Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1998:1252
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 1998-09-03
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:155
Övrig text: Rättelseblad 2005:1159 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Allmänna bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om skydd av områden enligt 7 kap. miljöbalken. I förordningen finns också bestämmelser om vilthägn enligt 12 kap. 11 § miljöbalken och om föreläggande om stängselgenombrott enligt 26 kap. 11 § miljöbalken.

I nationalparksförordningen (1987:938) finns bestämmelser om nationalparker.

2 §   Naturvårdsverket har det centrala ansvaret för områdesskyddet. Riksantikvarieämbetet har dock det centrala ansvaret i fråga om kulturreservat, Skogsstyrelsen det centrala ansvaret för biotopskyddsområden enligt 6 § och Havs- och vattenmyndigheten det centrala ansvaret för vattenskyddsområden och det centrala vägledningsansvaret för områdesskydd som syftar till bevarandet av havs- eller vattenmiljöer eller grundvatten.

Länsstyrelsen ansvarar i länet för områdesskyddet. Kommunen ansvarar dock för det områdesskydd som den har förordnat om och Skogsstyrelsen ansvarar i länet för biotopskyddsområden enligt 6 §. Förordning (2011:629).

Skötselplan för naturreservat och kulturreservat

3 §   Länsstyrelsen eller kommunen skall fastställa en skötselplan för ett naturreservats eller kulturreservats långsiktiga vård. En skötselplan skall ingå i varje beslut om bildande av ett naturreservat eller kulturreservat. Om det finns särskilda skäl, får skötselplanen fastställas efter det att beslutet om bildande av reservatet har fattats.

Föreskrifter för naturminne

4 §   Länsstyrelsen eller kommunen får meddela sådana föreskrifter som behövs för att skydda och vårda ett visst naturminne.

Biotopskyddsområde

5 §   Sådana mark- eller vattenområden som anges i bilaga 1 utgör biotopskyddsområden enligt 7 kap. 11 § första stycket 1 miljöbalken.

Länsstyrelsen prövar frågor om dispens enligt 7 kap. 11 § andra stycket miljöbalken som avser sådana biotopskyddsområden.

Länsstyrelsen får besluta om de åtgärder som behövs för att vårda områdena. Förordning (2009:1328).

6 §   Skogsstyrelsen får inom områden som omfattas av bestämmelserna i skogsvårdslagen (1979:429) i det enskilda fallet besluta att ett sådant särskilt skyddsvärt mark- eller vattenområde som anges i bilaga 2 ska utgöra ett biotopskyddsområde. I beslutet ska gränserna för biotopskyddsområdet anges.

Skogsstyrelsen får besluta om de åtgärder som behövs för att vårda ett sådant biotopskyddsområde. Förordning (2009:1328).

7 §   Länsstyrelsen får inom områden som inte omfattas av bestämmelserna i skogsvårdslagen (1979:429) i det enskilda fallet besluta att ett sådant särskilt skyddsvärt mark- eller vattenområde som anges i bilaga 3 ska utgöra ett biotopskyddsområde. I beslutet ska gränserna för biotopskyddsområdet anges.

Länsstyrelsen får besluta om de åtgärder som behövs för att vårda ett sådant biotopskyddsområde. Förordning (2009:1328).

7 a §   En kommun får i det enskilda fallet besluta att ett sådant särskilt skyddsvärt mark- eller vattenområde som anges i bilaga 2 eller 3 ska utgöra ett biotopskyddsområde. I beslutet ska gränserna för biotopskyddsområdet anges.

Kommunen får besluta om de åtgärder som behövs för att vårda ett sådant biotopskyddsområde. Förordning (2010:319).

8 §   Bestämmelserna i 5-7 a §§ gäller inte mark- eller vattenområden i omedelbar anslutning till bebyggelse.
Förordning (2010:319).

8 a §   Även om ett mark- eller vattenområde är ett biotopskyddsområde får de verksamheter bedrivas och åtgärder vidtas som behövs för att genomföra en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900), om planen eller bestämmelserna antogs eller fastställdes innan biotopskyddsområdet beslutades. Förordning (2012:709).

8 b §   Försvarsmakten får bedriva verksamhet inom ett mark- eller vattenområde som används som övningsfält eller skjutfält även om området är ett biotopskyddsområde.
Förordning (2010:319).

Djur- och växtskyddsområde

9 §   Länsstyrelsen eller kommunen får meddela dispens från föreskrifter som den har meddelat för ett djur- eller växtskyddsområde, om det finns särskilda skäl. En sådan dispens får ges endast om det är förenligt med föreskriftens syfte.

10 §   Länsstyrelsen eller kommunen får meddela föreskrifter om förvaltningen av djur- och växtskyddsområden.

Strandskyddsområde

11 §   Länsstyrelsen får meddela föreskrifter enligt 7 kap. 17 § miljöbalken. Förordning (2009:622).

12 §   Har upphävts genom förordning (2009:622).

Miljöskyddsområde

13 §   Länsstyrelsen meddelar föreskrifter enligt 7 kap. 20 § första stycket miljöbalken.

Marinvetenskaplig forskning

14 §   Marinvetenskaplig forskning får inte bedrivas inom svenskt sjöterritorium från forskningsfartyg som är registrerade i eller tillhör en annan stat utan tillstånd från Kustbevakningen.

Kustbevakningen får i det enskilda fallet ge dispens från kravet på tillstånd, om det finns särskilda skäl.
Förordning (2011:629).

14 a §   Kustbevakningen får meddela ytterligare föreskrifter om sådana tillstånd till marinvetenskaplig forskning som avses i 14 §.

Innan Kustbevakningen meddelar föreskrifter med stöd av första stycket ska den höra Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning. Förordning (2011:629).

Särskilda skyddade områden

15 §   Naturvårdsverket ska föra den förteckning över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken.

Förteckningen ska omfatta de områden som regeringen har
   1. förklarat som särskilda skyddsområden eller särskilda bevarandeområden enligt 7 kap. 28 § miljöbalken,
   2. föreslagit att ingå i det europeiska nät av sådana särskilda bevarandeområden, Natura 2000, som avses i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, senast ändrat genom rådets direktiv 2006/105/EG,
   3. beslutat ska föras upp på förteckningen med anledning av att Europeiska kommissionen inlett ett samrådsförfarande enligt artikel 5 i direktiv 92/43/EEG, eller
   4. beslutat ska föras upp på förteckningen med anledning av ett internationellt åtagande eller nationellt mål om skydd för områden.

Förteckningen ska kungöras på det sätt som gäller för författningar som meddelas av Naturvårdsverket. Kartor som utvisar områdenas avgränsningar ska finnas tillgängliga hos Naturvårdsverket. Naturvårdsverket ska se till att Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och berörda länsstyrelser har tillgång till förteckningen och kartorna samt får kännedom om tillägg och ändringar som görs i dem.
Förordning (2011:629).

