Till innehåll på sidan

Förordning (1993:1166) om tillämpning av ett i EES-avtalet intaget protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1993:1166
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1993-11-18
Ändrad: t.o.m. SFS 1999:519
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Det protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor som har intagits i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) skall gälla som förordning här i landet.

Protokollet i svensk text bifogas denna förordning som bilaga.

2 §   Tullverket får meddela sådana föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning och som avses i artikel 14 i protokollet. Förordning (1999:519).

Bilaga

PROTOKOLL 11

OM ÖMSESIDIGT BISTÅND I TULLFRÅGOR

Artikel I

Definitioner

I detta protokoll avses med
      a) tullagstiftning: bestämmelser som antagits av de avtalsslutande parterna och som är tillämpliga inom dessas territorier och som reglerar import, export, transitering av varor samt tullklarering i varje annan form, häri inbegripet åtgärder i form av förbud, restriktioner och kontroll som antagits av de avtalsslutande parterna, b) tullar: alla tullar, skatter, taxor och andra avgifter som fastställs och uppbärs i de avtalsslutande parternas territorier vid tillämpning av tullagstiftning, dock med undantag av taxor och avgifter som avser ersättning för tjänster som myndigheten tillhandahåller, begränsade till belopp som motsvarar myndighetens ungefärliga kostnader för tjänsterna, c) begärande myndighet: behörig administrativ myndighet som för detta ändamål utsetts av en avtalsslutande part och som gör en framställning om bistånd i tullfrågor, d) anmodad myndighet: behörig administrativ myndighet som för detta ändamål utsetts av en avtalsslutande part och som tar emot en framställning om bistånd i tullfrågor, e) överträdelse: varje överträdelse av tullagstiftningen liksom varje försök till sådan överträdelse.

Artikel 2

Tillämpningsområde
   1. De avtalsslutande parterna skall lämna varandra bistånd på det sätt och i enlighet med de villkor som är fastställda i detta protokoll för att säkerställa en korrekt tillämpning av tullagstiftningen, särskilt genom att förebygga, upptäcka och utreda överträdelser av denna lagstiftning.
   2. Det bistånd i tullfrågor som avses i detta protokoll är tillämpligt på varje administrativ myndighet hos de avtalsslutande parterna som är behörig att tillämpa detta protokoll. Detta får ej påverka reglerna om ömsesidigt bistånd i brottsutredningar.

Artikel 3

Bistånd på begäran
   1. På framställning av den begärande myndigheten skall den anmodade myndigheten lämna alla relevanta upplysningar som kan göra det möjligt för denna att säkerställa en korrekt tillämpning av tullagstiftningen, däri inbegripet upplysningar om begångna eller planerade handlingar som innebär eller skulle innebära en överträdelse av sådan lagstiftning.
   2. På framställning av den begärande myndigheten skall den anmodade myndigheten lämna denna upplysningar om huruvida varor som exporterats från en avtalsslutande parts territorium har importerats på rätt sätt till den andra avtalsslutande partens territorium och, där så är tillämpligt, också ange använd tullklareringsform.
   3. På framställning av den begärande myndigheten skall den anmodade myndigheten vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa övervakning av
      a) fysiska eller juridiska personer som skäligen kan antas hålla på att överträda eller ha överträtt tullagstiftningen, b) varurörelser som rapporterats möjligen kunna ge upphov till omfattande överträdelser av tullagstiftningen, c) transportmedel som skäligen kan antas ha använts, bli använda eller komma att användas vid överträdelser av tullagstiftningen.

Artikel 4

Bistånd på eget initiativ

De avtalsslutande parterna skall inom respektive behörighetsområde bistå varandra, om detta anses vara nödvändigt för en korrekt tillämpning av tullagstiftningen, i synnerhet när de får in upplysningar som hänför sig till -- handlingar som har inneburit, innebär eller skulle innebära en överträdelse av sådan lagstiftning och som kan vara av intresse för andra avtalsslutande parter, -- nya medel och metoder som används för att genomföra sådana handlingar, -- varor som är kända för att vara föremål för omfattande överträdelser av tullagstiftningen vid import, export, transitering eller annan tullklarering.

Artikel 5

Delgivning

På framställning av den begärande myndigheten skall den anmodade myndigheten i enlighet med sin lagstiftning vidta alla nödvändiga åtgärder för att till mottagare som är bosatta eller etablerade inom dess territorium -- delge alla handlingar, -- delge alla beslut,
som faller inom protokollets tillämpningsområde.

