Till innehåll på sidan

Förordning (1987:1260) om tillämpning av lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1987:1260
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad: 1987-12-17
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Ansökningar till nämnden för styrelserepresentationsfrågor om tillstånd enligt 9 § andra stycket lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda eller om undantag enligt 17 § samma lag skall vara skriftliga.

2 §   En ansökan om tillstånd enligt 1 § skall innehålla uppgifter om
   1. sökanden,
   2. den som avses bli utsedd till arbetstagarrepresentant,
   3. företaget,
   4. det företag vars styrelse den som skall utses redan tillhör,
   5. de omständigheter som sökanden vill åberopa till stöd för sin ansökan.

3 §   En ansökan om undantag enligt 1 § skall innehålla uppgifter om
   1. det ansökande företaget,
   2. den eller de arbetstagarorganisationer som har beslutat om inrättande av styrelserepresentation i företaget,
   3. de förhandlingar som har hållits mellan företaget och berörda arbetstagarorganisationer,
   4. de åtgärder som sökanden har vidtagit eller är beredd att vidta för att på annat sätt än genom styrelserepresentation tillgodose arbetstagarnas intresse av insyn i och inflytande på företagets verksamhet,
   5. de omständigheter som sökanden vill åberopa till stöd för sin ansökan.

4 §   De handlingar som sökanden åberopar skall bifogas ansökningen.

5 §   Om en ansökan är så ofullständig att den inte kan läggas till grund för prövning i sak och om det inte går att få den kompletterad på annat sätt, får nämnden förelägga sökanden att inom viss tid komplettera den.

Om sökanden inte följer föreläggandet, skall ansökan avvisas. En upplysning om detta skall tas in i föreläggandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.