16 §   Myndigheterna ska prioritera skyddsarbetet för de områden som har förtecknats enligt 15 §. Inom ramen för sina befogenheter och ansvarsområden ska myndigheterna vidta de åtgärder som behövs eller är lämpliga med hänsyn till det skyddsintresse som föranlett att ett område förtecknats. I fråga om ett sådant område som avses i 15 § andra stycket 1-3 ska myndigheterna särskilt bevaka att en gynnsam bevarandestatus bibehålls eller återställs för berörda livsmiljöer och arter samt vidta åtgärder för att förhindra
   1. att den livsmiljö eller de livsmiljöer som avses att skyddas i området försämras, och
   2. att den art eller de arter som avses att skyddas i området utsätts för en störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av arten eller arterna.

Särskild hänsyn ska tas till prioriterade arter och prioriterade livsmiljötyper.

Med prioriterad art och prioriterad livsmiljötyp avses en sådan art eller livsmiljötyp som i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) eller bilaga 4 till denna förordning har markerats med P.

Med bevarandestatus för en livsmiljö avses summan av de faktorer som påverkar en livsmiljö och dess typiska arter och som på lång sikt kan påverka dess naturliga utbredning, struktur och funktion samt de typiska arternas överlevnad på lång sikt. En livsmiljös bevarandestatus anses gynnsam när
   1. dess naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde och de ytor den täcker inom detta område är stabila eller ökande,
   2. den särskilda struktur och de särskilda funktioner som är nödvändiga för att den ska kunna bibehållas på lång sikt finns och sannolikt kommer att finnas under en överskådlig framtid, och
   3. bevarandestatusen hos dess typiska arter är gynnsam.

Med bevarandestatus för en art avses summan av de faktorer som påverkar den berörda arten och som på lång sikt kan påverka den naturliga utbredningen och mängden hos dess populationer. En arts bevarandestatus anses gynnsam när
   1. uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö,
   2. artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken minskar eller sannolikt kommer att minska inom en överskådlig framtid, och
   3. det finns och sannolikt kommer att fortsätta att finnas en tillräckligt stor livsmiljö för att artens populationer ska bibehållas på lång sikt. Förordning (2024:155).

17 §   I fråga om de områden som har förtecknats enligt 15 § första stycket 1-3 skall länsstyrelserna upprätta beskrivningar av bevarandesyftet samt de livsmiljöer och arter för vilka en gynnsam bevarandestatus skall upprätthållas eller återställas.
Beskrivningarna skall vara ägnade att underlätta sådana prövningar som avses i 7 kap. 28 a-29 §§ miljöbalken.
Beskrivningarna skall vara tillgängliga för allmänheten och andra som är berörda eller har intresse av dem.
Förordning (2001:449).

18 §   Bestämmelserna i 11 kap. 10 och 11 §§ plan- och bygglagen (2010:900) ska tillämpas på beslut att ge lov eller förhandsbesked i fråga om verksamheter eller åtgärder som kan påverka miljön i ett naturområde som avses i 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2 miljöbalken. Förordning (2011:371).

19 §   Myndigheter som meddelar ett beslut som kan påverka miljön i ett naturområde som avses i 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2 miljöbalken skall särskilt bevaka att en gynnsam bevarandestatus upprätthålls för de livsmiljöer och arter som behöver skyddas i området. Innan ett sådant beslut meddelas, skall myndigheten ha gjort en bedömning av beslutets konsekvenser för det ifrågavarande naturområdet. Bedömningen skall avse de förhållanden som anges i 16 §.
Förordning (2001:449).

20 §   Om en tillåtlighetsprövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avser en verksamhet eller åtgärd som kan påverka miljön i ett område som innehåller en prioriterad art eller en prioriterad livsmiljötyp, får vid prövningen hänsyn tas till endast sådana omständigheter som rör
   1. människors hälsa,
   2. den allmänna säkerheten,
   3. väsentliga miljöskyddsintressen, eller
   4. andra tvingande förhållanden som har ett allt överskuggande allmänintresse.

I fråga om sådana omständigheter som avses i första stycket 4 ska Europeiska kommissionen ges tillfälle att yttra sig innan ärendet avgörs.

Med prioriterad art och prioriterad livsmiljötyp avses en sådan art eller livsmiljötyp som i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) eller bilaga 4 till denna förordning har markerats med P. Förordning (2010:1189).

20 a §   I tillståndsärenden där kompensationsåtgärder krävs enligt 7 kap. 29 § miljöbalken ska tillståndsmyndigheten underrätta Europeiska kommissionen om de kompensationsåtgärder som vidtagits. Förordning (2010:1189).

20 b §   Av 2 § förordningen (1992:1226) om Sveriges ekonomiska zon framgår att i fråga om sådana särskilda skyddade områden som avses i 7 kap. 27 § första stycket 1 och 2 miljöbalken ska bestämmelserna i 16, 17 och 19-20 a §§ denna förordning tillämpas även i Sveriges ekonomiska zon.
Förordning (2024:155).

Överlåtelse av förvaltning

21 §   Länsstyrelsen eller kommunen får besluta att en annan myndighet, juridisk person eller markägare som har förutsättningar för att ha ett sådant ansvar skall förvalta ett naturreservat, kulturreservat, naturminne eller djur- och växtskyddsområde. Länsstyrelsen eller kommunen får återkalla ett sådant förordnande som den själv har meddelat.

Ordningsföreskrifter

22 §   Länsstyrelsen får meddela föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken.

Föreskrifter enligt första stycket för ett djur- och växtskyddsområde får inte innebära någon inskränkning i det som kan ha föreskrivits för området med stöd av 7 kap. 12 § miljöbalken.

Vad som sägs i första stycket om länsstyrelsen skall gälla Skogsstyrelsen för biotopskyddsområden enligt 6 §.

Av 7 kap. 30 § första stycket sista meningen miljöbalken framgår att kommunen, i de fall den beslutar om skydd av ett område, får meddela sådana föreskrifter som avses i första stycket. Förordning (2005:1159).

Innehåll i ansökan om tillstånd och dispens

23 §   En ansökan om tillstånd eller dispens enligt 7 kap. miljöbalken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap. miljöbalken eller om tillstånd till vilthägn enligt 12 kap. 11 § miljöbalken ska vara skriftlig och åtföljd av en karta samt, i den utsträckning som det behövs i det enskilda fallet, en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

I 19 kap. 6 § miljöbalken finns det en bestämmelse om det underlag som ska ingå i en ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken. Förordning (2017:974).

