Till innehåll på sidan

Förordning (1980:864) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tjeckoslovakien

SFS nr: 1980:864
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1980-11-13
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet som Sverige och Tjeckoslovakien undertecknade den 16 februari 1979 skall lända till efterrättelse för Sveriges del.
Avtalets innehåll framgår av bilaga 1 till denna förordning.

Vid tillämpning av avtalet skall iakttas de anvisningar som är fogade till förordningen som bilaga 2.

Bilaga 2

Anvisningar
      A. Allmänna anvisningar

Frågan huruvida och i vilken omfattning en person är skattskyldig i Sverige avgörs i första hand med ledning av de svenska skatteförfattningarna. Om enligt dessa författningar skattskyldighet inte föreligger, kan sådan ej heller inträda på grund av avtalet. I den mån avtalet innebär inskränkning av den skattskyldighet i Sverige, som föreskrivs i de svenska skatteförfattningarna, skall avtalet däremot lända till efterrättelse.

Även om enligt avtalet skattskyldigs inkomst eller förmögenhet helt eller delvis skall vara undantagen från beskattning i Sverige, skall den skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för taxeringen som han annars varit skyldig att lämna.

Om skattskyldig kan visa att åtgärd som beskattningsmyndighet eller domstol vidtagit har medfört eller kommer att medföra beskattning som strider mot avtalets bestämmelser, får han enligt art. 25 punkt 1 göra framställning om rättelse. Sådan framställning görs hos regeringen och bör inges snarast möjligt efter det den skattskyldige erhöll kännedom om den avtalsstridiga beskattningen.

Sådan prövning av avtalets tillämpning som avses i föregående stycke kan påkallas av fysisk person, som är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige, samt av svensk juridisk person. De flesta inkomstslagen är särskilt behandlade i avtalet. Några speciella arter av inkomst
   - t.ex. vissa slag av periodiskt understöd - är dock ej nämnda i avtalet. I sådana fall tillämpas art. 21.

Vissa slag av förmögenhet är särskilt behandlade i art. 22 punkterna 1-3. I övrigt sker beskattningen enligt art. 22 punkt 4. Jfr även art. 23.
      B. Särskilda anvisningar

till art. 1 och 4.

Avtalets bestämmelser är i allmänhet tillämpliga endast på fysiska och juridiska personer som har hemvist i Sverige eller Tjeckoslovakien.

Huruvida fysisk eller juridisk person skall anses ha hemvist i endera staten avgörs i första hand med ledning av lagstiftningen i denna stat. I art. 4 punkterna 2 och 3 regleras fall av s.k. dubbel bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska beskattningsregler anses bosatt i Sverige och enligt tjeckoslovakiska beskattningsregler anses bosatt i Tjeckoslovakien. Vid tillämpningen av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt nämnda avtalsbestämmelser.

Person, som avses i 69 § kommunalskattelagen (1928:370), 17 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och 17 § lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, skall vid tillämpning av art. 4 anses bosatt i Sverige, såvitt fråga är om svensk beskickning eller lönat svenskt konsulat i Tjeckoslovakien.

Person, som avses i 70 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370), 18 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och 18 § lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, skall vid tillämpning av art. 4 anses bosatt i Tjeckoslovakien, såvitt fråga är om tjeckoslovakisk beskickning eller lönat tjeckoslovakiskt konsulat i Sverige.

till art. 2.

Avtalet gäller de skatter som anges i art.
   2. Angående annan beskattning se dock art. 24 punkt 5.

till art. 6.

Enligt svensk skattelagstiftning beskattas inkomst som härrör från fastighet i vissa fall som inkomst av rörelse *(jfr bl.a. 27 § kommunalskattelagen (1928:370)*). Inkomst som omfattas av art. 6 beskattas emellertid alltid i den stat där fastigheten är belägen.
Denna regel gäller även beträffande royalty från fastighet eller för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralfyndighet, källa eller annan naturtillgång.

Annan royalty beskattas enligt art. 12.

till art. 7.

