Till innehåll på sidan

Förordning (1991:1427) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning

artal
1991
utfardad
1991-11-14
upphnr
SFS 2003:56
andrattillochmed
t.o.m. SFS 2002:10
upphavd
2003-04-01 00:00:00
utdrag
Inledande bestämmelser 1 § Pensionsplanen för arbetstagare hos staten m.fl. (PA-91) och därtill anslutande föreskrifter skall, med undantag av 6 kap. pensionsplanen, tillämpas på de arbetstagare med icke- statliga anställningar som anges i bilaga A till

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1991:1427
Departement/myndighet: Justitiedepartementet PP
Utfärdad: 1991-11-14
Ändrad: t.o.m. SFS 2002:10
Upphävd: 2003-04-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2003:56
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   Pensionsplanen för arbetstagare hos staten m.fl. (PA-91) och därtill anslutande föreskrifter skall, med undantag av 6 kap. pensionsplanen, tillämpas på de arbetstagare med icke- statliga anställningar som anges i bilaga A till denna förordning. Detta gäller även arbetstagare som har personlig pensionsrätt enligt särskilt beslut av regeringen eller Statens pensionsverk. Med arbetstagare avses inte sådana som uppbär dag- eller timarvode.

Avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) och föreskrifter som utfärdats med stöd av avtalet skall tillämpas i fråga om sådana arbetstagare med icke-statlig anställning där detta särskilt anges i bilaga A till förordningen.

Förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar gäller. Förordning (1998:1815).

2 §   I 3 - 12 §§ och bilagorna till förordningen föreskrivs om tillägg till eller undantag från pensionsplanen.

I anslutning till bilaga A meddelas vissa särskilda bestämmelser. Förordning (1997:910).

Pensionsåldrar

3 §   I vilka fall pensionsåldern är lägre än 65 år framgår av bilaga B.

Om en arbetstagares anställning omfattar arbetsuppgifter från två eller flera verksamhetsområden med olika pensionsåldrar, skall den pensionsålder tillämpas som gäller för det verksamhetsområde där de huvudsakliga arbetsuppgifterna normalt ingår.

Avgångsskyldighet

4 §   En arbetstagare som har en lägre pensionsålder än 65 år är avgångsskyldig vid utgången av den kalendermånad då i bilaga B angiven ålder uppnås, om inte arbetsgivaren medger annat.

5 §   har upphävts genom förordning (1995:986).

6 §   En arbetstagare, som uppnått pensionsåldern men inte den tidpunkt då avgångsskyldighet föreligger, är skyldig att avgå om det kan antagas att
   -- han inte längre kan utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt,
   -- ett kvarstående i anställningen på grund av arbetets särskilda art innebär risk för hans egen eller andras säkerhet eller hälsa,
   -- hans avgång från anställningen är önskvärd i samband med omorganisation, som berör hans tjänsteställe, eller rationalisering av arbetsförhållandena på tjänstestället.

Pensionsgrundande lön

6 a §   För en arbetstagare som enligt bilaga B har lägre pensionsålder än 65 år gäller följande. Vid beräkning av pensionsunderlag enligt 9 § pensionsplanen inräknas inte pensionsgrundande lön från en anställning med högre pensionsålder än den som grundar rätt till pensionen.
Förordning (1998:1815).

Pensionsgrundande tjänstetid

7 §   Pensionsgrundande tjänstetid får tillgodoräknas längst till den tidpunkt då avgångsskyldighet föreligger.

8 §   I vilka fall den lägsta pensionsgrundande tjänstetiden (tjänsteåldern) som krävs för hel pension är mindre än 30 år framgår av bilaga C.

Om en arbetstagares anställning omfattar arbetsuppgifter från två eller flera verksamhetsområden med olika tjänsteåldrar, skall den tjänsteålder tillämpas som gäller för det verksamhetsområde där de huvudsakliga arbetsuppgifterna normalt ingår.