Kungörelse av ansökan

23 a §   Om ett ärende som avses i 23 § är av stort allmänt intresse, ska den som prövar ärendet kungöra ansökan. Kungörelsen ska föras in i ortstidning. I kungörelsen ska det anges att skriftliga synpunkter på ansökan får lämnas inom den tid som länsstyrelsen eller kommunen har bestämt samt var handlingarna i ärendet hålls tillgängliga.
Förordning (2017:974).

Föreläggande att yttra sig

24 §   Innan länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller kommunen fattar ett beslut enligt tredje stycket ska den förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över förslaget. Tiden får inte sättas kortare än en månad. Föreläggandet ska delges. Delgivning behöver dock inte ske med sakägare som skriftligen har godkänt förslaget till beslut.

Om alla sakägare med känt hemvist har lämnat ett skriftligt godkännande, får länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller kommunen pröva ärendet utan att meddela ett föreläggande.

Beslut som avses i första stycket är
   1. beslut enligt 7 kap. 4, 9 eller 10 § miljöbalken att förklara ett område eller naturföremål som naturreservat, kulturreservat eller naturminne,
   2. beslut enligt 7 kap. 5 § tredje stycket miljöbalken om nya skäl eller ytterligare inskränkningar som avser naturreservat, kulturreservat eller naturminne,
   3. beslut enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelse att tåla intrång inom naturreservat, kulturreservat eller naturminne,
   4. beslut enligt 6, 7 eller 7 a § denna förordning att ett område ska utgöra ett biotopskyddsområde,
   5. beslut enligt 7 kap. 12 § miljöbalken om föreskrifter för ett djur- eller växtskyddsområde,
   6. beslut enligt 7 kap. 14 § miljöbalken om utvidgning av strandskyddsområdet, om beslutet är avsett att gälla längre tid än sex månader,
   7. beslut enligt 7 kap. 20 § miljöbalken om föreskrifter för ett miljöskyddsområde, och
   8. beslut enligt 7 kap. 21 § miljöbalken att förklara ett område som vattenskyddsområde. Förordning (2010:319).

Myndighetssamråd

25 §   Länsstyrelsen och kommunen skall samråda med varandra innan de fattar beslut i frågor som anges i 24 § tredje stycket.

25 a §   En myndighet eller kommun ska innan den beslutar om bildande, ändring eller upphävande av ett områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken samråda med
   1. Skogsstyrelsen, om beslutet rör skogsmark och det inte är uppenbart att ärendet saknar betydelse för Skogsstyrelsen,
   2. Havs- och vattenmyndigheten, om beslutet rör fiske och det inte är uppenbart att ärendet saknar betydelse för Havs- och vattenmyndigheten,
   3. Statens jordbruksverk, om beslutet rör vattenbruk och det inte är uppenbart att ärendet saknar betydelse för Jordbruksverket, och
   4. Sveriges geologiska undersökning, om beslutet rör grundvatten och det inte är uppenbart att ärendet saknar betydelse för Sveriges geologiska undersökning.
Förordning (2011:629).

25 b §   En myndighet eller kommun ska innan den beslutar om bildande, ändring eller upphävande av ett naturreservat, kulturreservat, naturminne eller vattenskyddsområde samråda med Sveriges geologiska undersökning, om det inte är uppenbart att ärendet saknar betydelse för Sveriges geologiska undersökning. Förordning (2010:319).

25 c §   Skogsstyrelsen ska i ett ärende enligt 6 § samråda med
   1. länsstyrelsen, om det inte är uppenbart att ärendet saknar betydelse för länsstyrelsen, och
   2. kommunen, om det inte är uppenbart att ärendet saknar betydelse för kommunen. Förordning (2010:319).

26 §   Innan länsstyrelsen fattar beslut i ett ärende enligt 7 kap. eller 26 kap. 11 § miljöbalken ska länsstyrelsen samråda med
   1. Naturvårdsverket, om beslutet rör Naturvårdsverket och kan leda till ersättning eller inlösen enligt 31 kap.
miljöbalken eller någon annan ekonomisk förpliktelse för staten eller annars är av vikt,
   2. Riksantikvarieämbetet, om beslutet rör Riksantikvarieämbetet och kan leda till ersättning eller inlösen enligt 31 kap. miljöbalken eller någon annan ekonomisk förpliktelse för staten eller annars är av vikt, och
   3. Havs- och vattenmyndigheten, om beslutet rör Havs- och vattenmyndigheten och är av vikt. Förordning (2011:629).

Underrättelse om beslut

27 §   När ett beslut enligt andra stycket meddelas eller ett redan tidigare meddelat beslut ändras eller upphävs ska beslutet snarast möjligt kungöras på det sätt som är föreskrivet för författningar i allmänhet. Kungörelse om beslutet ska också införas i ortstidning. Sökande och sakägare ska anses ha fått del av beslutet den dag kungörelsen var införd i ortstidning. Om det är uppenbart att beslutet berör endast viss eller vissa sakägare, får beslutet delges dessa sakägare i stället för att kungöras.

Beslut som avses i första stycket är
   1. beslut enligt 7 kap. miljöbalken att förklara ett område eller naturföremål som naturreservat, kulturreservat eller naturminne och beslut om föreskrifter för sådana områden och naturföremål,
   2. beslut enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelse att tåla intrång inom naturreservat, kulturreservat eller naturminne,
   3. beslut enligt 6, 7 eller 7 a § denna förordning att ett område ska utgöra ett biotopskyddsområde,
   4. beslut enligt 7 kap. 12 § miljöbalken om föreskrifter för ett djur- eller växtskyddsområde, om föreskrifterna gäller för markinnehavaren,
   5. beslut enligt 7 kap. 14 § miljöbalken om utvidgning av strandskyddsområdet och beslut enligt 7 kap. 18 § miljöbalken om upphävande av strandskydd,
   6. beslut enligt 7 kap. 20 § miljöbalken om föreskrifter för ett miljöskyddsområde,
   7. beslut enligt 7 kap. 21 § miljöbalken att förklara ett område som vattenskyddsområde och beslut enligt 7 kap. 22 § miljöbalken om föreskrifter för ett sådant område,
   8. beslut enligt 7 kap. 24 § miljöbalken om interimistiskt förbud, och
   9. beslut enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om föreskrifter.
Förordning (2010:319).

28 §   Följande beslut ska skickas till Naturvårdsverket:
   1. beslut att skydda områden och naturföremål och beslut om föreskrifter för områden och naturföremål,
   2. beslut om skötselplan enligt 3 §,
   3. beslut att utse någon till förvaltare enligt 21 § och beslut att återkalla ett sådant förordnande,
   4. beslut om tillstånd eller dispens som rör områden och naturföremål, dock inte en kommuns beslut om dispens enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken,
   5. beslut om ersättning och inlösen enligt 31 kap.
miljöbalken som rör områden och naturföremål,
   6. beslut att meddela föreläggande eller förbud enligt 26 kap. miljöbalken som rör områden och naturföremål samt föreläggande enligt 26 kap. 11 § miljöbalken,
   7. beslut om tillstånd enligt 12 kap. 11 § miljöbalken, och
   8. sådana beslut enligt 27 § andra stycket denna förordning som inte följer av 1. Förordning (2011:629).

