Till innehåll på sidan

Förordning (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1997:1158
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1997-12-11
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1610
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelse

1 §   Statsbidrag lämnas enligt denna förordning för kostnader för anordnande av och deltagande i teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF).

Vid tillämpningen av denna förordning likställs med förälder
   1. särskilt förordnad vårdnadshavare som inte är förälder och som har vård om barnet,
   2. den som är gift med en förälder eller bor tillsammans med en förälder under äktenskapsliknande förhållanden, och
   3. den som har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i sitt hem.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.
Förordning (2012:159).

Utbildningen

2 §   TUFF skall syfta till att ge föräldrarna sådana färdigheter att de på ett funktionellt sätt kan använda teckenspråk i kontakt med sina barn och därmed främja barnens utveckling.

3 §   TUFF ska bestå av påbyggbara kurser om sammanlagt 240 timmar och utgå från de förkunskaper som fås genom den introduktion i teckenspråk som erbjuds inom ramen för habilitering enligt 8 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller motsvarande kunskaper.

Statens skolverk ska fastställa en ramkursplan för TUFF. Av ramkursplanen ska målen med TUFF framgå.

Utbildningsanordnaren ska utifrån ramkursplanen fastställa en plan för utbildningen. Förordning (2017:85).

4 §   Utbildningsanordnaren skall ha förutsättningar för lokalt utvecklingsarbete och erbjuda en teckenspråkig miljö.

För undervisningen skall utbildningsanordnaren använda kompetenta lärare.

5 §   Om någon deltagare behöver det skall utbildningsanordnaren erbjuda internatboende och barntillsyn.

Utbildningsanordnaren bör sträva efter att planera TUFF så att syskon kan få teckenspråksutbildning samtidigt med föräldrarna.

6 §   TUFF får i första hand ges till dess att barnet har slutfört skolgången i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan eller sameskolan. Föräldrar till yngre barn ska prioriteras. Förordning (2022:1610).

7 §   Den som deltagit i en kurs har rätt att få ett intyg över genomförd utbildning.

Bidrag till anordnare av TUFF

8 §   Statsbidrag till anordnare av TUFF får lämnas till kostnader för
   1. utbildningen,
   2. internatboende, och
   3. barntillsyn, förskola eller fritidsverksamhet som utbildningsanordnaren anordnar för deltagarnas barn.

9 §   Har upphävts genom förordning (2012:159).

10 §   Statsbidrag till en utbildningsanordnare beslutas och betalas ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten efter ansökan.

I ansökan ska utbildningsanordnaren lämna uppgift om beräknad omfattning samt lämna en kostnadsberäkning för utbildningen.
Förordning (2008:399).

11 §   Har upphävts genom förordning (2001:291).

12 §   Innan Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar om statsbidrag till en utbildningsanordnare ska berörda handikapporganisationer höras. Förordning (2008:399).

13 §   De utbildningsanordnare som får statsbidrag enligt bestämmelserna i denna förordning ska till Specialpedagogiska skolmyndigheten lämna de uppgifter som myndigheten begär.
Förordning (2008:399).

14 §   En utbildningsanordnare som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om någon bestämmelse eller något villkor som gäller för utbildningen i väsentlig utsträckning har åsidosatts.

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket.
Förordning (2008:399).

15 §   Specialpedagogiska skolmyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning i fråga om bidrag till anordnare av TUFF.
Förordning (2008:399).

Ersättning till deltagare i TUFF

16 §   Deltagare i utbildning som det lämnas statsbidrag för enligt denna förordning kan få ersättning för varje timme under vilken de förlorar arbetsinkomst eller motsvarande på grund av
   1. deltagandet i utbildningen, och
   2. resor till eller från den plats där utbildningen äger rum.
Förordning (2012:159).

17 §   Resekostnadsersättning lämnas för resa från hemorten till studieorten vid början av en kurs och för återresa till hemorten efter kursens slut. Ersättning lämnas dock endast för resa inom landet.

18 §   Ersättning får lämnas endast till deltagare som är bosatta i Sverige.

19 §   Ersättning till deltagare beslutas och betalas ut av Centrala studiestödsnämnden.