Inkomst av rörelse, som bedrivs från fast driftställe, beskattas i regel enligt art. 7. Vad som förstås med uttrycket ''fast driftställe'' anges i art. 5.

Om fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver rörelse från fast driftställe i Tjeckoslovakien, får den till verksamheten vid driftstället hänförliga inkomsten beskattas i Sverige men tjeckoslovakisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

Inkomst av rörelse, som fysisk eller juridisk person med hemvist i Tjeckoslovakien bedriver från fast driftställe i Sverige, beräknas enligt art. 7 punkterna 2 och 3. Till grund för inkomstberäkningen bör läggas i första hand den särskilda bokföring som kan ha förts vid det fasta driftstället. I mån av behov skall denna bokföring justeras så att inkomstberäkningen sker i enlighet med den i nämnda bestämmelser angivna principen. Avdrag medges för så stor del av huvudkontorets allmänna omkostnader som skäligen kan anses belöpa på det fasta driftstället.

Om inkomst av sjöfart och luftfart finns särskilda bestämmelser i art. 8.

till art. 8.

Inkomst av sjöfart och luftfart i internationell trafik beskattas enligt art. 8 punkt 1 endast i den stat där företaget har sin verkliga ledning.

till art. 9.

Art. 9 innehåller en allmän regel om omräkning av vinstfördelningen mellan koncernföretag. För Sveriges del kan omräkning vid taxering ske enligt 43 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370).

Äger sådan omräkning rum mellan företag i Sverige och Tjeckoslova kien, skall länsstyrelsen anmäla detta till regeringen och i korthet redogöra för vad som förekommit.

till art. 10.
   1. Vad som förstås med uttrycket ''utdelning'' anges i art. 10 punkt 6.
   2. När fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Tjeckoslovakien och utdelningen inte är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe eller */ny rad/ stadigvarande anordning som den utdelningsberättigade har i Tjeckoslovakien, iakttas bestämmelserna i andra och tredje styckena.

Om utdelningen uppbärs av aktiebolag eller ekonomisk förening, är utdelningen undantagen från beskattning i Sverige i den mån art. 10 punkt 7 föranleder det. De svenska bestämmelserna om befrielse från skattskyldighet för utdelning som avses i art. 10 punkt 7 finns i 54 § kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

I övriga fall beräknas svensk skatt på utdelningens bruttobelopp utan avdrag för tjeckoslovakisk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för förvaltningskostnader och ränta på skuld som belöper på utdelningen. I fall som avses i art. 10 punkt 3 får utdelningen inte beskattas i Tjeckoslovakien. I övriga fall nedsätts svensk skatt på utdelningen enligt art. 23 punkt 2 a genom avräkning av den tjeckoslovakiska skatten. Den tjeckoslovakiska skatten får därvid enligt art. 10 punkt 2 inte överstiga 10 % av utdelningens bruttobelopp. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.
   3. När fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Tjeckoslovakien och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den utdelningsberättigade har i Tjeckoslovakien, tillämpas art. 7 resp. art. 14. Utdelningen skall, om inte annat gäller på grund av art. 10 punkt 7, i detta fall beskattas i Sverige men tjeckoslovakisk skatt på utdelningen avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.
   4. När aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till fysisk eller juridisk person med hemvist i Tjeckoslovakien och utdelningen inte är hänförlig till andel som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den utdelningsberättigade har i Sverige skall, om inte skattebefrielse föreligger på grund av art. 10 punkt 3, kupongskatt tas ut med 10 % av utdelningens bruttobelopp.
Utdelning från svensk ekonomisk förening beskattas i sådant fall enligt 6 § 1 mom. a eller c lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt men den statliga inkomstskatten får inte överstiga 10 % av utdelningens bruttobelopp. Vid taxering till statlig inkomstskatt för utdelning från svensk ekonomisk förening skall taxeringsnämnd i deklaration anteckna de uppgifter som behövs för debitering.
Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning förs över till skattelängden.

Angående förfarandet vid nedsättning av svensk skatt på utdelning tillämpas i övrigt särskilda bestämmelser.