28 a §   Följande beslut ska skickas till Havs- och vattenmyndigheten:
   1. beslut att skydda områden och naturföremål och beslut om föreskrifter för områden och naturföremål,
   2. beslut om skötselplan enligt 3 §,
   3. beslut att utse någon till förvaltare enligt 21 § och beslut att återkalla ett sådant förordnande,
   4. beslut om tillstånd eller dispens som rör områden och naturföremål, dock inte en kommuns beslut om dispens enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken,
   5. beslut att meddela föreläggande eller förbud enligt 26 kap. miljöbalken som rör områden och naturföremål, och
   6. sådana beslut enligt 27 § andra stycket denna förordning som inte följer av 1. Förordning (2011:629).

28 b §   Följande beslut ska skickas till Riksantikvarieämbetet:
   1. beslut att förklara områden som naturreservat eller kulturreservat och beslut om föreskrifter för sådana områden,
   2. beslut om skötselplan enligt 3 §,
   3. beslut att utse någon till förvaltare enligt 21 § och beslut att återkalla ett sådant förordnande,
   4. beslut om tillstånd eller dispens som rör naturreservat eller kulturreservat,
   5. beslut om ersättning och inlösen enligt 31 kap.
miljöbalken som rör naturreservat eller kulturreservat, och
   6. beslut att meddela föreläggande eller förbud enligt 26 kap. miljöbalken som rör kulturreservat.
Förordning (2011:629).

28 c §   Beslut om föreskrifter för områden och naturföremål ska skickas till Transportstyrelsen, om föreskrifterna har betydelse för luftfarten. Förordning (2011:629).

28 d §   Beslut enligt 27 § andra stycket ska skickas till Statens jordbruksverk och Boverket, om inte kännedom om beslutet uppenbart saknar betydelse för myndigheten.
Förordning (2011:629).

28 e §   Följande beslut ska skickas till Lantmäterimyndigheten:
   1. beslut att skydda områden och naturföremål och beslut om föreskrifter för områden och naturföremål,
   2. beslut om föreläggande om stängselgenombrott enligt 26 kap. 11 § första stycket miljöbalken,
   3. beslut om ändring eller upphävande av sådana beslut som avses i 1 och 2,
   4. beslut om ersättning och inlösen enligt 31 kap. 4 och 8 §§ miljöbalken,
   5. beslut att ge dispens enligt 7 kap. 18 a-18 e §§ miljöbalken, om beslutet har betydelse för myndigheten,
   6. beslut om tillstånd enligt 12 kap. 11 § miljöbalken, om beslutet har betydelse för myndigheten, och
   7. sådana beslut enligt 27 § andra stycket som inte följer av 1, om beslutet har betydelse för myndigheten.
Förordning (2011:629).

28 f §   Följande beslut ska skickas till väghållningsmyndigheten:
   1. beslut att ge dispens enligt 7 kap. 18 a-18 e §§ miljöbalken, om beslutet har betydelse för myndigheten,
   2. beslut om tillstånd enligt 12 kap. 11 § miljöbalken, om beslutet har betydelse för myndigheten, och
   3. beslut enligt 27 § andra stycket denna förordning, om beslutet har betydelse för myndigheten.
Förordning (2011:629).

29 §   Följande beslut ska sändas till länsstyrelsen.
   1. Beslut att skydda områden och naturföremål och beslut om föreskrifter för områden och naturföremål.
   2. Beslut om ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken som rör ett biotopskyddsområde enligt 6 eller 7 a § denna förordning, om inte kännedom om beslutet uppenbart saknar betydelse för länsstyrelsen.
   3. Beslut att ge dispens enligt 7 kap. 18 b-18 e §§ miljöbalken.
   4. Beslut enligt 27 § andra stycket denna förordning som inte följer av 1. Förordning (2010:319).

30 §   Följande beslut ska sändas till kommunen.
   1. Beslut att skydda områden och naturföremål och beslut om föreskrifter för områden och naturföremål.
   2. Beslut att ge dispens enligt 7 kap. 18 a och 18 c-18 e §§ miljöbalken.
   3. Beslut att upphäva strandskydd enligt 7 kap. 18 § miljöbalken.
   4. Beslut om tillstånd enligt 12 kap. 11 § miljöbalken.
   5. Sådana beslut enligt 27 § andra stycket denna förordning som inte följer av 1. Förordning (2009:622).

31 §   Till markägaren skall sändas beslut att skydda områden och naturföremål, beslut om föreskrifter för områden och naturföremål och beslut om skötselplan enligt 3 §.

32 §   Länsstyrelsen eller kommunen skall för anteckning i fastighetsregistrets allmänna del skriftligen underrätta lantmäterimyndigheten om förhållanden som avses i 9 § andra stycket lagen (1998:811) om införande av miljöbalken.
Förordning (2000:331).

Naturvårdsregister

33 §   Länsstyrelsen ska föra ett register över beslut enligt 7 kap. miljöbalken och andra förhållanden på naturvårdens område (naturvårdsregister). Förordning (2011:629).

33 a §   Naturvårdsverket ska föra ett sammanfattande nationellt register över sådana beslut och förhållanden som avses i 33 §. Förordning (2011:629).

33 b §   Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om sådana naturvårdsregister som avses i 33 §. Innan Naturvårdsverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra Havs- och vattenmyndigheten, Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen. Förordning (2011:629).

Ersättning och inlösen

34 §   I ärenden enligt 7 kap. miljöbalken skall länsstyrelsen på statens vägnar söka träffa uppgörelse med sakägare som gör anspråk på ersättning eller fordrar inlösen av fastighet. Samma skyldighet har Skogsstyrelsen i ärenden som rör biotopskyddsområden enligt 6 §.

Länsstyrelsen kan på begäran förskottera medel för ändamål som avses i 31 kap. 11 § miljöbalken. Förordning (2005:1159).

35 §   Ingår en fastighet i en häradsallmänning eller annan samfällighet som enligt gällande bestämmelser inte får minskas, skall länsstyrelsen eller kommunen hålla inne ersättningsbelopp som samfälligheten har rätt till enligt 31 kap. 4 och 8 §§ miljöbalken, till dess det slutligen har avgjorts hur det skall förfaras med beloppet.