20 §   Ansökan om ersättning lämnas till Centrala studiestödsnämnden och görs på blankett som nämnden fastställer. Ansökan skall ges in inom den tid och i den ordning som nämnden bestämmer. Om det finns särskilda skäl får en ansökan prövas även om den har kommit in för sent.

En ansökan om ersättning skall vara undertecknad av den sökande. Är sökanden omyndig eller har förvaltare enligt föräldrabalken förordnats för sökanden, skall förmyndaren, eller, om det kan anses ingå i uppdraget, förvaltaren ha lämnat sitt samtycke på ansökningen.

Uppgifterna i ansökningen skall avges på heder och samvete.

21 §   Ersättning betalas ut efter rekvisition av deltagaren.
Deltagaren skall lämna uppgift om det antal arbetstimmar med inkomstbortfall som han eller hon har behövt ta i anspråk för TUFF och för resor till och från den plats där TUFF ägt rum.

Uppgifterna om genomgången utbildning och om inkomstbortfall skall styrkas genom intyg. Om deltagare som inte är arbetstagare saknar möjlighet att styrka inkomstbortfall genom intyg, får ersättning för inkomstbortfall ändå betalas ut om det på annat sätt kan göras sannolikt att förlust av arbetsinkomst eller motsvarande har uppstått.

Rekvisitionen skall undertecknas av deltagaren. Uppgift i rekvisition avges på heder och samvete.

22 §   Om någon har fått ersättning obehörigen eller med för högt belopp och insett eller bort inse detta, kan vad som har lämnats för mycket genast återkrävas.

På ersättning som krävs tillbaka skall ränta tas ut från den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats efter en räntesats som vid varje tidpunkt med två procentenheter överstiger statens utlåningsränta.

Bestämmelserna i 6 kap. 6 § studiestödsförordningen (2000:655) om expeditionsavgift vid återkrav skall tillämpas. Avgiften skall betalas inom den tid och på det sätt som Centrala studiestödsnämnden bestämmer. Förordning (2001:291).

23 §   Specialpedagogiska skolmyndigheten får meddela föreskrifter om storleken på den ersättning som avses i 16 §.
Beloppet ska vara lika för alla ersättningsmottagare och fastställas per kalenderår.

Centrala studiestödsnämnden får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning i fråga om ersättning till deltagarna i TUFF.
Förordning (2012:159).

Uppföljning och utvärdering m.m.

24 §   Specialpedagogiska skolmyndigheten ska svara för uppföljning och utvärdering av TUFF. Statens skolinspektion ska ha tillsyn över utbildningen. Förordning (2008:625).

25 §   De utbildningsanordnare som får statsbidrag enligt bestämmelserna i denna förordning är skyldiga att utvärdera verksamheten och att medverka i den uppföljning och utvärdering som initieras av Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Utbildningsanordnarna ska till myndigheten lämna de uppgifter som den begär. Förordning (2008:1264).

Överklagande

26 §   Beslut av Specialpedagogiska skolmyndigheten enligt denna förordning får inte överklagas.

Beslut av Centrala studiestödsnämnden enligt denna förordning får inte överklagas. Sådana beslut ska omprövas av nämnden, om den som beslutet angår skriftligen begär det. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till nackdel för den som begärt omprövningen.

En begäran om omprövning enligt andra stycket ska ha kommit in till Centrala studiestödsnämnden inom tre veckor från den dag då den som beslutet angår fick del av beslutet.
Förordning (2008:399).


Övergångsbestämmelser

1997:1158
   1. Denna förordning träder i kraft den 10 januari 1998.
   2. För sådan koncentrerad teckenspråksutbildning för föräldrar till döva m.fl. barn som det lämnats statsbidrag till under 1997 till Sveriges Dövas Riksförbund och Härnösands folkhögskola, skall statsbidrag lämnas enligt 8 § efter ansökan till dess deltagarna har slutfört utbildningen. Bestämmelserna i 16 - 23 och 26 §§ skall tillämpas i fråga om ersättning till deltagarna i utbildningen.

2008:399

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har beslutats före ikraftträdandet.

2011:504

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har beslutats före ikraftträdandet.

2012:159

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande för statsbidrag som har beslutats före ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.