Om den utdelningsberättigade har fast driftställe eller stadigvarande anordning i Sverige och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, tillämpas art. 7 resp. art. 14. I sådant fall gäller inte ovan angivna regler om begränsning av eller befrielse från svensk skatt på utdelning.

till art. 11.
   1. Ränta, som utbetalas från Tjeckoslovakien till fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här. Är räntan hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som inkomsttagaren har i Tjeckoslovakien, får räntan beskattas även i Tjeckoslovakien.
Tjeckoslovakisk skatt på räntan avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.
   2. Ränta, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person med hemvist i Tjeckoslovakien, kan inte beskattas i Sverige. Detta gäller dock endast beträffande ränta som utgör inkomst i förvärvskällan kapital. Är räntan att hänföra till inkomst av rörelse *(jfr punkt 2 av anvisningarna till 28 § kommunalskattelagen (1928:370)*), beskattas räntan i Sverige, under förutsättning att räntan är hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som inkomsttagaren har i Sverige.

till art. 12.
   1. Beträffande beskattning av sådan royalty som avses i art. 12 punkt 4 gäller följande.

Royalty, som utbetalas från Tjeckoslovakien till fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här.

Är royaltyn inte hänförlig till rätt eller egendom, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som inkomsttagaren har i Tjeckoslovakien, beräknas svensk skatt på royaltyns bruttobelopp utan avdrag för tjeckoslovakisk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för kostnader. I fall som avses i art. 12 punkt 3 får tjeckoslovakisk skatt inte tas ut. I övriga fall nedsätts svensk skatt på royaltyn enligt art. 23 punkt 2 a genom avräkning av tjeckoslovakisk skatt som uttagits enligt art. 12 punkt 2. Denna skatt får inte överstiga 5 % av royaltyns bruttobelopp.

Är royaltyn hänförlig till rätt eller egendom, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som inkomsttagaren har i Tjeckoslovakien, tillämpas art. 7 resp. art. 14.
Tjeckoslovakisk skatt på royaltyn avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

Royalty, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person med hemvist i Tjeckoslovakien, skall, om inte annat gäller på grund av art. 12 punkt 3, beskattas i Sverige enligt 28 § 1 mom. tredje stycket och punkt 3 av anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen (1928:370) jämfört med 2 och 3 §§ lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Om inte fall som avses i art. 12 punkt 5 föreligger, får emellertid summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som belöper på royaltyn enligt art. 12 punkt 2 inte överstiga 5 % av royaltyns bruttobelopp. Vid tillämpningen av denna maximeringsregel iakttas bestämmelserna i följande stycke.

Om inkomsttagaren uppbär även annan inkomst från Sverige än sådan royalty, anses på royaltyn belöpa så stor andel av hela den statliga inkomstskatten som royaltyn - efter avdrag för kostnader som är hänförliga till royaltyn - utgör av inkomsttagarens sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Taxeringsnämnd skall i deklaration anteckna royaltyns bruttobelopp och i förekommande fall den nyss angivna delen av den statliga inkomstskatten samt ange dels att summan av den enligt allmänna regler */ny rad/

uträknade och på royaltyn belöpande statliga och kommunala inkomstskatten skall, om den överstiger 5 % av royaltyns bruttobelopp, nedsättas med det överskjutande beloppet, dels att den kommunala inkomstskatten får nedbringas endast i den mån det överskjutande beloppet överstiger den statliga inkomstskatten. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning förs över till skattelängden.

*/kurs/ Exempel:*/slut kurs/ En person med hemvist i Tjeckoslovakien uppbär royalty från Sverige med ett bruttobelopp av 10000 kronor. Till royaltyn hänförliga avdragsgilla kostnader uppgår till 500 kronor. Den skattskyldige antas vidare uppbära i Sverige skattepliktig nettointäkt av andra förvärvskällor med ett belopp av 5000 kronor och vid taxeringen till statlig inkomstskatt åtnjuta allmänna avdrag med 1000 kronor. Den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9500 - 5000 - 1000 6) 13500 kronor. I deklarationen antecknas: "Enligt avtalet med Tjeckoslovakien skall den statliga resp. den kommunala inkomstskatten nedsättas med det belopp varmed summan av 9500 av hela den statliga inkomstskatten och den kommunala inkomstskatt, som belöper på 9500 kronor, överstiger 5 % av 10000 kronor. Den kommunala inkomstskatten får nedbringas endast i den mån det överskjutande beloppet överstiger 9500 av hela den statliga inkomstskatten."