36 §   Om talan om ersättning eller inlösen enligt 31 kap.
miljöbalken förs i domstol, företräds staten av Kammarkollegiet. Kammarkollegiet skall samråda med den myndighet som enligt 2 § första stycket denna förordning har det centrala ansvaret för det aktuella skyddet.

Förskott på allmänna medel

37 §   Kostnad för handräckning enligt 26 kap. 17 § miljöbalken i frågor som avses i 7 kap. eller 12 kap. 11 § miljöbalken kan på kronofogdemyndighetens begäran förskotteras av allmänna medel.

Mätning och kartläggning

38 §   Länsstyrelsen eller kommunen ska se till att områden och naturföremål mäts och kartläggs, om det behövs.
Förordning (2010:171).

Tillsyn och avgifter

39 §   Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4 och 7-10 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Förordning (2020:640).

Överklagande

40 §   Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten får överklaga beslut som rör frågor som avses i 7 kap. miljöbalken. Naturvårdsverket får dock i fråga om strandskydd endast överklaga beslut enligt 7 kap. 18 och 18 a §§ miljöbalken.

Naturvårdsverket får även överklaga beslut enligt 12 kap. 11 § miljöbalken. Förordning (2011:629).

41 §   En kommuns beslut enligt denna förordning får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut enligt 3, 4, 10-13, 21 och 22 §§ och Kustbevakningens beslut enligt 14 § får överklagas hos regeringen.

Bestämmelser om överklagande till mark- och miljödomstol och Mark- och miljööverdomstolen finns i 19 kap. 1 § miljöbalken samt 1 kap. 2 § första stycket och 5 kap. lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar. Förordning (2010:960).

Straff och förverkande

42 §   I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.


Övergångsbestämmelser

1998:1252
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999, då naturvårdsförordningen (1976:484) skall upphöra att gälla.
   2. En skötselplan som har fastställts med stöd av äldre bestämmelser skall fortsätta att gälla. Skötselplanen skall anses ha tillkommit med stöd av 3 §.
   3. I fråga om biotopskydd som har beslutats före ikraftträdandet gäller fortfarande 19 e § andra stycket naturvårdsförordningen (1976:484).
   4. Ett förordnande med stöd av 28 a § naturvårdsförordningen (1976:484) om att en kommunal nämnd skall ha den befogenhet som länsstyrelsen har att medge dispens enligt 16 a § naturvårdslagen (1964:822) skall fortsätta att gälla.
Förordnandet skall anses vara meddelat med stöd av 12 § denna förordning.
   5. Naturvårdsförvaltare som har utsetts med stöd av äldre bestämmelser skall efter ikraftträdandet anses som förvaltare enligt 21 §.
   6. Innehas en fastighet som fideikommiss tillämpas 35 §.

2005:1159

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut av en skogsvårdsstyrelse som meddelats före den 1 januari 2006.
Ärenden som inte har avgjorts före den 1 januari 2006 skall överlämnas till Skogsstyrelsen.

2009:622
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.
   2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har inletts före den 1 juli 2009.

2012:709
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för verksamheter och åtgärder som behövs för att genomföra en arbetsplan som har upprättats enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan som har upprättats enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, i deras lydelser före den 1 januari 2013.

2017:974
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.

Bilaga 1

Biotopskyddsområden som avses i 5 §
   1. Allé

Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd.
   2. Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark

Ett område i terräng där grundvatten koncentrerat strömmar ut och där den våtmark som uppkommer till följd av det utströmmande vattnet uppgår till högst ett hektar.
   3. Odlingsröse i jordbruksmark

På eller i anslutning till jordbruksmark upplagd ansamling av stenar med ursprung i jordbruksdriften.
   4. Pilevall

Hamlade pilar i en rad som består av antingen
      a) minst fem träd med ett inbördes avstånd av högst 100 meter i en i övrigt öppen jordbruksmark eller invid en väg där marken mellan pilträden är plan eller upphöjd till en vall, eller
      b) minst tre träd, om vallen är väl utbildad, mer än 0,5 meter hög och två meter bred.

Biotopen omfattar trädradens längd med den bredd den vidaste trädkronans projektion på marken utgör. Om vallen är bredare än trädkronornas projektion på marken, omfattar biotopen vallen i sin helhet.
   5. Småvatten och våtmark i jordbruksmark

Ett småvatten eller en våtmark med en areal av högst ett hektar i jordbruksmark som ständigt eller under en stor del av året håller ytvatten eller en fuktig markyta såsom kärr, gölar, vätar, översilningsmarker, kallkällor, märgelgravar, öppna diken, dammar och högst två meter breda naturliga bäckfåror.
Arealbegränsningen avser inte linjära element som öppna diken eller högst två meter breda naturliga bäckfåror. Dammar anlagda för bevattningsändamål innefattas inte i denna biotop.
   6. Stenmur i jordbruksmark

En uppbyggnad av på varandra lagda stenar som har en tydlig, långsträckt utformning i naturen och som har eller har haft hägnadsfunktion eller som funktion att avgränsa jordbruksskiften eller någon annan funktion.
   7. Åkerholme

En holme av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar som omges av åkermark eller kultiverad betesmark.
Förodrning (2007:849).

Bilaga 2

Särskilt skyddsvärda mark- och vattenområden som avses i 6 och 7 a §§

Brandfält

Lövbrännor

Äldre naturskogsartade skogar

Örtrika allundar

Ravinskogar

Mindre vattendrag och småvatten med omgivande mark

Örtrika sumpskogar

Äldre sandskogar

Äldre betespräglade skogar

Kalkmarksskogar

Rik- och kalkkärr

Alkärr

Hassellundar och hasselrika skogar

Källor med omgivande våtmarker

Myrholmar

Ras- eller bergbranter

Mark med mycket gamla träd

Strand- eller svämskogar

Strand- eller vattenmiljöer som hyser bestånd av hotade eller missgynnade arter eller som har en väsentlig betydelse för hotade eller missgynnade arters fortlevnad Förordning (2010:319).

Bilaga 3

Särskilt skyddsvärda mark- och vattenområden som avses i 7 och 7 a §§

Rik- och kalkkärr i jordbruksmark

Ängar

Naturbetesmarker

Naturliga vattendrag

Ras- eller bergbranter

Naturliga vattenfall med omgivande mark

Naturliga forsar med omgivande mark

Naturliga sjöutlopp med omgivande mark

Mynningsområden vid havskust

Rev av ögonkorall

Naturliga sjöar och andra vatten som är naturligt fisktomma

Helt eller delvis avsnörda havsvikar

Grunda havsvikar

Ålgräsängar

Biogena rev

Strand- eller vattenmiljöer som hyser bestånd av hotade eller missgynnade arter eller som har en väsentlig betydelse för hotade eller missgynnade arters fortlevnad Förordning (2010:319).

