Förordning (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1976:504
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 1976-06-03
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:935
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Har upphävts genom förordning (2010:698).

2 §   En konstnär som tidigare beviljats inkomstgaranti för att han eller hon står för konstnärlig verksamhet av hög kvalitet och stor betydelse för svenskt kulturliv, utses årligen under sin återstående livstid åter till innehavare av inkomstgaranti, om inte synnerliga skäl talar emot det.

Styrelsen för Sveriges författarfond utser innehavare när det gäller dramatiker, författare, översättare och kulturjournalister. Konstnärsnämnden utser innehavare när det gäller övriga konstnärer. Förordning (2010:698).

3 §   Inkomstgaranti utgår för ett helt kalenderår med det belopp som motsvarar fem gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken vid kalenderårets ingång.
Beloppet minskas med innehavarens årsinkomst upp till ett prisbasbelopp och med 75 procent av årsinkomsten i övrigt.
Förordning (2010:1653).

4 §   Med årsinkomst förstås den fastställda förvärvsinkomsten året före det kalenderår inkomstgarantin avser ökad med överskott av kapital eller minskad med underskott av kapital samma år. Avdrag ska ske för den inkomstgaranti som kan ha ingått i den fastställda förvärvsinkomsten.

Har innehavare av inkomstgaranti inte beskattats, inte varit bosatt här i landet eller inte varit bosatt här i landet under hela det beskattningsår, som den fastställda förvärvsinkomsten avser, ska såsom hans eller hennes årsinkomst räknas hans eller hennes faktiska inkomst under samma beskattningsår med avdrag för den inkomstgaranti som kan ingå däri.

Visar innehavare av inkomstgaranti, att hans eller hennes inkomster under kalenderåret efter avdrag för inkomstgarantin kan väntas uppgå till väsentligt lägre belopp än som följer av första eller andra stycket, ska det lägre beloppet anses som hans eller hennes årsinkomst. Förordning (2011:1439).

5 §   I fall som avses i 4 § andra eller tredje stycket skall särskild ansökan göras på blankett enligt formulär som fastställes av kammarkollegiet. Uppgift i ansökan avges på heder och samvete.

Kammarkollegiet fastställer i övrigt närmare föreskrifter för sådan ansökan.

6 §   Inkomstgaranti utbetalas av Kammarkollegiet.

Inkomstgaranti utbetalas månadsvis i efterskott med en tolftedel av det belopp, som skall utgå för helt kalenderår.
Årsbeloppet avrundas till närmast hela krontal, som är jämnt delbart med tolv. Förordning (2001:825).

7 §   Avlider innehavare av inkomstgaranti, upphör denna att utgå från och med månaden därefter.

8 §   Har inkomstgaranti beräknats enligt 4 § tredje stycket och har innehavaren varit bosatt i landet hela det kalenderår under vilket inkomstgarantin utgår, ska inkomstgarantins storlek omprövas, när beslut om slutlig skatt för kalenderåret har fattats av Skatteverket.

Vid omprövningen ska innehavarens årsinkomst för kalenderåret beräknas på det sätt som anges i 4 § första stycket.

Har innehavaren av inkomstgaranti för kalenderåret uppburit högre belopp än det, vartill inkomstgarantin har fastställts enligt andra stycket, och har han eller hon utsetts till innehavare av inkomstgaranti även för följande kalenderår ska på denna inkomstgaranti avräknas vad han eller hon uppburit för mycket.

Fastställs inkomstgarantin vid omprövningen till högre belopp än det som har utbetalats under kalenderåret, ska skillnaden utges till innehavaren. Förordning (2011:1439).

9 §   Har upphävts genom förordning (2001:825).

10 §   Andra beslut enligt denna förordning än beslut enligt 2 § fattas av Kammarkollegiet.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 2 § första stycket får dock inte överklagas.
Förordning (2018:935).


Övergångsbestämmelser

1992:1262

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om inkomstgaranti som avser tid före ikraftträdandet.

1995:230

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats av Kammarkollegiet före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2010:1653

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om inkomstgaranti som avser tid före ikraftträdandet.

2011:1439
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.