Artikel 6

Biståndsframställningens form och innehåll
   1. Framställningar om bistånd enligt detta protokoll skall göras skriftligen. De handlingar som behövs för att framställningen skall kunna efterkommas skall medfölja framställningen. I brådskande fall kan muntliga framställningar godtas, men sådana måste omgående bekräftas skriftligen.
   2. Framställningar i enlighet med punkt 1 skall innehålla följande upplysningar:

a) Den myndighet som gör framställningen. b) Begärd åtgärd. c) Föremålet och grunden för framställningen. d) Tillämpliga lagar och andra författningar. e) Så exakta och fullständiga upplysningar som möjligt om de fysiska eller juridiska personer som är föremål för utredningen. f) Kortfattad redogörelse för relevanta uppgifter i saken, med undantag för ärenden som avses i artikel 5.
   3. Framställningar skall göras på något av den anmodade myndighetens officiella språk eller på något annat språk som är godtagbart för denna myndighet.
   4. Om en framställning inte uppfyller de formella kraven, får rättelse eller komplettering begäras. Beslut om säkerhetsåtgärder får dock meddelas.

Artikel 7

Handläggning av framställningar
   1. För att efterkomma en biståndsframställning skall den anmodade myndigheten eller, då denna inte är behörig, det administrativa organ till vilken den anmodade myndigheten ställt framställningen, handla inom ramen för sin behörighet och tillgängliga resurser som om den handlade för egen räkning eller på begäran av någon annan myndighet hos samma avtalsslutande part, genom att lämna tillgängliga upplysningar eller genom att antingen företa lämpliga undersökningar eller se till att sådana företas.
   2. Biståndsframställningar skall handläggas i enlighet med den anmodade avtalspartens lagar och andra författningar.
   3. Särskilt bemyndigade tjänstemän hos en avtalsslutande part får, efter tillstånd av den andra berörda avtalsslutande parten och på de villkor som denna ställt, från den anmodade myndigheten eller från någon annan myndighet för vilken den anmodade myndigheten är ansvarig, skaffa fram de upplysningar om överträdelser av tullagstiftningen som den begärande myndigheten behöver för tillämpningen av detta protokoll.
   4. Tjänstemän hos en avtalsslutande part får, med tillstånd av den andra avtalsslutande parten, närvara vid undersökningar som genomförs på den senares territorium.

Artikel 8

Former för informationsutbyte
   1. Den anmodade myndigheten skall till den begärande myndigheten meddela resultatet av företagna undersökningar i form av handlingar, bestyrkta kopior av handlingar, rapporter och liknande.
   2. De dokument som avses i punkt 1 kan ersättas av datoriserad information framställd i valfri form för samma ändamål.

Artikel 9

Undantag från skyldigheten att lämna bistånd
   1. De avtalsslutande parterna får vägra lämna bistånd enligt detta protokoll, om biståndet skulle
      a) strida mot suveränitet, allmän ordning (l'ordre public), säkerhet eller andra väsentliga intressen, eller b) gälla valuta- eller skattebestämmelser som inte kan hänföras till bestämmelser om tullar, eller c) inkräkta på industri-, handels- eller yrkeshemligheter.
   2. Om den begärande myndigheten gör en framställning om bistånd som den själv inte skulle kunna lämna på anmodan, skall den framhålla detta i sin framställning. I sådant fall skall den anmodade myndigheten ha frihet att avgöra hur framställningen skall behandlas.
   3. Om en framställning om bistånd inte kan efterkommas eller om den avslås, skall den begärande myndigheten utan dröjsmål underrättas om detta.

Artikel 10

Skyldighet att iaktta sekretess

Alla upplysningar som lämnats enligt detta protokoll skall, oavsett form, vara konfidentiella. De skall omfattas av sekretess och åtnjuta det skydd som gäller samma slags upplysningar enligt de tillämpliga lagarna hos den avtalsslutande part som mottagit upplysningarna, och enligt motsvarande bestämmelser tillämpliga på gemenskapens myndigheter.

