Till innehåll på sidan

Förordning (1989:698) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Spanien om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1989:698
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1989-07-13
Ändrad: t.o.m. SFS 1999:507
Övrig text: Endast den svenska texten är med i bilagan.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Den överenskommelse mellan Sverige och Spanien om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor som har undertecknats den 27 december 1988 skall gälla här i riket.

Överenskommelsen i spansk och svensk text bifogas denna förordning som bilaga.

2 §   Tullverket får meddela föreskrifter som avses i artikel 13 första stycket andra meningen i överenskommelsen.
Förordning (1999:507).

Bilaga

ÖVERENSKOMMELSE OM ÖMSESIDIGT ADMINISTRATIVT BISTÅND I TULLFRÅGOR MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH KONUNGARIKET SPANIEN

KONUNGARIKET SVERIGE OCH KONUNGARIKET SPANIEN,
SOM BEAKTAR att överträdelser av tullagarna skadar deras respektive länders ekonomiska, fiskala och sociala intressen samt handelns, industrins och jordbrukets berättigade intressen,
SOM BEAKTAR vikten av att säkerställa ett riktigt fastställande av tullar, andra skatter och avgifter på import eller export liksom en korrekt tillämpning av bestämmelser om förbud, restriktioner och kontroll,
SOM ÄR ÖVERTYGADE OM att bemödanden för att förhindra, utreda och beivra överträdelser av tullagarna och bemödanden för att säkerställa en riktig uppbörd av tullar, andra skatter och avgifter på import eller export kan göras mera effektiva genom samarbete mellan deras tullmyndigheter,
SOM UPPMÄRKSAMMAR tullsamarbetsrådets rekommendation om ömsesidigt administrativt bistånd av den 5 december 1953,
HAR KOMMIT ÖVERENS OM FÖLJANDE:

TILLÄMPNINGSOMRÅDE ARTIKEL 1
   1. De avtalsslutande parterna kommer överens om att deras tullmyndigheter skall lämna varandra ömsesidigt bistånd, i enlighet med de i denna överenskommelse angivna villkoren, i syfte att
      a) säkerställa att tullar, andra skatter och avgifter på import eller export uppbärs noggrant,
      b) förhindra, utreda och beivra överträdelser av tullagarna.
   2. Det i punkt 1 angivna administrativa biståndet avser inte indrivning av tullar, skatter, avgifter, böter och andra belopp för den andra statens räkning.
   3. Det bistånd som omfattas av denna överenskommelse lämnas inom ramen för den anmodade statens lagstiftning och dess tullmyndighets behörighet och resurser.

DEFINITIONER ARTIKEL 2

I denna överenskommelse avses med
      a) "tullagar" alla de bestämmelser i lag eller annan författning som av tullmyndigheterna kan tillämpas på import, export eller transitering av varor, kapital eller betalningsmedel, vare sig det gäller uppbörd av eller garanti för skatter och avgifter eller tillämpning av förbud, restriktioner eller kontrollbestämmelser.
      b) "tullbrott" varje överträdelse av tullagarna liksom varje försök till sådan överträdelse,
      c) "tullmyndighet" i Konungariket Sverige generaltullstyrelsen och i Konungariket Spanien Direccion General de Aduanas e Impuestos Especiales del Ministerio de Economia y Hacienda.

UTBYTE AV UPPLYSNINGAR ARTIKEL 3
   1. På anmodan skall tullmyndigheterna lämna varandra alla upplysningar som kan bidra till att säkerställa noggrannhet i tillämpningen av tullagarna och särskilt upplysningar som kan underlätta
   -- tillämpningen av förbud och restriktioner rörande import och export,
   -- tillämpningen av nationella ursprungsregler som inte omfattas av andra arrangemang.
   2. Om den anmodade myndigheten inte har de efterfrågade upplysningarna, skall den inleda efterforskningar i enlighet med föreskrifterna i sina tullagar.
   3. Den anmodade myndigheten skall bedriva dessa efterforskningar som om den handlade för egen räkning.

ARTIKEL 4

På anmodan skall tullmyndigheterna lämna varandra upplysningar på följande punkter:
   1. import till den anmodade statens territorium av varor som exporterats från den anmodande statens territorium, främst när dessa varor, när de lämnar den statens territorium, har kommit i åtnjutande av förmånsbehandling på grund av denna destination;
   2. export från den anmodade staten av varor som importerats till den anmodande statens territorium.

Handlingar och akter i original skall efterfrågas enbart i de fall då vederbörligen bestyrkta kopior inte är tillfyllest.

Dessa handlingar och akter skall snarast möjligt återlämnas.

ARTIKEL 5

Tullmyndigheterna skall självmant eller på anmodan lämna varandra alla de upplysningar som de förfogar över rörande
      a) ovanliga handlingar som begåtts eller planerats och som är, eller förefaller vara, av brottslig art enligt den andra statens tullagar,
      b) personer som är misstänkta för att begå tullbrott i den andra staten,
      c) transportmedel som befaras bli använda vid tullbrott i den andra staten,
      d) nya förfaranden eller metoder som används vid tullbrott,
      e) varor som uppges vara föremål för illegal trafik mellan de båda staterna.

ÖVERVAKNING AV PERSONER, VAROR OCH TRANSPORTMEDEL ARTIKEL 6

Självmant eller på anmodan skall tullmyndigheterna inom ramen för sin behörighet och sina resurser särskilt övervaka
   -- resor, särskilt inresor till och utresor från sitt territorium, som företas av personer som i den anmodande staten misstänks för att yrkesmässigt eller regelmässigt ägna sig åt brott mot tullagarna,
   -- misstänkta varurörelser, som av den anmodande staten uppgetts vara föremål för en betydande trafik till eller från dess territorium,
   -- transportmedel som den anmodande staten har orsak befara kan användas för att begå tullbrott inom dess territorium.

