Förordning (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1993:1270
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet SPN
Utfärdad: 1993-11-18
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:505
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Allmänna bestämmelser

1 §   Samfällighetsföreningsregister enligt 25 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter förs genom automatisk databehandling.

Även de förteckningar som förs över vägföreningar och vägsamfälligheter enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar eller över samfälligheter som bildats med stöd av lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar skall föras som register genom automatisk databehandling. Uppgifts- och avgiftsskyldighet i dessa fall omfattas i denna förordning endast av 5 och 13 §§.

Varje register skall föras för sig. Förordning (1995:1456).

2 §   Lantmäteriet är den registeransvariga myndigheten.
Förordning (2008:696).

Registerändamål

3 §   De register som avses i 1 § får användas för att samla in, lagra och bearbeta uppgifter för handläggningen av registreringsärenden samt för att tillhandahålla uppgifter till myndigheter och till allmänheten om registrerade föreningar och samfälligheter. Förordning (2008:696).

Redovisningsenhet

4 §   Varje förening eller samfällighet i de register som anges i 1 § utgör en redovisningsenhet.

Även en förening eller en samfällighet som inte längre består utgör en redovisningsenhet. Personuppgifter skall tas bort ur registret sedan en berörd persons befattning i föreningen eller samfälligheten upphört och sedan anspråk inte längre kan riktas mot denna person med anledning av uppdraget.

Registerinnehåll

5 §   För varje samfällighetsförening ska registret innehålla följande uppgifter. I fråga om personuppgifter får registret endast innehålla det som anges i 7 och 8 i denna paragraf och i 5 a §.

Registrets innehåll       Följande uppgifter ska
          redovisas
           (anges här med x)
           bestående   avregistrerad
           enhet     enhet
1. föreningens organisationsnummer  x    x
2. föreningens företagsnamn    x    x
3. den gemensamhetsanläggning, samfällighet eller rättighet som föreningen förvaltar
(förvaltningsobjekt)      x  
4. ändamålet med föreningens verksamhet (förvaltningsobjektets
ändamål)        x  
5. den ort där styrelsen har sitt
säte (kommun)        x    x
6. föreningens postadress    x  
7. styrelseledamöterna med namn, postadress och personnummer eller något annat identifieringsnummer,
om personnummer saknas      x  
8. de uppgifter som anges i 7 om styrelsesuppleanter och firmatecknare, om sådana har utsetts, och om sysslomän, om sådana har förordnats
av länsstyrelsen      x  
9. föreningens räkenskapsår
(räkenskapsperiod)      x

10. datum för registrering eller 
avregistrering av föreningen    x    x
11. hänvisning till en annan förening om föreningen genom fusion gått upp i en annan förening eller
ombildats            x
12. hänvisning till en annan registermyndighet om föreningen
flyttats över till ett annat län      x
13. föreningens status (bestående
eller avregistrerad)      x    x
14. övriga uppgifter av betydelse om föreningen som inte registrerats
på något annat ställe      x    x
Förordning (2020:505).

5 a §   Föreningens e-postadress och telefonnummer ska antecknas i registret, om föreningen begär det. Förordning (2020:505).

Ansökningar och anmälningar

6 §   En ansökan om registrering av en samfällighetsförening och en anmälan om ändring av registrerade uppgifter ska vara skriftlig och undertecknas av en styrelseledamot eller firmatecknare.

Undertecknandet får också göras av den som har hållit i ett sammanträde för bildande av föreningen enligt 20 § andra stycket andra meningen eller 20 a § andra stycket lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

En ansökan och en anmälan om registrering får undertecknas med en elektronisk underskrift. Förordning (2020:505).

6 a §   En ansökan och en anmälan om registrering ska innehålla en försäkran på heder och samvete
   1. att den som har utsetts till styrelseledamot, styrelsesuppleant eller firmatecknare inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
   2. att uppgifterna i anmälan om vilka personer som har utsetts till styrelseledamot, styrelsesuppleant eller firmatecknare stämmer överens med de beslut som föreningen har fattat, och
   3. att den som har utsetts till styrelseledamot, styrelsesuppleant eller firmatecknare har åtagit sig uppdraget. Förordning (2020:505).

6 b §   När en registrering av en samfällighetsförening beviljas eller en ändring av föreningens stadgar registreras, ska ett bevis om registreringen skickas till föreningen.
Förordning (2020:505).

Överflyttning, fusion och upplösning av förening

7 §   Om en samfällighetsförening har beslutat att styrelsens säte ska flyttas till ett annat län, ska föreningen, sedan beslutet registrerats, avregistreras i den del av registret där föreningen dittills varit registrerad och i stället registreras i den del av registret som avser det län där föreningens styrelse enligt beslutet kommer ha sitt säte.
Förordning (2008:696).

8 §   En samfällighetsförening som genom fusion uppgått i en annan förening avregistreras sedan fusionsavtalet registrerats.

Motsvarande bestämmelser gäller en förening eller en samfällighet som har upplösts.

Underrättelser från registermyndigheten

9 §   Lantmäteriet ska underrätta Skatteverket om nyregistreringar, avregistreringar och adressändringar i samfällighetsföreningsregistret.

En underrättelse till Skatteverket ska innehålla uppgift om
   1. föreningens organisationsnummer,
   2. föreningens företagsnamn,
   3. föreningens säte,
   4. föreningens adress, och
   5. datum för registrering eller avregistrering.

Motsvarande underrättelse ska lämnas till Skatteverket om vägföreningar och vägsamfälligheter som bildats enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar eller samfälligheter som bildats med stöd av lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar och som tilldelats organisationsnummer, om registret innehåller sådana uppgifter. Förordning (2018:1816).

Avgifter

10 §   Avgift skall tas ut när en samfällighetsförening
   1. ansöker om registrering,
   2. anmäler ändring i stadgarna.

11 §   För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 10-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), och då tillämpas avgiftsklass 5 för ärenden enligt 10 § 1 och avgiftsklass 2 för ärenden enligt 10 § 2.

Avgift ska inte tas ut för registrering, som sker efter en anmälan om enbart adressändring eller efter en anmälan från en myndighet eller som vidtas enligt 3 kap. 22 § lagen (2018:1653) om företagsnamn.

Avgift ska tas ut enligt 10 § 2 för registrering av en samfällighetsförening som bildats enligt 19 § lagen (1973:1151) om införande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.
Förordning (2018:1816).

12 §   Återkallas en ansökan eller anmälan om registrering innan beslut meddelats, återbetalas avgiften på begäran av sökanden.

13 §   För registerutdrag får avgift tas ut enligt bestämmelserna i 20-24 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass A tillämpas. För utdrag som expedieras i registreringsärende får ingen avgift tas.
Förordning (2018:382).

Övriga bestämmelser

14 §   Lantmäteriet får sälja de personuppgifter som enligt 5 § har lämnats för införande i de register som avses i 1 §.
Uppgifterna får lämnas ut via terminal.

Om den registrerade har anmält till Lantmäteriet att uppgifterna inte får användas för direktreklam, får uppgifterna inte säljas för sådant ändamål. Förordning (2008:696).

15 §   Lantmäteriet får meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2008:696).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.