Ålderspension

9 §   För den som har en lägre pensionsålder än 65 år gäller vad som anges i bilaga B.

Livränta

9 a §   En arbetstagare som har haft en visstidsanställning om minst två år enligt särskilt avtal om detta för konstnärlig personal vid teater-, dans- eller musikinstitution, har rätt till livränta från pensionsåldern även om pensionsåldern är lägre än 65 år. Detta gäller under förutsättning att arbetstagaren har intjänat minst fem års pensionsgrundande tjänstetid i sådan anställning som grundar rätt till livräntan.
Vid beräkning av denna tid får även tid i annan tidigare eller samtidig anställning med samma eller lägre pensionsålder medräknas.

Om arbetstagaren har en annan anställning med statlig pensionsrätt vid pensionsåldern betalas livräntan inte ut för tid före den tidpunkt då den andra anställningen upphör. Om arbetstagaren blir berättigad till flera statliga pensionsförmåner som intjänats under samma tid skall endast den bästa förmånen betalas ut. Förordning (198:1815).

9 b §   För tiden före den månad då arbetstagaren fyller 65 år skall hel livränta utgöra
   - 96 procent av pensionsunderlaget till den del detta svarar mot ett basbelopp,
   - 61,5 procent av pensionsunderlaget till den del detta överstiger ett men inte 20 basbelopp och
   - 30,75 procent av pensionsunderlaget till den del detta överstiger 20 men inte 30 basbelopp.

För tiden från och med den månad då arbetstagaren fyller 65 år beräknas livräntan enligt 41 § punkt 1 pensionsplanen.

Tjänstetidsfaktorn skall utgöra förhållandet mellan den pensionsgrundande tjänstetiden i den anställning som grundar rätt till livräntan inklusive tid i annan tidigare eller samtidig anställning med samma eller lägre pensionsålder och denna tid utökad med den tid som vid avgången återstår till pensionsåldern, dock lägst den tid som krävs för hel pension i den anställning som grundar rätt till livräntan.

Livräntan värdesäkras enligt 44 § pensionsplanen.
Förordning (1998:1815).

Samordning med tjänstepensionsförmåner

10 §   En pensionsförmån enligt förordningen skall minskas med en jämförlig förmån som huvudmannen lovat att betala utöver pensionsförmånen. Regeringen kan medge undantag från detta.

Övriga bestämmelser

11 §   Statens pensionsverk beslutar om tillämpning av 6 kap.
pensionsplanen om kompletterande ålderspension för huvudmannen om Försäkringsföreningen för det statliga området (FSO) har beslutat att huvudmannen får anslutas till försäkringsföreningen.

Befogenhet som arbetsgivaren har enligt 2 § punkt 3 pensionsplanen skall utövas av Arbetsgivarverket.
Förordning (1998:1815).

12 §   En arbetstagare hos en huvudman som har anslutit sig till Kollektivavtalsstiftelsen Trygghet i samverkan TRS (TRS) får ha fortsatt statlig pensionsrätt enligt denna förordning, även om arbetstagaren på grund av arbetsbrist har blivit uppsagd och därmed avgått från anställningen före pensionsåldern. Detta gäller under förutsättning att högst fem år återstår till pensionsåldern och att TRS upprätthåller den statliga pensionsrätten genom att betala premier. Om arbetstagaren under den avsedda tiden erhåller nytt arbete med statlig pensionsrätt men med lägre lön, får TRS upprätthålla pensionsrätten beräknad på lönen i den tidigare anställningen genom att betala kompletterande premier.

Premien enligt första stycket skall vara 8,85 procent av den pensionsgrundande lönen vid avgången och, i det fall kompletterande premier betalas, 8,85 procent av skillnaden mellan den pensionsgrundande lönen vid avgången och lönen i den nya anställningen. TRS skall betala särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader.
Under den tid premier betalas skall den pensionsgrundande lönen ändras på samma sätt som basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Pensionsförmånen beräknas som om anställningen hade fortsatt under den tid som premier betalas, dock längst till pensionsåldern.

