13 §   Staten lämnar en riskgaranti, som är ett dödsfalls- och invaliditetskapital, för den som drabbats av arbetsskada enligt 5 § lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten under tjänstgöring utomlands i Polisens utlandsstyrka.

14 §   Vid fullständig invaliditet betalas ersättning enligt riskgarantin ut med tjugotvå prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Vid annan invaliditet betalas ersättning ut med det lägre belopp som svarar mot invaliditetsgraden. Förordning (2010:1708).

15 §   Vid dödsfall betalas ersättning enligt riskgarantin ut med tjugotvå prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken till dödsboet, om den avlidne efterlämnar arvingar som nämns i 2 kap. 1 och 2 §§ ärvdabalken.
Dessutom betalas tre prisbasbelopp till varje efterlevande barn som vid dödsfallet är under tjugoett år.

Har ersättning tidigare betalats ut som ersättning vid invaliditet, ska ersättningen till dödsboet minskas med motsvarande belopp. Förordning (2010:1708).

Rehabilitering och uppföljande verksamhet

16 §   Polismyndigheten ska ha en på lämpligt sätt organiserad verksamhet för att fullgöra det rehabiliteringsansvar som följer av lag. En kontaktperson ska utses inom rehabiliteringsorganisationen för den som skadats utomlands under tjänstgöring i Polisens utlandsstyrka. Kontaktpersonen ska stödja och vägleda den skadade. Förordning (2014:1160).

17 §   Om någon skadas under tjänstgöring utomlands i Polisens utlandsstyrka och det finns anledning att anta att skadan kan leda till bestående funktionshinder eller annars är av allvarlig art, ska Polismyndigheten, utöver det som följer av 6 och 7 §§ lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten, stödja och bistå den skadade så att hans eller hennes möjligheter att leva ett aktivt och självständigt liv stärks.

Av 7 § lagen om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten följer att ekonomiskt stöd för anskaffande av hjälpmedel även gäller skadade som inte kan antas återgå till arbetslivet.
Förordning (2014:1160).

18 §   Polismyndigheten är skyldig att utreda att den som tidigare tjänstgjort inte under tjänstgöringen i Polisens utlandsstyrka har drabbats av skada som kan leda till bestående funktionshinder eller annars är av allvarlig art.
Det gäller även efter det att tjänstgöringen har upphört.
Utredningen ska ha den form och den omfattning som motiveras av förhållandena under utlandstjänstgöringen. Den ska innefatta personlig kontakt, om det inte av särskilda skäl kan anses obehövligt eller är ogenomförbart.

Polismyndighetens ansvar enligt första stycket kvarstår under fem år efter det att tjänstgöringen har upphört.
Förordning (2014:1160).

Handläggning och överklagande

19 §   Polismyndigheten bestämmer ersättning enligt 10-15 §§.
Förordning (2014:1160).

20 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 8 § första stycket och 10-15 §§ får dock inte överklagas. Förordning (2018:987).

21 §   Har upphävts genom förordning (2014:1160).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.