Förordning (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1990:893
Departement/myndighet: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 1990-08-23
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:794
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelse

1 §   I denna förordning finns grundläggande bestämmelser om expediering av domar, beslut och underrättelser i brottmål. I förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol och i förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. finns bestämmelser om expediering till parterna. Expedieringsbestämmelser finns även i andra författningar. Förordning (2003:237).

Mål där den tilltalade är berövad friheten

2 §   Meddelas dom i ett mål där den tilltalade är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt, skall en kopia av domen samma dag sändas till häktet eller kriminalvårdsanstalten. Genomgår den tilltalade sluten ungdomsvård, skall en kopia av domen samma dag sändas till det särskilda ungdomshemmet. I stället för domen får domstolen sända bevis om utgången i målet som rör den dömde (domsbevis).

Om domsbevis sänds, skall en kopia av domen sändas inom en vecka från det att domen meddelades. Förordning (2005:1008).

3 §   Döms den tilltalade till fängelse, ska det till kopian av domen eller till domsbeviset fogas ett exemplar av
   1. yttrande enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.,
   2. läkarintyg som avgetts enligt lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m.,
   3. utlåtande över rättspsykiatrisk undersökning,
   4. tidigare meddelade domar och beslut med avräkningsunderlag samt avräkningsunderlag enligt 12 a § strafföreläggandekungörelsen (1970:60), som innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse för tillgodoräknande av tid för frihetsberövande enligt 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande.
Förordning (2019:98).

4 §   Bestämmelserna i 2 § gäller även en domstols beslut i mål om förvandlingsstraff för böter, i mål som avses i 38 kap. 8 § första stycket brottsbalken samt slutligt beslut i ärenden som handläggs enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid. I mål om förvandlingsstraff för böter gäller även 3 §.
Förordning (2006:1122).

5 §   Om en domstol upphäver ett häktnings- eller anhållningsbeslut, ska domstolen genast underrätta åklagaren och den myndighet som svarar för förvaringen av den häktade eller anhållne. Om åklagaren upphäver ett sådant beslut, ska åklagaren genast underrätta den myndighet som svarar för förvaringen av den häktade eller anhållne.

En domstol ska också lämna underrättelse enligt första stycket om domstolen upphäver ett beslut om tillstånd till restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken.
Särskilda bestämmelser om underrättelse om beslut om restriktioner finns i häktesförordningen (2010:2011).
Förordning (2011:144).

Beslut angående häktning av någon som inte är närvarande vid rätten

5 a §   Om en domstol har beslutat att häkta någon som inte är närvarande vid rätten, ska domstolen genast underrätta Polismyndigheten om beslutet. Av underrättelsen ska det framgå var den häktade senast haft sin hemvist eller var han eller hon senast vistats. Kan domstolen inte få fram hemvisten eller vistelseorten, ska underrättelsen innehålla uppgift om det. Detsamma gäller om domstolen har kännedom om att den häktade vistas utomlands. Om häktningsbeslutet ska ligga till grund för en begäran om utlämning eller överlämnande enligt en europeisk eller nordisk arresteringsorder, ska dessutom åklagaren genast underrättas om beslutet.

Om domstolen upphäver ett beslut om häktning som inte har verkställts ska Polismyndigheten underrättas om detta.
Förordning (2014:1143).

Dom på fängelse m. m.

6 §   Om en tilltalad som inte är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt döms till fängelse, skall en kopia av domen inom en vecka sändas till Kriminalvården.

Till kopian av domen skall de handlingar som avses i 3 § fogas.
Har särskild personutredning enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. eller rättspsykiatrisk undersökning inte gjorts, skall det i stället bifogas en kopia av akten i målet, i de delar som rör den dömdes personliga förhållanden. Förordning (2005:1008).

7 §   Bestämmelserna i 6 § gäller även i fråga om dom eller beslut varigenom domstolen
   1. förklarar villkorligt medgiven frihet helt eller delvis förverkad,
   2. förordnar att ett tidigare ådömt fängelsestraff skall avse ytterligare brott, eller
   3. ålägger förvandlingsstraff för böter eller förordnar att ett tidigare ålagt förvandlingsstraff skall avse ytterligare böter.

Kopia av akten i målet behöver inte sändas i fall som avses i första stycket 3.

8 §   Om en högre rätt ändrar en dom eller ett beslut som avses i 6 eller 7 §, skall en kopia av den högre rättens dom eller beslut samma dag sändas till den myndighet som anges i 6 § första stycket. I stället för domen eller beslutet får domsbevis sändas, varvid 2 § andra stycket tillämpas.
Förordning (1998:635).