Statens pensionsverk får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av dessa bestämmelser. Förordning (1998:1815).

Bilaga A

Förteckning över icke-statliga anställningar och vissa särskilda bestämmelser i anslutning till dessa

Förvaltningsområde           Särskilda
        bestämmelser
I. Hov- och slottsstaterna

Arbetstagare vid Djurgårdsförvaltningen     5)
Annan arbetstagare           11)
II. Kriminalvården

Arbetstagare hos föreningen Skyddsvärnet i
Göteborg              11)
III. Utrikesförvaltningen m.m.

Arbetstagare vid nordisk institution som
tjänstgör i Sverige           1), 2), 11)
Arbetstagare vid Nordiska ministerrådets
sekretariat som tjänstgör i Sverige       1), 11)
Arbetstagare vid Nordiska rådets presidie-
sekretariat som tjänstgör i Sverige       1), 11)
IV. Försvaret

Arbetstagare hos Sveriges
civilförsvarsförbund          -
V. Socialvården samt hälso- och sjukvården

Arbetstagare vid Hjälpmedelsinstitutet     11)
Arbetstagare vid Allmänna barnhusets expedition, vilkas tjänster finns upptagna på
personalförteckning fastställd av regeringen  5), 11)
VI. Undervisningsväsendet, forsknings- institutioner m.m.

Arbetstagare vid Carl och Olga Milles
Lidingöhem eller Thielska galleriet       11)
Rektor och annan lärare än timlärare vid
statsunderstödd svensk utlandsskola       1), 11)
Grännaskolan, Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, Franska skolan, Göteborgs Högre Samskola, Lundsbergs skola, Sigrid Rudebecks Gymnasium, Apelrydsskolan, Vackstanässkolan och Bergsskolan i Filipstad: rektor, studierektor och annan
 lärare än timlärare          11)
Ericastiftelsen
 förskollärare           11)
 annan arbetstagare           11)
Arbetstagare vid Drottningholms teater-
museum och Akademien för de fria konsterna   11)
Arbetstagare vid Dansmuseifonden        -
Arbetstagare vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) som inte avses i pensionsplanen och som inte är
kontraktsanställd            11)
Arbetstagare vid Svenska språknämnden
som inte avses i pensionsplanen       11)
VII. Jordbruk och skogsbruk m.m.
Arbetstagare vid Svenska Jägareförbundet    11)
Arbetstagare vid Skogs- och lantbruksakademien -

