Förordning (1997:408) om målsägandebiträde

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1997:408
Departement/myndighet: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 1997-06-05
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:79
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpning av lagen (1988:609) om målsägandebiträde

2 §   Vid tillämpning av lagen (1988:609) om målsägandebiträde och denna förordning anses som biträdande jurist på en advokatbyrå den som har avlagt de kunskapsprov som krävs för behörighet till domaranställning och har antecknats i ett register hos Sveriges advokatsamfund som anställd som biträde på byrån. Förordning (2023:79).

Ersättning till målsägandebiträden

3 §   I fråga om ersättning till målsägandebiträden, taxor för ersättning och utformning av kostnadsräkningar tillämpas 19 och 20 §§ samt 24 § andra meningen rättshjälpsförordningen (1997:404). Vad som där sägs om rättshjälpsbiträde gäller i stället målsägandebiträde.

4 §   Kostnadsräkningen skall ges in till den domstol som skall besluta om ersättningen.

Ersättning för medverkan vid utredning

5 §   Ersättning till den som har medverkat vid utredning enligt lagen (1988:609) om målsägandebiträde bestäms till ett skäligt belopp. Den kostnad som anges i 17 § rättshjälpslagen (1996:1619) skall beräknas exklusive mervärdesskatt.

I fråga om ersättning för inställelse för den som har medverkat vid utredningen tillämpas bestämmelserna om beräkning av ersättning av allmänna medel till vittnen.

Den som begär ersättning för en utredning är skyldig att lämna de uppgifter som behövs för att ersättningen skall kunna bestämmas. Den tid som har lagts ned på uppdraget skall alltid anges.

Återbetalning till staten

6 §   Om en domstol, efter ett överklagande, bestämmer ersättning till ett målsägandebiträde till ett lägre belopp än vad som bestämts i det överklagade beslutet, skall biträdet snarast återbetala vad han eller hon har fått för mycket.

Om ett utbetalat förskott överstiger vad biträdet slutligen tillerkänns i ersättning, skall det överskjutande beloppet utan dröjsmål återbetalas till staten.

7 §   Har upphävts genom förordning (2005:84).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.