UTREDNINGAR ARTIKEL 7
   1. På anmodan vidtar tullmyndigheterna alla nödvändiga åtgärder och föranstaltar särskilt om undersökningar för att säkerställa utredning och beivrande av brott. Den anmodade myndigheten underrättar den anmodande myndigheten om resultatet av dessa åtgärder.
   2. Undersökningarna företas i enlighet med den anmodade statens rättsregler.

Den anmodade myndigheten skall gå till väga som om den handlade för egen räkning.
   3. Den anmodade statens tullmyndighet kan tillåta representanter för den anmodande myndigheten att närvara vid dessa undersökningar.

VITTNESMÅL FRÅN TULLTJÄNSTEMÄN ARTIKEL 8

På anmodan av endera statens domstolar, hos vilka mål eller ärenden rörande tullbrott anhängiggjorts, kan den andra statens tullmyndighet bemyndiga sina tjänstemän att inför dessa domstolar avlägga vittnesmål i egenskap av vittnen eller sakkunniga. I framställning om inställelse skall klart anges i vilket ärende och i vilken egenskap tjänstemannen skall höras.

ANVÄNDNING AV UPPLYSNINGAR OCH HANDLINGAR ARTIKEL 9
   1. Upplysningar, handlingar och övrig information som erhållits genom tillämpning av denna överenskommelse får användas endast för denna överenskommelses syften. De får användas för andra ändamål endast om den tullmyndighet som lämnat dem uttryckligen samtycker härtill. Detta förbehåll gäller inte upplysningar, handlingar och övrig information som avser brott som har att göra med narkotika och psykotropa ämnen.
   2. För upplysningar, handlingar och annan information, som den ena statens tullmyndighet förfogar över med tillämpning av denna överenskommelse, gäller den sekretess som enligt statens nationella lagstiftning gäller för handlingar och upplysningar av samma slag.
   3. Tullmyndighterna kan, såväl i sina protokoll, rapporter och vittnesmål som i samband med förfaranden och talan vid den andra statens administrativa och rättsliga myndigheter, som bevis lämna de upplysningar och handlingar som erhållits under de i denna överenskommelse avsedda förutsättningarna. Rätten att åberopa dessa upplysningar i rättsliga sammanhang samt det bevisvärde de bör tillmätas är beroende av den nationella lagstiftningen.

DELGIVNING ARTIKEL 10

På begäran av endera tullmyndigheten skall den andra tullmyndigheten delge eller genom behöriga myndigheter låta delge dem som berörs och är bosatta, etablerade eller annars vistas på dess territorium alla handlingar och beslut som följer av tillämpningen av tullagarna.
Delgivning skall ske enligt gällande bestämmelser i den anmodade staten.

UNDANTAG FRÅN BISTÅNDSSKYLDIGHETEN ARTIKEL 11
   1. Om det kan anses att beviljandet av det begärda biståndet skulle inkräkta på den anmodade partens suveränitet, säkerhet, allmänna rättsprinciper (ordre public) eller andra väsentliga intressen, eller om det enligt denna parts åsikt skulle innebära en kränkning av industriell, kommersiell eller yrkesmässig hemlighet, kan tullmyndigheten vägra att lämna bistånd, lämna det endast delvis eller lämna det på vissa villkor eller med vissa förbehåll.
   2. När en framställning om bistånd inte kan efterkommas, skall den anmodande tullmyndigheten underrättas därom utan dröjsmål. Skälen till vägran att lämna bistånd skall anges.
   3. När en tullmyndighet som gör en framställning om bistånd inte själv kan efterkomma en framställning av samma slag från den andra tullmyndigheten, skall myndigheten uppge detta i sin framställning. I sådant fall skall den anmodade myndigheten ha handlingsfrihet att bestämma om hur framställningen skall handläggas.

KOSTNADER ARTIKEL 12

De avtalsslutande parterna avstår från att kräva ersättning för kostnader som föranletts av tillämpningen av denna överenskommelse, utom vad avser den gottgörelse som utgått till vittnen, sakkunniga och tolkar.

UTBYTE AV BISTÅND ARTIKEL 13
   1. Bistånd inom ramen för denna överenskommelse skall utbytas direkt mellan de båda staternas tullmyndigheter. Tillämpningsbestämmelser fastställs av de båda staternas tullmyndigheter efter samråd dem emellan.
   2. De båda staternas tullmyndigheter skall vidta åtgärder för att deras tjänstemän med särskilt eller huvudsakligt ansvar för att bekämpa tullbrott skall ha personlig och direkt förbindelse med varandra för att utbyta information.

GILTIGHETSOMRÅDE ARTIKEL 14

Denna överenskommelses giltighetsområde omfattar de båda staternas nationella territorier.

IKRAFTTRÄDANDE OCH UPPSÄGNING
   1. Var och en av de båda staterna skall skriftligen notifiera den andra när de konstitutionella förfaranden som är nödvändiga för ikraftträdandet av överenskommelsen har uppfyllts.

Överenskommelsen träder i kraft 60 dagar efter dagen för den sista notifikationen.
   2. Denna överenskommelse träffas för obegränsad tid. Var och en av de avtalsslutande staterna kan när som helst säga upp den genom skriftlig notifikation på diplomatisk väg till den andra avtalsslutande staten.
Överenskommelsen upphör att gälla sex månader efter dagen för denna notifikation.

Upprättad i Madrid den 27 december 1988 i två exemplar på svenska och spanska språken, vilka båda texter har lika giltighet.

För Konungariket Sveriges regering Karl-Anders Wollter

För Konungariket Spaniens regering Francisco Fernandez Ordonez

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.