Förordning (1998:1369) om statsbidrag för beställning av nyskriven svensk dramatik

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1998:1369
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 1998-11-12
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Statsbidrag enligt denna förordning får ges till fria teatergrupper, regionala och lokala teaterinstitutioner samt radio- och TV-företag för beställning av nyskriven svensk dramatik.

Med svensk dramatik avses i denna förordning dramatiska verk skrivna på svenska eller av upphovsmän som har sin vanliga vistelseort i Sverige.

2 §   Syftet med statsbidraget skall vara att ge, i första hand teatrar, möjlighet att beställa nyskriven svensk dramatik av hög kvalitet.

3 §   Ansökan om statsbidrag skall göras gemensamt av en dramatiker och den som vill uppföra dramatikerns verk. Ansökan skall ges in till styrelsen för Sveriges författarfond som fördelar bidraget.

Styrelsen skall samråda med Statens kulturråd innan den beslutar om bidrag.

4 §   Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får meddelas av styrelsen för Sveriges författarfond.

5 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.