Bilaga 4

Förteckning över livsmiljötyper

Denna förteckning innehåller en uppräkning av de livsmiljötyper som enligt rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, senast ändrat genom rådets direktiv 2006/105/EG, har ett sådant unionsintresse att särskilda bevarandeområden behöver utses.

Bokstavsmarkeringen P betyder att livsmiljötypen är prioriterad enligt direktiv 92/43/EEG.

Bokstavsmarkeringen S betyder att livsmiljötypen förekommer i Sverige.

Den sifferkod som anges vid varje livsmiljötyp motsvarar den Natura 2000-kod som avses i direktiv 92/43/EEG.

        1.   KUSTER OCH SALTPÅVERKADE LIVSMILJÖER
        11.   Öppet hav och tidvattenområden
S    -    1110  Sublittorala sandbankar
-    P    1120  Posidonia-bankar (Posidonion
            oceanicae)
S    -    1130  Estuarier
S    -    1140  Ler- och sandbottnar som
            blottas vid lågvatten
S    P    1150  Laguner
S    -    1160  Stora grunda vikar och sund
S    -    1170  Rev
-    -    1180  Submarina
            undervattensstrukturer bildade
            av gasläckage
        12.   Havsklippor och klapperstensstränder eller
            steniga stränder
S    -    1210  Annuell vegetation på driftvallar
S    -    1220  Perenn vegetation på sten och
            grusvallar
S    -    1230  Vegetationsklädda havsklippor
-    -    1240  Vegetationsklädda havsklippor
            vid medelhavskust med
            endemisk Limonium spp.
-    -    1250  Vegetationsklädda havsklippor
            med endemiska växter vid
            makaronesisk kust
        13.   Atlantiska och kontinentala salta
            våtmarker och ängar
S    -    1310  Ler- och sandsediment med glasört och
            andra annueller
-    -    1320  Spartina-mattor (Spartinion maritimi)
S    -    1330  Salta strandängar
-    P    1340  Salta ängar i inlandet
        14.   Mediterrana och thermo-atlantiska salta
            våtmarker och strandängar
-    -    1410  Mediterrana salta strandängar
            (Juncetalia maritimae)
-    -    1420  Mediterrana och thermo-atlantiska salta
            buskmarker
            (Sarcocornetea fruticosi)
-    -    1430  Salta och kväverika buskmarker
            (Pegano-Salsoletea)
        15.   Inlandsstäpper av salt- eller gipstyp
-    P    1510  Mediterrana saltstäpper (Limonietalia)
-    P    1520  Iberiska gipsstäpper (Gypsophiletalia)
-    P    1530  Pannoniska saltstäpper och salta
            våtmarker
        16.   Skärgårdar, kust och landhöjningsområden
            längs boreal Östersjökust
S    -    1610  Rullstensåsöar i Östersjön med
            littoral och sublittoral vegetation
S    -    1620  Skär och små öar i Östersjön
S    P    1630  Havsstrandängar av Östersjötyp
S    -    1640  Sandstränder med perenn
            vegetation i Östersjön
S    -    1650  Smala vikar i Östersjön
        2.   KUSTNÄRA SANDDYNER OCH INLANDSSANDDYNER
        21.   Kustnära sanddyner i Atlanten, Nordsjön
            och Östersjön
S    -    2110  Kustnära embryonala vandrande
            sanddyner
S    -    2120  Kustnära vandrande sanddyner
            med sandrör (vita dyner)
S    P    2130  Kustnära permanenta sanddyner
            med örtvegetation
            (grå dyner)
S    P    2140  Kustnära urkalkade permanenta
            sanddyner med kråkbär
-    P    2150  Atlantiska urkalkade permanenta
            sanddyner
            (Calluno-Ulicetea)
-    -    2160  Sanddyner med Hippophaë
            rhamnoides
S    -    2170  Kustnära sanddyner med sandvide
S    -    2180  Kustnära trädklädda sanddyner
S    -    2190  Kustnära dynvåtmarker
-    -    21A0  Machairs
-    P    21A0  Machairs i Irland
        22.   Kustnära sanddyner längs medelhavskusten
-    -    2210  Permanenta strandsanddyner av
            typen Crucianellion maritimae
-    -    2220  Sanddyner med Euphorbia terracina
-    -    2230  Malcolmietalia sanddyngräsmarker
-    -    2240  Brachypodietalia sanddyngräsmarker med
            annueller
-    P    2250  Kustnära sanddyner med Juniperus spp.
-    -    2260  Sklerofyllbuskklädda sanddyner
            (Cisto-Lavenduletalia)
-    P    2270  Trädklädda sanddyner med Pinus
            pinea och/eller Pinus pinaster
        23.   Gamla, urkalkade inlandssanddyner
-    -    2310  Torra hedsanddyner med ljung
            (Calluna) och ginst (Genista)
S    -    2320  Torra sandhedar med ljung och
            kråkbär i inlandet
S    -    2330  Inlandssanddyner med öppna
            gräsmarker med borsttåtel eller andra
            pionjärgräs
-    P    2340  Pannoniska inlandssanddyner
        3.   SÖTVATTENMILJÖER
        31.   Stillastående vatten
S    -    3110  Oligotrofa mineralfattiga sjöar
            i slättområden
-    -    3120  Oligotrofa mineralfattiga
            vatten på västligt mediterrana
            sandslätter med Isoetes spp.
S    -    3130  Oligotrofa-mesotrofa sjöar med
            strandpryl, braxengräs eller annuell
            vegetation på exponerade stränder
S    -    3140  Kalkrika oligo-mesotrofa vatten
            med bentiska kransalger
S    -    3150  Naturligt eutrofa sjöar med
            nate- eller dybladsvegetation
S    -    3160  Dystrofa sjöar och småvatten
-    P    3170  Mediterrana temporära småvatten
-    P    3180  Turloughs
-    -    3190  Sjöar av gipskarst
-    P    31A0  Transsylvanska lotusbäddar i
            varma källor
        32.   Vattendrag - vattendragssträckor med
            naturlig eller delvis naturlig dynamik
            (små, medelstora och stora flodbäddar)
            där vattenkvaliteten inte signifikant
            försämrats
S    -    3210  Naturliga större vattendrag av
            fennoskandisk typ
S    -    3220  Alpina vattendrag med örtrik
            strandvegetation
-    -    3230  Alpina vattendrag och deras vedartade
            vegetation med Myricaria germanica
-    -    3240  Alpina vattendrag och deras vedartade
            vegetation med Salix elaeagnos
-    -    3250  Ständigt vattenförande mediterrana
            vattendrag med Glaucium flavum
S    -    3260  Vattendrag med flytbladsvegetation eller
            akvatiska mossor
-    -    3270  Vattendrag med dyiga stränder med
            vegetation av Chenopodion rubri p.p. och
            Bidention p.p.
-    -    3280  Ständigt vattenförande mediterrana stora
            vattendrag med arter av Paspalo-Agrostidion
            och hängande vegetation med Salix och
            Populus alba
-    -    3290  Mediterrana vattendrag med periodisk
            vattenföring och med arter av
            Paspalo-Agrostidion
        4.   TEMPERERADE HEDAR OCH BUSKMARKER
S    -    4010  Fukthed med klockljung
-    P    4020  Tempererade atlantiska
            fukthedar med Erica ciliaris och
            Erica tetralix
S    -    4030  Ris- och gräshedar nedanför trädgränsen
-    P    4040  Torra atlantiska kusthedar med Erica vagans
-    P    4050  Endemiska makaronesiska hedar
S    -    4060  Rishedar ovanför trädgränsen
-    P    4070  Buskmarker med Pinus mugo och
            Rhododendron hirsutum
            (Mugo-Rhododendrum hirsuti)
S    -    4080  Videbuskmarker ovanför trädgränsen
-    -    4090  Endemiska mediterrana bergshedar med
            ärttörne
-    P    40A0  Subkontinentala peripannoniska
            buskmarker
-    -    40B0  Potentilla fruticosa-snår i Rodopibergen
-    P    40C0  Ponto-sarmatiska lövsnår
        5.   SKLEROFYLLBUSKMARKER (MATORRAL)
        51.   Submediterrana och tempererade buskmarker
-    -    5110  Stabila xerotermofila Buxus
            sempervirens-buskmarker på
            kalkrika bergssluttningar (Berberidion p.p.)
-    -    5120  Cytisus purgans-buskmarker i bergsområden
S    -    5130  Enbuskmarker nedanför trädgränsen
-    P    5140  Cistus palphinae-buskmarker på
            marina fukthedar
        52.   Mediterrana trädbevuxna matorral
-    -    5210  Trädbevuxna matorral med Juniperus spp.
-    P    5220  Trädbevuxna matorral med Zyziphus
-    P    5230  Trädbevuxna matorral med Laurus nobilis
        53.   Termo-mediterrana buskmarker och
            förstäppbuskmarker
-    -    5310  Laurus nobilis-snår
-    -    5320  Marker med lågvuxen Euphorbia
            nära klippor
-    -    5330  Termomediterrana buskmarker och
            förstäppbuskmarker
        54.   Phrygana
-    -    5410  Västlig mediterran frygana
            (Astragalo-Plantaginetum
            subulatae) på klipptoppar
-    -    5420  Sarcopoterium spinosum-frygana
-    -    5430  Endemisk frygana med Euphorbio-Verbascion
        6.   NATURLIGA OCH KULTURFORMADE GRÄSMARKER
        61.   Naturliga gräsmarker
S    P    6110  Basiska berghällar
S    P    6120  Sandstäpp
-    -    6130  Galmejagräsmarker med
            Violetalia calaminariae
-    -    6140  Pyreneiska silikatgräsmarker
            med Festuca eskia
S    -    6150  Silikatgräsmarker ovanför trädgränsen
-    -    6160  Iberiska bergsgräsmarker med
            Festuca indigesta
S    -    6170  Kalkgräsmarker ovanför trädgränsen
-    -    6180  Makaronesiska mesofila gräsmarker
-    -    6190  Pannoniska gräsmarker (Stipo-
            Festucetalia pallentis)
        62.   Delvis naturliga torra gräsmarker och
            buskformationer
S    -    6210  Kalkgräsmarker nedanför trädgränsen
S    P    6210  Kalkgräsmarker nedanför trädgränsen
            (viktiga orkidélokaler)
-    P    6220  Stäppartade marker med gräs och
            annueller av typen Thero-Brachypodietea
S    P    6230  Artrika stagg-gräsmarker
            nedanför trädgränsen
-    P    6240  Subpannoniska stäppartade gräsmarker
-    P    6250  Pannoniska löss-stäppmarker
-    P    6260  Pannoniska sandstäpper
S    P    6270  Artrika silikatgräsmarker
            nedanför trädgränsen
S    P    6280  Kalkhällmarker
-    -    62A0  Östliga submedditerrana torra
            gräsmarker (Scorzoneratalia villosae)
-    P    62B0  Gräsmarker med serpentinvegetation på
            Cypern
-    P    62C0  Ponto-sarmatiska stäpper
-    -    62D0  Oro-moesiska acidofila gräsmarker
        63.   Sklerofyllartade betade skogar (dehesas)
-    -    6310  Dehesas med vintergröna Quercus spp.
        64.   Delvis naturliga fuktängar av högörttyp
S    -    6410  Fuktängar med blåtåtel eller starr
-    -    6420  Mediterrana fuktiga högörts- och
            sävängar av typen Molinio-Holoschoenion
S    -    6430  Högörtssamhällen
-    -    6440  Cnidion dubii-ängar i floddalar
            som översvämmas
S    -    6450  Nordliga översvämningsängar
-    -    6460  Torvgräsmarker på Troodos
        65.   Mesofila gräsmarker
S    -    6510  Slåtterängar i låglandet
S    -    6520  Höglänta slåtterängar
S    P    6530  Lövängar
        7.   MYRAR
        71.   Mossar och vissa kärr
S    P    7110  Högmossar
S    -    7120  Degenererade högmossar
-    -    7130  Terrängtäckande mossar
S    P    7130  Terrängtäckande mossar (endast aktiva)
S    -    7140  Öppna svagt välvda mossar,
            fattiga och intermediära kärr och
            gungflyn
-    -    7150  Rhynchosporion-depressioner i torv
S    -    7160  Mineralrika källor och källkärr
            av fennoskandisk typ
        72.   Kalkkärr och rikkärr
S    P    7210  Kalkkärr med ag
S    P    7220  Källor med kalktuffbildning
S    -    7230  Rikkärr
S    P    7240  Artrika alpina rikkärrsamhällen
            med brokstarr eller svedstarr
        73.   Boreala myrar
S    P    7310  Aapamyrar
S    P    7320  Palsmyrar
        8.   GEOTYPER
        81.   Rasbranter i bergsområden
S    -    8110  Silikatrasmarker
S    -    8120  Kalkrasmarker
-    -    8130  Västliga mediterrana och
            termofila rasbranter
-    -    8140  Östliga mediterrana rasbranter
-    -    8150  Mellaneuropeiska höglands-
            rasbranter av silikattyp
-    P    8160  Mellaneuropeiska rasbranter av
            kalktyp i bergsområden
        82.   Chasmofytisk vegetation på bergssluttningar
S    -    8210  Klippvegetation på kalkrika