9 §   Har den dömde i fall som avses i 2, 6 eller 7 § dömts till fängelse i mer än två månader, skall domstolen inom en vecka sända kopia av akten i målet till den myndighet dit kopia av domen skall sändas. Detta gäller dock endast i den utsträckning det behövs för att myndigheten skall få kännedom om den dömdes personliga förhållanden och de huvudsakliga omständigheterna vid brottet.

10 §   Om en tilltalad som inte är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt döms till fängelse enligt 28 kap. 3 § brottsbalken med beslut att domen skall gå i verkställighet trots att den inte har vunnit laga kraft, skall de handlingar som avses i 6 § samma dag sändas till den myndighet som avses i 6 § första stycket. I stället för domen får domsbevis sändas, varvid 2 § andra stycket tillämpas. Förordning (1998:635).

11 §   I fall som avses i 6 och 7 §§ skall den dömde på begäran genast få en kopia av domen eller beslutet eller ett domsbevis.

Villkorlig dom

12 §   Meddelas villkorlig dom, skall underrättelse om domen samma dag sändas till den dömde i vanligt brev under hans för domstolen kända adress. Underrättelse behöver dock inte sändas, när en högre rätt fastställer en lägre rätts dom.

Dom på skyddstillsyn m. m.

13 §   Döms en tilltalad till skyddstillsyn, skall underrättelse om domen sändas till Kriminalvården samma dag. Underrättelse om en dom eller ett beslut av en högre rätt som innebär att en överklagad dom på skyddstillsyn skall stå fast behöver dock sändas bara om det i den överklagade domen har förordnats om anstånd med övervakningen. Förordning (2005:1008).

14 §   Om skyddstillsyn har förenats med en föreskrift om behandlingsplan, ska underrättelse enligt 13 § och handlingar som avses i 2, 3 och 9 §§ också sändas till den som ska ansvara för behandlingen. Detta gäller dock endast om det med stöd av 28 kap. 6 b § tredje stycket brottsbalken har beslutats att denna person ska anmäla till åklagaren och Kriminalvården om den dömde allvarligt åsidosätter sina skyldigheter enligt planen. Förordning (2020:288).

15 §   Inom en vecka från det att en dom på skyddstillsyn eller en villkorlig dom med samhällstjänst har meddelats skall domstolen till Kriminalvården sända en kopia av domen och en kopia av de handlingar som avses i 3 och 9 §§. Motsvarande gäller avgörande av en högre rätt som innebär att en dom på skyddstillsyn eller en villkorlig dom med samhällstjänst skall stå fast. Förordning (2005:1008).

16 §   Om en högre rätt förordnar att en dom på skyddstillsyn inte får fortsätta att verkställas, upphäver eller undanröjer en sådan dom eller dömer till annan påföljd, skall domstolen samma dag sända en underrättelse till Kriminalvården. Inom en vecka efter det att avgörandet har meddelats skall en kopia av detta sändas till Kriminalvården.
Förordning (2005:1008).

17 §   Meddelas dom på skyddstillsyn mot någon som har hemvist i en stat som anges i 1 § förordningen (1979:163) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet, skall, sedan domen har vunnit laga kraft mot den dömde såvitt gäller den ådömda påföljden, de handlingar som anges i 2, 3 och 9 §§ sändas till Kriminalvården tillsammans med uppgift om att domen har vunnit laga kraft. Förordning (2005:1008).

18 §   Är den tilltalade villkorligt frigiven, tidigare dömd till skyddstillsyn eller till villkorlig dom med samhällstjänst och meddelas dom eller beslut som rör den tidigare utdömda påföljden eller döms den tilltalade till annan påföljd än böter, skall en kopia av domen eller beslutet inom en vecka sändas till Kriminalvården. I förekommande fall skall en kopia också sändas till den som ansvarar för behandlingen som avses i 14 §. Förordning (2005:1008).

Dom på överlämnande till särskild vård m. m.

19 §   Döms den tilltalade till ungdomsvård med stöd av 32 kap. 1 § brottsbalken eller till ungdomstjänst med stöd av 32 kap. 2 § brottsbalken, ska en kopia av domen sändas till socialnämnden samma dag. Domstolen får i stället sända domsbevis. Bestämmelserna i 2 § andra stycket ska då tillämpas.

Första stycket gäller även i fråga om dom genom vilken rätten beslutar att tidigare utdömd ungdomsvård eller ungdomstjänst ska avse ytterligare brott. Förordning (2016:497).