14500 14500
   2. Royalty eller annat belopp, som utbetalas såsom ersättning för nyttjandet av mineralfyndighet, källa eller annan naturtillgång, beskattas enligt art. 6.

till art. 13.

Vinst, som fysisk eller juridisk person med hemvist i Tjeckoslovakien förvärvar genom avyttring av fastighet i Sverige eller aktier i bolag vars tillgångar huvudsakligen utgörs av här belägen fastighet, beskattas här. De svenska bestämmelserna om beskattning av vinst genom avyttring av aktier i bolag som avses i art. 13 punkt 1 finns i 35 §

3 mom. sjunde stycket kommunalskattelagen (1928:370). Vidare beskattas i Sverige vinst genom inte yrkesmässig avyttring av lös egendom som utgör anläggnings- eller driftkapital i fast driftställe, som inkomsttagaren har här. Motsvarande gäller i fråga om lös egendom, som ingår i en i Sverige belägen stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke.

Realisationsvinst, som förvärvas av fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här, om inte annat följer av sista meningen av art. 13 punkt 2. Enligt art. 13 punkt 1 får tjeckoslovakisk skatt tas ut på realisationsvinsten, om den avyttrade egendomen utgörs av fastighet belägen i Tjeckoslovakien eller aktier i bolag vars tillgångar huvudsakligen utgörs av där belägen fastighet.
Motsvarande gäller enligt art. 13 punkt 2 i fråga om lös egendom som utgör anläggnings- eller driftkapital i fast driftställe, som inkomsttagaren har i Tjeckoslovakien, eller lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke, vilken inkomsttagaren har i Tjeckoslovakien.

Svensk skatt på realisationsvinsten nedsätts enligt art. 23 punkt 2 a genom avräkning av den tjeckoslovakiska skatt som har påförts samma vinst. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

till art. 14.
   1. Vad som förstås med uttrycket ''fritt yrke'' anges i art. 14 punkt 2.
   2. Inkomst av fritt yrke beskattas i regel endast i den stat där den skattskyldige har hemvist. Är inkomsten hänförlig till verksamhet, som utövas vid sådan stadigvarande anordning som avses i art. 14 punkt 1, får inkomsten beskattas i den stat där anordningen finns.

Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst av fritt yrke genom verksamhet vid

stadigvarande anordning i Tjeckoslovakien, får inkomsten beskattas i Sverige men tjeckoslovakisk skatt på samma inkomst avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.
   3. Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare, musiker m.fl. se anvisningarna till art. 17.

till art. 15.

Inkomst av enskild tjänst får enligt art. 15 punkt 1 i regel beskattas i den stat där arbetet utförs. Undantag från denna regel föreskrivs i art. 15 punkterna 2 och 3, art. 16, art. 17 punkt 3 och art. 20.

Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare, musiker m.fl. se anvisningarna till art. 17.

till art. 16.

När svenskt bolag utbetalar styrelsearvode till person med hemvist i Tjeckoslovakien, beskattas ersättningen i Sverige, om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Har sådan ersättning uppburits av person med hemvist i Sverige från bolag med hemvist i Tjeckoslovakien, får inkomsten beskattas i Sverige men tjeckoslovakisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 23 punkt 2 a.
I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 23.

till art. 17.

Inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker och liknande yrkesutövare samt idrottsmän förvärvar genom sin yrkesverksamhet, beskattas i regel i den stat där verksamheten utövas (art. 17 punkt 1). Detta gäller oavsett om inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke eller på grund av anställning. Enligt art. 17 punkt 2 får inkomsten i regel beskattas i den stat där artisten eller

idrottsmannen utför arbetet, även om ersättningen utbetalas till annan person (t.ex. arbetsgivare hos vilken artisten eller idrottsmannen är anställd) än artisten eller idrottsmannen själv. Bestämmelserna i art. 17 punkterna 1 och 2 tillämpas inte i fall som avses i art. 17 punkt 3. För Sveriges vidkommande iakttas vid tillämpningen av art. 17 punkterna 1 och 2 bestämmelserna i 54 § första stycket c kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § första stycket b lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

till art. 18.

Ersättning, med undantag för pension, som utbetalas av någon av staterna, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter för arbete utfört i allmän tjänst beskattas enligt huvudregeln i art. 18 punkt 1 a endast i den stat varifrån ersättningen utbetalas. Har arbetet utförts i den andra staten av person med hemvist i denna stat, beskattas emellertid ersättningen enligt art. 18 punkt 1 b endast i den staten, om mottagaren antingen är medborgare i den staten eller inte erhöll hemvist där endast för att utföra ifrågavarande arbete eller inte är skattskyldig för ersättningen i den avtalsslutande stat från vilken den utbetalas.

Pension, som utbetalas av - eller från fonder inrättade av - en av staterna, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter på grund av allmän tjänst, beskattas enligt art. 18 punkt 2 a i regel endast i denna stat. Om mottagaren av pensionen är medborgare i den andra staten och har hemvist där, beskattas emellertid pensionen enligt art. 18 punkt 2 b endast i denna stat.

Ersättning (inkl. pension), som utbetalas för tjänst utförd i samband med rörelse, som den utbetalande staten, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter bedrivit, beskattas som inkomst på grund av enskild tjänst enligt art. 15, 16 och 19.

till art. 19.

Pension, som inte utgår på grund av allmän tjänst, samt annan liknande ersättning beskattas endast i den stat varifrån ersättningen härrör.

till art. 23.
   1. Inkomst från Sverige beskattas här i den mån svenska skatteförfattningar föranleder det och inskränkning av skattskyldigheten inte följer av övriga artiklar. Detsamma gäller i fråga om förmögenhetstillgång som är belägen i Sverige. Om inkomsten eller förmögenheten kan beskattas även i Tjeckoslovakien, medges lättnad vid den tjeckoslovakiska beskattningen enligt art. 23 punkt 1.
   2. Inkomst från Tjeckoslovakien, som uppbärs av person med hemvist i Sverige, medtas vid taxering i Sverige med undantag för utdelning i vissa fall från bolag i Tjeckoslovakien. I fråga om utdelning se punkt 2 andra stycket och punkt 3 av anvisningarna till art. 10. Likaså medtas förmögenhetstillgång, som är belägen i Tjeckoslovakien, vid taxering till svensk förmögenhetsskatt. Svensk skatt på inkomsten eller förmögenheten nedsätts genom avräkning enligt art. 23 punkt 2 a, om inte fall föreligger som anges i anvisningspunkten 3.

Svensk inkomstskatt beräknas på inkomstens bruttobelopp utan avdrag för tjeckoslovakisk skatt som omfattas av avtalet. Avdrag medges i vanlig ordning för kostnader som hänför sig till inkomsten. Från den sålunda beräknade svenska skatten avräknas enligt art. 23 punkt 2 a ett belopp motsvarande den tjeckoslovakiska skatt som belöper på inkomsten. Beträffande storleken av tjeckoslovakisk skatt på utdelning och royalty hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 10 och anvisningspunkten 1 till art. 12. Har tjeckoslovakisk skatt enligt avtalet tagits ut på inkomst av rörelse, som har */ny rad/ bedrivits i Tjeckoslovakien, iakttas att inkomsten beräknats enligt art. 7.

Den skattskyldige bör i samband med sin självdeklaration för det beskattningsår, för vilket inkomsten upptas till beskattning, förete bevis eller annan utredning av den tjeckoslovakiska skatt som har påförts inkomsten.