VIII. Teater- och musikinstitutioner Operan, Dramaten, Riksteatern och Svenska rikskonserter: teaterchef (chef för teater- eller
 musikinstitution)          8), 9)
 annan arbetstagare           6), 7)
Stockholms Stadsteater AB, Göteborgs Stadsteater AB, AB Helsingborgs Stadsteater, Borås Stadsteater, Malmö Musikteater AB, Malmö Dramatiska Teater AB, Skånes Dansteater AB, AB Upsala Stadsteater, Upsala Stadsteaters Produktions AB, Folkoperan AB, GöteborgsOperan AB, Stiftelsen Folkteatern i Gävleborg, Folkteatern i Göteborg ek.för., Stiftelsen Norrbottensteatern, Länsteatern på Gotland, Teater Halland, Kommunalförbundet Teater Västmanland, Stiftelsen Östergötlands länsteater, Smålands musik och teater, Västsvenska Teater och Dans AB, Stiftelsen Länsteatern i Dalarna, Stiftelsen Länsteatern i Örebro, Stiftelsen Regionteatern Blekinge-Kronoberg, Stiftelsen Teater Västernorrland, Västerbottensmusiken AB (Norrlandsoperan), Västerbottensteatern AB, Stiftelsen Landstingets barn- och ungdomsteater i Älvsborgs län, Stiftelsen Musikteatern i Värmland och Stiftelsen Skaraborgs länsteater: teaterchef (chef för teater- eller
 musikinstitution)           8), 9)
 annan arbetstagare           6), 7)
Västerbottensmusiken AB (Norrlandsoperan) och Stiftelsen Musikteatern i Värmland: arbetstagare vars lön finansieras från anslaget Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och
 musikinstitutioner, anslagsposten 1      6), 7)
Göteborgs konsert AB, Stiftelsen Göteborgsmusiken, Malmö Symfoniorkester AB, Helsingborgs Nya Konserthus AB, Symfoniorkestern Norrköping, Gävle symfoniorkester, Musik i Uppland (Uppsala Kammarorkester), Kalmar läns musikstiftelse (Camerata Roman), Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken (Västerås Sinfonietta), Musik i Västernorrland, Kommunalförbundet Norrlands Musik- och Dansteater (NMD), NorrDans, Sundsvalls Kammarorkester, Musik för Örebro län (Svenska Kammarorkestern), Kammarorkestern Musica Vitae och Norrbottensmusiken (Norrbottens Kammarorkester):
 konserthuschef           8), 9)
 annan arbetstagare           6), 7)
Smålands musik och teater (Jönköpings sinfonietta) och Stockholms konserthusstiftelse:
 konserthuschef           8), 9)
 annan arbetstagare           6), 7)
Musik i Uppland, Kalmar läns musikstiftelse och Sundsvalls Kammarorkester: arbetstagare vars lön finansieras från anslaget Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och
 musikinstitutioner, anslagsposten 1      6), 7)
Arbetstagare vars lön finansieras från anslaget Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musik- institutioner, anslagsposten 1: Musik i Blekinge, Gotlandsmusiken, Musik Gävleborg, Musik i Halland, Länsmusiken i Jämtlands län, Musik i Dalarna, Musik i Kronoberg,
Norrbottensmusiken, Sörmlands Musik och Teater, Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken, Musik för Örebro län, Östgötamusiken, Smålands musik och teater, Musik i Västernorrland, Musik i Väst och Musik i Skåne:
 länsmusikchef           8), 9)
 annan arbetstagare           6), 7)

Arbetstagare vid fria teater-, musik-
och dansgrupper          6), 7), 10)
Arbetstagare vid TA Teateralliansen AB     6), 7)
Konstnärlig ledare (teaterchef) vid
Drottningholms Slottsteater      8), 9), 11)
Särskilda bestämmelser
      1) Huvudmannen får besluta att vissa arbetstagare inte skall ha pensionsrätt enligt förordningen. Om detta beslutas, anses arbetstagaren ha en anställning som inte avses i statliga tjänstepensionsbestämmelser. Ett sådant beslut skall sändas till Statens pensionsverk.
      2) Förordningen tillämpas på anställning hos en institution för vilken Nordiska ministerrådet beslutat om tillämpning av överenskommelsen den 9 december 1988 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om de anställdas rättsställning vid nordiska institutioner.
      3) -
      4) -
      5) Huvudmannen betalar varje månad kostnaderna för de pensionsförmåner som betalas ut av Statens pensionsverk.
      6) Högst fem år av anställning som balettmästare, dansare, korist, musiker, regissör, skådespelare och sångsolist vid utländsk eller icke-statsunderstödd svensk teater- eller musikinstitution tillgodoräknas arbetstagaren som pensionsgrundande tjänstetid mot engångspremie, om huvudmannen anser anställningen vara av särskild betydelse för sin verksamhet.
      7) Vid tillämpning av 2 § punkt 5 pensionsplanen skall anställning vid statsunderstödda teater- eller musikinstitutioner under sammanlagt minst sex månader per år omfattas av planen. Som sådan anställning avses även dag- eller

timanställning som avser minst 40 procent av heltidstjänstgöring. Vid fastställande av period om minst sex månader beaktas endast anställning som har en varaktighet på minst 30 dagar hos en och samma huvudman.
      8) Rätt till pension vid avgång före pensionsåldern kan beviljas arbetstagare som av annan anledning än på egen begäran avgår från sin anställning före pensionsåldern och vid avgången har haft anställningen i minst tre år. Huvudmannen beslutar om rätt till sådan pension. Kostnaderna för pensionen betalas av huvudmannen.

