Till innehåll på sidan

Förordning (1982:1077) om ersättning av allmänna medel för skador orsakade av studerande vid statliga högskoleenheter under praktik på icke-statliga arbetsplatser

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1982:1077
Departement/myndighet: Finansdepartementet ESA
Utfärdad: 1982-11-25
Ändrad: t.o.m. SFS 2012:711
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning gäller ersättning av allmänna medel till arbetsgivare för skador som studerande vid statliga högskoleenheter orsakar under praktik på icke-statliga arbetsplatser.

2 §   Praktiken skall vara föreskriven i utbildningsplan eller kursplan.
Har praktiken föreskrivits enbart i kursplanen, utgår ersättningen endast om praktiken har åsatts ett poängtal.

Någon ersättning utgår inte i den mån arbetsgivaren har en försäkring som täcker skadan.

Ersättningsgilla skador

3 §   Ersättning lämnas för person- eller sakskada som har tillfogats arbetsgivaren, oavsett om den som har orsakat skadan är vållande till skadan eller inte. Ersättning lämnas även för ren förmögenhetsskada som har tillfogats arbetsgivaren genom brott.

Ersättningen bestäms enligt 5 kap. och 6 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207).

4 §   Ersättning lämnas även för skadestånd som arbetsgivaren har utgett enligt skadeståndslagen (1972:207).

Ersättningens storlek

5 §   Ersättning med anledning av en och samma skadehändelse lämnas med högst 2 000 000 kronor för personskada, med högst 100 000 kronor för sakskada och med högst 100 000 kronor för ren förmögenhetsskada genom brott.

Efter medgivande av regeringen får avtalas att ersättning för person skada, sakskada eller ren förmögenhetsskada skall kunna lämnas med högre belopp än som anges i första stycket.

Ansökan

6 §   Ansökan om ersättning ska göras senast två år från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs. Ansökan görs hos styrelsen för den statliga högskoleenhet där den studerande som orsakat skadan är inskriven.

En högskoleenhet inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde ska med eget yttrande lämna över ärendet till Universitetskanslersämbetet. Förordning (2012:711).

Beslutande myndighet

7 §   Universitetskanslersämbetet eller styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet beslutar om ersättning som inte överstiger 100 000 kronor. Beslut om sådan ersättning får överklagas hos regeringen.

Ersättningen ska bekostas av de medel som står den berörda högskoleenheten till förfogande.

Om ärendet har principiell betydelse eller på annat sätt är av särskild vikt, ska myndigheten med eget yttrande och den utredning som behövs lämna över ärendet till regeringen för avgörande. Förordning (2012:711).

Inträde i rätt till skadestånd

8 §   Utges ersättning enligt denna förordning, inträder staten intill det utgivna beloppet i arbetsgivarens rätt till skadestånd.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.