Artikel 11

Användning av upplysningar
   1. Upplysningar som erhållits skall användas enbart för detta protokolls syften. De får användas av varje avtalsslutande part för annat ändamål endast efter skriftligt medgivande av den administrativa myndighet som lämnat uppgifterna och med de förbehåll som denna kan ha uppställt. Dessa bestämmelser är inte tillämpliga på upplysningar som avser brott rörande narkotika eller psykotropa ämnen. Sådana upplysningar får meddelas andra myndigheter som är direkt verksamma i narkotikabekämpning.
   2. Punkt 1 skall inte hindra användningen av upplysningar i rättsliga eller administrativa förfaranden som inleds därefter med anledning av att tullagstiftningen överträtts.
   3. De avtalsslutande parterna får vid registrering av bevis, rapporter och vittnesmål och i förfaranden som inletts inför domstol använda som bevis upplysningar som de erhållit och handlingar som de tagit del av i enlighet med bestämmelserna i detta protokoll.

Artikel 12

Sakkunniga och vittnen

En tjänsteman vid en anmodad myndighet får bemyndigas att, inom ramen för detta bemyndigande, inställa sig som sakkunnig eller vittne vid ett rättsligt eller administrativt förfarande rörande ärenden som omfattas av detta protokoll inom en annan avtalsslutande parts jurisdiktion. Tjänstemannen får också förete sådana föremål eller handlingar, eller bestyrkta kopior därav, som kan behövas vid dessa förfaranden. Av framställningen om inställelse skall klart framgå i vilket ärende och i vilken egenskap tjänstemannen skall höras.

Artikel 13

Kostnader för bistånd

De avtalsslutande parterna skall avstå från att kräva ersättning av varandra för kostnader som föranletts av tillämpningen av detta protokoll utom, när så är skäligt, för ersättning till sakkunniga och vittnen samt till tolkar och översättare som inte är anställda i offentlig tjänst.

Artikel 14

Genomförande
   1. Tillämpningen av detta protokoll skall anförtros åt, å ena sidan, de centrala tullmyndigheterna i EFTA-staterna och, å andra sidan, de behöriga enheterna inom EG-kommissionen och, där så är lämpligt, tullmyndigheterna i EG-medlemsstater. Dessa skall fatta beslut om alla praktiska åtgärder och arrangemang som är nödvändiga för protokollets tillämpning och härvid ta hänsyn till regler om dataskydd. De kan föreslå för behöriga organ att vidta de ändringar i detta protokoll som de anser bör göras.
   2. De avtalsslutande parterna skall överlämna till varandra förteckningar över de myndigheter som bemyndigats att vara kontaktorgan för den praktiska tillämpningen av detta protokoll.

Vad gäller ärenden som ligger inom gemenskapens behörighet skall i detta avseende vederbörlig hänsyn tas till särskilda situationer som, på grund av sin brådskande natur eller det faktum att endast två länder är berörda av en framställning eller ett informationsutbyte, kan erfordra direktkontakter mellan behöriga myndigheter i EFTA-staterna och EG-medlemsstaterna för handläggning av framställningar eller utbyte av upplysningar.
Denna information skall kompletteras av förteckningar, som vid behov skall revideras, över tjänstemän vid de myndigheter som är ansvariga för att förhindra, utreda och bekämpa överträdelser av tullagstiftningen.

Därutöver skall de avtalsslutande parterna, för att säkerställa maximal effektivitet vid tillämpningen av detta protokoll, vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de enheter som är ansvariga för smugglingsbekämpning etablerar direkta personliga kontakter, där så är lämpligt även på lokal myndighetsnivå, för att underlätta utbyte av upplysningar och handläggning av framställningar.
   3. De avtalsslutande parterna skall rådgöra med varandra och därefter informera varandra om de detaljerade tillämpningsföreskrifter som antas i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

Artikel 15

Protokollets kompletterande karaktär
   1. Detta protokoll skall komplettera och inte hindra tillämpningen av andra avtal om ömsesidigt bistånd som har slutits eller kan komma att slutas mellan EG-medlemsstater och EFTA-stater såväl som mellan EFTA-stater. Det skall ej heller utesluta ett mera vittgående ömsesidigt bistånd som lämnas med stöd av sådana avtal.
   2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11, påverkar dessa avtal inte de EG-bestämmelser som reglerar utbyte mellan EG-kommissionens behöriga enheter och medlemsstaternas tullmyndigheter av sådana upplys- ningar i samband med tullärenden som kan vara av intresse för EG.

1 Jfr prop. 1991/92: 170, bet. 1992/93: EU1, rskr. 1992/93: 18 och prop. 1992/93: 225, bet. 1992/93: EU3, rskr. 1992/93: 404.// 2 De på danska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska, italienska, norska, nederländska, portugisiska, spanska och tyska avfattade texterna finns tillgängliga hos Utrikesdepartementet.//

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.