Avräkning av tjeckoslovakisk inkomstskatt får ske med belopp motsvarande högst summan av de svenska skatter som belöper på inkomsten. Vid tillämpningen av denna regel anses på inkomsten från Tjeckoslovakien belöpa så stor andel av hela den statliga inkomstskatten som inkomsten - efter avdrag för kostnader - utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor.
Kommunal inkomstskatt anses belöpa på inkomst från Tjeckoslovakien till så stor andel som inkomsten - efter avdrag för kostnader - utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor som skall taxeras i samma kommun som inkomsten från Tjeckoslovakien.

Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten.
Förslår ej denna, avräknas återstoden från kommunal inkomstskatt som belöper på inkomsten.

Taxeringsnämnd skall i deklaration anteckna motvärdet i svenska kronor av den tjeckoslovakiska skatten på inkomsten och ange att avräkning skall ske med detta skattebelopp, dock högst med de svenska skatterna på inkomsten. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning förs över till skattelängden.

*/kurs/ Exempel:*/slut kurs/ En person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av fastighet i Tjeckoslovakien med ett belopp av 10000 kronor.
På inkomsten antas belöpa tjeckoslovakisk skatt med ett belopp av 1500 kronor. Avdragsgilla kostnader uppgår till 500 kronor. Den skattskyldige antas vidare uppbära nettointäkter av andra förvärvskällor med ett belopp av 90000 kronor och vid taxeringen till statlig inkomstskatt åtnjuta allmänna avdrag med 10000 kronor. Den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9500-90000-100006) 89500 kronor. I deklarationen antecknas: ''Avräkning från inkomstskatt enligt avtalet med Tjeckoslovakien skall ske med 1500 kronor, dock högst med summan av den kommunala inkomstskatt, som belöper på 9500 kronor, och 99500 av hela den statliga

inkomstskatten. Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten.''

9500

Anvisningarna i denna punkt om avräkning av svensk inkomstskatt gäller i tillämpliga delar även i fråga om avräkning av tjeckoslovakisk skatt på förmögenhet från svensk förmögenhetsskatt.
   3. Om en person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller innehar förmögenhet som enligt art. 8 punkterna 1 och 3, art. 13 punkt 2 sista meningen, art. 18 punkt 1 a eller punkt 2 a eller art. 22 punkt 3 skall beskattas endast i Tjeckoslovakien, medtas inkomsten eller förmögenheten vid taxering i Sverige. Statlig och kommunal inkomstskatt resp. statlig förmögenhetsskatt uträknas i vanlig ordning. Från de sålunda uträknade inkomstskatterna resp.
förmögenhetsskatten avräknas ett belopp motsvarande den del av inkomstskatterna resp. förmögenhetsskatten som vid proportionell fördelning belöper på den inkomst eller förmögenhet som enligt avtalet skall beskattas endast i Tjeckoslovakien.

*/kurs/ Exempel:*/slut kurs/ En tjeckoslovakisk medborgare med hemvist i Sverige uppbär pension från tjeckoslovakiska staten med ett belopp som efter avdrag för */ny rad/ kostnader motsvarar 10050 kronor. Den skattskyldige antas uppbära i Sverige skattepliktiga nettointäkter av andra förvärvskällor med 50000 kronor och åtnjuta allmänna avdrag och grundavdrag med 9000 kronor. Den beskattningsbara inkomsten blir såväl statligt som kommunalt (10050-50000-90006) 51000 kronor, sedan avrundning skett. Hade pensionen inte medräknats skulle den beskattningsbara inkomsten ha blivit (50000-90006) 41000 kronor.
Den statliga och kommunala inkomstskatten, beräknad på 51000 kronor, nedsätts med vardera 51000-41000.

51000

I de fall som nu har nämnts skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna grunden för uträkningen

av inkomstskatterna eller förmögenhetsskatten. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning förs över till skattelängden.

till art. 24.

Av art. 24 punkt 2 följer att bolag i Tjeckoslovakien inte får påföras förmögenhetsskatt i Sverige. Bestämmelsen innebär ett undantag från regeln i 6 § 1 mom. första stycket c lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt.