Förordning (1998:780) om biluthyrning

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1998:780
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 1998-06-25
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:387
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Denna förordning innehåller föreskrifter för tillämpningen av lagen (1998:492) om biluthyrning.

Bestämmelser om registrering av tillståndsinnehav enligt lagen om biluthyrning m.m. finns i vägtrafikdataförordningen (2019:382).

I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen (1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för Transportstyrelsen att få uppgifter ur dessa register. Förordning (2019:387).

1 a §   Lagen (1998:492) om biluthyrning gäller inte uthyrning av terrängmotorfordon som är avsedda för körning på spelytor och anlagda transportvägar inom golfanläggningar.
Förordning (2013:213).

Ansökan

2 §   En ansökan om tillstånd till uthyrningsrörelse skall vara skriftlig.

Sökanden skall ge in sådana handlingar som kan visa att han är lämplig att driva verksamheten.

3 §   Transportstyrelsen får begära in de uppgifter som behövs för att pröva en ansökan om tillstånd till uthyrningsrörelse.
Förordning (2009:1366).

Beslut om tillstånd

4 §   Ett tillstånd till uthyrningsrörelse skall innehålla
   1. tillståndshavarens namn, adress, personnummer eller organisationsnummer,
   2. de villkor som gäller för tillståndet,
   3. uppgift om tillståndshavaren är en juridisk person eller en utomlands bosatt näringsidkare, vem som ansvarar för uthyrningsverksamheten och vilka som i övrigt har prövats enligt lagen (1998:492) om biluthyrning.

Tillståndet skall vidare innehålla upplysningar om innehållet i 5 § samt en påminnelse om under vilka förutsättningar tillståndet kan återkallas.

4 a §   I ett ärende om tillstånd att bedriva uthyrningsrörelse enligt 3 och 4 §§ lagen (1998:492) om biluthyrning ska Transportstyrelsen meddela beslut inom fyra månader efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst två månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. Förordning (2009:1366).

4 b §   Om Transportstyrelsen i ett ärende om tillstånd att bedriva uthyrningsverksamhet enligt 3 och 4 §§ lagen (1998:492) om biluthyrning begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten får dock begära att dokumentet ska ges in i form av en auktoriserad översättning.
Förordning (2009:1366).

4 c §   Om en ansökan om tillstånd inte har behandlats inom den i 4 a § angivna tidsfristen ska tillståndet anses beviljat i enlighet med ansökan. Förordning (2009:1104).

Utbyte av ansvariga för uthyrningsverksamheten m.fl.

5 §   Tillståndshavaren är skyldig att anmäla till Transportstyrelsen om den eller de som ansvarar för uthyrningsverksamheten eller någon annan som lämplighetsprövningen ska avse byts ut. Detsamma gäller om någon sådan person tillkommer. Förordning (2009:1366).

6 §   Vad som föreskrivits om ansökan om tillstånd och prövning av en sådan ansökan gäller i tillämpliga delar anmälan enligt 5 § och prövningen med anledning av en sådan anmälan.

Fordon som används i uthyrningsrörelse m.m.

7 §   En tillståndshavare är skyldig att till Transportstyrelsen anmäla fordon med en totalvikt över 3,5 ton som avses att användas i rörelsen. En anmälan ska innehålla uppgifter om fordonets registreringsnummer. För ett fordon som innehas med nyttjanderätt ska en kopia av kontraktet bifogas.

Om tillståndshavaren avser att inte längre använda ett fordon i rörelsen är han eller hon skyldig att anmäla detta till Transportstyrelsen.

Om skyldighet att i andra fall anmäla fordon som används i en uthyrningsrörelse finns det bestämmelser i 5 kap. 14 § förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning. Förordning (2019:387).

8 §   Den som har tillstånd till uthyrningsrörelse är skyldig att
   1. föra anteckningar över uthyrningar,
   2. föra de anteckningar om verksamheten i övrigt som Transportstyrelsen beslutar,
   3. på begäran av Transportstyrelsen sända in sammandrag av anteckningarna,
   4. hålla anteckningarna tillgängliga för granskning av Transportstyrelsen eller Polismyndigheten, och
   5. lämna de övriga uppgifter om rörelsen som Transportstyrelsen begär. Förordning (2014:1260).

Underrättelseskyldighet

9 §   En kopia av ett beslut om tillstånd till uthyrningsrörelse och om ändring eller återkallelse av ett sådant tillstånd ska sändas till Skatteverket och Polismyndigheten. Förordning (2014:1260).

10 §   Om en myndighet uppmärksammar någon omständighet som kan vara av betydelse för prövningen av om en tillståndshavare ska tilldelas en varning eller om tillståndet ska återkallas, ska detta anmälas till Transportstyrelsen.

Om det finns anledning att anta att överträdelser har skett i verksamheten, ska Transportstyrelsen anmäla detta till Polismyndigheten eller en åklagarmyndighet.
Förordning (2014:1260).

11 §   Skatteverket och andra myndigheter som uppbär eller driver in skatter eller avgifter ska på begäran av Transportstyrelsen lämna de uppgifter som styrelsen behöver för sin prövning eller tillsyn. Förordning (2009:1366).

12 §   När en domstol har dömt någon som har tillstånd till uthyrningsrörelse för något brott som avses i 6 kap. 3 § vägtrafikdataförordningen (2019:382) eller när en högre rätt har avgjort ett mål där en sådan fråga har prövats, ska en kopia av domen eller beslutet omedelbart sändas till Transportstyrelsen. Förordning (2019:387).

Avgifter

13 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen (1998:492) om biluthyrning och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Förordning (2010:1592).

Straffbestämmelse

14 §   Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 5 §, 7 § första eller andra stycket eller 8 § döms till penningböter.

Bemyndiganden

15 §   Transportstyrelsen får utom i de fall som avses i 16 § meddela föreskrifter för verkställigheten av lagen (1998:492) om biluthyrning och av denna förordning.
Förordning (2008:1141).

16 §   Polismyndigheten får efter samråd med Transportstyrelsen meddela föreskrifter om möjligheten för Transportstyrelsen att inhämta den personutredning som behövs för tillämpningen av lagen (1998:492) om biluthyrning och denna förordning.
Förordning (2014:1260).


Övergångsbestämmelser

1998:780
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998 då förordningen (1988:1505) om biluthyrning skall upphöra att gälla.
   2. Om det i en lag eller i annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna förordning tillämpas i stället den nya föreskriften.

2009:1104

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och tillämpas endast i fråga om ansökningar som kommit in till myndigheten efter ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.