            bergssluttningar
S    -    8220  Klippvegetation på silikatrika
            bergssluttningar
S    -    8230  Pionjärvegetation på
            silikatrika bergsytor
S    P    8240  Karsthällmarker
        83.   Andra bergsmiljöer
S    -    8310  Grottor
-    -    8320  Lavafält och naturliga kratrar
-    -    8330  Havsgrottor, helt eller delvis
            under vatten
S    -    8340  Permanenta glaciärer
        9.   SKOGAR
        90.   Boreala Europas skogar
S    P    9010  Västlig taiga
S    P    9020  Boreonemoral ädellövskog
S    P    9030  Skogar på landhöjningskust
S    -    9040  Fjällbjörkskog
S    -    9050  Näringsrik granskog
S    -    9060  Åsbarrskog
S    -    9070  Trädklädd betesmark
S    P    9080  Lövsumpskog
        91.   Tempererade Europas skogar
S    -    9110  Näringsfattig bokskog
-    -    9120  Atlantisk sur bokskog med Ilex
            och ibland också med Taxus i
            buskskikt (Quercion robori-petraeae
            eller Ilici-Fagenion)
S    -    9130  Näringsrik bokskog
-    -    9140  Mellaneuropeiska subalpina bokskogar
            med Acer och Rumex arifolius
-    -    9150  Mellaneuropeiska kalkbokskogar
            med Cephalanthero-Fagion
S    -    9160  Näringsrik ekskog eller ek-
            avenbokskog
S    -    9170  Ek-avenbokskog av måratyp
S    P    9180  Ädellövskog i branter
S    -    9190  Näringsfattig ekskog
-    -    91A0  Gammal ekskog med Ilex och
            Blechnum på brittiska öarna
-    -    91B0  Termofila Fraxinus
            angustifolia-skogar
-    P    91C0  Kaledoniska skogar
S    P    91D0  Skogbevuxen myr
S    P    91E0  Svämlövskog
S    -    91F0  Svämädellövskog
-    P    91G0  Pannoniska skogar med Quercus
            petraea och Carpinus betulus
-    P    91H0  Pannoniska skogar med Quercus
            pubescens
-    P    91I0  Euro-sibiriska stäppskogar med
            Quercus spp.
-    -    91J0  Taxus baccata-skogar på
            brittiska öarna
-    -    91K0  Illyriska Fagus sylvatica-
            skogar (Aremonio-Fagion)
-    -    91L0  Illyriska ek-avenbokskogar
            (Erythronio-Carpinion)
-    -    91M0  Pannoniska-balkanska skogar med
            turkisk ek-dvärgek
-    P    91N0  Pannoniska snår på
            inlandssanddyner (Junipero-
            Populetum albae)
-    -    91P0  Abietetum polonicum-skogar
-    -    91Q0  Västkarpatiska Pinus sylvestris-skogar
            på kalkhaltig mark
-    -    91R0  Dinariska-dolomitiska skogar
            med skotsk tall (Genisto
            januensis-Pinetum)
-    P    91S0  Västpontiska bokskogar
-    -    91T0  Centraleuropeiska skogar med skotsk tall
            och lavar
-    -    91U0  Sarmatiska stäpptallskogar
-    -    91V0  Dakiska bokskogar (Symphyto-Fagion)
-    -    91W0  Moesiska bokskogar
-    P    91X0  Bokskogar i Dobrogea
-    -    91Y0  Dakiska ek- och avenbokskogar
-    -    91Z0  Moesiska silverlindskogar
-    P    91AA  Östliga vitekskogar
-    -    91BA  Moesiska silvergranskogar
-    -    91CA  Skogar med skotsk tall i Rodopi- och
            Balkanbergen
        92.   Mediterrana lövskogar
-    P    9210  Apenninska bokskogar med Taxus
            och Ilex
-    P    9220  Apenninska bokskogar med Abies
            alba och bokskogar med
            Abies nebrodensis
-    -    9230  Galicisk-portugisisk ekskog med
            Quercus robur och Quercus pyrenaica
-    -    9240  Iberisk Quercus faginea- och
            Quercus canariensis-skog
-    -    9250  Quercus trojana-skog
-    -    9260  Castanea sativa-skog
-    -    9270  Grekisk bokskog med Abies
            borisii-regis
-    -    9280  Quercus frainetto-skog
-    -    9290  Cupressus-skog (Acero-
            Cupression)
-    -    92A0  Galleriskog med Salix alba och
            Populus alba
-    -    92B0  Strandskog med Rhododendron ponticum,
            Salix och andra längs tidvis
            vattenförande mediterrana vattendrag
-    -    92C0  Platanus orientalis och
            Liquidambar orientalis-skog
            (Platanion orientalis)
-    -    92D0  Sydliga galleristrandskogar och
            tätvegetation
            (Nerio-Tamaricetea och Securinegion
            tinctoriae)
        93.   Mediterrana sklerofyllskogar
-    -    9310  Aegisk Quercus brachyphylla-skog
-    -    9320  Olea och Ceratonia-skog
-    -    9330  Quercus suber-skog
-    -    9340  Quercus ilex och Quercus
            rotundifolia-skog
-    -    9350  Quercus macrolepis-skog
-    P    9360  Makaronesisk lagerskog (Laurus,
            Ocotea)
-    P    9370  Dadelpalmlund av Phoenix-typ
-    -    9380  Ilex aquifolium-skog
-    P    9390  Buskmark och låg
            skogsvegetation med Quercus alnifolia
-    -    93A0  Skogsmark med Quercus
            infectoria (Anagyro foetidae-
            Quercetum infectoriae)
        94.   Tempererade barrskogar i bergsområden
-    -    9410  Picea-skog på sura marker i
            bergsområden upp till alpina
            zonen (Vaccinio-Piceetea)
-    -    9420  Alpin skog med Larix decidua
            och/eller Pinus cembra
-    -    9430  Pinus uncinata-skog i subalpina
            områden och i bergsområden
-    P    9430  Pinus uncinata-skog i subalpina
            områden och i bergsområden
            (på gips- eller kalksubstrat)
        95.   Mediterrana och makaronesiska bergsbarrskogar
-    P    9510  Syd-appenninsk Abies alba-skog
-    -    9520  Abies pinsapo-skog
-    P    9530  (Sub)mediterransk tallskog med
            endemisk Pinus nigra
-    -    9540  Mediterransk tallskog med
            endemisk mesogeisk tall
-    -    9550  Endemisk tallskog på Kanarieöarna
-    P    9560  Endemisk skog med Jupinerus spp.
-    P    9570  Tetraclinis articulata-skog
-    P    9580  Mediterrana Taxus baccata-skog
-    P    9590  Cedrus brevifolia-skog
            (Cedrosetum brevifoliae)
-    -    95A0  Högt belägna oro-mediterrana tallskogar
Förordning (2010:1189).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.