Om arbetstagaren har haft en eller flera anställningar som avses i första stycket i minst 12 år, har arbetstagaren rätt till hel pension. Pensionen beräknas enligt grunderna i förordningen (1995:1038) om statliga chefspensioner m.m.

Om arbetstagaren har haft en eller flera anställningar som avses i första stycket i mindre än 12 år, så blir pensionen avkortad. Pensionens belopp utgör då så stor del av hel pension, som motsvarar förhållandet mellan det antal hela och påbörjade fjärdedels år, varunder sådan anställning eller sådana anställningar innehafts, och talet 48.
      9) Pension enligt punkt 8 skall minskas enligt grunderna i 13-15 §§ förordningen (1995:1038) om statliga chefspensioner m.m.

10) Statens pensionsverk beslutar om tillämpning av förordningen på en fri teater-, musik- eller dansgrupp. Som villkor för detta gäller att statsbidrag till gruppens verksamhet betalas ut av Statens kulturråd.

11) Avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) tillämpas. Förordning (2002:10).

Bilaga B

Pensionsåldrar för anställningar vid teater- och musikinstitutioner

Institution, anställning     Pensions-   Avgångs-
           ålder     skyldighet
Dirigent, musikinspicient, annan ka- pellmästare eller musiker än vid hov-
kapellet, repetitör        63 år     65 år
Balettchef, balettmästare, chef för Stockholms Konserthusstiftelse, chef för Göteborgs konsert AB, chef för Malmö Symfoniorkester AB, danspedagog, chef för stiftelsen Svenska rikskonser- ter, hovkapellist, kapellmästare vid hovkapellet, koreograf, koreolog, kor- mästare, musiker inom regional musik- verksamhet eller vid stiftelsen Svenska
rikskonserter, regissör, teaterchef    
teaterchef (dock ej teaterchef vid fria teater-, musik- och dans-
grupper)        60 år    63 år
Dockspelare, skådespelare      59 år     61 år
Korist, sångsolist        52 år     55 år
Dansare          41 år     44 år
När pensionsåldern är lägre än 65 år infaller den vid utgången av den månad då föreskriven levnadsålder uppnås. Detsamma gäller beträffande tidpunkten för avgångsskyldighet.

En arbetstagare som vill sluta före pensionsåldern kan begära förtida uttag av ålderspension. Detta kan ske tidigast två år före den månad då pensionsåldern uppnås och endast vid ett månadsskifte.

Vid förtida uttag minskas pensionen med 0,4 procent för varje kalendermånad den tas ut i förtid.

En arbetstagare som kvarstår i anställningen efter den tidpunkt då avgångsskyldighet föreligger får pension från månaden efter avgången. Pensionsbelopp förhöjs med 0,4 procent för varje månad som avgången sker efter den tidpunkt då avgångsskyldighet inträtt.
Förordning (1996:910).

Bilaga C

Tjänsteålder för hel pension för anställning vid teater- och musikinstitutioner

Den lägsta pensionsgrundande tjänstetid (tjänsteåldern) som behövs för hel pension är

25 år för balettchef, balettmästare, chef för Stockholms Konserthusstiftelse, chef för Göteborgs konsert AB, chef för Malmö Symfoniorkester AB, chef för stiftelsen Svenska rikskonserter, regissör, teaterchef

24 år för dockspelare, skådespelare

22 år för korist. Tillgodoräkning får även ske av tid före 28 års ålder.

20 år för dansare, sångsolist. Tillgodoräkning får ske även av tid före 28 års ålder. Förordning (1993:1227).