19 a §   Döms den tilltalade till ungdomsövervakning med stöd av 32 kap. 3 a § brottsbalken, ska en kopia av domen sändas till Kriminalvården och socialnämnden samma dag. Domstolen får i stället sända domsbevis. Bestämmelserna i 2 § andra stycket ska då tillämpas.

Första stycket gäller även i fråga om dom genom vilken rätten beslutar att tidigare utdömd ungdomsövervakning ska avse ytterligare brott. Förordning (2020:794).

19 b §   Döms den tilltalade till sluten ungdomsvård med stöd av 32 kap. 5 § brottsbalken, skall domstolen samma dag sända en kopia av domen till socialnämnden och Statens institutionsstyrelse. Till domen skall det fogas handlingar som anges i 3 § tillsammans med yttrande enligt 11 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare och utdrag ur belastningsregistret. Domstolen skall också inom en vecka till Statens institutionsstyrelse sända uppgift om målsägandens identitet och adress samt kopia av de handlingar i akten som rör den dömdes personliga förhållanden eller omständigheterna vid brottet och som har betydelse för styrelsens behandlingsplanering.

Är den dömde häktad eller intagen i ett särskilt ungdomshem, skall en kopia av domen samma dag sändas till häktet eller hemmet.

Vad som föreskrivs i första och andra styckena gäller även i fråga om dom genom vilken domstolen förordnar att tidigare utdömd sluten ungdomsvård skall avse ytterligare brott.

Om en högre rätt ändrar en dom som anges i första eller tredje stycket när det gäller påföljden, skall en kopia av den högre rättens dom samma dag sändas till socialnämnden och Statens institutionsstyrelse.

Domstolen får i stället sända domsbevis, varvid 2 § andra stycket tillämpas. Förordning (2020:794).

20 §   Om domstolen med stöd av 31 kap. 2 § brottsbalken beslutar att den tilltalade skall överlämnas till vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, skall en kopia av domen samma dag sändas till socialnämnden. I fråga om den som är intagen i ett hem som avses i 22 § samma lag skall en kopia också sändas till styrelsen för hemmet. Domstolen får i stället sända domsbevis, varvid 2 § andra stycket tillämpas. Förordning (1995:978).

21 §   har upphävts genom förordning (1991:1477).

22 §   Om domstolen beslutar att den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård, ska domstolen samma dag sända en kopia av domen till den eller de nämnder som utövar ledningen av hälso- och sjukvården i den region eller den kommun, som inte ingår i någon region, där den dömde är bosatt eller, om den dömde inte har stadigvarande bostad i Sverige, där den dömde vistas. Om den dömde vistas på en enhet för rättspsykiatrisk undersökning, ska en kopia av domen samma dag sändas även till Rättsmedicinalverket. Domstolen får i stället sända domsbevis. I så fall tillämpas 2 § andra stycket.
Förordning (2019:1009).

Mål om brott av vissa arbetstagare m. m.

23 §   Meddelas dom eller beslut i nedanstående mål där den tilltalade är en arbetstagare som omfattas av lagen (1994:260) om offentlig anställning, skall domstolen inom en vecka sända en kopia av domen eller beslutet till den myndighet som den tilltalade tillhör samt, i fråga om en arbetstagare som avses i 34 § samma lag eller 15 § lagen (1994:261) om fullmaktsanställning, även till Statens ansvarsnämnd.
   1. Mål som rör brott som avses i 20 kap. 1 och 2 §§ samt 3 § första stycket brottsbalken.
   2. Mål som rör annat brott som arbetstagaren har begått i sin anställning och som föranlett någon annan påföljd än böter.

Bestämmelserna i första stycket gäller också i fråga om beslut genom vilket arbetstagaren häktas. Förordning (1994:1081).

24 §   Skiljs någon genom dom från allmänt uppdrag med stöd av 20 kap. 4 § brottsbalken, skall en kopia av domen inom en vecka sändas till den myndighet som uppdraget avsett.

Beslut om förverkande av egendom m. m.

25 §   Meddelar en domstol dom eller beslut om förverkande av egendom eller om att egendom ska tas i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m., ska en kopia av domen eller beslutet inom en vecka sändas till den myndighet som förvarar egendomen. Förvaras inte egendomen hos någon myndighet, ska underrättelsen sändas till Polismyndigheten, om beslut om att förstöra den förverkade egendomen inte har meddelats. Förordning (2014:1143).

Avgöranden om skadestånd

25 a §   Om en dom innehåller förpliktelse för den tilltalade att betala skadestånd till en målsägande som är en fysisk person, ska, sedan domen har vunnit laga kraft, en kopia av domen försedd med lagakraftbevis sändas till Kronofogdemyndigheten.

Om målsäganden är under arton år och den tilltalade är förmyndare för honom eller henne, ska en kopia av domen försedd med lagakraftbevis också sändas till överförmyndaren.
Förordning (2008:916).

Mål om brott med rasistiska motiv m.m.

25 b §   Meddelas dom i mål som rör brott som avses i 16 kap. 8 och 9 §§ brottsbalken eller i mål där rätten tagit ställning till om ett motiv för brottet har varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet, ska domstolen sedan domen vunnit laga kraft sända en kopia av domen till Brottsförebyggande rådet och Diskrimineringsombudsmannen. Förordning (2008:956).

Vissa bestämmelser om avgöranden av högre rätt

26 §   Har en dom eller ett beslut av en hovrätt avkunnats på hovrättsting eller vid särskilt sammanträde på annan ort än den där hovrätten har sitt kansli, ska den tid av en vecka som anges i 2, 6, 9, 15, 16, 18, 19 b, 22-25 och 30 §§, räknas från tingets eller sammanträdets slut. I de fall som avses i 6 och 7 §§ ska hovrätten samma dag sända domsbevis till Kriminalvården, om det vid domens eller beslutets avkunnande kan beräknas att kopian kommer att sändas senare än en vecka därefter. Förordning (2020:794).

27 §   Bestämmelserna i denna förordning om att vissa handlingar skall fogas till domar eller beslut gäller inte vid avgöranden av en högre rätt, om det har ålegat en lägre rätt att sända handlingarna tidigare.

Expediering sedan tiden för överklagande har löpt ut

28 §   Har en kopia av en dom eller ett beslut av hovrätt eller tingsrätt sänts enligt 6, 8, 18--20 eller 22--25 §, skall domstolen, sedan tiden för överklagande av domen eller beslutet har löpt ut, på samma sätt meddela huruvida den dömde eller den som talan enligt 25 § riktats mot har överklagat domen eller beslutet i den del det är fråga om.

Första stycket tillämpas också när kopia av en dom på skyddstillsyn har sänts enligt 15 §, om det i domen har förordnats att övervakningen skall anstå till dess domen har vunnit laga kraft mot den dömde. Förordning (1991:1477).

Övriga bestämmelser

29 §   Meddelas dom mot någon som är intagen på en sjukvårdsinrättning med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, skall domstolen se till att en kopia av domen genast delges den tilltalade genom chefsöverläkarens eller verksamhetschefens försorg. Detta gäller dock endast om domen meddelats i den tilltalades frånvaro. Förordning (1997:732).

30 §   En kopia av domen skall sändas till Rättsmedicinalverket inom en vecka, om någon av följande handlingar om den tilltalade har inhämtats i målet:
   1. ett utlåtande över en rättspsykiatrisk undersökning,
   2. ett intyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. eller
   3. ett yttrande av Socialstyrelsen över en rättspsykiatrisk undersökning eller ett intyg enligt 7 § lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m.

En kopia av ett slutligt beslut i ärende om omvandling enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid skall sändas till Rättsmedicinalverket inom en vecka, om en utredning med utlåtande om risken för återfall i brottslighet har inhämtats.

En kopia av domen eller beslutet skall inom en vecka även sändas till den som avgett utlåtandet, intyget eller yttrandet.

Om det inte framgår av domen eller beslutet, skall uppgift lämnas till Rättsmedicinalverket om vem som avgett utlåtandet, intyget eller yttrandet och datum då det har skett.
Förordning (2006:1122).

31 §   När kopia av en dom eller ett beslut skall sändas beträffande två eller flera tilltalade i samma mål, skall det för var och en av dem sändas kopia av domen eller beslutet i dess helhet eller i de delar som angår honom.

32 §   På varje kopia av dom eller beslut som tillställs någon annan än den tilltalade skall den tilltalades adress anges eller, om det är känt, var han vistas eller senast har vistats. Detta gäller inte om den tilltalade är häktads någon annan än den tilltalade skall den tilltalades adress anges eller, om det är känt, var han vistas eller senast har vistats. Detta gäller inte om den tilltalade är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt.

33 §   Har skiljaktig mening förekommit, skall denna fogas till domar, beslut och underrättelser enligt denna förordning.


Övergångsbestämmelser

1990:893
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991, då kungörelsen (1964:635) angående underrättelse om dom i vissa brottmål m.m. skall upphöra att gälla.
   2. Vad som föreskrivs i denna förordning beträffande förvandling av böter skall också gälla om en domstol förklarar förverkat ett anstånd med verkställighet av ett förvandlingsstraff som har ålagts enligt lagen (1964:168) om förvanling av böter.

2019:98
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för frihetsberövanden som ägt rum före ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.