Övergångsbestämmelser

1991:1427
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.
   2. Genom denna förordning upphävs förordningen (1987:1060) om tjänstepension för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning.
   3. Bestämmelserna om förtida uttag tillämpas från och med den 1 januari 1993.

Arbetstagare som i sin anställning den 31 december 1991 hade högst 12 år kvar till pensioneringsperiodens nedre gräns eller pensionsåldern och fortsätter sådan anställning hos samma eller motsvarande huvudman har rätt att avgå med ålderspension vid den tidigare pensioneringsperiodens nedre gräns eller pensionsåldern.

För arbetstagare vid teater- och musikinstitutioner som fått sin pensioneringsperiod, pensionsålder eller tjänsteålder ändrad och fortsätter i sådan anställning får de gamla bestämmelserna i dessa hänseenden tillämpas i högst 12 år efter ikraftträdandet.
   4. För arbetstagare som angavs i bilaga B, förteckning 2, till den upphävda förordningen och i särskilda beslut av regeringen om personlig pensionsrätt gäller de tidigare föreskrifterna om pensioneringsperioder och pensionsåldrar.

1993:1227

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Den tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1992 på Handikappinstitutet, Svenska Språknämnden, Skogs- och lantbruksakademien och Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, från och med den 1 juli 1992 på Stiftelsen Gällöfsta kurscentrum och föreningen Skyddsvärnet i Stockholm samt från och med den 1 januari 1993 på Stockholms Konserthusstiftelse.

1995:986

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1995.

Den nya lydelsen av punkt 7 under rubriken Särskilda bestämmelser tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1995.

Bestämmelserna i 5 § i dess lydelse före ikraftträdandet tillämpas i fråga om ärenden som har påbörjats eller avser omständigheter som inträffat före ikraftträdandet.

1995:1235

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Den nya lydelsen av punkterna 8 och 9 under rubriken Särskilda bestämmelser tillämpas dock för tid från och med den 1 oktober 1995.

1996:910

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1996.

Den tillämpas dock - på Nordiska rådets presidiesekretariat från och med den 1 augusti 1996, - på Teater Halland från och med den 1 oktober 1996 och - på Folkoperan för tid från och med den 1 juli 1995. Under tiden den 1 juli 1995 - den 31 december 1996 skall därvid förordningen (1984:222) om pensionsavgifter enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser gälla för Folkoperan.

1997:132

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1997. Den tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1997.

1998:1815

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1999. Den tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1999.

1999:872

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Den tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1999 för Norrdans.

2002:10

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2002. Den tillämpas dock på Kommunalförbundet Norrlands Musik- och Dansteater (NMD) för tid från och med den 1 juli 2001.

2003:56
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas från och med den 1 januari 2003.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (1991:1427) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning. Den upphävda förordningen fortsätter dock att gälla för den som har en sådan anställning som avses i förordningen den 31 december 2002 och då har högst fem år kvar till pensionsåldern.
   3. För arbetstagare, som den 31 december 1991 omfattades av den upphävda förordningen (1987:1060) om tjänstepension för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning, gäller följande.

Den som i sin anställning hade högst tolv år kvar till pensioneringsperiodens nedre gräns eller pensionsåldern och fortsätter sådan anställning hos samma eller motsvarande huvudman, har rätt att avgå med ålderspension vid den tidigare pensioneringsperiodens nedre gräns eller pensionsåldern.

För arbetstagare vid teater- eller musikinstitutioner som fått sin pensioneringsperiod, pensionsålder eller tjänsteålder ändrad och fortsätter i sådan anställning får de gamla bestämmelserna i dessa hänseenden tillämpas till och med den 31 december 2003.

För arbetstagare som angavs i bilaga B, förteckning 2, till den upphävda förordningen och i särskilda beslut av regeringen om personlig pensionsrätt gäller de tidigare föreskrifterna om pensioneringsperioder och pensionsåldrar.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.